Poeme : Unr Prairie Verte…

Unr Prairie Verte…

C’est une prairie verte, où flâne un ruisselet
Des animaux de ferme, des poules, des porcelets
Dans la montagne rude, c’est comme une clairière
Pour limiter le tout point besoin de barrière.

Les mélèzes verdissent aux rayons de juillet
Les fleurs qui s’y mélangent, les roses et les œillets
Font un parterre de teintes, un lit de volupté.
Les oiseaux sur les branches chantent le bel été.

La maison tout en bois, posée comme un abri
Pour résister au vent, à la neige dont elle rit
Se fond dans le décor, elle se fait bien discrète
Pour qu’elle ne trouble pas l’harmonie de la crête.

C’est une maison jaune, avec des volets bleus
Elle provoque les rêves, réalise les vœux.
Ses fenêtres regardent au bout de l’horizon
Les vents ont rendez vous, au cœur de la maison.

C’est une maison jaune, avec des volets bleus
La grande pièce carrée au décor chaleureux
Face à la cheminée où brulent des troncs de chêne
Faisant que sur nos corps sa chaleur se promène.

Allant, venant, œuvrant, sous l’or de ses cheveux
Fluide comme une source, légère comme un aveu,
Son pas comme une danse, glisse sur le gazon
Ses gestes pleins de grâce, garnissent l’horizon.

Dans cette maison jaune, avec des volets bleus
Ses gestes ont la beauté, des gestes bienheureux
Ses lèvres entre ouvertes, redisent les poèmes
Que rédige pour elle, le poète qu’elle aime.

Dans cette maison jaune avec des volets bleus
Coule dans nos gosiers, ce vin clair et râpeux
Qui donne aux âmes aimantes, la folie de l’amour
La fusion des esprits, l’absolu pour toujours.

C’est une maison jaune avec des volets bleus
Elle est dans ce vallon érigée dans un creux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Unr Prairie Verte…

  cest=u=ne=prai=rie=ver=te=où=flâ=ne=un=ruis=se=let 14
  des=a=ni=maux=de=fer=me=des=pou=les=des=por=ce=lets 14
  dans=la=mon=ta=gne=ru=de=cest=com=me=u=ne=clai=rière 14
  pour=li=mi=ter=le=tout=point=be=soin=de=bar=ri=è=re 14

  les=mé=lè=zes=ver=dis=sent=aux=ray=ons=de=jui=llet 13
  les=fleurs=qui=sy=mé=lan=gent=les=ro=ses=et=les=œil=lets 14
  font=un=par=ter=re=de=tein=tes=un=lit=de=vo=lup=té 14
  les=oi=seaux=sur=les=bran=ches=chan=tent=le=bel=é=té 13

  la=mai=son=tout=en=bois=po=sée=com=me=un=a=bri 13
  pour=ré=sis=ter=au=vent=à=la=nei=ge=dont=el=le=rit 14
  se=fond=dans=le=dé=cor=el=le=se=fait=bien=dis=crè=te 14
  pour=quel=le=ne=trou=ble=pas=l=har=mo=nie=de=la=crête 14

  cest=u=ne=mai=son=jau=ne=a=vec=des=vo=lets=bleus 13
  el=le=pro=vo=que=les=rê=ves=ré=a=li=se=les=vœux 14
  ses=fe=nê=tres=re=gar=dent=au=bout=de=l=ho=ri=zon 14
  les=vents=ont=ren=dez=vous=au=cœur=de=la=mai=son 12

  cest=u=ne=mai=son=jau=ne=a=vec=des=vo=lets=bleus 13
  la=gran=de=pi=è=ce=car=rée=au=dé=cor=cha=leu=reux 14
  fa=ce=à=la=che=mi=née=où=bru=lent=des=troncs=de=chêne 14
  fai=sant=que=sur=nos=corps=sa=cha=leur=se=pro=mè=ne 13

  al=lant=ve=nant=œu=vrant=sous=lor=de=ses=che=veux 12
  fluide=com=meu=ne=sour=ce=lé=gè=re=com=me=un=a=veu 14
  son=pas=com=me=u=ne=dan=se=glis=se=sur=le=ga=zon 14
  ses=ges=tes=pleins=de=grâ=ce=gar=nis=sent=l=ho=ri=zon 14

  dans=cet=te=mai=son=jau=ne=a=vec=des=vo=lets=bleus 13
  ses=ges=tes=ont=la=beau=té=des=ges=tes=bien=heu=reux 13
  ses=lè=vres=en=tre=ou=ver=tes=re=di=sent=les=po=èmes 14
  que=ré=di=ge=pour=el=le=le=po=è=te=quel=le=aime 14

  dans=cet=te=mai=son=jau=ne=a=vec=des=vo=lets=bleus 13
  cou=le=dans=nos=go=si=ers=ce=vin=clair=et=râ=peux 13
  qui=donne=aux=â=mes=ai=man=tes=la=fo=lie=de=la=mour 14
  la=fu=si=on=des=es=prits=lab=so=lu=pour=tou=jours 13

  cest=u=ne=mai=son=jau=ne=a=vec=des=vo=lets=bleus 13
  el=le=est=dans=ce=val=lon=é=ri=gée=dans=un=creux 13
 • Phonétique : Unr Prairie Verte…

  sεt- ynə pʁεʁi vεʁtə, u flanə œ̃ ʁɥisəlε
  dεz- animo də fεʁmə, dε pulə, dε pɔʁsəlε
  dɑ̃ la mɔ̃taɲə ʁydə, sε kɔmə ynə klεʁjεʁə
  puʁ limite lə tu pwɛ̃ bəzwɛ̃ də baʁjεʁə.

  lε melεzə vεʁdise o ʁεjɔ̃ də ʒɥjε
  lε flœʁ ki si melɑ̃ʒe, lε ʁozəz- e lεz- œjlε
  fɔ̃ œ̃ paʁteʁə də tɛ̃tə, œ̃ li də vɔlypte.
  lεz- wazo syʁ lε bʁɑ̃ʃə ʃɑ̃te lə bεl ete.

  la mεzɔ̃ tut- ɑ̃ bwa, poze kɔmə œ̃n- abʁi
  puʁ ʁeziste o vɑ̃, a la nεʒə dɔ̃ εllə ʁit
  sə fɔ̃ dɑ̃ lə dekɔʁ, εllə sə fε bjɛ̃ diskʁεtə
  puʁ kεllə nə tʁublə pa laʁmɔni də la kʁεtə.

  sεt- ynə mεzɔ̃ ʒonə, avεk dε vɔlε bløs
  εllə pʁɔvɔkə lε ʁεvə, ʁealizə lε veyks.
  sε fənεtʁə- ʁəɡaʁde o bu də lɔʁizɔ̃
  lε vɑ̃z- ɔ̃ ʁɑ̃de vu, o kœʁ də la mεzɔ̃.

  sεt- ynə mεzɔ̃ ʒonə, avεk dε vɔlε bløs
  la ɡʁɑ̃də pjεsə kaʁe o dekɔʁ ʃaləʁø
  fasə a la ʃəmine u bʁyle dε tʁɔ̃k də ʃεnə
  fəzɑ̃ kə syʁ no kɔʁ sa ʃalœʁ sə pʁɔmεnə.

  alɑ̃, vənɑ̃, œvʁɑ̃, su lɔʁ də sε ʃəvø
  flɥidə kɔmə ynə suʁsə, leʒεʁə kɔmə œ̃n- avø,
  sɔ̃ pa kɔmə ynə dɑ̃sə, ɡlisə syʁ lə ɡazɔ̃
  sε ʒεstə plɛ̃ də ɡʁasə, ɡaʁnise lɔʁizɔ̃.

  dɑ̃ sεtə mεzɔ̃ ʒonə, avεk dε vɔlε bløs
  sε ʒεstəz- ɔ̃ la bote, dε ʒεstə bjɛ̃əʁø
  sε lεvʁəz- ɑ̃tʁə uvεʁtə, ʁədize lε pɔεmə
  kə ʁediʒə puʁ εllə, lə pɔεtə kεllə εmə.

  dɑ̃ sεtə mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
  kulə dɑ̃ no ɡozje, sə vɛ̃ klεʁ e ʁapø
  ki dɔnə oz- aməz- εmɑ̃tə, la fɔli də lamuʁ
  la fyzjɔ̃ dεz- εspʁi, labsɔly puʁ tuʒuʁ.

  sεt- ynə mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
  εllə ε dɑ̃ sə valɔ̃ eʁiʒe dɑ̃z- œ̃ kʁø.
 • Syllabes Phonétique : Unr Prairie Verte…

  sε=ty=nə=pʁε=ʁi=vεʁ=tə=u=fla=nə=œ̃=ʁɥi=sə=lε 14
  dε=za=ni=mo=də=fεʁ=mə=dε=pu=lə=dε=pɔʁ=sə=lε 14
  dɑ̃=la=mɔ̃=ta=ɲə=ʁy=də=sε=kɔ=mə=y=nə=klε=ʁjεʁə 14
  puʁ=li=mi=te=lə=tu=pwɛ̃=bə=zwɛ̃=də=ba=ʁjεʁ=ə 13

  lε=me=lε=zə=vεʁ=di=se=o=ʁε=j=ɔ̃=də=ʒɥj=ε 14
  lε=flœʁ=ki=si=me=lɑ̃=ʒe=lε=ʁo=zə=ze=lε=zœj=lε 14
  fɔ̃=œ̃=paʁ=te=ʁə=də=tɛ̃=tə=œ̃=li=də=vɔ=lyp=te 14
  lε=zwa=zo=syʁ=lε=bʁɑ̃=ʃə=ʃɑ̃=te=lə=bεl=e=te 13

  la=mε=zɔ̃=tu=tɑ̃=bwa=po=ze=kɔ=mə=œ̃=na=bʁi 13
  puʁ=ʁe=zis=te=o=vɑ̃=a=la=nε=ʒə=dɔ̃=εl=lə=ʁit 14
  sə=fɔ̃=dɑ̃=lə=de=kɔʁ=εl=lə=sə=fε=bjɛ̃=dis=kʁε=tə 14
  puʁ=kεl=lə=nə=tʁu=blə=pa=laʁ=mɔ=ni=də=la=kʁε=tə 14

  sε=ty=nə=mε=zɔ̃=ʒo=nə=a=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 13
  εl=lə=pʁɔ=vɔ=kə=lε=ʁεvə=ʁe=a=li=zə=lε=ve=yks 14
  sε=fə=nε=tʁə=ʁə=ɡaʁ=de=o=bu=də=lɔ=ʁi=zɔ̃ 13
  lε=vɑ̃=zɔ̃=ʁɑ̃=de=vu=o=kœ=ʁə=də=la=mε=zɔ̃ 13

  sε=ty=nə=mε=zɔ̃=ʒo=nə=a=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 13
  la=ɡʁɑ̃=də=pj=ε=sə=ka=ʁe=o=de=kɔʁ=ʃa=lə=ʁø 14
  fa=sə=a=la=ʃə=mi=ne=u=bʁy=le=dε=tʁɔ̃k=də=ʃεnə 14
  fə=zɑ̃=kə=syʁ=no=kɔʁ=sa=ʃa=lœ=ʁə=sə=pʁɔ=mε=nə 14

  a=lɑ̃=və=nɑ̃=œ=vʁɑ̃=su=lɔʁ=də=sε=ʃə=vø 12
  flɥidə=kɔ=məy=nə=suʁ=sə=le=ʒε=ʁə=kɔ=mə=œ̃=na=vø 14
  sɔ̃=pa=kɔ=mə=y=nə=dɑ̃=sə=ɡli=sə=syʁ=lə=ɡa=zɔ̃ 14
  sε=ʒεs=tə=plɛ̃=də=ɡʁa=sə=ɡaʁ=ni=se=lɔ=ʁi=zɔ̃ 13

  dɑ̃=sε=tə=mε=zɔ̃=ʒo=nə=a=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 13
  sε=ʒεs=tə=zɔ̃=la=bo=te=dε=ʒεs=tə=bj=ɛ̃=ə=ʁø 14
  sε=lε=vʁə=zɑ̃=tʁə=u=vεʁ=tə=ʁə=di=ze=lε=pɔ=εmə 14
  kə=ʁe=di=ʒə=puʁ=εl=lə=lə=pɔ=ε=tə=kεl=lə=εmə 14

  dɑ̃=sε=tə=mε=zɔ̃=ʒo=nə=a=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 13
  ku=lə=dɑ̃=no=ɡo=zj=e=sə=vɛ̃=klεʁ=e=ʁa=pø 13
  ki=dɔnə=o=za=mə=zε=mɑ̃=tə=la=fɔ=li=də=la=muʁ 14
  la=fy=zj=ɔ̃=dε=zεs=pʁi=lab=sɔ=ly=puʁ=tu=ʒuʁ 13

  sε=ty=nə=mε=zɔ̃=ʒo=nə=a=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 13
  εl=lə=ε=dɑ̃=sə=va=lɔ̃=e=ʁi=ʒe=dɑ̃=zœ̃=kʁø 13

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Heureux
Publié le 13/05/2011 11:32

L'écrit contient 298 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0