Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Pourquoi Papa ?

Poème Absence
Publié le 10/09/2005 16:58

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Pucca_24371

Pourquoi Papa ?

Tu ne m’aime pas ?
Tu ne ve pas de mes traitements pourquoi ?
Pour les traitements papa
Je prend sa kom si tu voulait ma mort papa ! !
Je ve juste savoir pourquoi tu ne m’aime pas ! !

Je me bat je ve vivre ! !
Je suis ta fille ! !
Même si
Tu ne m’aime pas je suis bien ta fille ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Je suis triste ! !
J’en pleur de técrir sesi ! ! ! ! !

Si je meurt jespère que tu lora
Sur ta consience toute ta vie
Tu as osi 3 filles dont MOI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mais je ne serait pas la se serait pareil pour toi ! ! !
Je t’aime moi ! ! !
Je souffre ! ! !
Je suis triste ! ! !
Et je pleur ! ! ! ! ! ! ! !
Ta fille qui t’aime encor et toujours
Vient juste me voir
Juste pour la première et la dernière foi papa ! !
Je vais mourir et sa te fait rire
Mais pas moi
Je ne respire pas
Et toi tu rit
Tu devrait être condamné pour cet actes inumain ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Papa ?

  tu=ne=maime=pas 4
  tu=ne=ve=pas=de=mes=traite=ments=pour=quoi 10
  pour=les=traite=ments=pa=pa 6
  je=prend=sa=kom=si=tu=vou=lait=ma=mort=pa=pa 12
  je=ve=jus=te=sa=voir=pour=quoi=tu=ne=maime=pas 12

  je=me=bat=je=ve=vivre 6
  je=suis=ta=fille 4
  mê=me=si 3
  tu=ne=maime=pas=je=suis=bien=ta=fille 9

  je=suis=tris=te 4
  jen=pleur=de=té=crir=se=si 7

  si=je=meurt=jes=père=que=tu=lo=ra 9
  sur=ta=con=sience=toute=ta=vie 7
  tu=as=o=si=trois=filles=dont=moi 8
  mais=je=ne=se=rait=pas=la=se=se=rait=pa=reil=pour=toi 14
  je=tai=me=moi 4
  je=souf=fre 3
  je=suis=tris=te 4
  et=je=pleur 3
  ta=fille=qui=taimeen=cor=et=tou=jours 8
  vient=jus=te=me=voir 5
  jus=te=pour=la=pre=mièreet=la=der=niè=re=foi=pa=pa 13
  je=vais=mou=rir=et=sa=te=fait=rire 9
  mais=pas=moi 3
  je=ne=res=pire=pas 5
  et=toi=tu=rit 4
  tu=de=vrait=être=con=dam=né=pour=cet=ac=tes=i=nu=main 14
 • Phonétique : Pourquoi Papa ?

  ty nə mεmə pa ?
  ty nə və pa də mε tʁεtəmɑ̃ puʁkwa ?
  puʁ lε tʁεtəmɑ̃ papa
  ʒə pʁɑ̃ sa kɔm si ty vulε ma mɔʁ papa ! !
  ʒə və ʒystə savwaʁ puʁkwa ty nə mεmə pa ! !

  ʒə mə ba ʒə və vivʁə ! !
  ʒə sɥi ta fijə ! !
  mεmə si
  ty nə mεmə pa ʒə sɥi bjɛ̃ ta fijə ! ! !

  ʒə sɥi tʁistə ! !
  ʒɑ̃ plœʁ də tekʁiʁ səzi ! ! !

  si ʒə məʁ ʒεspεʁə kə ty lɔʁa
  syʁ ta kɔ̃sjɑ̃sə tutə ta vi
  ty a ozi tʁwa fijə dɔ̃ mwa ! ! !
  mε ʒə nə səʁε pa la sə səʁε paʁεj puʁ twa ! ! !
  ʒə tεmə mwa ! ! !
  ʒə sufʁə ! ! !
  ʒə sɥi tʁistə ! ! !
  e ʒə plœʁ ! ! !
  ta fijə ki tεmə ɑ̃kɔʁ e tuʒuʁ
  vjɛ̃ ʒystə mə vwaʁ
  ʒystə puʁ la pʁəmjεʁə e la dεʁnjεʁə fwa papa ! !
  ʒə vε muʁiʁ e sa tə fε ʁiʁə
  mε pa mwa
  ʒə nə ʁεspiʁə pa
  e twa ty ʁit
  ty dəvʁε εtʁə kɔ̃damne puʁ sεt aktəz- inymɛ̃ ! ! !
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Papa ?

  tynə=mε=mə=pa 4
  tynə=və=padə=mε=tʁε=tə=mɑ̃=puʁ=kwa 9
  puʁ=lε=tʁεtə=mɑ̃=pa=pa 6
  ʒə=pʁɑ̃=sa=kɔm=si=ty=vu=lε=ma=mɔʁ=pa=pa 12
  ʒə=və=ʒys=tə=sa=vwaʁ=puʁ=kwa=tynə=mε=mə=pa 12

  ʒə=mə=baʒə=və=vi=vʁə 6
  ʒə=sɥi=ta=fi=jə 5
  mε=mə=si 3
  tynə=mε=mə=pa=ʒə=sɥi=bjɛ̃=ta=fi=jə 10

  ʒə=sɥi=tʁis=tə 4
  ʒɑ̃=plœʁ=də=te=kʁiʁ=sə=zi 7

  siʒə=məʁ=ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=lɔ=ʁa 9
  syʁ=ta=kɔ̃=sjɑ̃sə=tutə=ta=vi 7
  ty=a=o=zi=tʁwa=fi=jə=dɔ̃=mwa 9
  mεʒə=nə=sə=ʁε=pa=la=sə=sə=ʁε=pa=ʁεj=puʁ=twa 13
  ʒə=tε=mə=mwa 4
  ʒə=su=fʁə 3
  ʒə=sɥi=tʁis=tə 4
  e=ʒə=plœ=ʁə 4
  ta=fi=jə=kitεməɑ̃=kɔʁ=e=tu=ʒuʁ 8
  vjɛ̃=ʒys=tə=mə=vwaʁ 5
  ʒys=tə=puʁ=lapʁə=mjε=ʁəe=la=dεʁ=njε=ʁə=fwa=pa=pa 13
  ʒə=vε=mu=ʁiʁ=e=satə=fε=ʁiʁə 8
  mε=pa=mwa 3
  ʒə=nə=ʁεs=piʁə=pa 5
  e=twa=ty=ʁit 4
  tydə=vʁε=ε=tʁə=kɔ̃=dan=puʁ=sεt=ak=tə=zi=ny=mɛ̃ 13

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 13:49Lily_14762

putain g la haine pour toi de voir sa franchemen jaccepte pa sa! moi mon pere é t comme sa jusqu’au jour ou je me suis k c ta vu je compren sque tu vi et sa doi pa etre facile tout les jour! mé ta vu si tu ve en parlé moi je ve bien ta k menvoyé un msg oui mettre un msg sur un poeme et je te donneré mon adresse msn! on di souven que c plu facile de parlé a d gen qu’on conné pa! moi je c pa personne a e t la pr moi quan je passer par la... dc jsp que toi tu aura quelqu’un..... bisous!!!
allias lily
ps: noublie pa je te connai p e pa mé je ve bien apprendre a te connaitre é t’aider si tu le ve bien!!! 😉 (K)