Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime Mais Toi Je Ne Sais PasJe T’Aime Mais Toi Je Ne Sais Pas

Je t’aime mais ce n’est pas réciproque
J’aimerais t’être proche
Mais toi tu ne veut pas
Ou tu ne le montre pas
Tu ne viens pas me voir
Tu ne me jette aucun regard
Tu passe tous droit
Sans un sourir ou quelque chose qui fait plaisir
Quand je te dit je t’aime
Tu change de sujet
Je baisse la tête
Tu me dit ques ce qu’il y a et moi je te dit pourquoi tu ne me répond pas
Et toi tu me dit parce que je ne sais pas
Je ne te comprend plus
Ta m’as voulu tu m’as eu
Mintenan je t’aime et toi tu ne sais pas
Alors arr^te de changer de sujet je suis sérieuse
Je souffre de beaucoup de choses
Alors soit tu me dit que tu ne m’aime pas et on se sépar
Ou soit tu me dit que tu m’aime et on forme un couple
Dépèche j’ai plus beaucoup de temps a vivre alors ne me fait pas souffrir
Je t’aime ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Pucca_24371

PostScriptum

donc voilà maximilien on sort ensemble je te rapel juste et stp arrète de m’éviter


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə mε sə nε pa ʁesipʁɔkə
ʒεməʁε tεtʁə pʁoʃə
mε twa ty nə vø pa
u ty nə lə mɔ̃tʁə pa
ty nə vjɛ̃ pa mə vwaʁ
ty nə mə ʒεtə okœ̃ ʁəɡaʁ
ty pasə tus dʁwa
sɑ̃z- œ̃ suʁiʁ u kεlkə ʃozə ki fε plεziʁ
kɑ̃ ʒə tə di ʒə tεmə
ty ʃɑ̃ʒə də syʒε
ʒə bεsə la tεtə
ty mə di k sə kil i a e mwa ʒə tə di puʁkwa ty nə mə ʁepɔ̃ pa
e twa ty mə di paʁsə kə ʒə nə sε pa
ʒə nə tə kɔ̃pʁɑ̃ plys
ta ma vuly ty ma y
mɛ̃tənɑ̃ ʒə tεmə e twa ty nə sε pa
alɔʁz- aʁ siʁkɔ̃flεksə tə də ʃɑ̃ʒe də syʒε ʒə sɥi seʁjøzə
ʒə sufʁə də boku də ʃozə
alɔʁ swa ty mə di kə ty nə mεmə pa e ɔ̃ sə sepaʁ
u swa ty mə di kə ty mεmə e ɔ̃ fɔʁmə œ̃ kuplə
depεʃə ʒε plys boku də tɑ̃z- a vivʁə alɔʁ nə mə fε pa sufʁiʁ
ʒə tεmə ! ! !