Poeme : Une Femme Bien Jeune…

Une Femme Bien Jeune…

Dans le jardin public sous un ciel de layette
Installée sur un banc, l’abri d’une gloriette
Une femme bien jeune, belle comme un fruit mure
Son enfant dans ses bras, la fontaine murmure.

Le soleil sur la mer, des éclats de diamant
Les oiseaux qui pépillent, le rire des deux amants
Un bruissement de feuilles, gazouillis de bébé
Il n’est point de disgrâce pour venir perturber.

Cette femme si rousse au regard de tendresse
Se tourne et lentement l’enfant qu’elle redresse
Lui ouvre son corsage pour lui offrir son sein
Aussi blanc que son lait, adorable dessin.

Je connais cette femme, cet enfant est à nous
Un amour partagé qui me met à genoux
Cette maternité qui fait mes yeux humides
Me rend plus qu’amoureux et pourtant m’intimide.

Les années ont passé et l’enfant a grandi
Pour savoir si ailleurs se trouve un paradis
A quitté le foyer, a entamé sa ronde
Pour connaître la vie, pour connaître le monde.

Cette femme d’amour ce don de l’absolu
La Camarde me l’a prise, la Camarde l’a voulu.
Et le vide s’installe, l’absence que je redoute
Cette vie solitaire, la vie qui me dégoute.

Encore une fois la mort m’a rendu solitaire
Et j’ai peur maintenant et je me désespère
De l’envie qui me prend de porter à ma bouche
La finesse d’une main pour la glace d’une douche.

Et puis un rayon d’or, une émotion naissante
Qui fait jaillir de moi des amours puissantes.
Jeunesse de mon âme espérance de mon cœur
Le jardin de l’Eden s’ouvrit à mon bonheur.

Et puis comme d’habitude le bonheur s’est perdu
La sente merveilleuse se fait chemin ardu.
J’ai connu ces années ces amours de roman
J’ai vécu ces amours comme vit un dément.

Madame la Faucheuse si vous m’aimez un peu
Venez verser votre eau que s’éteigne ce feu.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Femme Bien Jeune…

  dans=le=jar=din=pu=blic=sous=un=ciel=de=layet=te 12
  ins=tal=lée=sur=un=banc=la=bri=du=ne=glo=riette 12
  une=fem=me=bien=jeu=ne=bel=le=com=meun=fruit=mure 12
  son=en=fant=dans=ses=bras=la=fon=tai=ne=mur=mure 12

  le=so=leil=sur=la=mer=des=é=clats=de=dia=mant 12
  les=oi=seaux=qui=pé=pillent=le=rire=des=deux=a=mants 12
  un=bruis=se=ment=de=feu=illes=ga=zouillis=de=bé=bé 12
  il=nest=point=de=dis=grâ=ce=pour=ve=nir=per=tur=ber 13

  cette=fem=me=si=rous=se=au=re=gard=de=ten=dresse 12
  se=tourne=et=len=te=ment=len=fant=quel=le=re=dresse 12
  lui=ou=vre=son=cor=sage=pour=lui=of=frir=son=sein 12
  aus=si=blanc=que=son=lait=a=do=ra=ble=des=sin 12

  je=con=nais=cette=fem=me=cet=en=fant=est=à=nous 12
  un=a=mour=par=ta=gé=qui=me=met=à=ge=noux 12
  cette=ma=ter=ni=té=qui=fait=mes=y=eux=hu=mides 12
  me=rend=plus=qua=mou=reux=et=pour=tant=min=ti=mide 12

  les=an=nées=ont=pas=sé=et=len=fant=a=gran=di 12
  pour=sa=voir=si=ail=leurs=se=trouve=un=pa=ra=dis 12
  a=quit=té=le=foyer=a=en=ta=mé=sa=ron=de 12
  pour=con=naî=tre=la=vie=pour=con=naî=tre=le=monde 12

  cet=te=fem=me=da=mour=ce=don=de=lab=so=lu 12
  la=ca=mar=de=me=la=prise=la=ca=mar=de=la=vou=lu 14
  et=le=vide=sins=tal=le=lab=sen=ce=que=je=re=doute 13
  cette=vie=so=li=tai=re=la=vie=qui=me=dé=goute 12

  en=coreu=ne=fois=la=mort=ma=ren=du=so=li=taire 12
  et=jai=peur=main=te=nant=et=je=me=dé=ses=père 12
  de=len=vie=qui=me=prend=de=por=ter=à=ma=bouche 12
  la=fines=se=du=ne=main=pour=la=gla=ce=du=ne=douche 13

  et=puis=un=rayon=dor=une=é=mo=ti=on=nais=sante 12
  qui=fait=jail=lir=de=moi=des=a=mours=puis=san=tes 12
  jeunes=se=de=mon=â=mees=pé=ran=ce=de=mon=cœur 12
  le=jar=din=de=le=den=sou=vrit=à=mon=bon=heur 12

  et=puis=comme=dha=bi=tu=de=le=bon=heur=sest=per=du 13
  la=sen=te=mer=veilleu=se=se=fait=che=min=ar=du 12
  jai=con=nu=ces=an=nées=ces=a=mours=de=ro=man 12
  jai=vé=cu=ces=a=mours=com=me=vit=un=dé=ment 12

  ma=da=me=la=fau=cheuse=si=vous=mai=mez=un=peu 12
  ve=nez=ver=ser=votre=eau=que=sé=tei=gne=ce=feu 12
 • Phonétique : Une Femme Bien Jeune…

  dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ pyblik suz- œ̃ sjεl də lεjεtə
  ɛ̃stale syʁ œ̃ bɑ̃, labʁi dynə ɡlɔʁjεtə
  ynə famə bjɛ̃ ʒənə, bεllə kɔmə œ̃ fʁɥi myʁə
  sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ dɑ̃ sε bʁa, la fɔ̃tεnə myʁmyʁə.

  lə sɔlεj syʁ la mεʁ, dεz- ekla də djamɑ̃
  lεz- wazo ki pepije, lə ʁiʁə dε døz- amɑ̃
  œ̃ bʁɥisəmɑ̃ də fœjə, ɡazuiji də bebe
  il nε pwɛ̃ də dizɡʁasə puʁ vəniʁ pεʁtyʁbe.

  sεtə famə si ʁusə o ʁəɡaʁ də tɑ̃dʁεsə
  sə tuʁnə e lɑ̃təmɑ̃ lɑ̃fɑ̃ kεllə ʁədʁεsə
  lɥi uvʁə sɔ̃ kɔʁsaʒə puʁ lɥi ɔfʁiʁ sɔ̃ sɛ̃
  osi blɑ̃ kə sɔ̃ lε, adɔʁablə desɛ̃.

  ʒə kɔnε sεtə famə, sεt ɑ̃fɑ̃ εt- a nu
  œ̃n- amuʁ paʁtaʒe ki mə mεt a ʒənu
  sεtə matεʁnite ki fε mεz- iø ymidə
  mə ʁɑ̃ plys kamuʁøz- e puʁtɑ̃ mɛ̃timidə.

  lεz- anez- ɔ̃ pase e lɑ̃fɑ̃ a ɡʁɑ̃di
  puʁ savwaʁ si ajœʁ sə tʁuvə œ̃ paʁadi
  a kite lə fwaje, a ɑ̃tame sa ʁɔ̃də
  puʁ kɔnεtʁə la vi, puʁ kɔnεtʁə lə mɔ̃də.

  sεtə famə damuʁ sə dɔ̃ də labsɔly
  la kamaʁdə mə la pʁizə, la kamaʁdə la vuly.
  e lə vidə sɛ̃stalə, labsɑ̃sə kə ʒə ʁədutə
  sεtə vi sɔlitεʁə, la vi ki mə deɡutə.

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa la mɔʁ ma ʁɑ̃dy sɔlitεʁə
  e ʒε pœʁ mɛ̃tənɑ̃ e ʒə mə dezεspεʁə
  də lɑ̃vi ki mə pʁɑ̃ də pɔʁte a ma buʃə
  la finεsə dynə mɛ̃ puʁ la ɡlasə dynə duʃə.

  e pɥiz- œ̃ ʁεjɔ̃ dɔʁ, ynə emɔsjɔ̃ nεsɑ̃tə
  ki fε ʒajiʁ də mwa dεz- amuʁ pɥisɑ̃tə.
  ʒənεsə də mɔ̃n- amə εspeʁɑ̃sə də mɔ̃ kœʁ
  lə ʒaʁdɛ̃ də lədɛ̃ suvʁi a mɔ̃ bɔnœʁ.

  e pɥi kɔmə dabitydə lə bɔnœʁ sε pεʁdy
  la sɑ̃tə mεʁvεjøzə sə fε ʃəmɛ̃ aʁdy.
  ʒε kɔny sεz- ane sεz- amuʁ də ʁɔmɑ̃
  ʒε veky sεz- amuʁ kɔmə vit œ̃ demɑ̃.

  madamə la foʃøzə si vu mεmez- œ̃ pø
  vəne vεʁse vɔtʁə o kə setεɲə sə fø.
 • Syllabes Phonétique : Une Femme Bien Jeune…

  dɑ̃=lə=ʒaʁ=dɛ̃=py=blik=su=zœ̃=sjεl=də=lε=jεtə 12
  ɛ̃s=ta=le=syʁ=œ̃=bɑ̃=la=bʁi=dy=nə=ɡlɔ=ʁjεtə 12
  ynə=fa=mə=bjɛ̃=ʒə=nə=bεl=lə=kɔ=mə=œ̃=fʁɥimyʁə 12
  sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=dɑ̃=sε=bʁa=la=fɔ̃=tε=nə=myʁ=myʁə 12

  lə=sɔ=lεj=syʁ=la=mεʁ=dε=ze=kla=də=dja=mɑ̃ 12
  lε=zwa=zo=ki=pe=pi=je=lə=ʁiʁə=dε=dø=za=mɑ̃ 13
  œ̃=bʁɥisə=mɑ̃=də=fœjə=ɡa=zu=i=ji=də=be=be 12
  il=nε=pwɛ̃=də=diz=ɡʁasə=puʁ=və=niʁ=pεʁ=tyʁ=be 12

  sε=tə=fa=mə=si=ʁusə=o=ʁə=ɡaʁ=də=tɑ̃=dʁεsə 12
  sə=tuʁnə=e=lɑ̃=tə=mɑ̃=lɑ̃=fɑ̃=kεl=lə=ʁə=dʁεsə 12
  lɥi=u=vʁə=sɔ̃=kɔʁ=saʒə=puʁ=lɥi=ɔ=fʁiʁ=sɔ̃=sɛ̃ 12
  o=si=blɑ̃=kə=sɔ̃=lε=a=dɔ=ʁa=blə=de=sɛ̃ 12

  ʒə=kɔ=nε=sε=tə=famə=sεt=ɑ̃=fɑ̃=ε=ta=nu 12
  œ̃=na=muʁ=paʁ=ta=ʒe=ki=mə=mεt=a=ʒə=nu 12
  sεtə=ma=tεʁ=ni=te=ki=fε=mε=zi=ø=y=midə 12
  mə=ʁɑ̃=plys=ka=mu=ʁø=ze=puʁ=tɑ̃=mɛ̃=ti=midə 12

  lε=za=ne=zɔ̃=pa=se=e=lɑ̃=fɑ̃=a=ɡʁɑ̃=di 12
  puʁ=sa=vwaʁ=si=a=jœʁ=sə=tʁuvə=œ̃=pa=ʁa=di 12
  a=ki=te=lə=fwa=je=a=ɑ̃=ta=me=sa=ʁɔ̃də 12
  puʁ=kɔ=nε=tʁə=la=vi=puʁ=kɔ=nε=tʁə=lə=mɔ̃də 12

  sε=tə=fa=mə=da=muʁ=sə=dɔ̃=də=lab=sɔ=ly 12
  la=ka=maʁdə=mə=la=pʁizə=la=ka=maʁ=də=la=vu=ly 13
  e=lə=vidə=sɛ̃s=ta=lə=lab=sɑ̃=sə=kə=ʒəʁə=dutə 12
  sε=tə=vi=sɔ=li=tεʁə=la=vi=ki=mə=de=ɡutə 12

  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=fwa=la=mɔʁ=ma=ʁɑ̃=dy=sɔ=litεʁə 12
  e=ʒε=pœʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=e=ʒə=mə=de=zεs=pεʁə 12
  də=lɑ̃=vi=ki=mə=pʁɑ̃=də=pɔʁ=te=a=ma=buʃə 12
  la=fi=nεsə=dy=nə=mɛ̃=puʁ=la=ɡla=sə=dy=nə=duʃə 13

  e=pɥi=zœ̃=ʁε=jɔ̃=dɔʁ=ynə=e=mɔ=sjɔ̃=nε=sɑ̃tə 12
  ki=fε=ʒa=jiʁ=də=mwa=dε=za=muʁ=pɥi=sɑ̃=tə 12
  ʒə=nεsə=də=mɔ̃=na=məεs=pe=ʁɑ̃=sə=də=mɔ̃=kœʁ 12
  lə=ʒaʁ=dɛ̃=də=lə=dɛ̃=su=vʁi=a=mɔ̃=bɔ=nœʁ 12

  e=pɥi=kɔmə=da=bi=ty=də=lə=bɔ=nœʁ=sε=pεʁ=dy 13
  la=sɑ̃=tə=mεʁ=vε=jøzə=sə=fε=ʃə=mɛ̃=aʁ=dy 12
  ʒε=kɔ=ny=sε=za=ne=sε=za=muʁ=də=ʁɔ=mɑ̃ 12
  ʒε=ve=ky=sε=za=muʁ=kɔ=mə=vit=œ̃=de=mɑ̃ 12

  ma=da=mə=la=fo=ʃøzə=si=vu=mε=me=zœ̃=pø 12
  və=ne=vεʁse=vɔ=tʁə=o=kə=se=tε=ɲə=sə=fø 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Souffrance
Publié le 07/06/2011 15:19

L'écrit contient 334 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0