Poème-France.com

Poeme : Ma Futur Vie Sans ToiMa Futur Vie Sans Toi

La vie sans toi ne sera ke deception
Je ne m’imagine pas vivre sans ton affection
Sans toute tes marque damour,
Je te veu pres de moi tou les jour
Commen peu tu esperé ke je vais me passer detoi ?
Commen peu tu espere ke je pourai meloigner de toi ?
Ce n’est pa dans mes corde
Et pourtt il va falloir ke je maccorde,
Car biento nous serons separés,
Separer pour une tré longue duré,
Je ne veu pas te perdre,
Tu sera pour toujours mon gran frere ! ! ! ,
J’ai beau pleurer,
J’ai beau prier,
Je sais ke la fin est proche,
Et je me le reproche ! ,
Car c moi ki vais partir,
Je vais soufrir le martir
Mais a ki dotr s’en prendr a par moi ? ? ,
Persone kar c moi ki te kite c moi ! ! ! ! -
Petite Fleur

PostScriptum

pour mon meilleur ami ki est kom un frer et ki va me manquer lorsqu’il sera en sport etude je t’aime


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi sɑ̃ twa nə səʁa kə dəsεpsjɔ̃
ʒə nə mimaʒinə pa vivʁə sɑ̃ tɔ̃n- afεksjɔ̃
sɑ̃ tutə tε maʁkə damuʁ,
ʒə tə vø pʁə- də mwa tu lε ʒuʁ
kɔmɛ̃ pø ty εspəʁe kə ʒə vε mə pase dətwa ?
kɔmɛ̃ pø ty εspəʁə kə ʒə puʁε məlwaɲe də twa ?
sə nε pa dɑ̃ mε kɔʁdə
e puʁt il va falwaʁ kə ʒə makɔʁdə,
kaʁ bjɛ̃to nu səʁɔ̃ səpaʁe,
səpaʁe puʁ ynə tʁe lɔ̃ɡ dyʁe,
ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə,
ty səʁa puʁ tuʒuʁ mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁəʁə ! ! ! ,
ʒε bo pləʁe,
ʒε bo pʁje,
ʒə sε kə la fɛ̃ ε pʁoʃə,
e ʒə mə lə ʁəpʁoʃə ! ,
kaʁ se mwa ki vε paʁtiʁ,
ʒə vε sufʁiʁ lə maʁtiʁ
mεz- a ki dɔtʁ sɑ̃ pʁɑ̃dʁ a paʁ mwa ? ? ,
pεʁsɔnə kaʁ se mwa ki tə kitə se mwa ! ! !