Poème-France.com

Poeme : Tu Me DétruisTu Me Détruis

Je suis jeune, je suis ta petite sœur
Et non ton souffre douleur lorsque tu es enervée
Chaque jour c’est la même chose
Chaque jour cris et points son tes armes pour me mettre en respect…

Tu me gueule dessu comme si j’était de la merde
Comme si j’était ton esclave mais non je suis ta petite sœur
Alors arette d’agir comme cela car tu me rend malade
Et bientot mon cœur partira comme tout tes ami (e) s…

Pourquoi agis tu comme cela avec moi ?
Je ne t’ai rien fait a part être ta petite sœur
Car depuis que je suis née tu es comme cela avec moi
Et aujourd’hui je ne supporte plus tes agissments…

Quand je vois les autres sœurs ou freres
Qui s’occupe de leurs petites sœurs ou freres avec attention
Je pleure de tristesse car j’aurais voulu avoir une sœur comme cela
Et non une brute comme toi qui ne pense qu’à sa propre personne…

Tout ce que je demande c’est d’avoir de l’affection
Bien sur j’en ai de mes ami (e) s et de mon petit ami
Mais rien de remplacera l’affection d’une sœur
Et ce manque me détruit chaque jour petit à petit…

Tu es toujours la à me critiquer
Mais tu ne connais même pas ma vie
Mes ami (e) s pour toi c’est des merdes
Mais a tu vus les tiens ? des voleurs et des menteurs comme toi…

Depuis que tu es avec eux tu ne fais que voler
Tu as volé la famille… tu as volé notre grand mère
Pour rembourser un de tes soi disan ami !
Qui je pense profite bien de ta gueule…

Je ne peut même plus te parler
Car chaque fois c’est une baffe comme reponse que je ressoi
Pourquoi es tu comme sa ? je ne t’ai rien fait !
Tu me cherches et tu sais très bien que je répond…

Tu me vole, tu vole ton autre sœur !
As tu aucune honte a agir comme sa ?
Tu voles nos parents qui ton toujours tout donné
Mais toi il te faut toujours plus…

Maintenant par ta faute
La famille est pourrite de méfiance
Chacun enferme ses objets ou son argent en se méfiant des autres
Tu as détruit toute la famille… notre grand mere pleure de ce malheure…

Mais toi tu ten fous de tout manière
Tant que sa ne te raporte pas quelque chose
Tu n’es de toute façon plus ma sœur
Tu m’as fait tellement souffrir que mon cœur porte de la haine et non de l’amour…
Poetedu67

PostScriptum

g fai ce poeme a cause de ma soeur… g rien a dir de plus
bonne lecture


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi ʒənə, ʒə sɥi ta pətitə sœʁ
e nɔ̃ tɔ̃ sufʁə dulœʁ lɔʁskə ty ε ɑ̃nεʁve
ʃakə ʒuʁ sε la mεmə ʃozə
ʃakə ʒuʁ kʁiz- e pwɛ̃ sɔ̃ tεz- aʁmə- puʁ mə mεtʁə ɑ̃ ʁεspε…

ty mə ɡələ dəsy kɔmə si ʒetε də la mεʁdə
kɔmə si ʒetε tɔ̃n- εsklavə mε nɔ̃ ʒə sɥi ta pətitə sœʁ
alɔʁz- aʁεtə daʒiʁ kɔmə səla kaʁ ty mə ʁɑ̃ maladə
e bjɛ̃to mɔ̃ kœʁ paʁtiʁa kɔmə tu tεz- ami (ə) s…

puʁkwa aʒi ty kɔmə səla avεk mwa ?
ʒə nə tε ʁjɛ̃ fε a paʁ εtʁə ta pətitə sœʁ
kaʁ dəpɥi kə ʒə sɥi ne ty ε kɔmə səla avεk mwa
e oʒuʁdɥi ʒə nə sypɔʁtə plys tεz- aʒismɑ̃…

kɑ̃ ʒə vwa lεz- otʁə- sœʁz- u fʁəʁə
ki sɔkypə də lœʁ pətitə sœʁz- u fʁəʁəz- avεk atɑ̃sjɔ̃
ʒə plœʁə də tʁistεsə kaʁ ʒoʁε vuly avwaʁ ynə sœʁ kɔmə səla
e nɔ̃ ynə bʁytə kɔmə twa ki nə pɑ̃sə ka sa pʁɔpʁə pεʁsɔnə…

tu sə kə ʒə dəmɑ̃də sε davwaʁ də lafεksjɔ̃
bjɛ̃ syʁ ʒɑ̃n- ε də mεz- ami (ə) s e də mɔ̃ pəti ami
mε ʁjɛ̃ də ʁɑ̃plasəʁa lafεksjɔ̃ dynə sœʁ
e sə mɑ̃kə mə detʁɥi ʃakə ʒuʁ pəti a pəti…

ty ε tuʒuʁ la a mə kʁitike
mε ty nə kɔnε mεmə pa ma vi
mεz- ami (ə) s puʁ twa sε dε mεʁdə
mεz- a ty vy lε tjɛ̃ ? dε vɔlœʁz- e dε mɑ̃tœʁ kɔmə twa…

dəpɥi kə ty ε avεk ø ty nə fε kə vɔle
ty a vɔle la famijə… ty a vɔle nɔtʁə ɡʁɑ̃ mεʁə
puʁ ʁɑ̃buʁse œ̃ də tε swa dizɑ̃ ami !
ki ʒə pɑ̃sə pʁɔfitə bjɛ̃ də ta ɡələ…

ʒə nə pø mεmə plys tə paʁle
kaʁ ʃakə fwa sεt- ynə bafə kɔmə ʁəpɔ̃sə kə ʒə ʁeswa
puʁkwa ε ty kɔmə sa ? ʒə nə tε ʁjɛ̃ fε !
ty mə ʃεʁʃəz- e ty sε tʁε bjɛ̃ kə ʒə ʁepɔ̃…

ty mə vɔlə, ty vɔlə tɔ̃n- otʁə sœʁ !
a ty okynə ɔ̃tə a aʒiʁ kɔmə sa ?
ty vɔlə no paʁɑ̃ ki tɔ̃ tuʒuʁ tu dɔne
mε twa il tə fo tuʒuʁ plys…

mɛ̃tənɑ̃ paʁ ta fotə
la famijə ε puʁʁitə də mefjɑ̃sə
ʃakœ̃ ɑ̃fεʁmə sεz- ɔbʒεz- u sɔ̃n- aʁʒe ɑ̃ sə mefjɑ̃ dεz- otʁə
ty a detʁɥi tutə la famijə… nɔtʁə ɡʁɑ̃ məʁə plœʁə də sə maləʁ…

mε twa ty tεn fus də tu manjεʁə
tɑ̃ kə sa nə tə ʁapɔʁtə pa kεlkə ʃozə
ty nε də tutə fasɔ̃ plys ma sœʁ
ty ma fε tεllmɑ̃ sufʁiʁ kə mɔ̃ kœʁ pɔʁtə də la-εnə e nɔ̃ də lamuʁ…