Poème-France.com

Poeme : Ma Chère MamanMa Chère Maman

Tu m’es si précieuse
Tu me rends si heureuse
Je t’aime tant, si tu savais
Pour moi, ce monde est parfait
Car c’est toi Ma tendre mère
Ma raison d’être sur cette terre

Tes paroles réconfortantes
Et ta sincérité apaisante
Calme toujours mes colères
Ha ! Comme tu m’es chère !

Je te remercie mille fois dieu
Je ne pourrais demander mieux
Car que demander d’autre ?
Mieux que toi, une mère apôtre… ?
Non ! Rien n’y personne ne t’égale
S’es toi mon phare quand tout va mal

Même si tu le sais déjà
Je te le dis encore une fois
Je t’aime, je t’aime tellement fort
Et sûrement encore après ma mort
Rêve Éveiller

PostScriptum

pour sa fête !
laisser moi des commantaires !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mε si pʁesjøzə
ty mə ʁɑ̃ si œʁøzə
ʒə tεmə tɑ̃, si ty savε
puʁ mwa, sə mɔ̃də ε paʁfε
kaʁ sε twa ma tɑ̃dʁə mεʁə
ma ʁεzɔ̃ dεtʁə syʁ sεtə teʁə

tε paʁɔlə ʁekɔ̃fɔʁtɑ̃tə
e ta sɛ̃seʁite apεzɑ̃tə
kalmə tuʒuʁ mε kɔlεʁə
a ! kɔmə ty mε ʃεʁə !

ʒə tə ʁəmεʁsi milə fwa djø
ʒə nə puʁʁε dəmɑ̃de mjø
kaʁ kə dəmɑ̃de dotʁə ?
mjø kə twa, ynə mεʁə apotʁə… ?
nɔ̃ ! ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə teɡalə
sε twa mɔ̃ faʁə kɑ̃ tu va mal

mεmə si ty lə sε deʒa
ʒə tə lə di ɑ̃kɔʁə ynə fwa
ʒə tεmə, ʒə tεmə tεllmɑ̃ fɔʁ
e syʁəmɑ̃ ɑ̃kɔʁə apʁε ma mɔʁ