Poème-France.com

Poeme : La Maison Ne Vit Plus…La Maison Ne Vit Plus…

Si par un matin sal, quand s’enfuit la raison
Dégoutée, écœurée, tombant en pamoison
Par trop de maltraitance, trop de choses vilaines
Revienne en souvenir, c’est toujours toi que j’aime

Ne viens pas à ma porte, l’âtre n’a plus de flamme,
La maison ne vit plus, elle a perdu son âme.

Si les gens que tu croise, te sont superficiels
Laissant au fond de toi, en ta bouche du fiel
Si tes amours ne sont, qu’une suite d’échecs,
De dégouts qui te laissent, l’âme et le cœur au sec,

Ne viens pas à ma porte, l’âtre n’a plus de flamme,
La maison ne vit plus, elle a perdu son âme.

Lorsque lassée de tout, des joies sans lendemain,
Des rencontres hasardeuses, des vilains jeux de mains
Que le cœur est muet, car le corps ne vit plus
Que le travail se meurt, et que tu n’en peux plus,

Ne viens pas à ma porte, l’âtre n’a plus de flamme,
La maison ne vit plus, elle a perdu son âme.

Si tu veux que ton âme, connaisse le bonheur
Des joies de modestie, d’amoureuse chaleur
De l’eau fraiche qui coule au fond de ton gosier
De ces deux fleurs éclosent, aux branches d’un rosier.

Ne viens pas à ma porte, l’âtre n’a plus de flamme,
La maison ne vit plus, elle a perdu son âme.

Le ciel devient noir sal à force de vilenie,
L’ombre cède au soleil, le vide est infini
Tout se mêle et s’emmêle, dans ta course au bonheur
Que tu cherche en passion, qui ne connait pas l’heure.

Ne viens pas à ma porte, l’âtre n’a plus de flamme,
La maison ne vit plus, elle a perdu son âme.
La porte n’est pas fermée, elle aussi elle attend
Entres tu es chez toi, ce n’est rien je t’attends.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si paʁ œ̃ matɛ̃ sal, kɑ̃ sɑ̃fɥi la ʁεzɔ̃
deɡute, ekeyʁe, tɔ̃bɑ̃ ɑ̃ pamwazɔ̃
paʁ tʁo də maltʁεtɑ̃sə, tʁo də ʃozə vilεnə
ʁəvjεnə ɑ̃ suvəniʁ, sε tuʒuʁ twa kə ʒεmə

nə vjɛ̃ pa a ma pɔʁtə, latʁə na plys də flamə,
la mεzɔ̃ nə vit plys, εllə a pεʁdy sɔ̃n- amə.

si lε ʒɑ̃ kə ty kʁwazə, tə sɔ̃ sypεʁfisjεl
lεsɑ̃ o fɔ̃ də twa, ɑ̃ ta buʃə dy fjεl
si tεz- amuʁ nə sɔ̃, kynə sɥitə deʃεk,
də deɡu ki tə lεse, lamə e lə kœʁ o sεk,

nə vjɛ̃ pa a ma pɔʁtə, latʁə na plys də flamə,
la mεzɔ̃ nə vit plys, εllə a pεʁdy sɔ̃n- amə.

lɔʁskə lase də tu, dε ʒwa sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃,
dε ʁɑ̃kɔ̃tʁə- azaʁdøzə, dε vilɛ̃ ʒø də mɛ̃
kə lə kœʁ ε mɥε, kaʁ lə kɔʁ nə vit plys
kə lə tʁavaj sə məʁ, e kə ty nɑ̃ pø plys,

nə vjɛ̃ pa a ma pɔʁtə, latʁə na plys də flamə,
la mεzɔ̃ nə vit plys, εllə a pεʁdy sɔ̃n- amə.

si ty vø kə tɔ̃n- amə, kɔnεsə lə bɔnœʁ
dε ʒwa də mɔdεsti, damuʁøzə ʃalœʁ
də lo fʁεʃə ki kulə o fɔ̃ də tɔ̃ ɡozje
də sε dø flœʁz- ekloze, o bʁɑ̃ʃə dœ̃ ʁozje.

nə vjɛ̃ pa a ma pɔʁtə, latʁə na plys də flamə,
la mεzɔ̃ nə vit plys, εllə a pεʁdy sɔ̃n- amə.

lə sjεl dəvjɛ̃ nwaʁ sal a fɔʁsə də viləni,
lɔ̃bʁə sεdə o sɔlεj, lə vidə εt- ɛ̃fini
tu sə mεlə e sɑ̃mεlə, dɑ̃ ta kuʁsə o bɔnœʁ
kə ty ʃεʁʃə ɑ̃ pasjɔ̃, ki nə kɔnε pa lœʁ.

nə vjɛ̃ pa a ma pɔʁtə, latʁə na plys də flamə,
la mεzɔ̃ nə vit plys, εllə a pεʁdy sɔ̃n- amə.
la pɔʁtə nε pa fεʁme, εllə osi εllə atɑ̃
ɑ̃tʁə- ty ε ʃe twa, sə nε ʁjɛ̃ ʒə tatɑ̃.