Poème-France.com

Poeme : Honte D’Ètre MaladeHonte D’Ètre Malade

Je n’ose pas dire
Que j’ai une maladie
Je veut que les gens croivent
Que je suis comme eux
Qu’ils croivent
Que j’ai la même vie qu’eux

Je veut être traitée
Comme tous le monde
Même si souvent
Je vais a l’hôpital
Parce que j’ai mal
Je n’ose pas dire
La vrai réson de mes absences
Jean et kelly ne dites
À personnes que j’ai une maladie
Que tous le temps je pleure
Que tous le temps j’ai des médicaments
Que tous le temps je ne peut vivre comme toi
Et que tous le temps je souffre au fond de moi
Je n’ose pas dévoiller
Ma vraie vie
Alors je cache ma souffrance
Au fond de mon cœur
Et fait semblant
Que mom cœur n’est que rose
Et que je suis heureuse sans aucun problème de santé
A par la fragilité de mes poignés
Pucca_24371

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nozə pa diʁə
kə ʒε ynə maladi
ʒə vø kə lε ʒɑ̃ kʁwave
kə ʒə sɥi kɔmə ø
kil kʁwave
kə ʒε la mεmə vi kø

ʒə vø εtʁə tʁεte
kɔmə tus lə mɔ̃də
mεmə si suvɑ̃
ʒə vεz- a lopital
paʁsə kə ʒε mal
ʒə nozə pa diʁə
la vʁε ʁezɔ̃ də mεz- absɑ̃sə
ʒɑ̃ e kεlli nə ditə
a pεʁsɔnə kə ʒε ynə maladi
kə tus lə tɑ̃ ʒə plœʁə
kə tus lə tɑ̃ ʒε dε medikamɑ̃
kə tus lə tɑ̃ ʒə nə pø vivʁə kɔmə twa
e kə tus lə tɑ̃ ʒə sufʁə o fɔ̃ də mwa
ʒə nozə pa devwale
ma vʁε vi
alɔʁ ʒə kaʃə ma sufʁɑ̃sə
o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
e fε sɑ̃blɑ̃
kə mɔm kœʁ nε kə ʁozə
e kə ʒə sɥiz- œʁøzə sɑ̃z- okœ̃ pʁɔblεmə də sɑ̃te
a paʁ la fʁaʒilite də mε pwaɲe