Poème-France.com

Poeme : Ma Meilleur Ami PardonMa Meilleur Ami Pardon

Ce fut pendant 7ans que je t’ai tout dit
Pendant 7ans que nous nous sommes tout écris
Ce fut en a peine un mois ke je t perdu
En un petit mois ke je ne t’ai plus vu !
Il m’a fallait moins d’1 mois
Pour comprendre k’en te perdant je perD le moitié de moi !
Bien sur tu va me dire ke je m’en suis vite remise
Et ma reponse sera ke tu fais une mauvaise analyse !
Je ne t’ai pas oublié,
Tout ce ke nous avons vecu est dans ma memoire a jamais gravé ! !
Si tu savais comme je m’en veux
Si seulement tu connaiC mon vœux
Il est sur ke tu ne me jugerai +
Peut etr mm ke tu ne men voudré +
JMré tt effacé
Ke tu oubli ce ke je t fé
JMré surtt ke tu pense a moi tout o long de ta vie
Du moins c ce ke nous nous étions promis !
Surtout ne crois pas ke je t oublié !
Comment oré je fais ?
Après tout ce ke nous avons vecu
Tout ce ke nous avons parataG et ke nous ne partagerons jamais plus
G des souvenirs plains la tete
De nos delires de nos fete !
Mimi, titi te souvien tu ?
C mo de pass i pense tu ?
Je t’embrasse tendrement !
Et te dis tout simplement
TU AS ETE UNE MEILLEURE AMIE MAGNIFIK
Petite Fleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə fy pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃ kə ʒə tε tu di
pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃ kə nu nu sɔmə tut- ekʁi
sə fy ɑ̃n- a pεnə œ̃ mwa kə ʒə te pεʁdy
ɑ̃n- œ̃ pəti mwa kə ʒə nə tε plys vy !
il ma falε mwɛ̃ dœ̃ mwa
puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɑ̃ tə pεʁdɑ̃ ʒə pεʁ lə mwatje də mwa !
bjɛ̃ syʁ ty va mə diʁə kə ʒə mɑ̃ sɥi vitə ʁəmizə
e ma ʁəpɔ̃sə səʁa kə ty fεz- ynə movεzə analizə !
ʒə nə tε pa ublje,
tu sə kə nuz- avɔ̃ vəky ε dɑ̃ ma məmwaʁə a ʒamε ɡʁave ! !
si ty savε kɔmə ʒə mɑ̃ vø
si sələmɑ̃ ty kɔnεk mɔ̃ veyks
il ε syʁ kə ty nə mə ʒyʒəʁε plys
pø εtʁ εm εm kə ty nə mεn vudʁe plys
ʒmʁe te te efase
kə ty ubli sə kə ʒə te fe
ʒmʁe syʁt kə ty pɑ̃sə a mwa tut- o lɔ̃ də ta vi
dy mwɛ̃ se sə kə nu nuz- esjɔ̃ pʁɔmi !
syʁtu nə kʁwa pa kə ʒə te ublje !
kɔmɑ̃ ɔʁe ʒə fε ?
apʁε tu sə kə nuz- avɔ̃ vəky
tu sə kə nuz- avɔ̃ paʁataɡ e kə nu nə paʁtaʒəʁɔ̃ ʒamε plys
ʒe dε suvəniʁ plɛ̃ la tətə
də no dəliʁə də no fətə !
mimi, titi tə suvjɛ̃ ty ?
se mo də pasz- i pɑ̃sə ty ?
ʒə tɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃ !
e tə di tu sɛ̃pləmɑ̃
ty a ətə ynə mεjəʁə ami maɲifik