Poème-France.com

Poeme : Et La Pluie Qui Tombe…



Et La Pluie Qui Tombe…

La pluie tombe en n’en plus finir
Mais dans mon cœur s’est encore pire
Une autre journée à broyer que du noir
Comme toujours je désespère encore
Mon âme est bien plus sombre que le ciel
Je succombe dans ce monde infernal et cruel
Au dehors gronde l’imposant tonnerre
Comme j’aimerais m’élancer sous une éclaire
Sa serait si facile… à vrais dire beaucoup trop…
On ne se déparasse pas ainsi de ces fardeaux
Ho ! c’est bien sûr que l’envie ne me manque pas
Mais je mérite une plus belle fin que sa…
Et voilà je soupir, déchirant le silence de la nuit
Un tableau assez bien représentatif de ma vie
À l’extérieure règne une tristesse palpable
En moi des tourments à l’intensité incroyable
Le froid, de ma cave, me mord la chaire
J’inspire et expire pour calmer ma colère
Puis, j’adosse ma joue contre la fenêtre glacée
Je maudis ma vie qui est trop compliquée
Fermant les yeux, j’essaye d’oublier un peu
En murmurant, je répète tout va pour le mieux
Il est tard, la fatigue vient enfin me conquérir
Je sombre dans un pays où il n’y a que des rires
Rêve Éveiller

PostScriptum

sa me ferais plaisir d’avoir vos commantaires !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la plɥi tɔ̃bə ɑ̃ nɑ̃ plys finiʁ
mε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεt- ɑ̃kɔʁə piʁə
ynə otʁə ʒuʁne a bʁwaje kə dy nwaʁ
kɔmə tuʒuʁ ʒə dezεspεʁə ɑ̃kɔʁə
mɔ̃n- amə ε bjɛ̃ plys sɔ̃bʁə kə lə sjεl
ʒə sykɔ̃bə dɑ̃ sə mɔ̃də ɛ̃fεʁnal e kʁyεl
o dəɔʁ ɡʁɔ̃də lɛ̃pozɑ̃ tɔneʁə
kɔmə ʒεməʁε melɑ̃se suz- ynə eklεʁə
sa səʁε si fasilə… a vʁε diʁə boku tʁo…
ɔ̃ nə sə depaʁasə pa ɛ̃si də sε faʁdo
o ! sε bjɛ̃ syʁ kə lɑ̃vi nə mə mɑ̃kə pa
mε ʒə meʁitə ynə plys bεllə fɛ̃ kə sa…
e vwala ʒə supiʁ, deʃiʁɑ̃ lə silɑ̃sə də la nɥi
œ̃ tablo ase bjɛ̃ ʁəpʁezɑ̃tatif də ma vi
a lεksteʁjəʁə ʁεɲə ynə tʁistεsə palpablə
ɑ̃ mwa dε tuʁmɑ̃z- a lɛ̃tɑ̃site ɛ̃kʁwajablə
lə fʁwa, də ma kavə, mə mɔʁ la ʃεʁə
ʒɛ̃spiʁə e εkspiʁə puʁ kalme ma kɔlεʁə
pɥi, ʒadɔsə ma ʒu kɔ̃tʁə la fənεtʁə ɡlase
ʒə modi ma vi ki ε tʁo kɔ̃plike
fεʁmɑ̃ lεz- iø, ʒesεj dublje œ̃ pø
ɑ̃ myʁmyʁɑ̃, ʒə ʁepεtə tu va puʁ lə mjø
il ε taʁ, la fatiɡ vjɛ̃ ɑ̃fɛ̃ mə kɔ̃keʁiʁ
ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃z- œ̃ pεiz- u il ni a kə dε ʁiʁə