Univers de poésie d'un auteur

Poème:J’ai Déconné…

Le Poème

Si j’ai blessé des gens
Si j’ai sali leur vie
C’est involontairement
Que j’ai agi ainsi
Si j’ai perdu
À tord
Si j’ai vécu
Dans un autre corps
C’est que jaimais
Je n’aurais pensé
Que je puisse faire ça
Ne plus être vraiment moi

Si j’ai perdu l’amie
La sœur
Celle qui jusqu’à aujourd’hui
Était dans mon cœur
C’est que je n’ai pas su
Être moi même encore maintenant
Que je l’ai perdu
Tout simplement
Si je pouvais me faire pardonner
D’une chose qui l’a blessé
Si je pouvais avoir encore
Une chance avant la mort

Face à elle je ne peux rien faire
Je suis en tord je le sais
Je devrais me taire
Mais je ne peux me faire à cette idée
J’ai déconné c’est vrai ma puce
Mais là que puis-je faire de plus ?
J’ai besoin de toi autant qu’avant
Mais je peux comprendre ton sentiment
Si je peux changer pour toi
Dis le moi
J’essairai d’être mieux que moi
Ce n’est pas ce que tu crois…

Ce n’est qu’un mot
Pas une pensée !
Mais ce mot
Apparemment t’as blessé
Je ne pensé pas
Car ce n’est pas ça
Mais tu as le droit de ne plus me croire
Simplement saches que ce mot est dérisoire
Si tu te sens trahie
Je peux le comprendre
Malgré que ce que j’ai dis
Ne signifie pas ce que l’on peut prétendre…
Crois moi…
Une toute dernière fois…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Pti Bout

Poète Pti Bout

Pti Bout a publié sur le site 209 écrits. Pti Bout est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: J’ai Déconné…si=jai=bles=sé=des=gens 6
si=jai=sa=li=leur=vie 6
cest=in=vo=lon=tai=re=ment 7
que=jai=a=gi=ain=si 6
si=jai=per=du 4
à=tord 2
si=jai=vé=cu 4
dans=un=au=tre=corps 5
cest=que=jai=mais 4
je=nau=rais=pen=sé 5
que=je=puis=se=fai=re=ça 7
ne=plus=ê=tre=vrai=ment=moi 7

si=jai=per=du=la=mie 6
la=sœur 2
cel=le=qui=jus=quà=au=jourd=hui 8
était=dans=mon=cœur 4
cest=que=je=nai=pas=su 6
être=moi=mêmeen=co=re=main=te=nant 8
que=je=lai=per=du 5
tout=sim=ple=ment 4
si=je=pou=vais=me=faire=par=don=ner 9
du=ne=cho=se=qui=la=bles=sé 8
si=je=pou=vais=a=voir=en=core 8
u=ne=chan=ce=a=vant=la=mort 8

face=à=elle=je=ne=peux=rien=faire 8
je=suis=en=tord=je=le=sais 7
je=de=vrais=me=tai=re 6
mais=je=ne=peux=me=faireà=cet=te=i=dée 10
jai=dé=con=né=cest=vrai=ma=puce 8
mais=là=que=puis=je=faire=de=plus 8
jai=be=soin=de=toi=au=tant=qua=vant 9
mais=je=peux=compren=dre=ton=sen=timent 8
si=je=peux=chan=ger=pour=toi 7
dis=le=moi 3
jes=sai=rai=dê=tre=mieux=que=moi 8
ce=nest=pas=ce=que=tu=crois 7

ce=nest=quun=mot 4
pas=u=ne=pen=sée 5
mais=ce=mot 3
ap=pa=rem=ment=tas=bles=sé 7
je=ne=pen=sé=pas 5
car=ce=nest=pas=ça 5
mais=tu=as=le=droit=de=ne=plus=me=croire 10
simple=ment=sa=ches=que=ce=mot=est=dé=ri=soire 11
si=tu=te=sens=tra=hie 6
je=peux=le=com=pren=dre 6
mal=gré=que=ce=que=jai=dis 7
ne=si=gni=fie=pas=ce=que=lon=peut=pré=tendre 11
crois=moi 2
u=ne=tou=te=der=niè=re=fois 8
Phonétique : J’ai Déconné…si ʒε blese dε ʒɑ̃
si ʒε sali lœʁ vi
sεt- ɛ̃vɔlɔ̃tεʁəmɑ̃
kə ʒε aʒi ɛ̃si
si ʒε pεʁdy
a tɔʁ
si ʒε veky
dɑ̃z- œ̃n- otʁə kɔʁ
sε kə ʒεmε
ʒə noʁε pɑ̃se
kə ʒə pɥisə fεʁə sa
nə plysz- εtʁə vʁεmɑ̃ mwa

si ʒε pεʁdy lami
la sœʁ
sεllə ki ʒyska oʒuʁdɥi
etε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
sε kə ʒə nε pa sy
εtʁə mwa mεmə ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃
kə ʒə lε pεʁdy
tu sɛ̃pləmɑ̃
si ʒə puvε mə fεʁə paʁdɔne
dynə ʃozə ki la blese
si ʒə puvεz- avwaʁ ɑ̃kɔʁə
ynə ʃɑ̃sə avɑ̃ la mɔʁ

fasə a εllə ʒə nə pø ʁjɛ̃ fεʁə
ʒə sɥiz- ɑ̃ tɔʁ ʒə lə sε
ʒə dəvʁε mə tεʁə
mε ʒə nə pø mə fεʁə a sεtə ide
ʒε dekɔne sε vʁε ma pysə
mε la kə pɥi ʒə fεʁə də plys ?
ʒε bəzwɛ̃ də twa otɑ̃ kavɑ̃
mε ʒə pø kɔ̃pʁɑ̃dʁə tɔ̃ sɑ̃timɑ̃
si ʒə pø ʃɑ̃ʒe puʁ twa
di lə mwa
ʒesεʁε dεtʁə mjø kə mwa
sə nε pa sə kə ty kʁwa…

sə nε kœ̃ mo
pa ynə pɑ̃se !
mε sə mo
apaʁamɑ̃ ta blese
ʒə nə pɑ̃se pa
kaʁ sə nε pa sa
mε ty a lə dʁwa də nə plys mə kʁwaʁə
sɛ̃pləmɑ̃ saʃə kə sə mo ε deʁizwaʁə
si ty tə sɑ̃s tʁai
ʒə pø lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
malɡʁe kə sə kə ʒε di
nə siɲifi pa sə kə lɔ̃ pø pʁetɑ̃dʁə…
kʁwa mwa…
ynə tutə dεʁnjεʁə fwa…
Syllabes Phonétique : J’ai Déconné…si=ʒε=ble=se=dε=ʒɑ̃ 6
si=ʒε=sa=li=lœʁ=vi 6
sε=tɛ̃=vɔ=lɔ̃=tεʁə=mɑ̃ 6
kə=ʒε=a=ʒi=ɛ̃=si 6
si=ʒε=pεʁ=dy 4
a=tɔʁ 2
si=ʒε=ve=ky 4
dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=kɔʁ 5
sε=kə=ʒε=mε 4
ʒə=no=ʁε=pɑ̃=se 5
kə=ʒə=pɥisə=fε=ʁə=sa 6
nə=plys=zεtʁə=vʁε=mɑ̃=mwa 6

si=ʒε=pεʁ=dy=la=mi 6
la=sœ=ʁə 3
sεllə=ki=ʒys=ka=o=ʒuʁ=dɥi 7
e=tε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 6
sε=kə=ʒə=nε=pa=sy 6
εtʁə=mwa=mεməɑ̃=kɔ=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
kə=ʒə=lε=pεʁ=dy 5
tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 4
siʒə=pu=vε=mə=fε=ʁə=paʁ=dɔ=ne 9
dynə=ʃo=zə=ki=la=ble=se 7
siʒə=pu=vε=za=vwaʁ=ɑ̃kɔʁə 6
ynə=ʃɑ̃=səa=vɑ̃=la=mɔʁ 6

fasəa=εllə=ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃fεʁə 6
ʒə=sɥi=zɑ̃=tɔʁʒə=lə=sε 6
ʒə=də=vʁε=mə=tε=ʁə 6
mεʒə=nə=pø=mə=fε=ʁəa=sε=tə=i=de 10
ʒε=de=kɔ=ne=sε=vʁε=mapysə 7
mε=lakə=pɥiʒə=fε=ʁə=də=plys 7
ʒεbə=zwɛ̃=də=twa=o=tɑ̃=ka=vɑ̃ 8
mεʒə=pø=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=tɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
siʒə=pø=ʃɑ̃=ʒe=puʁ=twa 6
di=lə=mwa 3
ʒe=sε=ʁε=dεtʁə=mjø=kə=mwa 7
sə=nε=pasə=kə=ty=kʁwa 6

sə=nε=kœ̃=mo 4
pa=y=nə=pɑ̃=se 5
mε=sə=mo 3
a=pa=ʁa=mɑ̃=ta=ble=se 7
ʒə=nə=pɑ̃=se=pa 5
kaʁ=sə=nε=pa=sa 5
mε=ty=alə=dʁwa=də=nə=plys=mə=kʁwaʁə 9
sɛ̃plə=mɑ̃=sa=ʃə=kə=sə=mo=ε=de=ʁi=zwaʁə 11
si=ty=tə=sɑ̃s=tʁa=i 6
ʒə=pø=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
mal=ɡʁe=kə=sə=kə=ʒε=di 7
nə=si=ɲi=fipasə=kə=lɔ̃=pø=pʁe=tɑ̃dʁə 9
kʁwa=mwa 2
ynə=tu=tə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
04/06/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 28/08/2005 21:25

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 4 strophes.