Poeme : Le Bateau Ivre

Le Bateau Ivre

Voyez-vous, l’enfant qui naît ?
Un voilier s’empare de lui
On l’attache à la proue
Et on lui dit :
« Ce bateau c’est ta vie »

Voyez-vous, cet enfant est nourri
Il a une bouche de requin-baleine
Il se nourrit de l’air qu’il gobe
Et de ses multiples poussières
Car tout un équipage qui le glorifie
Pagaye à sa place dans la mer

Cet enfant ne voit jamais de paysages
Que le brisant kaléidoscopique de l’océan
Pourtant, on lui apprend les nuances
Qu’il existe entre le calme et la tempête
Et l’enfant qui jadis s’enthousiasmait
Devient progressivement un savant

L’enfant vieillit, toujours attaché au mât
Le temps minant, chemin faisant sa loi
Son énorme bouche perd de sa souplesse
Devient peu à peu un triste gouffre qui s’affaisse

L’équipage doit songer à lui donner pitance
Et ainsi se divise en deux évidences
Une part portant vivres aux mâchoires rabougries
Et une autre, amoindrie en furies, fortifiant la cadence

L’enfant, autrefois élégant albatros insouciant
Muse et égérie, en un presque harem spirituel de tous
N’est plus désormais qu’une vieille devanture de mousses
Très vite il meurt, et rigide se fige, debout et sans housse

L’équipage est seul, qui se morfond sans se résoudre
Et laisse à l’abandon le cadavre encore lié,
Duquel se dit-il en continuant de ramer, il ne peut plus qu’invoquer ce mot :
Liberté

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Bateau Ivre

  voyez=vous=len=fant=qui=naît 6
  un=voi=lier=sem=pa=re=de=lui 8
  on=lat=ta=che=à=la=proue 7
  et=on=lui=dit 4
  ce=ba=teau=cest=ta=vie 7

  voyez=vous=cet=en=fant=est=nour=ri 8
  il=a=u=ne=bouche=de=re=quin=ba=leine 10
  il=se=nour=rit=de=lair=quil=go=be 9
  et=de=ses=mul=ti=ples=pous=si=è=res 10
  car=tout=un=é=qui=page=qui=le=glo=ri=fie 11
  pa=gaye=à=sa=pla=ce=dans=la=mer 9

  cet=en=fant=ne=voit=ja=mais=de=pay=sages 10
  que=le=bri=sant=ka=léi=do=sco=pi=que=de=lo=cé=an 14
  pour=tant=on=lui=ap=prend=les=nuan=ces 9
  quil=existeen=tre=le=cal=me=et=la=tem=pête 10
  et=len=fant=qui=ja=dis=sen=thou=sias=mait 10
  de=vient=pro=gres=si=ve=ment=un=sa=vant 10

  len=fant=vieillit=tou=jours=at=ta=ché=au=mât 10
  le=temps=mi=nant=che=min=fai=sant=sa=loi 10
  son=é=nor=me=bouche=perd=de=sa=sou=plesse 10
  de=vient=peu=à=peu=un=triste=gouf=fre=qui=saf=faisse 12

  lé=qui=page=doit=son=ger=à=lui=don=ner=pi=tance 12
  et=ain=si=se=di=viseen=deux=é=vi=dences 10
  une=part=por=tant=vi=vres=aux=mâ=choi=res=ra=bou=gries 13
  et=uneau=tre=a=moin=drie=en=fu=ries=for=ti=fiant=la=ca=dence 15

  len=fant=autre=fois=é=lé=gant=al=ba=tros=in=sou=ciant 13
  museet=é=gé=rie=en=un=pres=que=ha=rem=s=pi=ri=tuel=de=tous 16
  nest=plus=dé=sor=mais=quune=viei=lle=de=van=tu=re=de=mousses 14
  très=vite=il=meurt=et=ri=gi=de=se=fi=ge=de=bout=et=sans=housse 16

  lé=qui=pageest=seul=qui=se=mor=fond=sans=se=ré=soudre 12
  et=laisseà=la=ban=don=le=ca=da=vre=en=co=re=lié 13
  du=quel=se=dit=til=en=con=ti=nuant=de=ra=mer=il=ne=peut=plus=quin=vo=quer=ce=mot 21
  li=ber=té 3
 • Phonétique : Le Bateau Ivre

  vwaje vu, lɑ̃fɑ̃ ki nε ?
  œ̃ vwalje sɑ̃paʁə də lɥi
  ɔ̃ lataʃə a la pʁu
  e ɔ̃ lɥi di :
  « sə bato sε ta vjə »

  vwaje vu, sεt ɑ̃fɑ̃ ε nuʁʁi
  il a ynə buʃə də ʁəkɛ̃ balεnə
  il sə nuʁʁi də lεʁ kil ɡɔbə
  e də sε myltiplə pusjεʁə
  kaʁ tut- œ̃n- ekipaʒə ki lə ɡlɔʁifi
  paɡεj a sa plasə dɑ̃ la mεʁ

  sεt ɑ̃fɑ̃ nə vwa ʒamε də pεizaʒə
  kə lə bʁizɑ̃ kaleidɔskɔpikə də lɔseɑ̃
  puʁtɑ̃, ɔ̃ lɥi apʁɑ̃ lε nɥɑ̃sə
  kil εɡzistə ɑ̃tʁə lə kalmə e la tɑ̃pεtə
  e lɑ̃fɑ̃ ki ʒadi sɑ̃tuzjasmε
  dəvjɛ̃ pʁɔɡʁesivəmɑ̃ œ̃ savɑ̃

  lɑ̃fɑ̃ vjεji, tuʒuʁz- ataʃe o mat
  lə tɑ̃ minɑ̃, ʃəmɛ̃ fəzɑ̃ sa lwa
  sɔ̃n- enɔʁmə buʃə pεʁ də sa suplεsə
  dəvjɛ̃ pø a pø œ̃ tʁistə ɡufʁə ki safεsə

  lekipaʒə dwa sɔ̃ʒe a lɥi dɔne pitɑ̃sə
  e ɛ̃si sə divizə ɑ̃ døz- evidɑ̃sə
  ynə paʁ pɔʁtɑ̃ vivʁəz- o maʃwaʁə ʁabuɡʁi
  e ynə otʁə, amwɛ̃dʁi ɑ̃ fyʁi, fɔʁtifjɑ̃ la kadɑ̃sə

  lɑ̃fɑ̃, otʁəfwaz- eleɡɑ̃ albatʁoz- ɛ̃susjɑ̃
  myzə e eʒeʁi, ɑ̃n- œ̃ pʁεskə-aʁεm spiʁitɥεl də tus
  nε plys dezɔʁmε kynə vjεjə dəvɑ̃tyʁə də musə
  tʁε vitə il məʁ, e ʁiʒidə sə fiʒə, dəbu e sɑ̃z- usə

  lekipaʒə ε səl, ki sə mɔʁfɔ̃ sɑ̃ sə ʁezudʁə
  e lεsə a labɑ̃dɔ̃ lə kadavʁə ɑ̃kɔʁə lje,
  dykεl sə di til ɑ̃ kɔ̃tinɥɑ̃ də ʁame, il nə pø plys kɛ̃vɔke sə mo :
  libεʁte
 • Syllabes Phonétique : Le Bateau Ivre

  vwa=j=e=vu=lɑ̃=fɑ̃=ki=nε 8
  œ̃=vwa=lj=e=sɑ̃=pa=ʁə=də=lɥi 9
  ɔ̃=la=ta=ʃə=a=la=pʁu 7
  e=ɔ̃=lɥi=di 4
  sə=ba=to=sε=ta=vj=ə 8

  vwa=j=e=vu=sεt=ɑ̃=fɑ̃=ε=nuʁ=ʁi 10
  il=a=y=nə=buʃə=də=ʁə=kɛ̃=ba=lεnə 10
  il=sə=nuʁ=ʁi=də=lεʁ=kil=ɡɔ=bə 9
  e=də=sε=myl=ti=plə=pu=sjεʁ=ə 9
  kaʁ=tu=tœ̃=ne=ki=paʒə=ki=lə=ɡlɔ=ʁi=fi 11
  pa=ɡεj=a=sa=pla=sə=dɑ̃=la=mεʁ 9

  sεt=ɑ̃=fɑ̃nə=vwa=ʒa=mε=də=pε=i=zaʒə 10
  kə=lə=bʁi=zɑ̃=ka=le=i=dɔs=kɔ=pikə=də=lɔ=se=ɑ̃ 14
  puʁ=tɑ̃=ɔ̃=lɥi=a=pʁɑ̃=lε=nɥɑ̃=sə 9
  kil=εɡ=zistəɑ̃=tʁə=lə=kal=mə=e=la=tɑ̃=pεtə 11
  e=lɑ̃=fɑ̃=ki=ʒa=di=sɑ̃=tu=zjas=mε 10
  də=vjɛ̃=pʁɔ=ɡʁe=si=və=mɑ̃=œ̃=sa=vɑ̃ 10

  lɑ̃=fɑ̃=vjε=ji=tu=ʒuʁ=za=ta=ʃe=o=mat 11
  lə=tɑ̃=mi=nɑ̃=ʃə=mɛ̃=fə=zɑ̃=sa=lwa 10
  sɔ̃=ne=nɔʁ=mə=buʃə=pεʁ=də=sa=su=plεsə 10
  də=vjɛ̃=pø=a=pø=œ̃=tʁistə=ɡu=fʁə=ki=sa=fεsə 12

  le=ki=paʒə=dwa=sɔ̃=ʒe=a=lɥi=dɔ=ne=pi=tɑ̃sə 12
  e=ɛ̃=sisə=di=vi=zə=ɑ̃=dø=ze=vidɑ̃sə 10
  ynə=paʁ=pɔʁ=tɑ̃=vi=vʁə=zo=ma=ʃwa=ʁə=ʁa=bu=ɡʁi 13
  e=ynəo=tʁə=a=mwɛ̃=dʁi=ɑ̃=fy=ʁi=fɔʁ=ti=fjɑ̃=la=ka=dɑ̃sə 15

  lɑ̃=fɑ̃=otʁə=fwa=ze=le=ɡɑ̃=al=ba=tʁo=zɛ̃=su=sjɑ̃ 13
  myzəe=e=ʒe=ʁi=ɑ̃=nœ̃=pʁεs=kə-a=ʁεm=spi=ʁit=ɥεl=də=tus 15
  nε=plys=de=zɔʁ=mε=kynə=vjεjə=də=vɑ̃=ty=ʁə=də=musə 13
  tʁε=vitə=il=məʁ=e=ʁi=ʒi=də=sə=fi=ʒə=də=bu=e=sɑ̃=zusə 16

  le=ki=paʒəε=səl=ki=sə=mɔʁ=fɔ̃=sɑ̃=sə=ʁe=zudʁə 12
  e=lεsəa=la=bɑ̃=dɔ̃lə=ka=da=vʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=lje 12
  dy=kεl=sə=di=til=ɑ̃=kɔ̃=tin=ɥɑ̃də=ʁa=me=il=nə=pø=plys=kɛ̃=vɔ=ke=sə=mo 20
  li=bεʁ=te 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/02/2012 18:16Tulipe Noire

magnifique et je touves bien inspiré, bravooo