Poeme : Tu Me Détruis

Tu Me Détruis

Je suis jeune, je suis ta petite sœur
Et non ton souffre douleur lorsque tu es enervée
Chaque jour c’est la même chose
Chaque jour cris et points son tes armes pour me mettre en respect…

Tu me gueule dessu comme si j’était de la merde
Comme si j’était ton esclave mais non je suis ta petite sœur
Alors arette d’agir comme cela car tu me rend malade
Et bientot mon cœur partira comme tout tes ami (e) s…

Pourquoi agis tu comme cela avec moi ?
Je ne t’ai rien fait a part être ta petite sœur
Car depuis que je suis née tu es comme cela avec moi
Et aujourd’hui je ne supporte plus tes agissments…

Quand je vois les autres sœurs ou freres
Qui s’occupe de leurs petites sœurs ou freres avec attention
Je pleure de tristesse car j’aurais voulu avoir une sœur comme cela
Et non une brute comme toi qui ne pense qu’à sa propre personne…

Tout ce que je demande c’est d’avoir de l’affection
Bien sur j’en ai de mes ami (e) s et de mon petit ami
Mais rien de remplacera l’affection d’une sœur
Et ce manque me détruit chaque jour petit à petit…

Tu es toujours la à me critiquer
Mais tu ne connais même pas ma vie
Mes ami (e) s pour toi c’est des merdes
Mais a tu vus les tiens ? des voleurs et des menteurs comme toi…

Depuis que tu es avec eux tu ne fais que voler
Tu as volé la famille… tu as volé notre grand mère
Pour rembourser un de tes soi disan ami !
Qui je pense profite bien de ta gueule…

Je ne peut même plus te parler
Car chaque fois c’est une baffe comme reponse que je ressoi
Pourquoi es tu comme sa ? je ne t’ai rien fait !
Tu me cherches et tu sais très bien que je répond…

Tu me vole, tu vole ton autre sœur !
As tu aucune honte a agir comme sa ?
Tu voles nos parents qui ton toujours tout donné
Mais toi il te faut toujours plus…

Maintenant par ta faute
La famille est pourrite de méfiance
Chacun enferme ses objets ou son argent en se méfiant des autres
Tu as détruit toute la famille… notre grand mere pleure de ce malheure…

Mais toi tu ten fous de tout manière
Tant que sa ne te raporte pas quelque chose
Tu n’es de toute façon plus ma sœur
Tu m’as fait tellement souffrir que mon cœur porte de la haine et non de l’amour…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Me Détruis

  je=suis=jeu=ne=je=suis=ta=pe=ti=te=sœur 11
  et=non=ton=souf=fre=dou=leur=lors=que=tu=es=e=ner=vée 14
  cha=que=jour=cest=la=mê=me=cho=se 9
  cha=que=jour=cris=et=points=son=tes=ar=mes=pour=me=mettreen=res=pect 15

  tu=me=gueu=le=des=su=com=me=si=jé=tait=de=la=merde 14
  comme=si=jé=tait=ton=es=cla=ve=mais=non=je=suis=ta=pe=ti=te=sœur 17
  a=lors=aret=te=da=gir=com=me=ce=la=car=tu=me=rend=ma=lade 16
  et=bien=tot=mon=cœur=par=ti=ra=comme=tout=tes=a=mi=e=s 15

  pour=quoi=a=gis=tu=com=me=ce=la=a=vec=moi 12
  je=ne=tai=rien=fait=a=part=ê=tre=ta=pe=ti=te=sœur 14
  car=de=puis=que=je=suis=née=tu=es=comme=ce=la=a=vec=moi 15
  et=au=jourd=hui=je=ne=sup=por=te=plus=tes=a=giss=ments 14

  quand=je=vois=les=au=tres=sœurs=ou=freres 9
  qui=soc=cupe=de=leurs=pe=ti=tes=sœurs=ou=fre=res=a=vec=at=ten=tion 17
  je=pleure=de=tris=tes=se=car=jau=rais=vou=lu=a=voir=u=ne=sœur=com=me=ce=la 20
  et=non=une=bru=te=com=me=toi=qui=ne=pen=se=quà=sa=pro=pre=per=sonne 18

  tout=ce=que=je=de=man=de=cest=da=voir=de=laf=fec=tion 14
  bien=sur=jen=ai=de=mes=a=mi=e=s=et=de=mon=pe=tit=a=mi 17
  mais=rien=de=rem=pla=ce=ra=laf=fec=ti=on=du=ne=sœur 14
  et=ce=man=que=me=dé=truit=cha=que=jour=pe=tit=à=pe=tit 15

  tu=es=tou=jours=la=à=me=cri=ti=quer 10
  mais=tu=ne=con=nais=mê=me=pas=ma=vie 10
  mes=a=mi=e=s=pour=toi=cest=des=mer=des 11
  mais=a=tu=vus=les=tiens=des=vo=leurs=et=des=men=teurs=comme=toi 15

  de=puis=que=tu=es=a=vec=eux=tu=ne=fais=que=vo=ler 14
  tu=as=vo=lé=la=fa=mille=tu=as=vo=lé=notre=grand=mère 14
  pour=rem=bour=ser=un=de=tes=soi=di=san=a=mi 12
  qui=je=pen=se=pro=fi=te=bien=de=ta=gu=eu=le 13

  je=ne=peut=mê=me=plus=te=par=ler 9
  car=cha=que=fois=cest=une=baf=fe=com=me=re=pon=se=que=je=res=soi 17
  pour=quoi=es=tu=com=me=sa=je=ne=tai=rien=fait 12
  tu=me=cher=ches=et=tu=sais=très=bien=que=je=ré=pond 13

  tu=me=vo=le=tu=vo=le=ton=au=tre=sœur 11
  as=tu=au=cu=ne=hon=te=a=a=gir=com=me=sa 13
  tu=vo=les=nos=pa=rents=qui=ton=tou=jours=tout=don=né 13
  mais=toi=il=te=faut=tou=jours=plus 8

  main=te=nant=par=ta=fau=te 7
  la=fa=mil=le=est=pour=ri=te=de=mé=fi=an=ce 13
  cha=cun=en=ferme=ses=ob=jets=ou=son=ar=gent=en=se=mé=fiant=des=autres 17
  tu=as=dé=truit=toute=la=fa=mille=no=tre=grand=me=re=pleu=re=de=ce=malheure 18

  mais=toi=tu=ten=fous=de=tout=ma=ni=è=re 11
  tant=que=sa=ne=te=ra=por=te=pas=quel=que=cho=se 13
  tu=nes=de=tou=te=fa=çon=plus=ma=sœur 10
  tu=mas=fait=tel=le=ment=souf=frir=que=mon=cœur=porte=de=la=hai=neet=non=de=la=mour 20
 • Phonétique : Tu Me Détruis

  ʒə sɥi ʒənə, ʒə sɥi ta pətitə sœʁ
  e nɔ̃ tɔ̃ sufʁə dulœʁ lɔʁskə ty ε ɑ̃nεʁve
  ʃakə ʒuʁ sε la mεmə ʃozə
  ʃakə ʒuʁ kʁiz- e pwɛ̃ sɔ̃ tεz- aʁmə- puʁ mə mεtʁə ɑ̃ ʁεspε…

  ty mə ɡələ dəsy kɔmə si ʒetε də la mεʁdə
  kɔmə si ʒetε tɔ̃n- εsklavə mε nɔ̃ ʒə sɥi ta pətitə sœʁ
  alɔʁz- aʁεtə daʒiʁ kɔmə səla kaʁ ty mə ʁɑ̃ maladə
  e bjɛ̃to mɔ̃ kœʁ paʁtiʁa kɔmə tu tεz- ami (ə) s…

  puʁkwa aʒi ty kɔmə səla avεk mwa ?
  ʒə nə tε ʁjɛ̃ fε a paʁ εtʁə ta pətitə sœʁ
  kaʁ dəpɥi kə ʒə sɥi ne ty ε kɔmə səla avεk mwa
  e oʒuʁdɥi ʒə nə sypɔʁtə plys tεz- aʒismɑ̃…

  kɑ̃ ʒə vwa lεz- otʁə- sœʁz- u fʁəʁə
  ki sɔkypə də lœʁ pətitə sœʁz- u fʁəʁəz- avεk atɑ̃sjɔ̃
  ʒə plœʁə də tʁistεsə kaʁ ʒoʁε vuly avwaʁ ynə sœʁ kɔmə səla
  e nɔ̃ ynə bʁytə kɔmə twa ki nə pɑ̃sə ka sa pʁɔpʁə pεʁsɔnə…

  tu sə kə ʒə dəmɑ̃də sε davwaʁ də lafεksjɔ̃
  bjɛ̃ syʁ ʒɑ̃n- ε də mεz- ami (ə) s e də mɔ̃ pəti ami
  mε ʁjɛ̃ də ʁɑ̃plasəʁa lafεksjɔ̃ dynə sœʁ
  e sə mɑ̃kə mə detʁɥi ʃakə ʒuʁ pəti a pəti…

  ty ε tuʒuʁ la a mə kʁitike
  mε ty nə kɔnε mεmə pa ma vi
  mεz- ami (ə) s puʁ twa sε dε mεʁdə
  mεz- a ty vy lε tjɛ̃ ? dε vɔlœʁz- e dε mɑ̃tœʁ kɔmə twa…

  dəpɥi kə ty ε avεk ø ty nə fε kə vɔle
  ty a vɔle la famijə… ty a vɔle nɔtʁə ɡʁɑ̃ mεʁə
  puʁ ʁɑ̃buʁse œ̃ də tε swa dizɑ̃ ami !
  ki ʒə pɑ̃sə pʁɔfitə bjɛ̃ də ta ɡələ…

  ʒə nə pø mεmə plys tə paʁle
  kaʁ ʃakə fwa sεt- ynə bafə kɔmə ʁəpɔ̃sə kə ʒə ʁeswa
  puʁkwa ε ty kɔmə sa ? ʒə nə tε ʁjɛ̃ fε !
  ty mə ʃεʁʃəz- e ty sε tʁε bjɛ̃ kə ʒə ʁepɔ̃…

  ty mə vɔlə, ty vɔlə tɔ̃n- otʁə sœʁ !
  a ty okynə ɔ̃tə a aʒiʁ kɔmə sa ?
  ty vɔlə no paʁɑ̃ ki tɔ̃ tuʒuʁ tu dɔne
  mε twa il tə fo tuʒuʁ plys…

  mɛ̃tənɑ̃ paʁ ta fotə
  la famijə ε puʁʁitə də mefjɑ̃sə
  ʃakœ̃ ɑ̃fεʁmə sεz- ɔbʒεz- u sɔ̃n- aʁʒe ɑ̃ sə mefjɑ̃ dεz- otʁə
  ty a detʁɥi tutə la famijə… nɔtʁə ɡʁɑ̃ məʁə plœʁə də sə maləʁ…

  mε twa ty tεn fus də tu manjεʁə
  tɑ̃ kə sa nə tə ʁapɔʁtə pa kεlkə ʃozə
  ty nε də tutə fasɔ̃ plys ma sœʁ
  ty ma fε tεllmɑ̃ sufʁiʁ kə mɔ̃ kœʁ pɔʁtə də la-εnə e nɔ̃ də lamuʁ…
 • Syllabes Phonétique : Tu Me Détruis

  ʒə=sɥi=ʒə=nə=ʒə=sɥi=ta=pə=ti=tə=sœ=ʁə 12
  e=nɔ̃=tɔ̃=sufʁə=du=lœʁ=lɔʁ=skə=ty=ε=ɑ̃=nεʁ=ve 13
  ʃa=kə=ʒuʁ=sε=la=mε=mə=ʃo=zə 9
  ʃakə=ʒuʁ=kʁi=ze=pwɛ̃=sɔ̃=tε=zaʁ=mə=puʁ=mə=mε=tʁəɑ̃=ʁεs=pε 15

  tymə=ɡə=lə=də=sy=kɔ=mə=si=ʒe=tε=də=lamεʁdə 12
  kɔmə=si=ʒe=tε=tɔ̃=nεs=kla=və=mε=nɔ̃=ʒə=sɥi=ta=pə=ti=tə=sœʁ 17
  a=lɔʁ=za=ʁεtə=da=ʒiʁ=kɔ=mə=sə=la=kaʁ=ty=mə=ʁɑ̃=ma=ladə 16
  e=bjɛ̃=to=mɔ̃=kœʁ=paʁ=ti=ʁa=kɔmə=tu=tε=za=mi=ə=s 15

  puʁ=kwa=a=ʒi=ty=kɔ=mə=sə=la=a=vεk=mwa 12
  ʒə=nə=tε=ʁjɛ̃=fε=a=paʁ=εtʁə=ta=pə=ti=tə=sœʁ 13
  kaʁ=dəp=ɥikə=ʒə=sɥi=ne=ty=ε=kɔ=mə=sə=la=a=vεk=mwa 15
  e=o=ʒuʁ=dɥiʒə=nə=sy=pɔʁ=tə=plys=tε=za=ʒis=mɑ̃ 13

  kɑ̃=ʒə=vwa=lε=zo=tʁə=sœ=ʁə=zu=fʁə=ʁə 11
  ki=sɔ=kypə=də=lœʁ=pə=ti=tə=sœʁ=zu=fʁə=ʁə=za=vεk=a=tɑ̃=sjɔ̃ 17
  ʒə=plœ=ʁə=də=tʁis=tεsə=kaʁ=ʒo=ʁε=vu=ly=a=vwaʁ=y=nə=sœʁ=kɔ=mə=sə=la 20
  e=nɔ̃=ynə=bʁy=tə=kɔ=mə=twa=ki=nə=pɑ̃=sə=ka=sa=pʁɔ=pʁə=pεʁ=sɔnə 18

  tusə=kə=ʒə=də=mɑ̃=də=sε=da=vwaʁ=də=la=fεk=sjɔ̃ 13
  bjɛ̃=syʁ=ʒɑ̃=nεdə=mε=za=mi=ə=s=e=də=mɔ̃=pə=ti=a=mi 16
  mε=ʁjɛ̃də=ʁɑ̃=pla=sə=ʁa=la=fεk=sjɔ̃=dy=nə=sœʁ 12
  e=sə=mɑ̃kə=mə=det=ʁɥi=ʃa=kə=ʒuʁ=pə=ti=a=pə=ti 14

  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=a=mə=kʁi=ti=ke 10
  mε=ty=nə=kɔ=nε=mε=mə=pa=ma=vi 10
  mε=za=mi=ə=s=puʁ=twa=sε=dε=mεʁ=də 11
  mε=za=ty=vy=lε=tjɛ̃=dε=vɔ=lœʁ=ze=dε=mɑ̃=tœʁ=kɔmə=twa 15

  dəp=ɥikə=ty=ε=a=vεk=ø=ty=nə=fε=kə=vɔ=le 13
  ty=a=vɔ=le=la=fa=mi=jə=ty=a=vɔ=le=nɔtʁə=ɡʁɑ̃=mεʁə 15
  puʁ=ʁɑ̃=buʁ=se=œ̃=də=tε=swa=di=zɑ̃=a=mi 12
  ki=ʒə=pɑ̃=sə=pʁɔ=fi=tə=bjɛ̃=də=ta=ɡə=lə 12

  ʒə=nə=pø=mε=mə=plys=tə=paʁ=le 9
  kaʁ=ʃakə=fwa=sε=ty=nə=ba=fə=kɔ=mə=ʁə=pɔ̃=sə=kə=ʒə=ʁe=swa 17
  puʁ=kwa=ε=ty=kɔ=mə=sa=ʒə=nə=tε=ʁjɛ̃=fε 12
  tymə=ʃεʁ=ʃə=ze=ty=sε=tʁε=bjɛ̃=kə=ʒə=ʁe=pɔ̃ 12

  ty=mə=vɔ=lə=ty=vɔ=lə=tɔ̃=no=tʁə=sœ=ʁə 12
  a=ty=o=ky=nə=ɔ̃tə=a=a=ʒiʁ=kɔ=mə=sa 12
  ty=vɔlə=no=pa=ʁɑ̃=ki=tɔ̃=tu=ʒuʁ=tu=dɔ=ne 12
  mε=twa=il=tə=fo=tu=ʒuʁ=plys 8

  mɛ̃=tə=nɑ̃=paʁ=ta=fo=tə 7
  la=fa=mi=jə=ε=puʁ=ʁi=tə=də=me=fjɑ̃=sə 12
  ʃa=kœ̃=ɑ̃=fεʁmə=sε=zɔb=ʒε=zu=sɔ̃=naʁ=ʒe=ɑ̃=sə=me=fjɑ̃=dε=zotʁə 17
  ty=a=det=ʁɥi=tutə=la=fa=mi=jə=nɔ=tʁə=ɡʁɑ̃=mə=ʁə=plœ=ʁə=də=sə=ma=ləʁ 20

  mε=twa=ty=tεn=fus=də=tu=ma=nj=ε=ʁə 11
  tɑ̃=kə=sa=nə=tə=ʁa=pɔʁ=tə=pa=kεl=kə=ʃozə 12
  ty=nε=də=tu=tə=fa=sɔ̃=plys=ma=sœ=ʁə 11
  ty=ma=fε=tεl=lmɑ̃=su=fʁiʁ=kə=mɔ̃=kœʁ=pɔʁtə=də=la-ε=nəe=nɔ̃=də=la=muʁ 19

PostScriptum

g fai ce poeme a cause de ma soeur… g rien a dir de plus
bonne lecture

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Haine
Publié le 16/08/2005 13:37

L'écrit contient 443 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Poetedu67

Récompense

0
0
0