Poème-France.com

Poeme : Moi Aimer. ?Moi Aimer. ?

Je t’ai ouvert mon cœur
Car avec toi c’était le pur bonheur
Je di bien c’était
Car pour je ne sais quelle raison tu as tout terminé
Tu me preferé en amitié
Mais ke c’est-il donc passé ?
Entre nous tout aller pour le mieux
Enfin a mes yeux
Mais je me suis leuré
Tu devais t’ennuyer
Je voulais juste hurler haut et fort
Ke malgres tout mes effort
Mon cœur ne cesse de battre pour toi
Seule ta presence me met en emoi
Je croi bien que je t’aime
Si ce sentiment s’associe avec la haine
Petite Fleur

PostScriptum

courage les filles


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε uvεʁ mɔ̃ kœʁ
kaʁ avεk twa setε lə pyʁ bɔnœʁ
ʒə di bjɛ̃ setε
kaʁ puʁ ʒə nə sε kεllə ʁεzɔ̃ ty a tu tεʁmine
ty mə pʁəfəʁe ɑ̃n- amitje
mε kə sεt- il dɔ̃k pase ?
ɑ̃tʁə nu tut- ale puʁ lə mjø
ɑ̃fɛ̃ a mεz- iø
mε ʒə mə sɥi ləʁe
ty dəvε tɑ̃nyie
ʒə vulε ʒystə yʁle-o e fɔʁ
kə malɡʁə- tu mεz- efɔʁ
mɔ̃ kœʁ nə sεsə də batʁə puʁ twa
sələ ta pʁəzɑ̃sə mə mεt ɑ̃n- əmwa
ʒə kʁwa bjɛ̃ kə ʒə tεmə
si sə sɑ̃timɑ̃ sasɔsi avεk la-εnə