Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ma Meilleur Ami Pardon

Le Poème

Ce fut pendant 7ans que je t’ai tout dit
Pendant 7ans que nous nous sommes tout écris
Ce fut en a peine un mois ke je t perdu
En un petit mois ke je ne t’ai plus vu !
Il m’a fallait moins d’1 mois
Pour comprendre k’en te perdant je perD le moitié de moi !
Bien sur tu va me dire ke je m’en suis vite remise
Et ma reponse sera ke tu fais une mauvaise analyse !
Je ne t’ai pas oublié,
Tout ce ke nous avons vecu est dans ma memoire a jamais gravé ! !
Si tu savais comme je m’en veux
Si seulement tu connaiC mon vœux
Il est sur ke tu ne me jugerai +
Peut etr mm ke tu ne men voudré +
JMré tt effacé
Ke tu oubli ce ke je t fé
JMré surtt ke tu pense a moi tout o long de ta vie
Du moins c ce ke nous nous étions promis !
Surtout ne crois pas ke je t oublié !
Comment oré je fais ?
Après tout ce ke nous avons vecu
Tout ce ke nous avons parataG et ke nous ne partagerons jamais plus
G des souvenirs plains la tete
De nos delires de nos fete !
Mimi, titi te souvien tu ?
C mo de pass i pense tu ?
Je t’embrasse tendrement !
Et te dis tout simplement
TU AS ETE UNE MEILLEURE AMIE MAGNIFIK
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Petite Fleur

Poète Petite Fleur

Petite Fleur a publié sur le site 6 écrits. Petite Fleur est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ma Meilleur Ami Pardonce=fut=pen=dant=sept=ans=que=je=tai=tout=dit 11
pen=dant=sept=ans=que=nous=nous=sommes=tout=é=cris 11
ce=fut=en=a=peineun=mois=ke=je=t=per=du 11
en=un=pe=tit=mois=ke=je=ne=tai=plus=vu 11
il=ma=fal=lait=moins=dun=mois 7
pour=compren=dre=ken=te=per=dant=je=perd=le=moi=tié=de=moi 14
bien=sur=tu=va=me=dire=ke=je=men=suis=vi=te=re=mise 14
et=ma=re=ponse=se=ra=ke=tu=fais=u=ne=mau=vai=sea=na=ly=se 17
je=ne=tai=pas=ou=bli=é 7
tout=ce=ke=nous=a=vons=ve=cu=est=dans=ma=me=moirea=ja=mais=gra=vé 17
si=tu=sa=vais=comme=je=men=veux 8
si=seule=ment=tu=con=naic=mon=vœux 8
il=est=sur=ke=tu=ne=me=juge=rai=pluss 10
peut=e=tr=m=m=ke=tu=ne=men=vou=dré=pluss 12
jm=ré=t=t=ef=fa=cé 7
ke=tu=ou=bli=ce=ke=je=t=fé 9
jm=ré=surtt=ke=tu=pensea=moi=tout=o=long=de=ta=vie 13
du=moins=c=ce=ke=nous=nous=é=tions=pro=mis 11
sur=tout=ne=crois=pas=ke=je=t=ou=blié 10
com=ment=o=ré=je=fais 6
après=tout=ce=ke=nous=a=vons=ve=cu 9
tout=ce=ke=nous=a=vons=pa=ra=tag=et=ke=nous=ne=par=tage=rons=ja=mais=plus 19
g=des=sou=ve=nirs=plains=la=tete 8
de=nos=de=lires=de=nos=fe=te 8
mi=mi=ti=ti=te=sou=vien=tu 8
c=mo=de=pass=i=pen=se=tu 8
je=tem=bras=se=ten=dre=ment 7
et=te=dis=tout=sim=ple=ment 7
tu=as=e=teune=meilleu=re=a=mie=ma=gni=fik 11
Phonétique : Ma Meilleur Ami Pardonsə fy pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃ kə ʒə tε tu di
pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃ kə nu nu sɔmə tut- ekʁi
sə fy ɑ̃n- a pεnə œ̃ mwa kə ʒə te pεʁdy
ɑ̃n- œ̃ pəti mwa kə ʒə nə tε plys vy !
il ma falε mwɛ̃ dœ̃ mwa
puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɑ̃ tə pεʁdɑ̃ ʒə pεʁ lə mwatje də mwa !
bjɛ̃ syʁ ty va mə diʁə kə ʒə mɑ̃ sɥi vitə ʁəmizə
e ma ʁəpɔ̃sə səʁa kə ty fεz- ynə movεzə analizə !
ʒə nə tε pa ublje,
tu sə kə nuz- avɔ̃ vəky ε dɑ̃ ma məmwaʁə a ʒamε ɡʁave ! !
si ty savε kɔmə ʒə mɑ̃ vø
si sələmɑ̃ ty kɔnεk mɔ̃ veyks
il ε syʁ kə ty nə mə ʒyʒəʁε plys
pø εtʁ εm εm kə ty nə mεn vudʁe plys
ʒmʁe te te efase
kə ty ubli sə kə ʒə te fe
ʒmʁe syʁt kə ty pɑ̃sə a mwa tut- o lɔ̃ də ta vi
dy mwɛ̃ se sə kə nu nuz- esjɔ̃ pʁɔmi !
syʁtu nə kʁwa pa kə ʒə te ublje !
kɔmɑ̃ ɔʁe ʒə fε ?
apʁε tu sə kə nuz- avɔ̃ vəky
tu sə kə nuz- avɔ̃ paʁataɡ e kə nu nə paʁtaʒəʁɔ̃ ʒamε plys
ʒe dε suvəniʁ plɛ̃ la tətə
də no dəliʁə də no fətə !
mimi, titi tə suvjɛ̃ ty ?
se mo də pasz- i pɑ̃sə ty ?
ʒə tɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃ !
e tə di tu sɛ̃pləmɑ̃
ty a ətə ynə mεjəʁə ami maɲifik
Syllabes Phonétique : Ma Meilleur Ami Pardonsə=fy=pɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃kə=ʒə=tε=tu=di 10
pɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃kə=nu=nu=sɔ=mə=tu=te=kʁi 11
sə=fy=ɑ̃=na=pεnəœ̃=mwa=kə=ʒə=te=pεʁ=dy 11
ɑ̃=nœ̃=pə=ti=mwakə=ʒə=nə=tε=plys=vy 10
il=ma=fa=lε=mwɛ̃=dœ̃=mwa 7
puʁ=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=kɑ̃=tə=pεʁ=dɑ̃=ʒə=pεʁ=lə=mwa=tje=də=mwa 14
bjɛ̃=syʁ=ty=vamə=di=ʁə=kə=ʒə=mɑ̃=sɥi=vi=tə=ʁə=mizə 14
e=maʁə=pɔ̃=sə=sə=ʁa=kə=ty=fε=zy=nə=mo=vε=zəa=na=lizə 16
ʒə=nə=tε=pa=u=blj=e 7
tusə=kə=nu=za=vɔ̃=və=ky=ε=dɑ̃=ma=mə=mwa=ʁəa=ʒa=mε=ɡʁa=ve 17
si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒə=mɑ̃=vø 9
si=sə=lə=mɑ̃=ty=kɔ=nεk=mɔ̃=ve=yks 10
il=ε=syʁ=kə=tynə=mə=ʒy=ʒə=ʁε=plys 10
pø=εtʁ=εm=εm=kə=tynə=mεn=vu=dʁe=plys 10
ʒmʁe=te=te=e=fa=se 6
kə=ty=u=blis=ə=kə=ʒə=te=fe 9
ʒmʁe=syʁt=kə=ty=pɑ̃səa=mwa=tu=to=lɔ̃=də=ta=vi 12
dy=mwɛ̃se=sə=kə=nu=nu=ze=sjɔ̃=pʁɔ=mi 10
syʁ=tu=nə=kʁwa=pa=kə=ʒə=te=u=blje 10
kɔ=mɑ̃=ɔ=ʁe=ʒə=fε 6
a=pʁε=tu=sə=kə=nu=za=vɔ̃=və=ky 10
tusə=kə=nu=za=vɔ̃=pa=ʁa=taɡ=e=kə=nu=nə=paʁ=ta=ʒə=ʁɔ̃=ʒa=mε=plys 19
ʒe=dε=su=və=niʁ=plɛ̃=la=tə=tə 9
də=no=də=li=ʁə=də=no=fə=tə 9
mi=mi=ti=ti=tə=su=vj=ɛ̃=ty 9
se=mo=də=pas=zi=pɑ̃=sə=ty 8
ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 7
e=tə=di=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 7
ty=aə=təy=nə=mεjə=ʁə=a=mi=ma=ɲi=fik 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/03/2004 00:00Petite Fleur

donne moi vo avi je sui a votr ecoute lol

Poème - Sans Thème -
Du 28/03/2004 00:00

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 1 strophes.