Poeme : 2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie

2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie

Laurie
Tu as déménager au ciel
Aujourd’hui tu es partie
Jamais tu ve revenir
Le ciel
Tu y es a cose d’un homme
Qui voulait notre meurt
Il a réussi pour toi
Mais pas pour moi
Jme demande si jorè
Du partir avec toi sa aurè
Été mieux pas de souffrance
Ni rien juste révé
Tu as déménager
Et bientôt on va se retrouvé
C’est moi qui vien te voir
Pour toujours toutes les 2 on seras !
Meilleure amie retrouvée pour la vie
La maladie va me fèr venir la haut avec toi laurie ! !
Jarive dans pas lonten juste atten je vais pas tarder
A venir te retoruver
Deux meilleures amies retrouvé
Pour notre deuxième vie
Celle après la mort
Laisse moi juste dir adieu et dir bonjour a la maladie
Juste 10 ans a pe près é jarive
Aujourd’hui nous avons 13 ans
Et toi la aujourd’hui nous sommes
Le 10 juin cet ton anniversaire
Tu as 13 ans ! ! !
Meilleures amies retrouvées pour la vie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie

  lau=rie 2
  tu=as=dé=mé=na=ger=au=ciel 8
  au=jourdhui=tu=es=par=tie 6
  ja=mais=tu=ve=re=ve=nir 7
  le=ciel 2
  tu=y=es=a=cose=dun=homme 7
  qui=vou=lait=no=tre=meurt 6
  il=a=réus=si=pour=toi 6
  mais=pas=pour=moi 4
  jme=de=mande=si=jo=rè 6
  du=par=tir=a=vec=toi=sa=au=rè 9
  été=mieux=pas=de=souf=france 6
  ni=rien=jus=te=ré=vé 6
  tu=as=dé=mé=na=ger 6
  et=bien=tôt=on=va=se=re=trou=vé 9
  cest=moi=qui=vien=te=voir 6
  pour=tou=jours=toutes=les=deux=on=se=ras 9
  meilleurea=mie=re=trou=vée=pour=la=vie 8
  la=ma=la=die=va=me=fèr=ve=nir=la=haut=a=vec=toi=lau=rie 16
  ja=rive=dans=pas=lon=ten=jus=teat=ten=je=vais=pas=tar=der 14
  a=ve=nir=te=re=to=ru=ver 8
  deux=meilleures=a=mies=re=trou=vé 7
  pour=no=tre=deuxiè=me=vie 6
  cel=le=a=près=la=mort 6
  laisse=moi=jus=te=dir=a=dieu=et=dir=bon=jour=a=la=ma=la=die 16
  jus=te=dix=ans=a=pe=près=é=ja=rive 10
  au=jourdhui=nous=a=vons=treizeans 6
  et=toi=la=au=jourdhui=nous=sommes 7
  le=dix=juin=cet=ton=an=ni=ver=saire 9
  tu=as=trei=ze=ans 5
  meilleures=a=mies=re=trou=vées=pour=la=vie 9
 • Phonétique : 2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie

  loʁi
  ty a demenaʒe o sjεl
  oʒuʁdɥi ty ε paʁti
  ʒamε ty və ʁəvəniʁ
  lə sjεl
  ty i ε a kozə dœ̃n- ɔmə
  ki vulε nɔtʁə məʁ
  il a ʁeysi puʁ twa
  mε pa puʁ mwa
  ʒmə dəmɑ̃də si ʒɔʁε
  dy paʁtiʁ avεk twa sa oʁε
  ete mjø pa də sufʁɑ̃sə
  ni ʁjɛ̃ ʒystə ʁeve
  ty a demenaʒe
  e bjɛ̃to ɔ̃ va sə ʁətʁuve
  sε mwa ki vjɛ̃ tə vwaʁ
  puʁ tuʒuʁ tutə lε døz- ɔ̃ səʁa !
  mεjəʁə ami ʁətʁuve puʁ la vi
  la maladi va mə fεʁ vəniʁ la-o avεk twa loʁi ! !
  ʒaʁivə dɑ̃ pa lɔ̃tɛ̃ ʒystə atɛ̃ ʒə vε pa taʁde
  a vəniʁ tə ʁətɔʁyve
  dø mεjəʁəz- ami ʁətʁuve
  puʁ nɔtʁə døzjεmə vi
  sεllə apʁε la mɔʁ
  lεsə mwa ʒystə diʁ adjø e diʁ bɔ̃ʒuʁ a la maladi
  ʒystə diz- ɑ̃ a pə pʁεz- e ʒaʁivə
  oʒuʁdɥi nuz- avɔ̃ tʁεzə ɑ̃
  e twa la oʒuʁdɥi nu sɔmə
  lə di- ʒɥɛ̃ sεt tɔ̃n- anivεʁsεʁə
  ty a tʁεzə ɑ̃ ! ! !
  mεjəʁəz- ami ʁətʁuve puʁ la vi
 • Syllabes Phonétique : 2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie

  lo=ʁi 2
  ty=a=de=me=na=ʒe=o=sjεl 8
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ε=paʁ=ti 7
  ʒa=mε=tyvə=ʁə=və=niʁ 6
  lə=sjεl 2
  ty=i=ε=a=kozə=dœ̃=nɔmə 7
  ki=vu=lε=nɔ=tʁə=məʁ 6
  il=a=ʁe=y=si=puʁ=twa 7
  mε=pa=puʁ=mwa 4
  ʒmə=də=mɑ̃də=si=ʒɔ=ʁε 6
  dy=paʁ=tiʁ=a=vεk=twa=sa=o=ʁε 9
  e=te=mjø=padə=su=fʁɑ̃sə 6
  ni=ʁjɛ̃=ʒys=tə=ʁe=ve 6
  ty=a=de=me=na=ʒe 6
  e=bjɛ̃=to=ɔ̃=vasə=ʁə=tʁu=ve 8
  sε=mwa=ki=vjɛ̃=tə=vwaʁ 6
  puʁ=tu=ʒuʁ=tutə=lε=dø=zɔ̃=sə=ʁa 9
  mεjə=ʁəamiʁə=tʁu=ve=puʁ=la=vi 7
  la=ma=la=di=vamə=fεʁ=və=niʁ=la-o=a=vεk=twa=lo=ʁi 15
  ʒa=ʁivə=dɑ̃=pa=lɔ̃=tɛ̃=ʒys=təa=tɛ̃=ʒə=vε=pa=taʁ=de 14
  avə=niʁ=təʁə=tɔ=ʁy=ve 6
  dø=mεjə=ʁə=za=miʁə=tʁu=ve 7
  puʁ=nɔtʁə=dø=zjε=mə=vi 6
  sεl=lə=a=pʁε=la=mɔʁ 6
  lεsə=mwa=ʒys=tə=diʁ=a=djø=e=diʁ=bɔ̃=ʒuʁ=a=la=ma=la=di 16
  ʒys=tə=di=zɑ̃=apə=pʁε=ze=ʒaʁivə 8
  o=ʒuʁ=dɥi=nu=za=vɔ̃=tʁεzəɑ̃ 7
  e=twa=la=o=ʒuʁ=dɥi=nusɔmə 7
  lə=diʒ=ɥɛ̃=sεt=tɔ̃=na=ni=vεʁ=sεʁə 9
  ty=a=tʁε=zə=ɑ̃ 5
  mεjə=ʁə=zamiʁə=tʁu=ve=puʁ=la=vi 8

PostScriptum

laurie jarrive ma maladie me conduit pour que 2 meilleures amies se retrouve pour leurs second vie

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 21:26(F)Fleurlune Mimi(F)

oh c vrm trsite 😢
la fleur de lune (f)

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/09/2005 00:00

L'écrit contient 171 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Pucca_24371

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs