Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime EncoreJe T’Aime Encore

Depuis que tu m’as quitté
Je n’arrete pas de penser.
J’essaye d’oublier,
Tous ces bons moments passés.

J’ai mis du temps avant de te trouver,
Je t’ai eu, je t’ai aimé.
D’ailleurs je t’aime toujours :
C’est le probleme de l’amour…

Le jour ou tu m’a dit « je t’adore et meme plus »
Là j’ai attrapé le virus :
Celui qui fait battre le cœur,
Et n’apporte que du bonheur,
Celui qui fait briller les yeux,
Comme quand on fait un voeux ;

C’est sur cette chose qu’on appel l’amour
Que l’on m’a dit « savoure »
Car c’est toujours trop court.

Penser à toi me donne des frissons
Mais j’aime cette sensation.

Sache que je n’ai que de bons souvenirs avec toi,
Et ça, ça ne s’oublie pas.
Maintenant je n’éspere qu’une chose,
Que cette séparation ne soit qu’une pause,
Et qu’entre nous ça recommence,
Car j’ai énormément besoin de ta présence…

Mimile
Ptite Plume(Mimile)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi kə ty ma kite
ʒə naʁətə pa də pɑ̃se.
ʒesεj dublje,
tus sε bɔ̃ mɔmɑ̃ pase.

ʒε mi dy tɑ̃z- avɑ̃ də tə tʁuve,
ʒə tε y, ʒə tε εme.
dajœʁ ʒə tεmə tuʒuʁ :
sε lə pʁɔbləmə də lamuʁ…

lə ʒuʁ u ty ma dit « ʒə tadɔʁə e məmə plys »
la ʒε atʁape lə viʁys :
səlɥi ki fε batʁə lə kœʁ,
e napɔʁtə kə dy bɔnœʁ,
səlɥi ki fε bʁije lεz- iø,
kɔmə kɑ̃t- ɔ̃ fε œ̃ vø,

sε syʁ sεtə ʃozə kɔ̃n- apεl lamuʁ
kə lɔ̃ ma dit « savuʁə »
kaʁ sε tuʒuʁ tʁo kuʁ.

pɑ̃se a twa mə dɔnə dε fʁisɔ̃
mε ʒεmə sεtə sɑ̃sasjɔ̃.

saʃə kə ʒə nε kə də bɔ̃ suvəniʁz- avεk twa,
e sa, sa nə subli pa.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nespəʁə kynə ʃozə,
kə sεtə sepaʁasjɔ̃ nə swa kynə pozə,
e kɑ̃tʁə nu sa ʁəkɔmɑ̃sə,
kaʁ ʒε enɔʁmemɑ̃ bəzwɛ̃ də ta pʁezɑ̃sə…

mimilə