Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Ai Déconné…

Poème Amour
Publié le 28/08/2005 21:25

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Pti Bout

J’Ai Déconné…

Si j’ai blessé des gens
Si j’ai sali leur vie
C’est involontairement
Que j’ai agi ainsi
Si j’ai perdu
À tord
Si j’ai vécu
Dans un autre corps
C’est que jaimais
Je n’aurais pensé
Que je puisse faire ça
Ne plus être vraiment moi

Si j’ai perdu l’amie
La sœur
Celle qui jusqu’à aujourd’hui
Était dans mon cœur
C’est que je n’ai pas su
Être moi même encore maintenant
Que je l’ai perdu
Tout simplement
Si je pouvais me faire pardonner
D’une chose qui l’a blessé
Si je pouvais avoir encore
Une chance avant la mort

Face à elle je ne peux rien faire
Je suis en tord je le sais
Je devrais me taire
Mais je ne peux me faire à cette idée
J’ai déconné c’est vrai ma puce
Mais là que puis-je faire de plus ?
J’ai besoin de toi autant qu’avant
Mais je peux comprendre ton sentiment
Si je peux changer pour toi
Dis le moi
J’essairai d’être mieux que moi
Ce n’est pas ce que tu crois…

Ce n’est qu’un mot
Pas une pensée !
Mais ce mot
Apparemment t’as blessé
Je ne pensé pas
Car ce n’est pas ça
Mais tu as le droit de ne plus me croire
Simplement saches que ce mot est dérisoire
Si tu te sens trahie
Je peux le comprendre
Malgré que ce que j’ai dis
Ne signifie pas ce que l’on peut prétendre…
Crois moi…
Une toute dernière fois…
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Déconné…

  si=jai=bles=sé=des=gens 6
  si=jai=sa=li=leur=vie 6
  cest=in=vo=lon=tai=re=ment 7
  que=jai=a=gi=ain=si 6
  si=jai=per=du 4
  à=tord 2
  si=jai=vé=cu 4
  dans=un=au=tre=corps 5
  cest=que=jai=mais 4
  je=nau=rais=pen=sé 5
  que=je=puis=se=fai=re=ça 7
  ne=plus=ê=tre=vrai=ment=moi 7

  si=jai=per=du=la=mie 6
  la=sœur 2
  cel=le=qui=jus=quà=au=jourd=hui 8
  était=dans=mon=cœur 4
  cest=que=je=nai=pas=su 6
  être=moi=mêmeen=co=re=main=te=nant 8
  que=je=lai=per=du 5
  tout=sim=ple=ment 4
  si=je=pou=vais=me=faire=par=don=ner 9
  du=ne=cho=se=qui=la=bles=sé 8
  si=je=pou=vais=a=voir=en=core 8
  u=ne=chan=ce=a=vant=la=mort 8

  face=à=elle=je=ne=peux=rien=faire 8
  je=suis=en=tord=je=le=sais 7
  je=de=vrais=me=tai=re 6
  mais=je=ne=peux=me=faireà=cet=te=i=dée 10
  jai=dé=con=né=cest=vrai=ma=puce 8
  mais=là=que=puis=je=faire=de=plus 8
  jai=be=soin=de=toi=au=tant=qua=vant 9
  mais=je=peux=compren=dre=ton=sen=timent 8
  si=je=peux=chan=ger=pour=toi 7
  dis=le=moi 3
  jes=sai=rai=dê=tre=mieux=que=moi 8
  ce=nest=pas=ce=que=tu=crois 7

  ce=nest=quun=mot 4
  pas=u=ne=pen=sée 5
  mais=ce=mot 3
  ap=pa=rem=ment=tas=bles=sé 7
  je=ne=pen=sé=pas 5
  car=ce=nest=pas=ça 5
  mais=tu=as=le=droit=de=ne=plus=me=croire 10
  simple=ment=sa=ches=que=ce=mot=est=dé=ri=soire 11
  si=tu=te=sens=tra=hie 6
  je=peux=le=com=pren=dre 6
  mal=gré=que=ce=que=jai=dis 7
  ne=si=gni=fie=pas=ce=que=lon=peut=pré=tendre 11
  crois=moi 2
  u=ne=tou=te=der=niè=re=fois 8
 • Phonétique : J’Ai Déconné…

  si ʒε blese dε ʒɑ̃
  si ʒε sali lœʁ vi
  sεt- ɛ̃vɔlɔ̃tεʁəmɑ̃
  kə ʒε aʒi ɛ̃si
  si ʒε pεʁdy
  a tɔʁ
  si ʒε veky
  dɑ̃z- œ̃n- otʁə kɔʁ
  sε kə ʒεmε
  ʒə noʁε pɑ̃se
  kə ʒə pɥisə fεʁə sa
  nə plysz- εtʁə vʁεmɑ̃ mwa

  si ʒε pεʁdy lami
  la sœʁ
  sεllə ki ʒyska oʒuʁdɥi
  etε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  sε kə ʒə nε pa sy
  εtʁə mwa mεmə ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃
  kə ʒə lε pεʁdy
  tu sɛ̃pləmɑ̃
  si ʒə puvε mə fεʁə paʁdɔne
  dynə ʃozə ki la blese
  si ʒə puvεz- avwaʁ ɑ̃kɔʁə
  ynə ʃɑ̃sə avɑ̃ la mɔʁ

  fasə a εllə ʒə nə pø ʁjɛ̃ fεʁə
  ʒə sɥiz- ɑ̃ tɔʁ ʒə lə sε
  ʒə dəvʁε mə tεʁə
  mε ʒə nə pø mə fεʁə a sεtə ide
  ʒε dekɔne sε vʁε ma pysə
  mε la kə pɥi ʒə fεʁə də plys ?
  ʒε bəzwɛ̃ də twa otɑ̃ kavɑ̃
  mε ʒə pø kɔ̃pʁɑ̃dʁə tɔ̃ sɑ̃timɑ̃
  si ʒə pø ʃɑ̃ʒe puʁ twa
  di lə mwa
  ʒesεʁε dεtʁə mjø kə mwa
  sə nε pa sə kə ty kʁwa…

  sə nε kœ̃ mo
  pa ynə pɑ̃se !
  mε sə mo
  apaʁamɑ̃ ta blese
  ʒə nə pɑ̃se pa
  kaʁ sə nε pa sa
  mε ty a lə dʁwa də nə plys mə kʁwaʁə
  sɛ̃pləmɑ̃ saʃə kə sə mo ε deʁizwaʁə
  si ty tə sɑ̃s tʁai
  ʒə pø lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  malɡʁe kə sə kə ʒε di
  nə siɲifi pa sə kə lɔ̃ pø pʁetɑ̃dʁə…
  kʁwa mwa…
  ynə tutə dεʁnjεʁə fwa…
 • Pieds Phonétique : J’Ai Déconné…

  si=ʒε=ble=se=dε=ʒɑ̃ 6
  si=ʒε=sa=li=lœʁ=vi 6
  sε=tɛ̃=vɔ=lɔ̃=tεʁə=mɑ̃ 6
  kə=ʒε=a=ʒi=ɛ̃=si 6
  si=ʒε=pεʁ=dy 4
  a=tɔʁ 2
  si=ʒε=ve=ky 4
  dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=kɔʁ 5
  sε=kə=ʒε=mε 4
  ʒə=no=ʁε=pɑ̃=se 5
  kə=ʒə=pɥisə=fε=ʁə=sa 6
  nə=plys=zεtʁə=vʁε=mɑ̃=mwa 6

  si=ʒε=pεʁ=dy=la=mi 6
  la=sœ=ʁə 3
  sεllə=ki=ʒys=ka=o=ʒuʁ=dɥi 7
  e=tε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  sε=kə=ʒə=nε=pa=sy 6
  εtʁə=mwa=mεməɑ̃=kɔ=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  kə=ʒə=lε=pεʁ=dy 5
  tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 4
  siʒə=pu=vε=mə=fε=ʁə=paʁ=dɔ=ne 9
  dynə=ʃo=zə=ki=la=ble=se 7
  siʒə=pu=vε=za=vwaʁ=ɑ̃kɔʁə 6
  ynə=ʃɑ̃=səa=vɑ̃=la=mɔʁ 6

  fasəa=εllə=ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃fεʁə 6
  ʒə=sɥi=zɑ̃=tɔʁʒə=lə=sε 6
  ʒə=də=vʁε=mə=tε=ʁə 6
  mεʒə=nə=pø=mə=fε=ʁəa=sε=tə=i=de 10
  ʒε=de=kɔ=ne=sε=vʁε=mapysə 7
  mε=lakə=pɥiʒə=fε=ʁə=də=plys 7
  ʒεbə=zwɛ̃=də=twa=o=tɑ̃=ka=vɑ̃ 8
  mεʒə=pø=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=tɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  siʒə=pø=ʃɑ̃=ʒe=puʁ=twa 6
  di=lə=mwa 3
  ʒe=sε=ʁε=dεtʁə=mjø=kə=mwa 7
  sə=nε=pasə=kə=ty=kʁwa 6

  sə=nε=kœ̃=mo 4
  pa=y=nə=pɑ̃=se 5
  mε=sə=mo 3
  a=pa=ʁa=mɑ̃=ta=ble=se 7
  ʒə=nə=pɑ̃=se=pa 5
  kaʁ=sə=nε=pa=sa 5
  mε=ty=alə=dʁwa=də=nə=plys=mə=kʁwaʁə 9
  sɛ̃plə=mɑ̃=sa=ʃə=kə=sə=mo=ε=de=ʁi=zwaʁə 11
  si=ty=tə=sɑ̃s=tʁa=i 6
  ʒə=pø=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
  mal=ɡʁe=kə=sə=kə=ʒε=di 7
  nə=si=ɲi=fipasə=kə=lɔ̃=pø=pʁe=tɑ̃dʁə 9
  kʁwa=mwa 2
  ynə=tu=tə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.