Poeme : Le Vent Soufle En Folie…

Le Vent Soufle En Folie…

Le vent souffle en folie, à travers la garigue
Tordant sous ses assauts, un bois que rien n’irrigue.
Le feu jaillit du ciel ou plutôt des enfers
Ravage les collines à tord et à travers.
Brulant sur son passage, en ne respectant rien
Les arbres centenaires, ce poumon des terriens.
L’horrible couleur cendre, remplace la beauté
Des arbres, des sapins, de toute la futaie.
Les flammes monstrueuses, en langues étourdissantes
Escaladent les monts, lueurs éblouissantes
Descendent dans les creux, ravagent les vallons
Le bois vert qui se tord et chuinte comme un ballon
Projette dans les airs en gerbes d’étincelles
Des flammèches de feu, projectiles mortels.
Le couple monstrueux, le Mistral et le feu
S’en donnent à qui mieux-mieux dans cet horrible jeu
De bruler, de détruire et dans ce fait mortel
Ne laisse rien en vie, ou laisser mort comme tel.
La couleur de la cendre recouvrant cette terre
Remplace la beauté de ces vallons austères.
Et sous ce ciel d’azure, portant nulle souillure
La vie s’en est allée, tuée par la brulure.
Et puis, comme par magie, celle de l’eau qui tombe
Plus forte que la mort, plus forte que la tombe
Un brin d’herbe est sorti de cet amas de mort
Ressuscitant la vie qui refleurit encore,
Et prospère et grandit pour tenir la promesse
Que la vie toujours là, vivra dans l’allégresse.

Le temps sans toi qui passe est ce couple hideux
Du Mistral et du feu qui me font malheureux
Mais, mon amour pour toi comme cette herbe joyeuse
Renait parmi les cendres comme joie merveilleuse.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Vent Soufle En Folie…

  le=vent=souf=fleen=fo=lie=à=tra=vers=la=ga=rigue 12
  tor=dant=sous=ses=as=sauts=un=bois=que=rien=nir=rigue 12
  le=feu=jail=lit=du=ciel=ou=plu=tôt=des=en=fers 12
  ra=vage=les=col=li=nes=à=tord=et=à=tra=vers 12
  bru=lant=sur=son=pas=sage=en=ne=res=pec=tant=rien 12
  les=ar=bres=cente=nai=res=ce=pou=mon=des=ter=riens 12
  lhor=ri=ble=cou=leur=cendre=rem=pla=ce=la=beau=té 12
  des=ar=bres=des=sa=pins=de=tou=te=la=fu=taie 12
  les=flammes=mons=trueu=ses=en=lan=gues=é=tour=dis=santes 12
  es=ca=la=dent=les=monts=lueurs=é=blou=is=san=tes 12
  des=cen=dent=dans=les=creux=ra=va=gent=les=val=lons 12
  le=bois=vert=qui=se=tord=et=chuinte=com=meun=bal=lon 12
  pro=jet=te=dans=les=airs=en=ger=bes=dé=tin=celles 12
  des=flam=mè=ches=de=feu=pro=jec=ti=les=mor=tels 12
  le=cou=ple=mons=tru=eux=le=mis=tral=et=le=feu 12
  sen=donnent=à=qui=mieux=mieux=dans=cet=hor=ri=ble=jeu 12
  de=bru=ler=de=dé=truire=et=dans=ce=fait=mor=tel 12
  ne=laisse=rien=en=vie=ou=lais=ser=mort=com=me=tel 12
  la=cou=leur=de=la=cendre=re=cou=vrant=cet=te=terre 12
  rem=pla=ce=la=beau=té=de=ces=val=lons=aus=tères 12
  et=sous=ce=ciel=da=zure=por=tant=nul=le=souillu=re 12
  la=vie=sen=est=al=lée=tuée=par=la=bru=lu=re 12
  et=puis=comme=par=ma=gie=cel=le=de=leau=qui=tombe 12
  plus=for=te=que=la=mort=plus=for=te=que=la=tombe 12
  un=brin=dherbe=est=sor=ti=de=cet=a=mas=de=mort 12
  res=sus=ci=tant=la=vie=qui=re=fleu=rit=en=core 12
  et=pros=père=et=gran=dit=pour=te=nir=la=pro=messe 12
  que=la=vie=tou=jours=là=vi=vra=dans=lal=lé=gresse 12

  le=temps=sans=toi=qui=passe=est=ce=cou=ple=hi=deux 12
  du=mis=tral=et=du=feu=qui=me=font=mal=heu=reux 12
  mais=mon=a=mour=pour=toi=comme=cet=te=her=be=joyeuse 12
  re=nait=par=mi=les=cendres=com=me=joie=mer=veil=leuse 12
 • Phonétique : Le Vent Soufle En Folie…

  lə vɑ̃ suflə ɑ̃ fɔli, a tʁavεʁ la ɡaʁiɡ
  tɔʁdɑ̃ su sεz- aso, œ̃ bwa kə ʁjɛ̃ niʁiɡ.
  lə fø ʒaji dy sjεl u plyto dεz- ɑ̃fe
  ʁavaʒə lε kɔlinəz- a tɔʁ e a tʁavεʁ.
  bʁylɑ̃ syʁ sɔ̃ pasaʒə, ɑ̃ nə ʁεspεktɑ̃ ʁjɛ̃
  lεz- aʁbʁə- sɑ̃tənεʁə, sə pumɔ̃ dε teʁjɛ̃.
  lɔʁiblə kulœʁ sɑ̃dʁə, ʁɑ̃plasə la bote
  dεz- aʁbʁə, dε sapɛ̃, də tutə la fytε.
  lε flamə mɔ̃stʁyøzə, ɑ̃ lɑ̃ɡz- etuʁdisɑ̃tə
  εskalade lε mɔ̃, lɥœʁz- ebluisɑ̃tə
  desɑ̃de dɑ̃ lε kʁø, ʁavaʒe lε valɔ̃
  lə bwa vεʁ ki sə tɔʁ e ʃɥɛ̃tə kɔmə œ̃ balɔ̃
  pʁɔʒεtə dɑ̃ lεz- εʁz- ɑ̃ ʒεʁbə- detɛ̃sεllə
  dε flamεʃə də fø, pʁɔʒεktilə mɔʁtεl.
  lə kuplə mɔ̃stʁyø, lə mistʁal e lə fø
  sɑ̃ dɔne a ki mjø mjø dɑ̃ sεt ɔʁiblə ʒø
  də bʁyle, də detʁɥiʁə e dɑ̃ sə fε mɔʁtεl
  nə lεsə ʁjɛ̃ ɑ̃ vi, u lεse mɔʁ kɔmə tεl.
  la kulœʁ də la sɑ̃dʁə ʁəkuvʁɑ̃ sεtə teʁə
  ʁɑ̃plasə la bote də sε valɔ̃z- ostεʁə.
  e su sə sjεl dazyʁə, pɔʁtɑ̃ nylə sujyʁə
  la vi sɑ̃n- εt- ale, tye paʁ la bʁylyʁə.
  e pɥi, kɔmə paʁ maʒi, sεllə də lo ki tɔ̃bə
  plys fɔʁtə kə la mɔʁ, plys fɔʁtə kə la tɔ̃bə
  œ̃ bʁɛ̃ dεʁbə ε sɔʁti də sεt ama də mɔʁ
  ʁesysitɑ̃ la vi ki ʁəfləʁi ɑ̃kɔʁə,
  e pʁɔspεʁə e ɡʁɑ̃di puʁ təniʁ la pʁɔmεsə
  kə la vi tuʒuʁ la, vivʁa dɑ̃ laleɡʁεsə.

  lə tɑ̃ sɑ̃ twa ki pasə ε sə kuplə idø
  dy mistʁal e dy fø ki mə fɔ̃ maləʁø
  mε, mɔ̃n- amuʁ puʁ twa kɔmə sεtə εʁbə ʒwajøzə
  ʁənε paʁmi lε sɑ̃dʁə- kɔmə ʒwa mεʁvεjøzə.
 • Syllabes Phonétique : Le Vent Soufle En Folie…

  lə=vɑ̃=suflə=ɑ̃=fɔ=li=a=tʁa=vεʁ=la=ɡa=ʁiɡ 12
  tɔʁ=dɑ̃=su=sε=za=so=œ̃=bwa=kə=ʁjɛ̃=ni=ʁiɡ 12
  lə=fø=ʒa=ji=dy=sjεl=u=ply=to=dε=zɑ̃=fe 12
  ʁa=va=ʒə=lε=kɔ=linə=za=tɔʁ=e=a=tʁa=vεʁ 12
  bʁy=lɑ̃=syʁ=sɔ̃=pa=saʒə=ɑ̃=nə=ʁεs=pεk=tɑ̃=ʁjɛ̃ 12
  lε=zaʁ=bʁə=sɑ̃=tə=nεʁə=sə=pu=mɔ̃=dε=te=ʁjɛ̃ 12
  lɔ=ʁi=blə=ku=lœʁ=sɑ̃dʁə=ʁɑ̃=pla=sə=la=bo=te 12
  dε=zaʁ=bʁə=dε=sa=pɛ̃=də=tu=tə=la=fy=tε 12
  lε=fla=mə=mɔ̃s=tʁy=øzə=ɑ̃=lɑ̃ɡ=ze=tuʁ=di=sɑ̃tə 12
  εs=ka=la=de=lε=mɔ̃=lɥœʁ=ze=blu=i=sɑ̃=tə 12
  de=sɑ̃=de=dɑ̃=lε=kʁø=ʁa=va=ʒe=lε=va=lɔ̃ 12
  lə=bwa=vεʁ=kisə=tɔʁ=e=ʃɥɛ̃=tə=kɔ=məœ̃=ba=lɔ̃ 12
  pʁɔ=ʒεtə=dɑ̃=lε=zεʁ=zɑ̃=ʒεʁ=bə=de=tɛ̃=sεl=lə 12
  dε=fla=mε=ʃə=də=fø=pʁɔ=ʒεk=ti=lə=mɔʁ=tεl 12
  lə=ku=plə=mɔ̃s=tʁy=ø=lə=mis=tʁal=e=lə=fø 12
  sɑ̃=dɔ=ne=a=ki=mjø=mjø=dɑ̃=sεt=ɔ=ʁiblə=ʒø 12
  də=bʁy=le=də=det=ʁɥiʁə=e=dɑ̃=sə=fε=mɔʁ=tεl 12
  nə=lεsə=ʁjɛ̃=ɑ̃=vi=u=lε=se=mɔʁ=kɔ=mə=tεl 12
  la=ku=lœʁ=də=la=sɑ̃dʁə=ʁə=ku=vʁɑ̃=sε=tə=teʁə 12
  ʁɑ̃=pla=sə=la=bo=te=də=sε=va=lɔ̃=zos=tεʁə 12
  e=su=sə=sjεl=da=zyʁə=pɔʁ=tɑ̃=ny=lə=su=jyʁə 12
  la=vi=sɑ̃=nε=ta=le=ty=e=paʁ=la=bʁy=lyʁə 12
  e=pɥi=kɔmə=paʁ=ma=ʒi=sεl=lə=də=lo=ki=tɔ̃bə 12
  plys=fɔʁ=tə=kə=la=mɔʁ=plys=fɔʁ=tə=kə=la=tɔ̃bə 12
  œ̃=bʁɛ̃=dεʁbə=ε=sɔʁ=ti=də=sεt=a=ma=də=mɔʁ 12
  ʁe=sy=si=tɑ̃=la=vi=ki=ʁə=flə=ʁi=ɑ̃=kɔʁə 12
  e=pʁɔs=pεʁə=e=ɡʁɑ̃=di=puʁ=tə=niʁ=la=pʁɔ=mεsə 12
  kə=la=vi=tu=ʒuʁ=la=vi=vʁa=dɑ̃=la=le=ɡʁεsə 12

  lə=tɑ̃=sɑ̃=twa=ki=pasə=ε=sə=ku=plə=i=dø 12
  dy=mis=tʁal=e=dy=fø=ki=mə=fɔ̃=ma=lə=ʁø 12
  mε=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=kɔmə=sε=təεʁ=bə=ʒwa=jøzə 12
  ʁə=nε=paʁ=mi=lε=sɑ̃dʁə=kɔ=mə=ʒwa=mεʁ=vε=jøzə 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Feu
Publié le 13/05/2011 14:46

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
1
0