Poème-France.com

Poeme : Navrée…Navrée…

Je suis tellement navrée
Réellement désoler…
Mais tu ne me laisse pas le chois
Je ne peux faire autrement crois moi !
Je suis dur, oui je te le concède
Mais à tes belles paroles je ne cède
Car je n’éprouve pas les sentiments
Que tu m’as déclaré si gentiment
Je ne te croyais pas au début
J’avais de bonne raisons vois-tu…
Tant d’autres avant moi tu as « aimé »
Ton cœur, elle l’on tous faite vibrée
À trop de fille les même choses tu as dis…
Mais vois sa comme une leçon de la vie
Maintenant tu vas comprendre pourquoi
Que tu ne peux pas et que tu n’as pas le droit !
De toujours répéter les mêmes mots d’amour
À toutes les jolies demoiselles faire la cour !
Tu as besoin d’amour, d’une femme à tes coter
Mais je suis trop indépendante pour te combler
Sur tes joues ont coulés quelques larmes
Comme si je t’avais attaqué avec une arme
Tu fus désarmer, triste et désemparer
Que tu m’aimais, tu m’as répété et répété
Et Que toutes tes paroles dites étaient vraies
Malgré tout se que tu me dit, sa ne change rien
Je ne voulais pas te causer autant de chagrin
Mais entre nous il n’y a aucune magie…
Aucune étincelle dans nos yeux qui luis
Allons… pardonne moi mon très cher
Peut-être un jour tu le fera… et bien j’espère
Rêve Éveiller

PostScriptum

petite histoire vrais…
laisser moi des commanters s. v. p ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi tεllmɑ̃ navʁe
ʁeεllmɑ̃ dezɔle…
mε ty nə mə lεsə pa lə ʃwa
ʒə nə pø fεʁə otʁəmɑ̃ kʁwa mwa !
ʒə sɥi dyʁ, ui ʒə tə lə kɔ̃sεdə
mεz- a tε bεllə paʁɔlə ʒə nə sεdə
kaʁ ʒə nepʁuvə pa lε sɑ̃timɑ̃
kə ty ma deklaʁe si ʒɑ̃time
ʒə nə tə kʁwajε pa o deby
ʒavε də bɔnə ʁεzɔ̃ vwa ty…
tɑ̃ dotʁəz- avɑ̃ mwa ty as « εme »
tɔ̃ kœʁ, εllə lɔ̃ tus fεtə vibʁe
a tʁo də fijə lε mεmə ʃozə ty a di…
mε vwa sa kɔmə ynə ləsɔ̃ də la vi
mɛ̃tənɑ̃ ty va kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa
kə ty nə pø pa e kə ty na pa lə dʁwa !
də tuʒuʁ ʁepete lε mεmə mo damuʁ
a tutə lε ʒɔli dəmwazεllə fεʁə la kuʁ !
ty a bəzwɛ̃ damuʁ, dynə famə a tε kɔte
mε ʒə sɥi tʁo ɛ̃depɑ̃dɑ̃tə puʁ tə kɔ̃ble
syʁ tε ʒuz- ɔ̃ kule kεlk laʁmə
kɔmə si ʒə tavεz- atake avεk ynə aʁmə
ty fy dezaʁme, tʁistə e dezɑ̃paʁe
kə ty mεmε, ty ma ʁepete e ʁepete
e kə tutə tε paʁɔlə ditəz- etε vʁε
malɡʁe tu sə kə ty mə di, sa nə ʃɑ̃ʒə ʁjɛ̃
ʒə nə vulε pa tə koze otɑ̃ də ʃaɡʁɛ̃
mεz- ɑ̃tʁə nuz- il ni a okynə maʒi…
okynə etɛ̃sεllə dɑ̃ noz- iø ki lɥi
alɔ̃… paʁdɔnə mwa mɔ̃ tʁε ʃεʁ
pø tεtʁə œ̃ ʒuʁ ty lə fəʁa… e bjɛ̃ ʒεspεʁə