Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi Je T’Aime…

Poème Amour
Publié le 15/06/2011 14:52

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Rimailleur

Pourquoi Je T’Aime…

Tu m’as demandé en une interrogation
Pourquoi de toi j’avais une telle admiration ?
Pourquoi je t’aimais tant, pourquoi te désirais ?
Pourquoi serrer ton corps pour mieux te câliner ?

Ta blondeur est plus douce que celle de l’or fondu
Et de cela mon cœur en reste tout ému.
Tes yeux ne sont pas bleus comme je l’aurais aimé ;
Ton nez n’est pas petit comme j’aurais adoré.

Tes seins n’ont pas la forme qui éveille ma passion,
Tes mains, tes pauvres mains, ne sont pas obsession
D’avoir sur ma poitrine leur ballade amoureuse.
Tes fesses ne sont pas rondes à mes mains câlineuses.

Tes jambes n’ont pas la forme fuselée et ce galbe
Que présentent les jeunes femmes sur les pelouses du stade.
Et pourtant tout en toi me ravit et m’enchante
Et cet Amour de toi il faut que je le chante.

Je t’aimais déjà quand, vision furtive, trop brève
Sur un écran d’ordi tu déclenchas mon rêve.
Puis je t’ais aperçu, Noëlle, d’abord ton dos
Ta blondeur et ton corps me furent comme un cadeau.

Et je t’ai vu enfin de loin puis de plus près
Sachant déjà qu’à l’amour de toi je suis prêt.
Cet amour grandit en une indicible passion
De mon âme, de mon cœur tu as pris possession.

Sans toi Noëlle, je ne suis plus rien, rien de rien
Sans toi, Noëlle, je redeviens simple terrien.
Je serais cette âme errante, sans but que la mort
Qui ira par le monde en chantant sans remord :

Noëlle est mon amour et tout en Elle me plait.
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Je T’Aime…

  tu=mas=de=man=dé=en=une=in=ter=ro=ga=tion 12
  pour=quoi=de=toi=ja=vais=une=tel=lead=mi=ra=tion 12
  pour=quoi=je=tai=mais=tant=pour=quoi=te=dé=si=rais 12
  pour=quoi=ser=rer=ton=corps=pour=mieux=te=câ=li=ner 12

  ta=blon=deur=est=plus=douce=que=cel=le=de=lor=fon=du 13
  et=de=ce=la=mon=cœur=en=res=te=tout=é=mu 12
  tes=yeux=ne=sont=pas=bleus=comme=je=lau=rais=ai=mé 12
  ton=nez=nest=pas=pe=tit=comme=jau=rais=a=do=ré 12

  tes=seins=nont=pas=la=forme=qui=é=vei=lle=ma=pas=sion 13
  tes=mains=tes=pau=vres=mains=ne=sont=pas=ob=ses=sion 12
  da=voir=sur=ma=poi=trine=leur=bal=la=dea=mou=reuse 12
  tes=fes=ses=ne=sont=pas=rondes=à=mes=mains=câ=li=neuses 13

  tes=jambes=nont=pas=la=for=me=fu=se=lée=et=ce=galbe 13
  que=présen=tent=les=jeu=nes=fem=mes=sur=les=pe=lou=ses=du=stade 15
  et=pour=tant=tout=en=toi=me=ra=vit=et=men=chante 12
  et=cet=a=mour=de=toi=il=faut=que=je=le=chante 12

  je=tai=mais=dé=jà=quand=vi=sion=fur=tive=trop=brève 12
  sur=un=é=cran=dor=di=tu=dé=clen=chas=mon=rêve 12
  puis=je=tais=a=per=çu=noël=le=da=bord=ton=dos 12
  ta=blon=deur=et=ton=corps=me=furent=com=meun=ca=deau 12

  et=je=tai=vu=en=fin=de=loin=puis=de=plus=près 12
  sa=chant=dé=jà=quà=la=mour=de=toi=je=suis=prêt 12
  cet=a=mour=gran=dit=en=unein=di=ci=ble=pas=sion 12
  de=mon=â=me=de=mon=cœur=tu=as=pris=pos=ses=sion 13

  sans=toi=noël=le=je=ne=suis=plus=rien=rien=de=rien 12
  sans=toi=noël=le=je=re=de=viens=sim=ple=ter=rien 12
  je=se=rais=cette=â=meer=ran=te=sans=but=que=la=mort 13
  qui=i=ra=par=le=monde=en=chan=tant=sans=re=mord 12

  noël=le=est=mon=a=mour=et=tout=en=elle=me=plait 12
 • Phonétique : Pourquoi Je T’Aime…

  ty ma dəmɑ̃de ɑ̃n- ynə ɛ̃teʁɔɡasjɔ̃
  puʁkwa də twa ʒavεz- ynə tεllə admiʁasjɔ̃ ?
  puʁkwa ʒə tεmε tɑ̃, puʁkwa tə deziʁε ?
  puʁkwa seʁe tɔ̃ kɔʁ puʁ mjø tə kaline ?

  ta blɔ̃dœʁ ε plys dusə kə sεllə də lɔʁ fɔ̃dy
  e də səla mɔ̃ kœʁ ɑ̃ ʁεstə tut- emy.
  tεz- iø nə sɔ̃ pa bløs kɔmə ʒə loʁεz- εme,
  tɔ̃ ne nε pa pəti kɔmə ʒoʁεz- adɔʁe.

  tε sɛ̃ nɔ̃ pa la fɔʁmə ki evεjə ma pasjɔ̃,
  tε mɛ̃, tε povʁə- mɛ̃, nə sɔ̃ pa ɔpsesjɔ̃
  davwaʁ syʁ ma pwatʁinə lœʁ baladə amuʁøzə.
  tε fesə nə sɔ̃ pa ʁɔ̃dəz- a mε mɛ̃ kalinøzə.

  tε ʒɑ̃bə nɔ̃ pa la fɔʁmə fyzəle e sə ɡalbə
  kə pʁezɑ̃te lε ʒənə famə syʁ lε pəluzə dy stadə.
  e puʁtɑ̃ tut- ɑ̃ twa mə ʁavi e mɑ̃ʃɑ̃tə
  e sεt amuʁ də twa il fo kə ʒə lə ʃɑ̃tə.

  ʒə tεmε deʒa kɑ̃, vizjɔ̃ fyʁtivə, tʁo bʁεvə
  syʁ œ̃n- ekʁɑ̃ dɔʁdi ty deklɑ̃ʃa mɔ̃ ʁεvə.
  pɥi ʒə tεs apεʁsy, nɔεlə, dabɔʁ tɔ̃ do
  ta blɔ̃dœʁ e tɔ̃ kɔʁ mə fyʁe kɔmə œ̃ kado.

  e ʒə tε vy ɑ̃fɛ̃ də lwɛ̃ pɥi də plys pʁε
  saʃɑ̃ deʒa ka lamuʁ də twa ʒə sɥi pʁε.
  sεt amuʁ ɡʁɑ̃di ɑ̃n- ynə ɛ̃disiblə pasjɔ̃
  də mɔ̃n- amə, də mɔ̃ kœʁ ty a pʁi pɔsesjɔ̃.

  sɑ̃ twa nɔεlə, ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃, ʁjɛ̃ də ʁjɛ̃
  sɑ̃ twa, nɔεlə, ʒə ʁədəvjɛ̃ sɛ̃plə teʁjɛ̃.
  ʒə səʁε sεtə amə eʁɑ̃tə, sɑ̃ byt kə la mɔʁ
  ki iʁa paʁ lə mɔ̃də ɑ̃ ʃɑ̃tɑ̃ sɑ̃ ʁəmɔʁ :

  nɔεlə ε mɔ̃n- amuʁ e tut- ɑ̃n- εllə mə plε.
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Je T’Aime…

  ty=ma=də=mɑ̃=de=ɑ̃=ny=nə=ɛ̃=te=ʁɔ=ɡa=s=jɔ̃ 14
  puʁ=kwa=də=twa=ʒa=vε=zy=nə=tεl=lə=ad=mi=ʁa=sjɔ̃ 14
  puʁ=kwa=ʒə=tε=mε=tɑ̃=puʁ=kwa=tə=de=zi=ʁε 12
  puʁ=kwa=se=ʁe=tɔ̃=kɔʁ=puʁ=mj=ø=tə=ka=li=ne 13

  ta=blɔ̃=dœʁ=ε=plys=du=sə=kə=sεl=lə=də=lɔʁ=fɔ̃=dy 14
  e=də=sə=la=mɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=ʁεs=tə=tu=te=my 13
  tε=zi=ø=nə=sɔ̃=pa=bløs=kɔ=mə=ʒə=lo=ʁε=zε=me 14
  tɔ̃=ne=nε=pa=pə=ti=kɔ=mə=ʒo=ʁε=za=dɔ=ʁe 13

  tε=sɛ̃=nɔ̃=pa=la=fɔʁ=mə=ki=e=vε=jə=ma=pa=sjɔ̃ 14
  tε=mɛ̃=tε=po=vʁə=mɛ̃=nə=sɔ̃=pa=ɔp=se=sj=ɔ̃ 13
  da=vwaʁ=syʁ=ma=pwa=tʁi=nə=lœʁ=ba=la=də=a=mu=ʁøzə 14
  tε=fe=sə=nə=sɔ̃=pa=ʁɔ̃=də=za=mε=mɛ̃=ka=li=nøzə 14

  tε=ʒɑ̃=bə=nɔ̃=pa=la=fɔʁmə=fy=zə=le=e=sə=ɡal=bə 14
  kə=pʁe=zɑ̃=te=lεʒə=nə=fa=mə=syʁ=lε=pə=lu=zə=dy=stadə 15
  e=puʁ=tɑ̃=tu=tɑ̃=twa=mə=ʁa=vi=e=mɑ̃=ʃɑ̃=tə 13
  e=sεt=a=muʁ=də=twa=il=fo=kə=ʒə=lə=ʃɑ̃=tə 13

  ʒə=tε=mε=de=ʒa=kɑ̃=vi=zjɔ̃=fyʁ=ti=və=tʁo=bʁε=və 14
  syʁ=œ̃=ne=kʁɑ̃=dɔʁ=di=ty=de=klɑ̃=ʃa=mɔ̃=ʁε=və 13
  pɥi=ʒə=tε=sə=a=pεʁ=sy=nɔ=ε=lə=da=bɔʁ=tɔ̃=do 14
  ta=blɔ̃=dœʁ=e=tɔ̃=kɔʁ=mə=fy=ʁe=kɔ=mə=œ̃=ka=do 14

  e=ʒə=tε=vy=ɑ̃=fɛ̃=də=lwɛ̃=pɥi=də=plys=pʁε 12
  sa=ʃɑ̃=de=ʒa=ka=la=muʁ=də=twa=ʒə=sɥi=pʁε 12
  sεt=a=muʁ=ɡʁɑ̃=di=ɑ̃=ny=nə=ɛ̃=di=si=blə=pa=sjɔ̃ 14
  də=mɔ̃=na=mə=də=mɔ̃=kœʁ=ty=a=pʁi=pɔ=se=sj=ɔ̃ 14

  sɑ̃=twa=nɔ=ε=lə=ʒə=nə=sɥi=plys=ʁjɛ̃=ʁjɛ̃=də=ʁj=ɛ̃ 14
  sɑ̃=twa=nɔ=ε=lə=ʒə=ʁə=də=vjɛ̃=sɛ̃=plə=te=ʁj=ɛ̃ 14
  ʒə=sə=ʁε=sεtə=a=mə=e=ʁɑ̃=tə=sɑ̃=byt=kə=la=mɔʁ 14
  ki=i=ʁa=paʁ=lə=mɔ̃=də=ɑ̃=ʃɑ̃=tɑ̃=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 13

  nɔ=ε=lə=ε=mɔ̃=na=muʁ=e=tu=tɑ̃=nεl=lə=mə=plε 14

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/06/2011 16:29Rimailleur

Cet amour qui me consumat était un poison puissant, non mortel mais qui laisse le coeur mort.