Poème-France.com

Poeme : Car Tu N’Existes Pas…Car Tu N’Existes Pas…

Qu’importe que je te dise que tu es une salope
Que tu courre le monde plus vite qu’une antilope
A l’affut du beau mal qui comblera tes sens
Rêves fornicateurs coït en est l’essence.

Car tu n’existes pas tu es mon invention
Je déverse sur toi toutes mes émotions.

Que tu sois dans mon lit ouverte à mes plaisirs
Dansant des mélopées, aiguisant mes désirs
D’une beauté si rare que j’en deviens avare
Ayant tous les pouvoirs, faire de moi un crevard.

Car tu n’existes pas tu es mon invention
Je me défaits sur toi de toutes mes émotions.

Tu me donne ton corps en jouant les amantes
La folie qui t’habite, que le désir tourmente
Te fais chercher ailleurs ce qui me manque tant
La jeunesse éternelle qui ne dure qu’un temps.

Mais tu n’existes pas tu es mon invention
J’ai pris un peu partout, tu es une admixtion.

Je te veux laideron sans grâce et sans attrait
Je t’ai fait lourde et gauche comme un cheval de trait
Dénuée de beauté, la poitrine affaissée
Et la croupe aplatie inapte à la fessée

Comme tu n’existes pas que tu n’es qu’invention
Je déverse sur toi ma haine à plein camion.

Je te hais d’être laide et de me délaisser
D’être mon addiction sans pouvoir me lasser
N’avoir entre mes mains qu’un pantin sans beauté
Dont les promesses vaines ne font que m’exciter.

Car hélas tu existes tu n’es pas qu’invention
Tu es celle que je veux, tu es ma prétention.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɛ̃pɔʁtə kə ʒə tə dizə kə ty ε ynə salɔpə
kə ty kuʁʁə lə mɔ̃də plys vitə kynə ɑ̃tilɔpə
a lafy dy bo mal ki kɔ̃bləʁa tε sɑ̃s
ʁεvə fɔʁnikatœʁ kɔi ɑ̃n- ε lesɑ̃sə.

kaʁ ty nεɡzistə pa ty ε mɔ̃n- ɛ̃vɑ̃sjɔ̃
ʒə devεʁsə syʁ twa tutə mεz- emɔsjɔ̃.

kə ty swa dɑ̃ mɔ̃ li uvεʁtə a mε plεziʁ
dɑ̃sɑ̃ dε melɔpe, εɡizɑ̃ mε deziʁ
dynə bote si ʁaʁə kə ʒɑ̃ dəvjɛ̃z- avaʁə
εjɑ̃ tus lε puvwaʁ, fεʁə də mwa œ̃ kʁəvaʁ.

kaʁ ty nεɡzistə pa ty ε mɔ̃n- ɛ̃vɑ̃sjɔ̃
ʒə mə defε syʁ twa də tutə mεz- emɔsjɔ̃.

ty mə dɔnə tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ ʒuɑ̃ lεz- amɑ̃tə
la fɔli ki tabitə, kə lə deziʁ tuʁmɑ̃tə
tə fε ʃεʁʃe ajœʁ sə ki mə mɑ̃kə tɑ̃
la ʒənεsə etεʁnεllə ki nə dyʁə kœ̃ tɑ̃.

mε ty nεɡzistə pa ty ε mɔ̃n- ɛ̃vɑ̃sjɔ̃
ʒε pʁiz- œ̃ pø paʁtu, ty ε ynə admikstjɔ̃.

ʒə tə vø lεdəʁɔ̃ sɑ̃ ɡʁasə e sɑ̃z- atʁε
ʒə tε fε luʁdə e ɡoʃə kɔmə œ̃ ʃəval də tʁε
denye də bote, la pwatʁinə afεse
e la kʁupə aplati inaptə a la fese

kɔmə ty nεɡzistə pa kə ty nε kɛ̃vɑ̃sjɔ̃
ʒə devεʁsə syʁ twa ma-εnə a plɛ̃ kamjɔ̃.

ʒə tə-ε dεtʁə lεdə e də mə delεse
dεtʁə mɔ̃n- adiksjɔ̃ sɑ̃ puvwaʁ mə lase
navwaʁ ɑ̃tʁə mε mɛ̃ kœ̃ pɑ̃tɛ̃ sɑ̃ bote
dɔ̃ lε pʁɔmesə vεnə nə fɔ̃ kə mεksite.

kaʁ ela ty εɡzistə ty nε pa kɛ̃vɑ̃sjɔ̃
ty ε sεllə kə ʒə vø, ty ε ma pʁetɑ̃sjɔ̃.