Poème-France.com

Prose : Un JourUn Jour

un jour j’ai révé que tu étais près de moi
hier j’ai révé que tu étais dans mes bras.
Aujourd’hui mon cœur palpite dès qu’il te songe.
Les mois passent avec langueur
et se poursuit le bonheur.
Le chagrin accompagne mes nuits
grises, je sais, un peu grisée par la vie,
noyée de mélancolie, abreuvée par ton énergie.
Voilà que je me baigne dans tes prophéties
qui me font découvrir le monde.
Les mois passent avec langueur
et se poursuit le bonheur.
Demain la liberté apprivoisera
mon âme « embellie » par vous, artistes.
Mes humeurs s’envoleront de par le vent
et les ondes n’en finirons
pas de me contrôler.
les mois passent avec langueur
et se poursuit le bonheur.
Eleonord

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ʒε ʁeve kə ty etε pʁε də mwa
jεʁ ʒε ʁeve kə ty etε dɑ̃ mε bʁa.
oʒuʁdɥi mɔ̃ kœʁ palpitə dε kil tə sɔ̃ʒə.
lε mwa pase avεk lɑ̃ɡœʁ
e sə puʁsɥi lə bɔnœʁ.
lə ʃaɡʁɛ̃ akɔ̃paɲə mε nɥi
ɡʁizə, ʒə sε, œ̃ pø ɡʁize paʁ la vi,
nwaje də melɑ̃kɔli, abʁəve paʁ tɔ̃n- enεʁʒi.
vwala kə ʒə mə bεɲə dɑ̃ tε pʁɔfeti
ki mə fɔ̃ dekuvʁiʁ lə mɔ̃də.
lε mwa pase avεk lɑ̃ɡœʁ
e sə puʁsɥi lə bɔnœʁ.
dəmɛ̃ la libεʁte apʁivwazəʁa
mɔ̃n- amə « ɑ̃bεlljə » paʁ vu, aʁtistə.
mεz- ymœʁ sɑ̃vɔləʁɔ̃ də paʁ lə vɑ̃
e lεz- ɔ̃də nɑ̃ finiʁɔ̃
pa də mə kɔ̃tʁole.
lε mwa pase avεk lɑ̃ɡœʁ
e sə puʁsɥi lə bɔnœʁ.