Univers de poésie d'un auteur

Poème:

Le Poème

Depuis plusieurs mois deja,
Ton image me suit pas à pas.
S’il on me demandait
De cesser de t’aimer,
Je me révolterait ;
Et le sourire aux lèvres je dirais :
- « Jamais je n’ai ressenti l’amour le VRAI,
Maintenant que je l’ai trouvé, je compte bien le garder. »
Pourquoi, pourquoi ? ?
Oui en effet pourquoi toi ?
Tu es comme un amour impossible,
Et j’ai encore l’espoir vain que tt est possible.
Dieu seul sait ce que tu m’as fait !
Peut etre m’a tu ensorcelé ?
Ou tu es tout simplement resté toi mm !
Quoi qu’il en soit tu as reussi a me faire dire JE T’AIME !
C’est somme si tout se dressait contre nous,
Comme si j’avais l’interdiction de dire NOUS !
Pourtant tu es celui qu’il me faut
Tu es si adorable, si beau
Que je ne pense pas t’avoir un jour,
Quand pourrai-je t’embrasser pour te dire bonjour ?
J’attends, je suis patiente pour toi,
Car je sais que l’amitié passe avant moi !
J’ai peur et si on restait d’eternels amis ?
Et si tu ne devenais jamais mon petit ami ?
Sache que quoi qu’il en soit,
J’approuverai ton choix !
Car c’est toi que j’ai choisi,
Et meme si tu ne m’offre que de l’amitié je dirai oui !
N’oublis jamais tout cela
Ne crois pas que c’est du blabla !
Je t’ai ouvert mon cœur,
A toi de m’offrir la clef du bonheur !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Petite Fleur

Poète Petite Fleur

Petite Fleur a publié sur le site 6 écrits. Petite Fleur est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: …de=puis=plu=sieurs=mois=de=ja 7
ton=i=mage=me=suit=pas=à=pas 8
sil=on=me=de=man=dait 6
de=ces=ser=de=tai=mer 6
je=me=ré=vol=te=rait 6
et=le=sou=rireaux=lèvres=je=di=rais 8
ja=mais=je=nai=res=sen=ti=la=mour=le=vrai 12
mainte=nant=que=je=lai=trou=vé=je=comp=te=bien=le=gar=der 14
pour=quoi=pour=quoi 4
oui=en=ef=fet=pour=quoi=toi 7
tu=es=commeun=a=mour=im=pos=sible 8
et=jai=en=core=les=poir=vain=que=t=t=est=pos=sible 13
dieu=seul=sait=ce=que=tu=mas=fait 8
peut=e=tre=ma=tu=en=sorce=lé 8
ou=tu=es=tout=simple=ment=res=té=toi=m=m 11
quoi=quil=en=soit=tu=as=reus=si=a=me=faire=di=re=je=taime 15
cest=somme=si=tout=se=dres=sait=con=tre=nous 10
comme=si=ja=vais=lin=ter=dic=tion=de=di=re=nous 12
pour=tant=tu=es=ce=lui=quil=me=faut 9
tu=es=si=a=do=rable=si=beau 8
que=je=ne=pense=pas=ta=voir=un=jour 9
quand=pour=rai=je=tem=bras=ser=pour=te=dire=bon=jour 12
jat=tends=je=suis=pa=tiente=pour=toi 8
car=je=sais=que=la=mi=tié=passea=vant=moi 10
jai=peur=et=si=on=res=tait=de=ter=nels=a=mis 12
et=si=tu=ne=de=ve=nais=ja=mais=mon=pe=tit=a=mi 14
sa=che=que=quoi=quil=en=soit 7
jap=prou=ve=rai=ton=choix 6
car=cest=toi=que=jai=choi=si 7
et=me=me=si=tu=ne=mof=fre=que=de=la=mi=tié=je=di=rai=oui 17
nou=blis=ja=mais=tout=ce=la 7
ne=crois=pas=que=cest=du=bla=bla 8
je=tai=ou=vert=mon=cœur 6
a=toi=de=mof=frir=la=clef=du=bon=heur 10
Phonétique : …dəpɥi plyzjœʁ mwa dəʒa,
tɔ̃n- imaʒə mə sɥi pa a pa.
sil ɔ̃ mə dəmɑ̃dε
də sese də tεme,
ʒə mə ʁevɔltəʁε,
e lə suʁiʁə o lεvʁə- ʒə diʁε :
« ʒamε ʒə nε ʁəsɑ̃ti lamuʁ lə vʁε,
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə lε tʁuve, ʒə kɔ̃tə bjɛ̃ lə ɡaʁde. »
puʁkwa, puʁkwa ? ?
ui ɑ̃n- efε puʁkwa twa ?
ty ε kɔmə œ̃n- amuʁ ɛ̃pɔsiblə,
e ʒε ɑ̃kɔʁə lεspwaʁ vɛ̃ kə te te ε pɔsiblə.
djø səl sε sə kə ty ma fε !
pø εtʁə ma ty ɑ̃sɔʁsəle ?
u ty ε tu sɛ̃pləmɑ̃ ʁεste twa εm εm !
kwa kil ɑ̃ swa ty a ʁøsi a mə fεʁə diʁə ʒə tεmə !
sε sɔmə si tu sə dʁesε kɔ̃tʁə nu,
kɔmə si ʒavε lɛ̃tεʁdiksjɔ̃ də diʁə nu !
puʁtɑ̃ ty ε səlɥi kil mə fo
ty ε si adɔʁablə, si bo
kə ʒə nə pɑ̃sə pa tavwaʁ œ̃ ʒuʁ,
kɑ̃ puʁʁε ʒə tɑ̃bʁase puʁ tə diʁə bɔ̃ʒuʁ ?
ʒatɑ̃, ʒə sɥi pasjɑ̃tə puʁ twa,
kaʁ ʒə sε kə lamitje pasə avɑ̃ mwa !
ʒε pœʁ e si ɔ̃ ʁεstε dətεʁnεlz- ami ?
e si ty nə dəvənε ʒamε mɔ̃ pəti ami ?
saʃə kə kwa kil ɑ̃ swa,
ʒapʁuvəʁε tɔ̃ ʃwa !
kaʁ sε twa kə ʒε ʃwazi,
e məmə si ty nə mɔfʁə kə də lamitje ʒə diʁε ui !
nubli ʒamε tu səla
nə kʁwa pa kə sε dy blabla !
ʒə tε uvεʁ mɔ̃ kœʁ,
a twa də mɔfʁiʁ la kle dy bɔnœʁ !
Syllabes Phonétique : …dəp=ɥi=ply=zjœʁ=mwadə=ʒa 6
tɔ̃=ni=maʒə=mə=sɥi=pa=a=pa 8
sil=ɔ̃=mə=də=mɑ̃=dε 6
də=se=se=də=tε=me 6
ʒə=mə=ʁe=vɔl=tə=ʁε 6
e=lə=suʁiʁəo=lε=vʁə=ʒə=di=ʁε 8
ʒa=mεʒə=nε=ʁə=sɑ̃=ti=la=muʁ=lə=vʁε 11
mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒə=lε=tʁu=ve=ʒə=kɔ̃=tə=bjɛ̃=lə=ɡaʁ=de 14
puʁ=kwa=puʁ=kwa 4
ui=ɑ̃=ne=fε=puʁ=kwa=twa 7
ty=ε=kɔməœ̃=na=muʁ=ɛ̃=pɔsiblə 7
e=ʒε=ɑ̃=kɔʁə=lεs=pwaʁ=vɛ̃=kə=te=te=ε=pɔsiblə 12
djø=səl=sεsə=kə=ty=ma=fε 7
pø=εtʁə=ma=ty=ɑ̃=sɔʁ=sə=le 8
u=ty=ε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=ʁεs=te=twa=εm=εm 11
kwa=kil=ɑ̃=swa=ty=a=ʁø=si=amə=fε=ʁə=di=ʁə=ʒə=tεmə 15
sε=sɔmə=si=tusə=dʁe=sε=kɔ̃=tʁə=nu 9
kɔmə=si=ʒa=vε=lɛ̃=tεʁ=dik=sjɔ̃=də=di=ʁə=nu 12
puʁ=tɑ̃=ty=ε=səl=ɥi=kil=mə=fo 9
ty=ε=si=a=dɔ=ʁablə=si=bo 8
kə=ʒə=nə=pɑ̃sə=pa=ta=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ 9
kɑ̃=puʁ=ʁεʒə=tɑ̃=bʁa=se=puʁ=tə=di=ʁə=bɔ̃=ʒuʁ 12
ʒa=tɑ̃=ʒə=sɥi=pa=sjɑ̃tə=puʁ=twa 8
kaʁʒə=sε=kə=la=mi=tje=pa=səa=vɑ̃=mwa 10
ʒε=pœʁ=e=si=ɔ̃=ʁεs=tεdə=tεʁ=nεl=za=mi 11
e=si=tynə=də=və=nε=ʒa=mε=mɔ̃=pə=ti=a=mi 13
saʃə=kə=kwa=kil=ɑ̃=swa 6
ʒa=pʁu=və=ʁε=tɔ̃=ʃwa 6
kaʁ=sε=twakə=ʒε=ʃwa=zi 6
e=mə=mə=si=tynə=mɔ=fʁə=kə=də=la=mi=tje=ʒə=di=ʁε=ui 16
nu=bli=ʒa=mε=tusə=la 6
nə=kʁwa=pakə=sε=dy=bla=bla 7
ʒə=tε=u=vεʁ=mɔ̃=kœʁ 6
a=twadə=mɔ=fʁiʁ=la=kle=dy=bɔ=nœʁ 9

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très joli, une belle déclaration.
Félicitation et j espere que tu auras les clés du bonheur.
Amicalement -0

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Mya..

c super beau. . . . . . j’adore!!
courage. . . ne perds pa espoir. . . . . . . .
kissss

Poème Amour
Du 13/05/2004 00:00

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 1 strophes.