Poème-France.com

Poeme : Unr Prairie Verte…Unr Prairie Verte…

C’est une prairie verte, où flâne un ruisselet
Des animaux de ferme, des poules, des porcelets
Dans la montagne rude, c’est comme une clairière
Pour limiter le tout point besoin de barrière.

Les mélèzes verdissent aux rayons de juillet
Les fleurs qui s’y mélangent, les roses et les œillets
Font un parterre de teintes, un lit de volupté.
Les oiseaux sur les branches chantent le bel été.

La maison tout en bois, posée comme un abri
Pour résister au vent, à la neige dont elle rit
Se fond dans le décor, elle se fait bien discrète
Pour qu’elle ne trouble pas l’harmonie de la crête.

C’est une maison jaune, avec des volets bleus
Elle provoque les rêves, réalise les vœux.
Ses fenêtres regardent au bout de l’horizon
Les vents ont rendez vous, au cœur de la maison.

C’est une maison jaune, avec des volets bleus
La grande pièce carrée au décor chaleureux
Face à la cheminée où brulent des troncs de chêne
Faisant que sur nos corps sa chaleur se promène.

Allant, venant, œuvrant, sous l’or de ses cheveux
Fluide comme une source, légère comme un aveu,
Son pas comme une danse, glisse sur le gazon
Ses gestes pleins de grâce, garnissent l’horizon.

Dans cette maison jaune, avec des volets bleus
Ses gestes ont la beauté, des gestes bienheureux
Ses lèvres entre ouvertes, redisent les poèmes
Que rédige pour elle, le poète qu’elle aime.

Dans cette maison jaune avec des volets bleus
Coule dans nos gosiers, ce vin clair et râpeux
Qui donne aux âmes aimantes, la folie de l’amour
La fusion des esprits, l’absolu pour toujours.

C’est une maison jaune avec des volets bleus
Elle est dans ce vallon érigée dans un creux.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- ynə pʁεʁi vεʁtə, u flanə œ̃ ʁɥisəlε
dεz- animo də fεʁmə, dε pulə, dε pɔʁsəlε
dɑ̃ la mɔ̃taɲə ʁydə, sε kɔmə ynə klεʁjεʁə
puʁ limite lə tu pwɛ̃ bəzwɛ̃ də baʁjεʁə.

lε melεzə vεʁdise o ʁεjɔ̃ də ʒɥjε
lε flœʁ ki si melɑ̃ʒe, lε ʁozəz- e lεz- œjlε
fɔ̃ œ̃ paʁteʁə də tɛ̃tə, œ̃ li də vɔlypte.
lεz- wazo syʁ lε bʁɑ̃ʃə ʃɑ̃te lə bεl ete.

la mεzɔ̃ tut- ɑ̃ bwa, poze kɔmə œ̃n- abʁi
puʁ ʁeziste o vɑ̃, a la nεʒə dɔ̃ εllə ʁit
sə fɔ̃ dɑ̃ lə dekɔʁ, εllə sə fε bjɛ̃ diskʁεtə
puʁ kεllə nə tʁublə pa laʁmɔni də la kʁεtə.

sεt- ynə mεzɔ̃ ʒonə, avεk dε vɔlε bløs
εllə pʁɔvɔkə lε ʁεvə, ʁealizə lε veyks.
sε fənεtʁə- ʁəɡaʁde o bu də lɔʁizɔ̃
lε vɑ̃z- ɔ̃ ʁɑ̃de vu, o kœʁ də la mεzɔ̃.

sεt- ynə mεzɔ̃ ʒonə, avεk dε vɔlε bløs
la ɡʁɑ̃də pjεsə kaʁe o dekɔʁ ʃaləʁø
fasə a la ʃəmine u bʁyle dε tʁɔ̃k də ʃεnə
fəzɑ̃ kə syʁ no kɔʁ sa ʃalœʁ sə pʁɔmεnə.

alɑ̃, vənɑ̃, œvʁɑ̃, su lɔʁ də sε ʃəvø
flɥidə kɔmə ynə suʁsə, leʒεʁə kɔmə œ̃n- avø,
sɔ̃ pa kɔmə ynə dɑ̃sə, ɡlisə syʁ lə ɡazɔ̃
sε ʒεstə plɛ̃ də ɡʁasə, ɡaʁnise lɔʁizɔ̃.

dɑ̃ sεtə mεzɔ̃ ʒonə, avεk dε vɔlε bløs
sε ʒεstəz- ɔ̃ la bote, dε ʒεstə bjɛ̃əʁø
sε lεvʁəz- ɑ̃tʁə uvεʁtə, ʁədize lε pɔεmə
kə ʁediʒə puʁ εllə, lə pɔεtə kεllə εmə.

dɑ̃ sεtə mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
kulə dɑ̃ no ɡozje, sə vɛ̃ klεʁ e ʁapø
ki dɔnə oz- aməz- εmɑ̃tə, la fɔli də lamuʁ
la fyzjɔ̃ dεz- εspʁi, labsɔly puʁ tuʒuʁ.

sεt- ynə mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
εllə ε dɑ̃ sə valɔ̃ eʁiʒe dɑ̃z- œ̃ kʁø.