Poème-France.com

Poeme : L’Air De Rien…L’Air De Rien…

Guitare en main, dans les rues
J’te cherche partout
J’te joue ma plus belle chanson
Ca tien pas d’bout
Pourtant j’rêve
Oui j’rêve encore
C’est pire qu’c’que j’croyais
Tu m’manque si fort
J’me sans si nulle
L’air de rien, j’ai l’mal du peu
C’que j’ai pu m’planter
C’est pas moi qu’tu veux
J’marche encore et encore
Dans le noir, dans le froid
Et j’tombe sur la route
J’tombe d’amour pour toi
Qu’est-ce que j’dois faire ?
Dis-moi toi
Est-ce que j’peux m’ratrapper ?
J’veux pas être loin d’toi…
Et bon dieu j’meurs !
J’crêve sous la flotte loin d’toi
J’suis trop faible pour m’en sortir
Récupère moi…
J’maventurerai plu, j’te promets
Dans des ch’mins perdus
J’croirai qu’en mon amour
Plu aux trucs sans issus !
J’t’aime !
C’est pas mentir que t’le dire
J’rêve, tu m’en veux sais vrai
Fais moi plaisir, r’vien m’faire sourire ! …
Pti Bout

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɡitaʁə ɑ̃ mɛ̃, dɑ̃ lε ʁy
ʒtə ʃεʁʃə paʁtu
ʒtə ʒu ma plys bεllə ʃɑ̃sɔ̃
ka tjɛ̃ pa dbu
puʁtɑ̃ ʒʁεvə
ui ʒʁεvə ɑ̃kɔʁə
sε piʁə kskə ʒkʁwajε
ty mmɑ̃kə si fɔʁ
ʒmə sɑ̃ si nylə
lεʁ də ʁjɛ̃, ʒε lmal dy pø
skə ʒε py mplɑ̃te
sε pa mwa kty vø
ʒmaʁʃə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
dɑ̃ lə nwaʁ, dɑ̃ lə fʁwa
e ʒtɔ̃bə syʁ la ʁutə
ʒtɔ̃bə damuʁ puʁ twa
kε sə kə ʒdwa fεʁə ?
di mwa twa
ε sə kə ʒpø mʁatʁape ?
ʒvø pa εtʁə lwɛ̃ dtwa…
e bɔ̃ djø ʒmœʁ !
ʒkʁεvə su la flɔtə lwɛ̃ dtwa
ʒsɥi tʁo fεblə puʁ mɑ̃ sɔʁtiʁ
ʁekypεʁə mwa…
ʒmavɑ̃tyʁəʁε ply, ʒtə pʁɔmε
dɑ̃ dε ʃmɛ̃ pεʁdys
ʒkʁwaʁε kɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
ply o tʁyk sɑ̃z- isys !
ʒtεmə !
sε pa mɑ̃tiʁ kə tlə diʁə
ʒʁεvə, ty mɑ̃ vø sε vʁε
fε mwa plεziʁ, ʁvjɛ̃ mfεʁə suʁiʁə ! …