Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Guililleros

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/02/2012 11:57

L'écrit contient 350 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Pendantce

Guililleros

Ah le pied, le Pied… c’est l’pied !
Le Panard ! de panam ou du panama
C’est toujours un pas qui n’est pas
Quand tu parles de pas
Car très vite je t’attrape
Bas les pattes !
Et je t’attache au sofa
Un foulard à la bouche
Un cafard dans l’derche
Tu gémis sur ta couche où
Tu gerberais mes frasques
Etouffant tu as mal là
Entravant tout mouvement
Où j’ai joint poings et tibias avec,
Enlassés de longs orties verts
Une cordelette rêche
Et liés, des serpents
Avec des serpolettes
Avec des serpolettes !
C’est mieux que sans
Et je tire,
Etire lentement sur
Les liens du sang ton corps
Empoignant une ficelle
Fi de celle-ci faisant
Tes genoux tremblotants se frottent
Se branlent latéralement
Je déclare alors que tu te baises
Et j’enrichie dès lors dans ton cul
Le bouillon de culture
Et je te suspends,
Au-dessus d’une planchette,
Qui piquante comme une piquette
Acérée de lueurs aigrelettes
Entaille et brouillonne sur ton ventre
Un étrange langage d’enfant
Pendant que tu mâches,
Comme s’il venait à ta gorge
Tout en matière folle,
Las ton propre sang
Et de palabres, sous le soleil tu verdoies :
Emois d’emprose lyrique
Délits d’emphase poétique
Dépit de poses pathétiques ;
Tout n’est alors pas du deni de la vie
Puisqu’à chaque humiliation
Tu reviens vers moi
Rapidement tes chausses,
Puis lentement tes chaussettes
Je dévore chaque centimètre carré
De cette chair qui s’étête
A peine, que suppliant tu te prêtes
A de vives contorsions
Délicieuses contusions
Un exorcisme de prêtre
Semble muer ta vertu
Je m’apprête à prononcer
En prenant tous tes pieds
L’infantile sentence,
Qu’avec haine tu fronces
Et fond sec l’ongle
Dans la danse
Une moiteur exquise entoure
Tout ton être pendant
Que j’ai malheur permis
D’avoir omis l’instrument
D’une vague je divague
Les picots déjà !
Te réensanglantent
Mes lèvres tremblent
Vers toi tu t’enfuies
Tandis que moi
J’ouvre le bal et je dis : «
Guilis guilis ? » ’
 • Pieds Hyphénique: Guililleros

  ah=le=pied=le=pied=cest=l=pied 8
  le=pa=nard=de=pa=nam=ou=du=pa=na=ma 11
  cest=tou=jours=un=pas=qui=nest=pas 8
  quand=tu=par=les=de=pas 6
  car=très=vite=je=tat=trape 6
  bas=les=pat=tes 4
  et=je=tat=tacheau=so=fa 6
  un=fou=lard=à=la=bouche 6
  un=ca=fard=dans=l=derche 6
  tu=gé=mis=sur=ta=coucheoù 6
  tu=ger=be=rais=mes=frasques 6
  etouf=fant=tu=as=mal=là 6
  en=tra=vant=tout=mouve=ment 6
  où=jai=joint=poings=et=ti=bias=a=vec 9
  en=las=sés=de=longs=or=ties=verts 8
  une=cor=de=let=te=rêche 6
  et=li=és=des=ser=pents 6
  a=vec=des=ser=po=lettes 6
  a=vec=des=ser=po=lettes 6
  cest=mieux=que=sans 4
  et=je=ti=re 4
  eti=re=len=te=ment=sur 6
  les=liens=du=sang=ton=corps 6
  em=poi=gnant=une=fi=celle 6
  fi=de=cel=le=ci=fai=sant 7
  tes=ge=noux=trem=blo=tants=se=frottent 8
  se=branlent=la=té=ra=le=ment 7
  je=dé=clarea=lors=que=tu=te=baises 8
  et=jen=ri=chie=dès=lors=dans=ton=cul 9
  le=bouillon=de=cul=tu=re 6
  et=je=te=sus=pends 5
  au=des=sus=dune=plan=chette 6
  qui=pi=quante=com=meu=ne=pi=quette 8
  acé=rée=de=lueurs=aigre=lettes 6
  en=tailleet=brouillonne=sur=ton=ventre 6
  un=é=trange=lan=ga=ge=den=fant 8
  pen=dant=que=tu=mâ=ches 6
  comme=sil=ve=nait=à=ta=gorge 7
  tout=en=ma=tière=fol=le 6
  las=ton=pro=pre=sang 5
  et=de=pa=labres=sous=le=so=leil=tu=ver=doies 11
  emois=dem=pro=se=ly=rique 6
  dé=lits=dem=phase=poé=tique 6
  dé=pit=de=poses=pa=thé=ti=ques 8
  tout=nest=a=lors=pas=du=de=ni=de=la=vie 11
  puis=quà=cha=que=hu=mi=lia=tion 8
  tu=re=viens=vers=moi 5
  ra=pide=ment=tes=chaus=ses 6
  puis=lente=ment=tes=chaus=settes 6
  je=dé=vore=cha=que=cen=ti=mè=tre=car=ré 11
  de=cette=chair=qui=sé=tête 6
  a=peine=que=sup=pliant=tu=te=prêtes 8
  a=de=vives=con=tor=sions 6
  dé=li=cieuses=con=tu=sions 6
  un=exor=cis=me=de=prêtre 6
  sem=ble=muer=ta=ver=tu 6
  je=map=prêteà=pro=non=cer 6
  en=pre=nant=tous=tes=pieds 6
  lin=fan=ti=le=sen=tence 6
  qua=vec=hai=ne=tu=fronces 6
  et=fond=sec=lon=gle 5
  dans=la=dan=se 4
  une=moi=teur=ex=qui=seen=toure 7
  tout=ton=ê=tre=pen=dant 6
  que=jai=mal=heur=per=mis 6
  da=voir=o=mis=lins=trument 6
  dune=va=gue=je=di=vague 6
  les=pi=cots=dé=jà 5
  te=réen=san=glantent 4
  mes=lè=vres=tremblent 4
  vers=toi=tu=ten=fuies 5
  tan=dis=que=moi 4
  jouvre=le=bal=et=je=dis 6
  gui=lis=gui=lis 4
 • Phonétique : Guililleros

  a lə pje, lə pje… sε lpje !
  lə panaʁ ! də panam u dy panama
  sε tuʒuʁz- œ̃ pa ki nε pa
  kɑ̃ ty paʁlə- də pa
  kaʁ tʁε vitə ʒə tatʁapə
  ba lε patə !
  e ʒə tataʃə o sɔfa
  œ̃ fulaʁ a la buʃə
  œ̃ kafaʁ dɑ̃ ldεʁʃə
  ty ʒemi syʁ ta kuʃə u
  ty ʒεʁbəʁε mε fʁask
  ətufɑ̃ ty a mal la
  ɑ̃tʁavɑ̃ tu muvəmɑ̃
  u ʒε ʒwɛ̃ puiŋz- e tibjaz- avεk,
  ɑ̃lase də lɔ̃ɡz- ɔʁti vεʁ
  ynə kɔʁdəlεtə ʁεʃə
  e lje, dε sεʁpɑ̃
  avεk dε sεʁpɔlεtə
  avεk dε sεʁpɔlεtə !
  sε mjø kə sɑ̃
  e ʒə tiʁə,
  ətiʁə lɑ̃təmɑ̃ syʁ
  lε ljɛ̃ dy sɑ̃ tɔ̃ kɔʁ
  ɑ̃pwaɲɑ̃ ynə fisεllə
  fi də sεllə si fəzɑ̃
  tε ʒənu tʁɑ̃blɔtɑ̃ sə fʁɔte
  sə bʁɑ̃le lateʁaləmɑ̃
  ʒə deklaʁə alɔʁ kə ty tə bεzə
  e ʒɑ̃ʁiʃi dε lɔʁ dɑ̃ tɔ̃ kyl
  lə bujɔ̃ də kyltyʁə
  e ʒə tə syspɑ̃,
  o dəsy dynə plɑ̃ʃεtə,
  ki pikɑ̃tə kɔmə ynə pikεtə
  aseʁe də lɥœʁz- εɡʁəlεtə
  ɑ̃tajə e bʁujɔnə syʁ tɔ̃ vɑ̃tʁə
  œ̃n- etʁɑ̃ʒə lɑ̃ɡaʒə dɑ̃fɑ̃
  pɑ̃dɑ̃ kə ty maʃə,
  kɔmə sil vənε a ta ɡɔʁʒə
  tut- ɑ̃ matjεʁə fɔlə,
  las tɔ̃ pʁɔpʁə sɑ̃
  e də palabʁə, su lə sɔlεj ty vεʁdwa :
  əmwa dɑ̃pʁozə liʁikə
  deli dɑ̃fazə pɔetikə
  depi də pozə patetik,
  tu nεt- alɔʁ pa dy dəni də la vi
  pɥiska ʃakə ymiljasjɔ̃
  ty ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa
  ʁapidəmɑ̃ tε ʃosə,
  pɥi lɑ̃təmɑ̃ tε ʃosεtə
  ʒə devɔʁə ʃakə sɑ̃timεtʁə kaʁe
  də sεtə ʃεʁ ki setεtə
  a pεnə, kə sypljɑ̃ ty tə pʁεtə
  a də vivə kɔ̃tɔʁsjɔ̃
  delisjøzə kɔ̃tyzjɔ̃
  œ̃n- εɡzɔʁsismə də pʁεtʁə
  sɑ̃blə mɥe ta vεʁty
  ʒə mapʁεtə a pʁonɔ̃se
  ɑ̃ pʁənɑ̃ tus tε pje
  lɛ̃fɑ̃tilə sɑ̃tɑ̃sə,
  kavεk-εnə ty fʁɔ̃sə
  e fɔ̃ sεk lɔ̃ɡlə
  dɑ̃ la dɑ̃sə
  ynə mwatœʁ εkskizə ɑ̃tuʁə
  tu tɔ̃n- εtʁə pɑ̃dɑ̃
  kə ʒε malœʁ pεʁmi
  davwaʁ ɔmi lɛ̃stʁymɑ̃
  dynə vaɡ ʒə divaɡ
  lε piko deʒa !
  tə ʁeɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
  mε lεvʁə- tʁɑ̃ble
  vεʁ twa ty tɑ̃fɥi
  tɑ̃di kə mwa
  ʒuvʁə lə bal e ʒə di : «
  ɡili ɡili ? »
 • Pieds Phonétique : Guililleros

  a=lə=pje=lə=pje=sε=lpj=e 8
  lə=pa=naʁ=də=pa=nam=u=dy=pa=na=ma 11
  sε=tu=ʒuʁ=zœ̃=pa=ki=nε=pa 8
  kɑ̃=ty=paʁ=lə=də=pa 6
  kaʁ=tʁε=vi=tə=ʒə=ta=tʁa=pə 8
  ba=lε=pa=tə 4
  e=ʒə=ta=ta=ʃə=o=sɔ=fa 8
  œ̃=fu=laʁ=a=la=bu=ʃə 7
  œ̃=ka=faʁ=dɑ̃=ldεʁ=ʃə 6
  ty=ʒe=mi=syʁ=ta=ku=ʃə=u 8
  ty=ʒεʁ=bə=ʁε=mε=fʁask 6
  ə=tu=fɑ̃=ty=a=mal=la 7
  ɑ̃=tʁa=vɑ̃=tu=mu=və=mɑ̃ 7
  u=ʒε=ʒwɛ̃=pu=iŋ=ze=ti=bja=za=vεk 10
  ɑ̃=la=se=də=lɔ̃ɡ=zɔʁ=ti=vεʁ 8
  y=nə=kɔʁ=də=lε=tə=ʁε=ʃə 8
  e=lj=e=dε=sεʁ=pɑ̃ 6
  a=vεk=dε=sεʁ=pɔ=lε=tə 7
  a=vεk=dε=sεʁ=pɔ=lε=tə 7
  sε=mj=ø=kə=sɑ̃ 5
  e=ʒə=ti=ʁə 4
  ə=ti=ʁə=lɑ̃=tə=mɑ̃=syʁ 7
  lε=lj=ɛ̃=dy=sɑ̃=tɔ̃=kɔʁ 7
  ɑ̃=pwa=ɲɑ̃=y=nə=fi=sεl=lə 8
  fi=də=sεl=lə=si=fə=zɑ̃ 7
  tεʒə=nu=tʁɑ̃=blɔ=tɑ̃=sə=fʁɔ=te 8
  sə=bʁɑ̃=le=la=te=ʁa=lə=mɑ̃ 8
  ʒə=de=klaʁəa=lɔʁ=kə=ty=tə=bεzə 8
  e=ʒɑ̃=ʁi=ʃi=dε=lɔʁ=dɑ̃=tɔ̃=kyl 9
  lə=bu=j=ɔ̃=də=kyl=ty=ʁə 8
  e=ʒə=tə=sys=pɑ̃ 5
  o=də=sy=dy=nə=plɑ̃=ʃε=tə 8
  ki=pi=kɑ̃tə=kɔ=mə=y=nə=pikεtə 8
  a=se=ʁe=də=lɥœʁ=zε=ɡʁə=lεtə 8
  ɑ̃=ta=jə=e=bʁu=jɔnə=syʁ=tɔ̃vɑ̃tʁə 8
  œ̃=ne=tʁɑ̃ʒə=lɑ̃=ɡa=ʒə=dɑ̃=fɑ̃ 8
  pɑ̃=dɑ̃=kə=ty=ma=ʃə 6
  kɔ=mə=sil=və=nε=a=ta=ɡɔʁʒə 8
  tu=tɑ̃=ma=tj=ε=ʁə=fɔ=lə 8
  las=tɔ̃=pʁɔ=pʁə=sɑ̃ 5
  e=də=pa=labʁə=su=lə=sɔ=lεj=ty=vεʁ=dwa 11
  ə=mwa=dɑ̃=pʁo=zə=li=ʁi=kə 8
  de=li=dɑ̃=fa=zə=pɔ=e=tikə 8
  de=pi=də=po=zə=pa=te=tik 8
  tu=nε=ta=lɔʁ=padydə=ni=də=la=vi 9
  pɥis=ka=ʃa=kə=y=mi=lja=sjɔ̃ 8
  ty=ʁə=vj=ɛ̃=vεʁ=mwa 6
  ʁa=pi=də=mɑ̃=tε=ʃo=sə 7
  pɥi=lɑ̃=tə=mɑ̃=tε=ʃo=sε=tə 8
  ʒə=de=vɔʁə=ʃa=kə=sɑ̃=ti=mε=tʁə=ka=ʁe 11
  də=sε=tə=ʃεʁ=ki=se=tε=tə 8
  a=pεnə=kə=sy=pljɑ̃=ty=tə=pʁεtə 8
  a=də=vi=və=kɔ̃=tɔʁ=s=jɔ̃ 8
  de=li=sjø=zə=kɔ̃=ty=zj=ɔ̃ 8
  œ̃=nεɡ=zɔʁ=sis=mə=də=pʁε=tʁə 8
  sɑ̃=blə=mɥe=ta=vεʁ=ty 6
  ʒə=ma=pʁε=tə=a=pʁo=nɔ̃=se 8
  ɑ̃=pʁə=nɑ̃=tus=tε=pj=e 7
  lɛ̃=fɑ̃=ti=lə=sɑ̃=tɑ̃=sə 7
  ka=vεk-ε=nə=ty=fʁɔ̃=sə 7
  e=fɔ̃=sεk=lɔ̃=ɡlə 5
  dɑ̃=la=dɑ̃=sə 4
  ynə=mwa=tœʁ=εk=ski=zə=ɑ̃=tuʁə 8
  tu=tɔ̃=nε=tʁə=pɑ̃=dɑ̃ 6
  kə=ʒε=ma=lœ=ʁə=pεʁ=mi 7
  da=vwaʁ=ɔ=mi=lɛ̃s=tʁy=mɑ̃ 7
  dy=nə=va=ɡə=ʒə=di=va=ɡə 8
  lε=pi=ko=de=ʒa 5
  tə=ʁe=ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 6
  mε=lε=vʁə=tʁɑ̃=ble 5
  vεʁ=twa=ty=tɑ̃f=ɥi 5
  tɑ̃=di=kə=mwa 4
  ʒu=vʁə=lə=bal=e=ʒə=di 7
  ɡi=li=ɡi=li 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.