Poème-France.com

Poeme : Reviens-MoiReviens-Moi

Tu me manques…
J’ai envie de le crier,
D’en pleurer, d’en parler,
De me libérer
De toutes ces pensées
Qui envahissent ma vie pour te récupérer…

J’ai besoin de toi,
Tu es tout pour moi,
Et tu le sais déjà
Mais tu ne m’écoutes pas.

Un jour je sens ta présence,
Et le lendemain une grande absence.
Un jour je suis à tes cotés,
El le lendemain je me sens oubliée.
Un jour je suis amoureuse,
Et le lendemain très malheureuse.
Un jour on se tient par la main,
Et le lendemain. . plus rien.
Un jour je ris,
Et le lendemain je suis sans vie.

Car, je te le dis,
Tu es ma moitié,
Sans toi je ne peux plus respirer.

Alors je sais qu’aujourd’hui, ça fait deux moi que je t’ai perdu,
Qu’on ne se parle même plus…
Mais j’aimerais tant qu’on revienne en arrière,
Qu’on efface cette barrière…

Et qu’on redessine notre avenir,
« Pour le meilleur… et pour le pire »…

Mimile
Ptite Plume(Mimile)

PostScriptum

pour florian : tu me manques horriblement, j’aimerais au moins qu’on se reparle…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə mɑ̃k…
ʒε ɑ̃vi də lə kʁje,
dɑ̃ pləʁe, dɑ̃ paʁle,
də mə libeʁe
də tutə sε pɑ̃se
ki ɑ̃vaise ma vi puʁ tə ʁekypeʁe…

ʒε bəzwɛ̃ də twa,
ty ε tu puʁ mwa,
e ty lə sε deʒa
mε ty nə mekutə pa.

œ̃ ʒuʁ ʒə sɑ̃s ta pʁezɑ̃sə,
e lə lɑ̃dəmɛ̃ ynə ɡʁɑ̃də absɑ̃sə.
œ̃ ʒuʁ ʒə sɥiz- a tε kɔte,
εl lə lɑ̃dəmɛ̃ ʒə mə sɑ̃sz- ublje.
œ̃ ʒuʁ ʒə sɥiz- amuʁøzə,
e lə lɑ̃dəmɛ̃ tʁε maləʁøzə.
œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə tjɛ̃ paʁ la mɛ̃,
e lə lɑ̃dəmɛ̃. plys ʁjɛ̃.
œ̃ ʒuʁ ʒə ʁis,
e lə lɑ̃dəmɛ̃ ʒə sɥi sɑ̃ vi.

kaʁ, ʒə tə lə di,
ty ε ma mwatje,
sɑ̃ twa ʒə nə pø plys ʁεspiʁe.

alɔʁ ʒə sε koʒuʁdɥi, sa fε dø mwa kə ʒə tε pεʁdy,
kɔ̃ nə sə paʁlə mεmə plys…
mε ʒεməʁε tɑ̃ kɔ̃ ʁəvjεnə ɑ̃n- aʁjεʁə,
kɔ̃n- efasə sεtə baʁjεʁə…

e kɔ̃ ʁədesinə nɔtʁə avəniʁ,
« puʁ lə mεjœʁ… e puʁ lə piʁə »…

mimilə