Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Meilleur Ami Pardon

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/03/2004 00:00

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Petite Fleur

Ma Meilleur Ami Pardon

Ce fut pendant 7ans que je t’ai tout dit
Pendant 7ans que nous nous sommes tout écris
Ce fut en a peine un mois ke je t perdu
En un petit mois ke je ne t’ai plus vu !
Il m’a fallait moins d’1 mois
Pour comprendre k’en te perdant je perD le moitié de moi !
Bien sur tu va me dire ke je m’en suis vite remise
Et ma reponse sera ke tu fais une mauvaise analyse !
Je ne t’ai pas oublié,
Tout ce ke nous avons vecu est dans ma memoire a jamais gravé ! !
Si tu savais comme je m’en veux
Si seulement tu connaiC mon vœux
Il est sur ke tu ne me jugerai +
Peut etr mm ke tu ne men voudré +
JMré tt effacé
Ke tu oubli ce ke je t fé
JMré surtt ke tu pense a moi tout o long de ta vie
Du moins c ce ke nous nous étions promis !
Surtout ne crois pas ke je t oublié !
Comment oré je fais ?
Après tout ce ke nous avons vecu
Tout ce ke nous avons parataG et ke nous ne partagerons jamais plus
G des souvenirs plains la tete
De nos delires de nos fete !
Mimi, titi te souvien tu ?
C mo de pass i pense tu ?
Je t’embrasse tendrement !
Et te dis tout simplement
TU AS ETE UNE MEILLEURE AMIE MAGNIFIK
 • Pieds Hyphénique: Ma Meilleur Ami Pardon

  ce=fut=pen=dant=sept=ans=que=je=tai=tout=dit 11
  pen=dant=sept=ans=que=nous=nous=sommes=tout=é=cris 11
  ce=fut=en=a=peineun=mois=ke=je=t=per=du 11
  en=un=pe=tit=mois=ke=je=ne=tai=plus=vu 11
  il=ma=fal=lait=moins=dun=mois 7
  pour=compren=dre=ken=te=per=dant=je=perd=le=moi=tié=de=moi 14
  bien=sur=tu=va=me=dire=ke=je=men=suis=vi=te=re=mise 14
  et=ma=re=ponse=se=ra=ke=tu=fais=u=ne=mau=vai=sea=na=ly=se 17
  je=ne=tai=pas=ou=bli=é 7
  tout=ce=ke=nous=a=vons=ve=cu=est=dans=ma=me=moirea=ja=mais=gra=vé 17
  si=tu=sa=vais=comme=je=men=veux 8
  si=seule=ment=tu=con=naic=mon=vœux 8
  il=est=sur=ke=tu=ne=me=juge=rai=pluss 10
  peut=e=tr=m=m=ke=tu=ne=men=vou=dré=pluss 12
  jm=ré=t=t=ef=fa=cé 7
  ke=tu=ou=bli=ce=ke=je=t=fé 9
  jm=ré=surtt=ke=tu=pensea=moi=tout=o=long=de=ta=vie 13
  du=moins=c=ce=ke=nous=nous=é=tions=pro=mis 11
  sur=tout=ne=crois=pas=ke=je=t=ou=blié 10
  com=ment=o=ré=je=fais 6
  après=tout=ce=ke=nous=a=vons=ve=cu 9
  tout=ce=ke=nous=a=vons=pa=ra=tag=et=ke=nous=ne=par=tage=rons=ja=mais=plus 19
  g=des=sou=ve=nirs=plains=la=tete 8
  de=nos=de=lires=de=nos=fe=te 8
  mi=mi=ti=ti=te=sou=vien=tu 8
  c=mo=de=pass=i=pen=se=tu 8
  je=tem=bras=se=ten=dre=ment 7
  et=te=dis=tout=sim=ple=ment 7
  tu=as=e=teune=meilleu=re=a=mie=ma=gni=fik 11
 • Phonétique : Ma Meilleur Ami Pardon

  sə fy pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃ kə ʒə tε tu di
  pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃ kə nu nu sɔmə tut- ekʁi
  sə fy ɑ̃n- a pεnə œ̃ mwa kə ʒə te pεʁdy
  ɑ̃n- œ̃ pəti mwa kə ʒə nə tε plys vy !
  il ma falε mwɛ̃ dœ̃ mwa
  puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɑ̃ tə pεʁdɑ̃ ʒə pεʁ lə mwatje də mwa !
  bjɛ̃ syʁ ty va mə diʁə kə ʒə mɑ̃ sɥi vitə ʁəmizə
  e ma ʁəpɔ̃sə səʁa kə ty fεz- ynə movεzə analizə !
  ʒə nə tε pa ublje,
  tu sə kə nuz- avɔ̃ vəky ε dɑ̃ ma məmwaʁə a ʒamε ɡʁave ! !
  si ty savε kɔmə ʒə mɑ̃ vø
  si sələmɑ̃ ty kɔnεk mɔ̃ veyks
  il ε syʁ kə ty nə mə ʒyʒəʁε plys
  pø εtʁ εm εm kə ty nə mεn vudʁe plys
  ʒmʁe te te efase
  kə ty ubli sə kə ʒə te fe
  ʒmʁe syʁt kə ty pɑ̃sə a mwa tut- o lɔ̃ də ta vi
  dy mwɛ̃ se sə kə nu nuz- esjɔ̃ pʁɔmi !
  syʁtu nə kʁwa pa kə ʒə te ublje !
  kɔmɑ̃ ɔʁe ʒə fε ?
  apʁε tu sə kə nuz- avɔ̃ vəky
  tu sə kə nuz- avɔ̃ paʁataɡ e kə nu nə paʁtaʒəʁɔ̃ ʒamε plys
  ʒe dε suvəniʁ plɛ̃ la tətə
  də no dəliʁə də no fətə !
  mimi, titi tə suvjɛ̃ ty ?
  se mo də pasz- i pɑ̃sə ty ?
  ʒə tɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃ !
  e tə di tu sɛ̃pləmɑ̃
  ty a ətə ynə mεjəʁə ami maɲifik
 • Pieds Phonétique : Ma Meilleur Ami Pardon

  sə=fy=pɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃kə=ʒə=tε=tu=di 10
  pɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃kə=nu=nu=sɔ=mə=tu=te=kʁi 11
  sə=fy=ɑ̃=na=pεnəœ̃=mwa=kə=ʒə=te=pεʁ=dy 11
  ɑ̃=nœ̃=pə=ti=mwakə=ʒə=nə=tε=plys=vy 10
  il=ma=fa=lε=mwɛ̃=dœ̃=mwa 7
  puʁ=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=kɑ̃=tə=pεʁ=dɑ̃=ʒə=pεʁ=lə=mwa=tje=də=mwa 14
  bjɛ̃=syʁ=ty=vamə=di=ʁə=kə=ʒə=mɑ̃=sɥi=vi=tə=ʁə=mizə 14
  e=maʁə=pɔ̃=sə=sə=ʁa=kə=ty=fε=zy=nə=mo=vε=zəa=na=lizə 16
  ʒə=nə=tε=pa=u=blj=e 7
  tusə=kə=nu=za=vɔ̃=və=ky=ε=dɑ̃=ma=mə=mwa=ʁəa=ʒa=mε=ɡʁa=ve 17
  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒə=mɑ̃=vø 9
  si=sə=lə=mɑ̃=ty=kɔ=nεk=mɔ̃=ve=yks 10
  il=ε=syʁ=kə=tynə=mə=ʒy=ʒə=ʁε=plys 10
  pø=εtʁ=εm=εm=kə=tynə=mεn=vu=dʁe=plys 10
  ʒmʁe=te=te=e=fa=se 6
  kə=ty=u=blis=ə=kə=ʒə=te=fe 9
  ʒmʁe=syʁt=kə=ty=pɑ̃səa=mwa=tu=to=lɔ̃=də=ta=vi 12
  dy=mwɛ̃se=sə=kə=nu=nu=ze=sjɔ̃=pʁɔ=mi 10
  syʁ=tu=nə=kʁwa=pa=kə=ʒə=te=u=blje 10
  kɔ=mɑ̃=ɔ=ʁe=ʒə=fε 6
  a=pʁε=tu=sə=kə=nu=za=vɔ̃=və=ky 10
  tusə=kə=nu=za=vɔ̃=pa=ʁa=taɡ=e=kə=nu=nə=paʁ=ta=ʒə=ʁɔ̃=ʒa=mε=plys 19
  ʒe=dε=su=və=niʁ=plɛ̃=la=tə=tə 9
  də=no=də=li=ʁə=də=no=fə=tə 9
  mi=mi=ti=ti=tə=su=vj=ɛ̃=ty 9
  se=mo=də=pas=zi=pɑ̃=sə=ty 8
  ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 7
  e=tə=di=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 7
  ty=aə=təy=nə=mεjə=ʁə=a=mi=ma=ɲi=fik 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2004 00:00Petite Fleur

donne moi vo avi je sui a votr ecoute lol