Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ma Chanson D’Amour…

Poème Amour
Publié le 10/06/2011 11:33

L'écrit contient 167 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Ma Chanson D’Amour…

Vous toutes les chanteuses, les joueurs de sistre
Les Orphéons, les orchestres et rien de sinistre
Létô, Apollon vous les dieux de la chanson
Chantez la gloire d’amour, soyez mes échansons.

Les joueurs de piano, les joueurs de guitare
Les chanteuses à voix, les joueurs de fanfares
Et toi aussi berger qui garde ton troupeau
Fait jaillir du roseau tes airs de pastoureau.

Accompagnez ces chants qui disent mon amour
Les chanter haut et fort, les chanter pour toujours.
Et qu’à travers le monde tout ne soit qu’harmonie.
Toi le vent frivolant répète à l’infinie,

Ces toccatas d’amour, ces lieds de troubadour
Ces rengaines reprises à travers les labours
Que l’alouette emporte de son chant victorieux
Par les monts par les plaines dans l’absolu des cieux.

Dans un fortissimo à briser les oreilles,
Que votre chant puissant provoque son réveille.
Qu’elle entende partout les quatre vents du monde
Lui dire mon amour d’elle et cet amour m’inonde.
 • Pieds Hyphénique: Ma Chanson D’Amour…

  vous=tou=tes=les=chan=teuses=les=joueurs=de=sistre 10
  les=or=phéons=les=or=ches=tres=et=rien=de=si=nistre 12
  lé=tô=a=pol=lon=vous=les=dieux=de=la=chan=son 12
  chan=tez=la=gloi=re=da=mour=soyez=mes=é=chan=sons 12

  les=joueurs=de=pia=no=les=joueurs=de=gui=tare 10
  les=chan=teu=ses=à=voix=les=joueurs=de=fan=fares 11
  et=toi=aus=si=ber=ger=qui=gar=de=ton=trou=peau 12
  fait=jaillir=du=ro=seau=tes=airs=de=pas=tou=reau 11

  ac=com=pa=gnez=ces=chants=qui=di=sent=mon=a=mour 12
  les=chan=ter=haut=et=fort=les=chan=ter=pour=tou=jours 12
  et=quà=tra=vers=le=mon=de=tout=ne=soit=qu=har=monie 13
  toi=le=vent=fri=vo=lant=ré=pè=teà=lin=finie 11

  ces=toc=ca=tas=da=mour=ces=lieds=de=trou=ba=dour 12
  ces=ren=gai=nes=re=pri=ses=à=tra=vers=les=la=bours 13
  que=la=louet=te=em=por=te=de=son=chant=vic=to=rieux 13
  par=les=monts=par=les=plai=nes=dans=lab=so=lu=des=cieux 13

  dans=un=for=tis=si=mo=à=bri=ser=les=o=reilles 12
  que=vo=tre=chant=puis=sant=pro=vo=que=son=ré=veille 12
  quel=leen=ten=de=par=tout=les=qua=tre=vents=du=monde 12
  lui=di=re=mon=a=mour=del=leet=cet=a=mour=mi=nonde 13
 • Phonétique : Ma Chanson D’Amour…

  vu tutə lε ʃɑ̃tøzə, lε ʒuœʁ də sistʁə
  lεz- ɔʁfeɔ̃, lεz- ɔʁkεstʁəz- e ʁjɛ̃ də sinistʁə
  leto, apɔlɔ̃ vu lε djø də la ʃɑ̃sɔ̃
  ʃɑ̃te la ɡlwaʁə damuʁ, swaje mεz- eʃɑ̃sɔ̃.

  lε ʒuœʁ də pjano, lε ʒuœʁ də ɡitaʁə
  lε ʃɑ̃tøzəz- a vwa, lε ʒuœʁ də fɑ̃faʁə
  e twa osi bεʁʒe ki ɡaʁdə tɔ̃ tʁupo
  fε ʒajiʁ dy ʁozo tεz- εʁ də pastuʁo.

  akɔ̃paɲe sε ʃɑ̃ ki dize mɔ̃n- amuʁ
  lε ʃɑ̃te-o e fɔʁ, lε ʃɑ̃te puʁ tuʒuʁ.
  e ka tʁavεʁ lə mɔ̃də tu nə swa kaʁmɔni.
  twa lə vɑ̃ fʁivɔlɑ̃ ʁepεtə a lɛ̃fini,

  sε tɔkata damuʁ, sε ljε də tʁubaduʁ
  sε ʁɑ̃ɡεnə ʁəpʁizəz- a tʁavεʁ lε labuʁ
  kə laluεtə ɑ̃pɔʁtə də sɔ̃ ʃɑ̃ viktɔʁjø
  paʁ lε mɔ̃ paʁ lε plεnə dɑ̃ labsɔly dε sjø.

  dɑ̃z- œ̃ fɔʁtisimo a bʁize lεz- ɔʁεjə,
  kə vɔtʁə ʃɑ̃ pɥisɑ̃ pʁɔvɔkə sɔ̃ ʁevεjə.
  kεllə ɑ̃tɑ̃də paʁtu lε katʁə vɑ̃ dy mɔ̃də
  lɥi diʁə mɔ̃n- amuʁ dεllə e sεt amuʁ minɔ̃də.
 • Pieds Phonétique : Ma Chanson D’Amour…

  vu=tu=tə=lε=ʃɑ̃=tøzə=lε=ʒu=œʁ=də=sis=tʁə 12
  lε=zɔʁ=fe=ɔ̃=lε=zɔʁ=kεs=tʁə=ze=ʁjɛ̃=də=si=nis=tʁə 14
  le=to=a=pɔ=lɔ̃=vu=lε=djø=də=la=ʃɑ̃=sɔ̃ 12
  ʃɑ̃=te=la=ɡlwa=ʁə=da=muʁ=swa=j=e=mε=ze=ʃɑ̃=sɔ̃ 14

  lε=ʒu=œʁ=də=pja=no=lε=ʒu=œʁ=də=ɡi=taʁə 12
  lε=ʃɑ̃=tø=zə=za=vwa=lε=ʒu=œʁ=də=fɑ̃=faʁə 12
  e=twa=o=si=bεʁ=ʒe=ki=ɡaʁ=də=tɔ̃=tʁu=po 12
  fε=ʒa=jiʁ=dy=ʁo=zo=tε=zεʁ=də=pas=tu=ʁo 12

  a=kɔ̃=pa=ɲe=sε=ʃɑ̃=ki=di=ze=mɔ̃=na=muʁ 12
  lε=ʃɑ̃=te-o=e=fɔʁ=lε=ʃɑ̃=te=puʁ=tu=ʒuʁ 11
  e=ka=tʁa=vεʁ=lə=mɔ̃=də=tu=nə=swa=kaʁ=mɔ=ni 13
  twa=lə=vɑ̃=fʁi=vɔ=lɑ̃=ʁe=pε=təa=lɛ̃=fi=ni 12

  sε=tɔ=ka=ta=da=muʁ=sε=ljε=də=tʁu=ba=duʁ 12
  sε=ʁɑ̃=ɡε=nə=ʁə=pʁi=zə=za=tʁa=vεʁ=lε=la=buʁ 13
  kə=la=lu=ε=təɑ̃=pɔʁ=tə=də=sɔ̃=ʃɑ̃=vik=tɔ=ʁjø 13
  paʁ=lε=mɔ̃=paʁ=lε=plε=nə=dɑ̃=lab=sɔ=ly=dε=sjø 13

  dɑ̃=zœ̃=fɔʁ=ti=si=mo=a=bʁi=ze=lε=zɔ=ʁεjə 12
  kə=vɔ=tʁə=ʃɑ̃=pɥi=sɑ̃=pʁɔ=vɔ=kə=sɔ̃=ʁe=vεjə 12
  kεl=ləɑ̃=tɑ̃=də=paʁ=tu=lε=ka=tʁə=vɑ̃=dy=mɔ̃də 12
  lɥi=di=ʁə=mɔ̃=na=muʁ=dεl=ləe=sεt=a=muʁ=mi=nɔ̃də 13

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2011 11:32Chatoune

tres belle déclaration d’amour, toujours aussi bien écrit bises