Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : No Regret

Poème Amour
Publié le 03/10/2002 00:00

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Philia Thalès

No Regret

This time I resolutely confront
I rashly allow myself to become enraptured
I don’t care whether this is right or wrong
Even if it is a dangerous trap, I won’t care about anything else
Even when it comes to love, I’ll love without regret

Don’t tell me that I should give up
That I should open my eyes
I use my heart, To see and to feel
You’re not me, so how can you understand ?
Even when it comes to love, let me love without regret

I’m not as perfect as you think
I admit that sometimes I can’t tell the difference between truth and deception
It’s not that I’m unwilling to walk out of this heap of love
It’s only that this time, this time it’s me and not someone else

Whose heart should I use to comprehend
To truly experience my surroundings
Even if it’s painful, even if it’s tearful
It’s all part of my remorse

Whose heart can I use to comprehend
To truly experience my surroundings
Even if I’m tired, even if I’m weary
I can only love without regret
 • Pieds Hyphénique: No Regret

  this=ti=me=i=re=so=lu=te=ly=con=front 11
  i=ra=sh=ly=al=low=my=self=to=be=comeen=rap=tu=red 14
  i=dont=ca=re=w=he=ther=this=is=right=or=wrong 12
  even=if=it=is=a=dange=rous=trap=i=wont=ca=rea=bout=a=ny=thing=else 17
  even=w=hen=it=comes=to=lo=ve=il=l=lo=ve=wi=thout=re=gret 16

  dont=tell=me=that=i=should=gi=ve=up 9
  that=i=should=o=pen=my=eyes 7
  i=u=se=my=heart=to=see=and=to=fe=el 11
  you=re=not=me=so=how=can=you=un=ders=tand 11
  even=w=hen=it=comes=to=lo=ve=let=me=lo=ve=wi=thout=re=gret 16

  im=not=as=per=fect=as=you=think 8
  i=ad=mit=that=some=ti=mes=i=cant=tell=the=dif=fe=ren=ce=bet=ween=tru=th=and=de=cep=tion 23
  its=not=that=im=un=willing=to=walk=out=of=this=heap=of=love 14
  its=on=ly=that=this=time=this=ti=me=its=meand=not=so=meo=ne=else 16

  who=se=heart=should=i=u=se=to=com=pre=hend 11
  to=tru=ly=ex=pe=rien=ce=my=sur=roun=ding=s 12
  even=if=its=pain=ful=e=ven=if=its=tear=ful 11
  its=all=part=of=my=re=mor=se 8

  who=se=heart=can=i=u=se=to=com=pre=hend 11
  to=tru=ly=ex=pe=rien=ce=my=sur=roun=ding=s 12
  even=if=im=ti=red=e=ven=if=im=wea=ry 11
  i=can=on=ly=lo=ve=wi=thout=re=gret 10
 • Phonétique : No Regret

  ti timə i ʁəsɔlytəli kɔ̃fʁɔ̃
  i ʁaʃli alɔw mizεlf to bəkɔmə ɑ̃ʁaptyʁεd
  i dɔnte kaʁə wεtœʁ tiz- is ʁajt ɔʁ wʁɔ̃ɡ
  əvɛ̃ if it is a dɑ̃ʒəʁus tʁap, i wɔnte kaʁə abu anitiŋ εlsə
  əvɛ̃ wɛ̃ it kɔmə to lɔvə, iεl εl lɔvə witu ʁəɡʁε

  dɔnte tεll mə ta i ʃuld ʒivə yp
  ta i ʃuld ɔpɛ̃ mi εj
  i yzə mi əaʁ, to si ɑ̃d to fil
  iuʁə no mə, so ɔw kɑ̃ iu œ̃dεʁstɑ̃d ?
  əvɛ̃ wɛ̃ it kɔmə to lɔvə, lεt mə lɔvə witu ʁəɡʁε

  iεm no a pεʁfεkt a iu tɛ̃k
  i admi ta sɔmətiməz- i kante tεll tə difəʁɑ̃sə bεtwin tʁyt ɑ̃d dəsεpsjɔ̃
  itεs no ta iεm œ̃wijiŋ to walk u ɔf tiz- əap ɔf lɔvə
  itεs ɔ̃li ta ti timə, ti timə itεs mə ɑ̃d no sɔməɔnə εlsə

  wozə əaʁ ʃuld i yzə to kɔ̃pʁəɑ̃
  to tʁyli εkspəʁjɑ̃sə mi syʁundiŋ
  əvɛ̃ if itεs pɛ̃fyl, əvɛ̃ if itεs təaʁfyl
  itεs al paʁ ɔf mi ʁəmɔʁsə

  wozə əaʁ kɑ̃ i yzə to kɔ̃pʁəɑ̃
  to tʁyli εkspəʁjɑ̃sə mi syʁundiŋ
  əvɛ̃ if iεm tiʁεd, əvɛ̃ if iεm wəaʁi
  i kɑ̃ ɔ̃li lɔvə witu ʁəɡʁε
 • Pieds Phonétique : No Regret

  ti=ti=mə=iʁə=sɔ=ly=tə=li=kɔ̃=fʁɔ̃ 10
  i=ʁa=ʃli=a=lɔw=mi=zεlf=tobə=kɔ=məɑ̃=ʁap=ty=ʁεd 13
  i=dɔnə=te=ka=ʁə=wε=tœʁ=ti=zis=ʁajt=ɔʁ=wʁɔ̃ɡ 12
  ə=vɛ̃=if=it=is=a=dɑ̃ʒə=ʁus=tʁap=i=wɔ=nə=te=ka=ʁəa=bu=a=ni=tiŋ=εl=sə 21
  ə=vɛ̃=wɛ̃=it=kɔmə=to=lɔ=və=i=εl=εl=lɔ=və=wi=tu=ʁə=ɡʁε 17

  dɔnə=te=tεll=mə=ta=i=ʃuld=ʒi=və=yp 10
  ta=i=ʃuld=ɔ=pɛ̃=mi=εj 7
  i=y=zə=miə=aʁ=to=si=ɑ̃d=to=fil 10
  i=uʁə=no=mə=so=ɔw=kɑ̃=i=u=œ̃=dεʁ=stɑ̃d 12
  ə=vɛ̃=wɛ̃=it=kɔmə=to=lɔ=və=lεt=mə=lɔ=və=wi=tu=ʁə=ɡʁε 16

  i=εm=no=a=pεʁ=fεkt=a=i=u=tɛ̃k 10
  i=ad=mi=ta=sɔmə=ti=mə=zi=kan=te=tεll=tə=di=fə=ʁɑ̃=sə=bε=twin=tʁyt=ɑ̃d=də=sεp=sjɔ̃ 23
  i=tεsə=no=ta=i=εm=œ̃=wi=jiŋ=to=walk=u=ɔf=ti=zəap=ɔf=lɔvə 17
  i=tεsəɔ̃=li=ta=ti=ti=mə=ti=ti=mə=i=tε=sə=mə=ɑ̃d=no=sɔ=mə=ɔ=nə=εl=sə 22

  wozə=əaʁ=ʃuld=i=y=zə=to=kɔ̃=pʁə=ɑ̃ 10
  to=tʁy=li=εk=spə=ʁjɑ̃sə=mi=sy=ʁun=diŋ 10
  ə=vɛ̃=if=i=tεsə=pɛ̃=fyl=ə=vɛ̃=if=i=tε=sə=təaʁ=fyl 15
  i=tε=sə=al=paʁ=ɔf=mi=ʁə=mɔʁ=sə 10

  wozə=əaʁ=kɑ̃=i=y=zə=to=kɔ̃=pʁə=ɑ̃ 10
  to=tʁy=li=εk=spə=ʁjɑ̃sə=mi=sy=ʁun=diŋ 10
  ə=vɛ̃=if=i=εm=ti=ʁεd=ə=vɛ̃=if=i=εm=wəa=ʁi 14
  i=kɑ̃=ɔ̃=li=lɔ=və=wi=tu=ʁə=ɡʁε 10

PostScriptum

Aucun

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.