Poème-France.com

Poeme : No RegretNo Regret

This time I resolutely confront
I rashly allow myself to become enraptured
I don’t care whether this is right or wrong
Even if it is a dangerous trap, I won’t care about anything else
Even when it comes to love, I’ll love without regret

Don’t tell me that I should give up
That I should open my eyes
I use my heart, To see and to feel
You’re not me, so how can you understand ?
Even when it comes to love, let me love without regret

I’m not as perfect as you think
I admit that sometimes I can’t tell the difference between truth and deception
It’s not that I’m unwilling to walk out of this heap of love
It’s only that this time, this time it’s me and not someone else

Whose heart should I use to comprehend
To truly experience my surroundings
Even if it’s painful, even if it’s tearful
It’s all part of my remorse

Whose heart can I use to comprehend
To truly experience my surroundings
Even if I’m tired, even if I’m weary
I can only love without regret
Philia Thalès

PostScriptum

Aucun


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ti timə i ʁəsɔlytəli kɔ̃fʁɔ̃
i ʁaʃli alɔw mizεlf to bəkɔmə ɑ̃ʁaptyʁεd
i dɔnte kaʁə wεtœʁ tiz- is ʁajt ɔʁ wʁɔ̃ɡ
əvɛ̃ if it is a dɑ̃ʒəʁus tʁap, i wɔnte kaʁə abu anitiŋ εlsə
əvɛ̃ wɛ̃ it kɔmə to lɔvə, iεl εl lɔvə witu ʁəɡʁε

dɔnte tεll mə ta i ʃuld ʒivə yp
ta i ʃuld ɔpɛ̃ mi εj
i yzə mi əaʁ, to si ɑ̃d to fil
iuʁə no mə, so ɔw kɑ̃ iu œ̃dεʁstɑ̃d ?
əvɛ̃ wɛ̃ it kɔmə to lɔvə, lεt mə lɔvə witu ʁəɡʁε

iεm no a pεʁfεkt a iu tɛ̃k
i admi ta sɔmətiməz- i kante tεll tə difəʁɑ̃sə bεtwin tʁyt ɑ̃d dəsεpsjɔ̃
itεs no ta iεm œ̃wijiŋ to walk u ɔf tiz- əap ɔf lɔvə
itεs ɔ̃li ta ti timə, ti timə itεs mə ɑ̃d no sɔməɔnə εlsə

wozə əaʁ ʃuld i yzə to kɔ̃pʁəɑ̃
to tʁyli εkspəʁjɑ̃sə mi syʁundiŋ
əvɛ̃ if itεs pɛ̃fyl, əvɛ̃ if itεs təaʁfyl
itεs al paʁ ɔf mi ʁəmɔʁsə

wozə əaʁ kɑ̃ i yzə to kɔ̃pʁəɑ̃
to tʁyli εkspəʁjɑ̃sə mi syʁundiŋ
əvɛ̃ if iεm tiʁεd, əvɛ̃ if iεm wəaʁi
i kɑ̃ ɔ̃li lɔvə witu ʁəɡʁε