Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : Du Côté De Pignans…

Poème Souvenir
Publié le 15/06/2011 16:55

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Du Côté De Pignans…

C’était chez des amis logeant prés d’où j’habite
Au bord de la rivière une cabane les abrite.
Ils vivent là l’été, dans la sérénité,
Des herbes, des tomates, le pastis pour téter,

Donner du rêve aux femmes, et aux hommes des envies.
L’anis coule bien frais aux gosiers, plus de souci
Le soleil écrase tout, les oiseaux se taisent
La rivière laisse entendre ce murmure qui apaise.

Je regardais couler au fil de l’eau qui passe
Une feuille perdue, languide qui se prélasse
Cette truite affamée guettant l’insecte volant
Les reflets du soleil sur l’onde tremblotants.

Les images du passé reflets sur un miroir
Têtes brunes, têtes blondes défilaient sans espoir
Enfants, femmes, amours délices d’une vie trépassée
Me montraient les images d’un bonheur effacé.

Ces visions projetées sur le flot complaisant,
Etaient sur ma douleur comme un baume bienfaisant.
Je comprenais mon temps des amours envolées
Mon bonheur sur la terre à jamais dérobé.

Ma triste nostalgie coulait par mes yeux vides
Laissant un sillon se creusant comme une ride.
Je savais lucidement, avec certitude
Qu’il fallait chasser l’amour de mes habitudes.

Tu es venue tête blonde, femme parmi les femmes,
Dans mon âme sans vie tu ranimas la flamme
De ce soupçon de braise tu en fis un brasier
Qui de toi ne sera plus jamais rassasié

Tout en moi reprend vie et cet amour jaloux
Veut de toi ton corps, ton âme, ta vie, mon bijou
Mon camée, mon diamant, mon rubis, ma topaze
En tes bras, sous tes baisers, je connais l’extase.

L’eau de la rivière dans le murmure de son flot
Ne m’avait pas annoncé un amour si beau.
Ta présence est un grand soleil qui fait renaître
Ce champ de ruines sinistres ou la mort allait paître,

Lui donne vie et beauté en une belle prairie
Où nos mains se promènent en nos âmes ravies.
Tout peut arriver rien n’aura plus d’importance
L’Amour que j’ai de toi est ma dernière outrance.
 • Pieds Hyphénique: Du Côté De Pignans…

  cé=tait=chez=des=a=mis=lo=geant=prés=doùj=ha=bite 12
  au=bord=de=la=ri=viè=reu=ne=ca=ba=ne=les=a=brite 14
  ils=vi=vent=là=lé=té=dans=la=sé=ré=ni=té 12
  des=her=bes=des=to=mates=le=pas=tis=pour=té=ter 12

  don=ner=du=rê=veaux=fem=mes=et=aux=hom=mes=des=envies 13
  la=nis=cou=le=bien=frais=aux=go=siers=plus=de=sou=ci 13
  le=so=leil=é=cra=se=tout=les=oi=seaux=se=taisent 12
  la=ri=viè=re=lais=seen=ten=dre=ce=mur=mu=re=qui=a=paise 15

  je=re=gar=dais=cou=ler=au=fil=de=leau=qui=passe 12
  u=ne=feu=ille=per=due=lan=gui=de=qui=se=pré=lasse 13
  cet=te=trui=teaf=fa=mée=guet=tant=lin=sec=te=vo=lant 13
  les=re=flets=du=so=leil=sur=lon=de=trem=blo=tants 12

  les=i=ma=ges=du=pas=sé=re=flets=sur=un=mi=roir 13
  tê=tes=brunes=tê=tes=blon=des=dé=fi=laient=sans=es=poir 13
  en=fants=fem=mes=a=mours=dé=li=ces=du=ne=vie=tré=passée 14
  me=mon=traient=les=i=ma=ges=dun=bon=heur=ef=fa=cé 13

  ces=vi=sions=pro=je=tées=sur=le=flot=com=plai=sant 12
  etaient=sur=ma=dou=leur=com=meun=bau=me=bien=fai=sant 12
  je=com=pre=nais=mon=temps=des=a=mours=en=volées 11
  mon=bon=heur=sur=la=ter=reà=ja=mais=dé=ro=bé 12

  ma=tris=te=nos=tal=gie=cou=lait=par=mes=y=eux=vides 13
  lais=sant=un=sillon=se=creu=sant=com=meu=ne=ride 11
  je=sa=vais=lu=ci=de=ment=a=vec=cer=ti=tude 12
  quil=fal=lait=chas=ser=la=mour=de=mes=ha=bi=tudes 12

  tu=es=ve=nue=tê=te=blonde=fem=me=par=mi=les=fem=mes 14
  dans=mon=â=me=sans=vie=tu=ra=ni=mas=la=flamme 12
  de=ce=soup=çon=de=brai=se=tu=en=fis=un=bra=sier 13
  qui=de=toi=ne=se=ra=plus=ja=mais=ras=sa=si 12

  tout=en=moi=re=prend=vieet=cet=a=mour=ja=loux 11
  veut=de=toi=ton=corps=ton=â=me=tavie=mon=bi=jou 12
  mon=camée=mon=dia=mant=mon=ru=bis=ma=to=paze 11
  en=tes=bras=sous=tes=bai=sers=je=con=nais=lex=tase 12

  leau=de=la=ri=viè=re=dans=le=mur=mu=re=de=son=flot 14
  ne=ma=vait=pas=an=non=cé=un=a=mour=si=beau 12
  ta=pré=sen=ceest=un=grand=so=leil=qui=fait=re=naître 12
  ce=champ=de=rui=nes=si=nis=tres=ou=la=mort=al=lait=paître 14

  lui=don=ne=vieet=beau=té=en=u=ne=bel=le=prairie 12
  où=nos=mains=se=pro=mè=nent=en=nos=â=mes=ravies 12
  tout=peut=ar=ri=ver=rien=nau=ra=plus=dim=por=tance 12
  la=mour=que=jai=de=toi=est=ma=der=niè=re=ou=trance 13
 • Phonétique : Du Côté De Pignans…

  setε ʃe dεz- ami lɔʒɑ̃ pʁe du ʒabitə
  o bɔʁ də la ʁivjεʁə ynə kabanə lεz- abʁitə.
  il vive la lete, dɑ̃ la seʁenite,
  dεz- εʁbə, dε tɔmatə, lə pasti puʁ tete,

  dɔne dy ʁεvə o famə, e o ɔmə dεz- ɑ̃vi.
  lani kulə bjɛ̃ fʁεz- o ɡozje, plys də susi
  lə sɔlεj ekʁazə tu, lεz- wazo sə tεze
  la ʁivjεʁə lεsə ɑ̃tɑ̃dʁə sə myʁmyʁə ki apεzə.

  ʒə ʁəɡaʁdε kule o fil də lo ki pasə
  ynə fœjə pεʁdɥ, lɑ̃ɡidə ki sə pʁelasə
  sεtə tʁɥitə afame ɡεtɑ̃ lɛ̃sεktə vɔlɑ̃
  lε ʁəflε dy sɔlεj syʁ lɔ̃də tʁɑ̃blɔtɑ̃.

  lεz- imaʒə dy pase ʁəflε syʁ œ̃ miʁwaʁ
  tεtə bʁynə, tεtə blɔ̃də defilε sɑ̃z- εspwaʁ
  ɑ̃fɑ̃, famə, amuʁ delisə dynə vi tʁepase
  mə mɔ̃tʁε lεz- imaʒə dœ̃ bɔnœʁ efase.

  sε vizjɔ̃ pʁɔʒəte syʁ lə flo kɔ̃plεzɑ̃,
  ətε syʁ ma dulœʁ kɔmə œ̃ bomə bjɛ̃fəzɑ̃.
  ʒə kɔ̃pʁənε mɔ̃ tɑ̃ dεz- amuʁz- ɑ̃vɔle
  mɔ̃ bɔnœʁ syʁ la teʁə a ʒamε deʁɔbe.

  ma tʁistə nɔstalʒi kulε paʁ mεz- iø vidə
  lεsɑ̃ œ̃ sijɔ̃ sə kʁøzɑ̃ kɔmə ynə ʁidə.
  ʒə savε lysidəmɑ̃, avεk sεʁtitydə
  kil falε ʃase lamuʁ də mεz- abitydə.

  ty ε vənɥ tεtə blɔ̃də, famə paʁmi lε famə,
  dɑ̃ mɔ̃n- amə sɑ̃ vi ty ʁanima la flamə
  də sə supsɔ̃ də bʁεzə ty ɑ̃ fi œ̃ bʁazje
  ki də twa nə səʁa plys ʒamε ʁasazje

  tut- ɑ̃ mwa ʁəpʁɑ̃ vi e sεt amuʁ ʒalu
  vø də twa tɔ̃ kɔʁ, tɔ̃n- amə, ta vi, mɔ̃ biʒu
  mɔ̃ kame, mɔ̃ djamɑ̃, mɔ̃ ʁybi, ma tɔpazə
  ɑ̃ tε bʁa, su tε bεze, ʒə kɔnε lεkstazə.

  lo də la ʁivjεʁə dɑ̃ lə myʁmyʁə də sɔ̃ flo
  nə mavε pa anɔ̃se œ̃n- amuʁ si bo.
  ta pʁezɑ̃sə εt- œ̃ ɡʁɑ̃ sɔlεj ki fε ʁənεtʁə
  sə ʃɑ̃ də ʁɥinə sinistʁəz- u la mɔʁ alε pεtʁə,

  lɥi dɔnə vi e bote ɑ̃n- ynə bεllə pʁεʁi
  u no mɛ̃ sə pʁɔmεne ɑ̃ noz- amə ʁavi.
  tu pø aʁive ʁjɛ̃ noʁa plys dɛ̃pɔʁtɑ̃sə
  lamuʁ kə ʒε də twa ε ma dεʁnjεʁə utʁɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Du Côté De Pignans…

  se=tε=ʃe=dε=za=mi=lɔ=ʒɑ̃=pʁe=du=ʒa=bitə 12
  o=bɔʁ=də=la=ʁi=vjε=ʁəy=nə=ka=ba=nə=lε=za=bʁitə 14
  il=vi=ve=la=le=te=dɑ̃=la=se=ʁe=ni=te 12
  dε=zεʁ=bə=dε=tɔ=matə=lə=pas=ti=puʁ=te=te 12

  dɔ=ne=dy=ʁε=vəo=famə=e=o=ɔ=mə=dε=zɑ̃=vi 13
  la=ni=ku=lə=bjɛ̃=fʁε=zo=ɡo=zj=e=plys=də=su=si 14
  lə=sɔ=lεj=e=kʁa=zə=tu=lε=zwa=zo=sə=tε=ze 13
  la=ʁi=vjε=ʁə=lε=səɑ̃=tɑ̃=dʁə=sə=myʁ=my=ʁə=ki=a=pεzə 15

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=dε=ku=le=o=fil=də=lo=ki=pasə 12
  y=nə=fœ=jə=pεʁdɥ=lɑ̃=ɡi=də=ki=sə=pʁe=lasə 12
  sε=tə=tʁɥi=təa=fa=me=ɡε=tɑ̃=lɛ̃=sεk=tə=vɔ=lɑ̃ 13
  lε=ʁə=flε=dy=sɔ=lεj=syʁ=lɔ̃=də=tʁɑ̃=blɔ=tɑ̃ 12

  lε=zi=ma=ʒə=dy=pa=se=ʁə=flε=syʁ=œ̃=mi=ʁwaʁ 13
  tε=tə=bʁynə=tε=tə=blɔ̃=də=de=fi=lε=sɑ̃=zεs=pwaʁ 13
  ɑ̃=fɑ̃=famə=a=muʁ=de=li=sə=dy=nə=vi=tʁe=pa=se 14
  mə=mɔ̃=tʁε=lε=zi=ma=ʒə=dœ̃=bɔ=nœʁ=e=fa=se 13

  sε=vi=zjɔ̃=pʁɔ=ʒə=te=syʁ=lə=flo=kɔ̃=plε=zɑ̃ 12
  ə=tε=syʁ=ma=du=lœʁ=kɔ=məœ̃=bo=mə=bjɛ̃=fə=zɑ̃ 13
  ʒə=kɔ̃=pʁə=nε=mɔ̃=tɑ̃=dε=za=muʁ=zɑ̃=vɔ=le 12
  mɔ̃=bɔ=nœʁ=syʁ=la=te=ʁəa=ʒa=mε=de=ʁɔ=be 12

  ma=tʁis=tə=nɔs=tal=ʒi=ku=lε=paʁ=mε=zi=ø=vidə 13
  lε=sɑ̃=œ̃=si=jɔ̃=sə=kʁø=zɑ̃=kɔ=məy=nə=ʁidə 12
  ʒə=sa=vε=ly=si=də=mɑ̃=a=vεk=sεʁ=ti=tydə 12
  kil=fa=lε=ʃa=se=la=muʁ=də=mε=za=bi=tydə 12

  ty=ε=vənɥ=tε=tə=blɔ̃də=fa=mə=paʁ=mi=lε=famə 12
  dɑ̃=mɔ̃=na=mə=sɑ̃=vi=ty=ʁa=ni=ma=la=flamə 12
  də=sə=sup=sɔ̃=də=bʁε=zə=ty=ɑ̃=fi=œ̃=bʁa=zj=e 14
  ki=də=twa=nə=sə=ʁa=plys=ʒa=mε=ʁa=sa=zj=e 13

  tu=tɑ̃=mwa=ʁə=pʁɑ̃=vi=e=sεt=a=muʁ=ʒa=lu 12
  vø=də=twa=tɔ̃=kɔʁ=tɔ̃=namə=ta=vi=mɔ̃=bi=ʒu 12
  mɔ̃=ka=me=mɔ̃=dja=mɑ̃=mɔ̃=ʁy=bi=ma=tɔ=pazə 12
  ɑ̃=tε=bʁa=su=tε=bε=ze=ʒə=kɔ=nε=lεk=stazə 12

  lo=də=la=ʁi=vjε=ʁə=dɑ̃=lə=myʁ=my=ʁə=də=sɔ̃=flo 14
  nə=ma=vε=pa=a=nɔ̃=se=œ̃=na=muʁ=si=bo 12
  ta=pʁe=zɑ̃=səε=tœ̃=ɡʁɑ̃=sɔ=lεj=ki=fε=ʁə=nεtʁə 12
  sə=ʃɑ̃=də=ʁɥi=nə=si=nis=tʁə=zu=la=mɔʁ=a=lε=pεtʁə 14

  lɥi=dɔ=nə=vi=e=bo=te=ɑ̃=ny=nə=bεl=lə=pʁε=ʁi 14
  u=no=mɛ̃=sə=pʁɔ=mε=ne=ɑ̃=no=za=mə=ʁa=vi 13
  tu=pø=a=ʁi=ve=ʁjɛ̃=no=ʁa=plys=dɛ̃=pɔʁ=tɑ̃sə 12
  la=muʁ=kə=ʒε=də=twa=ε=ma=dεʁ=njε=ʁə=u=tʁɑ̃sə 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.