Poeme : La Porte Reste Ouverte…

La Porte Reste Ouverte…

Coure le vent, coure, coure, coure à perdre haleine
Arrête, arrête de rire comme seule rient les baleines
Porte, porte sur l’aile qui fait ton vol léger
Les mots qui disent tout dont je suis l’obligé.

Vole le vent, vole, vole, vole vers cette inconnue
Vole, vole, traverse tout, vas vers cette ingénue
Survole Saint-Tropez, Grimaud et les Issambres
Qu’elle sache que ma vie sans elle est en décembre.

Vent du nord, vent du sud, Mistral ou Tramontane
Qui transforment en drapeaux jupons ou noires soutanes.
Ne traine pas en route, ne courbe pas les fleurs
La plus belle des roses n’est qu’un amas de leurres.

Elle danse, elle embaume, elle crée les pulsions
Et pendant bien des jours donnera l’illusion
Que tu es le plus beau, le seul à la comprendre
Que ton amour pour elle, elle va te le rendre.

Tu connaitras l’été au milieu de l’hiver
Les yeux dans les étoiles et la tête à l’envers,
Les messages d’espoir, les serments non tenus
La joie de tous les jours, l’amour entretenu.

Un jour, comme les Parques, comme le fait la veuve
Ciseaux et couperet trancheront cette vie neuve
Tu resteras idiot stupide troubadour
D’avoir cru qu’avec elle ce serait pour toujours.

Rien ne peut expliquer ce qu’est l’inexplicable
Rien ne peut adoucir ce qui est implacable
Un silence injurieux sans doute mérité
De l’avoir trop aimé et sans humilité.

La tombe s’est refermée sur la mort qui l’emporte.
Elle reste grande ouverte, de ma maison, la porte.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Porte Reste Ouverte…

  coure=le=vent=cou=re=coure=cou=reà=per=dre=ha=leine 12
  ar=rête=ar=rê=te=de=ri=re=com=me=seu=le=rient=les=ba=leines 16
  por=te=por=te=sur=laile=qui=fait=ton=vol=lé=ger 12
  les=mots=qui=di=sent=tout=dont=je=suis=lo=bli=gé 12

  vole=le=vent=vo=le=vo=le=vo=le=vers=cet=tein=con=nue 14
  vole=vo=le=tra=ver=se=tout=vas=vers=cet=tein=gé=nue 13
  sur=vo=le=saint=tro=pez=gri=maud=et=les=is=sambres 12
  quel=le=sache=que=ma=vie=sans=elle=est=en=dé=cembre 12

  vent=du=nord=vent=du=sud=mis=tral=ou=tra=mon=tane 12
  qui=trans=forment=en=dra=peaux=ju=pons=ou=noi=res=sou=tanes 13
  ne=trai=ne=pas=en=route=ne=cour=be=pas=les=fleurs 12
  la=plus=bel=le=des=roses=nest=quun=a=mas=de=leurres 12

  elle=danse=el=leem=bau=me=el=le=crée=les=pul=sions 12
  et=pen=dant=bien=des=jours=don=ne=ra=lil=lu=sion 12
  que=tu=es=le=plus=beau=le=seul=à=la=com=prendre 12
  que=ton=a=mour=pour=elle=el=le=va=te=le=rendre 12

  tu=con=nai=tras=lé=té=au=mi=lieu=de=lhi=ver 12
  les=yeux=dans=les=é=toiles=et=la=tê=teà=len=vers 12
  les=mes=sa=ges=des=poir=les=ser=ments=non=te=nus 12
  la=joie=de=tous=les=jours=la=mour=en=tre=te=nu 12

  un=jour=comme=les=par=ques=com=me=le=fait=la=veuve 12
  ci=seaux=et=coupe=ret=tran=che=ront=cet=te=vie=neuve 12
  tu=res=te=ras=i=diot=stu=pi=de=trou=ba=dour 12
  da=voir=cru=qua=vec=elle=ce=se=rait=pour=tou=jours 12

  rien=ne=peut=ex=pli=quer=ce=quest=li=nex=pli=cable 12
  rien=ne=peut=a=dou=cir=ce=qui=est=im=pla=cable 12
  un=silen=ce=in=ju=rieux=sans=dou=te=mé=ri=té 12
  de=la=voir=trop=ai=mé=et=sans=hu=mi=li=té 12

  la=tombe=sest=re=fer=mée=sur=la=mort=qui=lem=porte 12
  elle=res=te=grande=ou=verte=de=ma=mai=son=la=porte 12
 • Phonétique : La Porte Reste Ouverte…

  kuʁə lə vɑ̃, kuʁə, kuʁə, kuʁə a pεʁdʁə-alεnə
  aʁεtə, aʁεtə də ʁiʁə kɔmə sələ ʁje lε balεnə
  pɔʁtə, pɔʁtə syʁ lεlə ki fε tɔ̃ vɔl leʒe
  lε mo ki dize tu dɔ̃ ʒə sɥi lɔbliʒe.

  vɔlə lə vɑ̃, vɔlə, vɔlə, vɔlə vεʁ sεtə ɛ̃kɔnɥ
  vɔlə, vɔlə, tʁavεʁsə tu, va vεʁ sεtə ɛ̃ʒenɥ
  syʁvɔlə sɛ̃ tʁɔpe, ɡʁimo e lεz- isɑ̃bʁə
  kεllə saʃə kə ma vi sɑ̃z- εllə εt- ɑ̃ desɑ̃bʁə.

  vɑ̃ dy nɔʁ, vɑ̃ dy syd, mistʁal u tʁamɔ̃tanə
  ki tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ dʁapo ʒypɔ̃z- u nwaʁə sutanə.
  nə tʁεnə pa ɑ̃ ʁutə, nə kuʁbə pa lε flœʁ
  la plys bεllə dε ʁozə nε kœ̃n- ama də ləʁə.

  εllə dɑ̃sə, εllə ɑ̃bomə, εllə kʁe lε pylsjɔ̃
  e pɑ̃dɑ̃ bjɛ̃ dε ʒuʁ dɔnəʁa lilyzjɔ̃
  kə ty ε lə plys bo, lə səl a la kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kə tɔ̃n- amuʁ puʁ εllə, εllə va tə lə ʁɑ̃dʁə.

  ty kɔnεtʁa lete o miljø də livεʁ
  lεz- iø dɑ̃ lεz- etwaləz- e la tεtə a lɑ̃vεʁ,
  lε mesaʒə dεspwaʁ, lε sεʁmɑ̃ nɔ̃ tənys
  la ʒwa də tus lε ʒuʁ, lamuʁ ɑ̃tʁətəny.

  œ̃ ʒuʁ, kɔmə lε paʁk, kɔmə lə fε la vəvə
  sizoz- e kupəʁε tʁɑ̃ʃəʁɔ̃ sεtə vi nəvə
  ty ʁεstəʁaz- idjo stypidə tʁubaduʁ
  davwaʁ kʁy kavεk εllə sə səʁε puʁ tuʒuʁ.

  ʁjɛ̃ nə pø εksplike sə kε linεksplikablə
  ʁjɛ̃ nə pø adusiʁ sə ki εt- ɛ̃plakablə
  œ̃ silɑ̃sə ɛ̃ʒyʁjø sɑ̃ dutə meʁite
  də lavwaʁ tʁo εme e sɑ̃z- ymilite.

  la tɔ̃bə sε ʁəfεʁme syʁ la mɔʁ ki lɑ̃pɔʁtə.
  εllə ʁεstə ɡʁɑ̃də uvεʁtə, də ma mεzɔ̃, la pɔʁtə.
 • Syllabes Phonétique : La Porte Reste Ouverte…

  kuʁə=lə=vɑ̃=ku=ʁə=ku=ʁə=ku=ʁəa=pεʁ=dʁə-a=lεnə 13
  a=ʁεtə=a=ʁε=tə=də=ʁi=ʁə=kɔ=mə=sə=lə=ʁje=lε=ba=lεnə 16
  pɔʁ=tə=pɔʁ=tə=syʁ=lεlə=ki=fε=tɔ̃=vɔl=le=ʒe 12
  lε=mo=ki=di=ze=tu=dɔ̃=ʒə=sɥi=lɔ=bli=ʒe 12

  vɔlə=lə=vɑ̃=vɔ=lə=vɔ=lə=vɔ=lə=vεʁ=sε=təɛ̃=kɔ=nəɥ 14
  vɔlə=vɔ=lə=tʁa=vεʁ=sə=tu=va=vεʁ=sε=təɛ̃=ʒenɥ 12
  syʁ=vɔ=lə=sɛ̃=tʁɔ=pe=ɡʁi=mo=e=lε=zi=sɑ̃bʁə 12
  kεllə=saʃə=kə=ma=vi=sɑ̃=zεl=lə=ε=tɑ̃=de=sɑ̃bʁə 12

  vɑ̃=dy=nɔʁ=vɑ̃=dy=syd=mis=tʁal=u=tʁa=mɔ̃=tanə 12
  ki=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=dʁa=po=ʒy=pɔ̃=zu=nwaʁə=sutanə 12
  nə=tʁε=nə=pa=ɑ̃=ʁutə=nə=kuʁ=bə=pa=lε=flœʁ 12
  la=plys=bεl=lə=dε=ʁozə=nε=kœ̃=na=ma=də=ləʁə 12

  εllə=dɑ̃sə=εl=ləɑ̃=bo=mə=εl=lə=kʁe=lε=pyl=sjɔ̃ 12
  e=pɑ̃=dɑ̃=bjɛ̃=dε=ʒuʁ=dɔ=nə=ʁa=li=ly=zjɔ̃ 12
  kə=ty=ε=lə=plys=bo=lə=səl=a=la=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 12
  kə=tɔ̃=na=muʁ=puʁ=εl=lə=εl=lə=vatə=lə=ʁɑ̃dʁə 12

  ty=kɔ=nε=tʁa=le=te=o=mi=ljø=də=li=vεʁ 12
  lε=ziø=dɑ̃=lε=ze=twalə=ze=la=tεtə=a=lɑ̃=vεʁ 12
  lε=me=sa=ʒə=dεs=pwaʁ=lε=sεʁ=mɑ̃=nɔ̃=tə=nys 12
  la=ʒwa=də=tus=lε=ʒuʁ=la=muʁ=ɑ̃=tʁə=tə=ny 12

  œ̃=ʒuʁ=kɔmə=lε=paʁk=kɔ=mə=lə=fε=la=və=və 12
  si=zo=ze=kupə=ʁε=tʁɑ̃=ʃə=ʁɔ̃=sε=tə=vi=nə=və 13
  ty=ʁεs=tə=ʁa=zi=djo=sty=pi=də=tʁu=ba=duʁ 12
  da=vwaʁ=kʁy=ka=vεk=εllə=sə=sə=ʁε=puʁ=tu=ʒuʁ 12

  ʁjɛ̃=nə=pø=εk=spli=ke=sə=kε=li=nεk=spli=kablə 12
  ʁjɛ̃=nə=pø=a=du=siʁ=sə=ki=ε=tɛ̃=pla=kablə 12
  œ̃=si=lɑ̃sə=ɛ̃=ʒy=ʁjø=sɑ̃=du=tə=me=ʁi=te 12
  də=la=vwaʁ=tʁo=ε=me=e=sɑ̃=zy=mi=li=te 12

  la=tɔ̃bə=sε=ʁə=fεʁ=me=syʁ=la=mɔʁ=ki=lɑ̃=pɔʁtə 12
  εllə=ʁεstə=ɡʁɑ̃=dəu=vεʁ=tə=də=ma=mε=zɔ̃=la=pɔʁtə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.