Poeme : Un Jour Douce Amie…

Un Jour Douce Amie…

Un jour ma douce Amie, quitterais cette terre
Ne pense surtout pas que cette idée m’atterre
Elle me chagrine c’est tout, à l’idée de savoir
Que je t’aurais laissé, seule, devant le miroir.

S’il est bien vrai qu’après, une âme vagabonde
Alors il est certain que, sans courir le monde
Je viendrais tendrement avec tout mon amour
Reposer sur ton âme mes mains et pour toujours.

J’irais par tout les temps dans des champs inconnus,
Des rivières et des lacs où nagent des femmes nues,
Dans les grottes profondes gardées par des démons
Dans les neiges éternelles tout aux sommets des monts.

J’irais par les pays que personne ne connait
Qui gardent par devers eux en des livres écornés
Les recettes divines de l’éternelle jeunesse
Je leur déroberais au besoin par bassesses

Et te les rapporter pour t’en oindre le corps
Cet onguent, ce miracle inconnu, et encore,
Par les déesses antiques qui connaissent le secret
De cette huile magique qui la jeunesse recrée.

Eternellement jeune, belle et couronnée d’or
Tu diras à la ronde, mon amant qui m’adore
Est allé tout au loin, au-delà les humains
Faire en sorte que mon corps reste doux à ses mains.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Jour Douce Amie…

  un=jour=ma=dou=ce=a=mie=quit=te=rais=cet=te=ter=re 14
  ne=pen=se=sur=tout=pas=que=cet=te=i=dée=mat=ter=re 14
  el=le=me=cha=gri=ne=cest=tout=à=li=dée=de=sa=voir 14
  que=je=tau=rais=lais=sé=seu=le=de=vant=le=mi=roir 13

  sil=est=bien=vrai=qua=près=u=ne=â=me=va=ga=bon=de 14
  a=lors=il=est=cer=tain=que=sans=cou=rir=le=mon=de 13
  je=vien=drais=ten=dre=ment=a=vec=tout=mon=a=mour 12
  re=po=ser=sur=ton=â=me=mes=mains=et=pour=tou=jours 13

  ji=rais=par=tout=les=temps=dans=des=champs=in=con=nus 12
  des=ri=viè=res=et=des=lacs=où=na=gent=des=fem=mes=nues 14
  dans=les=grot=tes=pro=fon=des=gar=dées=par=des=dé=mons 13
  dans=les=nei=ges=é=ter=nel=les=tout=aux=som=mets=des=monts 14

  ji=rais=par=les=pa=ys=que=per=son=ne=ne=con=nait 13
  qui=gar=dent=par=de=vers=eux=en=des=li=vres=é=cor=nés 14
  les=re=cet=tes=di=vi=nes=de=lé=ter=nel=le=jeu=nesse 14
  je=leur=dé=ro=be=rais=au=be=soin=par=bas=sesses 12

  et=te=les=rap=por=ter=pour=ten=oin=dre=le=corps 12
  cet=on=guent=ce=mi=ra=cle=in=con=nu=et=en=co=re 14
  par=les=dées=ses=an=ti=ques=qui=con=nais=sent=le=se=cret 14
  de=cette=hui=le=ma=gi=que=qui=la=jeu=nes=se=re=crée 14

  eter=nel=le=ment=jeu=ne=bel=le=et=cou=ron=née=dor 13
  tu=di=ras=à=la=ron=de=mon=a=mant=qui=ma=do=re 14
  est=al=lé=tout=au=loin=au=de=là=les=hu=mains 12
  fai=re=en=sor=te=que=mon=corps=res=te=doux=à=ses=mains 14
 • Phonétique : Un Jour Douce Amie…

  œ̃ ʒuʁ ma dusə ami, kitəʁε sεtə teʁə
  nə pɑ̃sə syʁtu pa kə sεtə ide mateʁə
  εllə mə ʃaɡʁinə sε tu, a lide də savwaʁ
  kə ʒə toʁε lεse, sələ, dəvɑ̃ lə miʁwaʁ.

  sil ε bjɛ̃ vʁε kapʁε, ynə amə vaɡabɔ̃də
  alɔʁz- il ε sεʁtɛ̃ kə, sɑ̃ kuʁiʁ lə mɔ̃də
  ʒə vjɛ̃dʁε tɑ̃dʁəmɑ̃ avεk tu mɔ̃n- amuʁ
  ʁəpoze syʁ tɔ̃n- amə mε mɛ̃z- e puʁ tuʒuʁ.

  ʒiʁε paʁ tu lε tɑ̃ dɑ̃ dε ʃɑ̃z- ɛ̃kɔnys,
  dε ʁivjεʁəz- e dε lakz- u naʒe dε famə nɥ,
  dɑ̃ lε ɡʁɔtə pʁɔfɔ̃də ɡaʁde paʁ dε demɔ̃
  dɑ̃ lε nεʒəz- etεʁnεllə tut- o sɔmε dε mɔ̃.

  ʒiʁε paʁ lε pεi kə pεʁsɔnə nə kɔnε
  ki ɡaʁde paʁ dəvez- øz- ɑ̃ dε livʁəz- ekɔʁne
  lε ʁəsεtə divinə də letεʁnεllə ʒənεsə
  ʒə lœʁ deʁɔbəʁεz- o bəzwɛ̃ paʁ basesə

  e tə lε ʁapɔʁte puʁ tɑ̃n- wɛ̃dʁə lə kɔʁ
  sεt ɔ̃ɡe, sə miʁaklə ɛ̃kɔny, e ɑ̃kɔʁə,
  paʁ lε deesəz- ɑ̃tik ki kɔnεse lə sεkʁε
  də sεtə ɥilə maʒikə ki la ʒənεsə ʁəkʁe.

  ətεʁnεllmɑ̃ ʒənə, bεllə e kuʁɔne dɔʁ
  ty diʁaz- a la ʁɔ̃də, mɔ̃n- amɑ̃ ki madɔʁə
  εt- ale tut- o lwɛ̃, o dəla lεz- ymɛ̃
  fεʁə ɑ̃ sɔʁtə kə mɔ̃ kɔʁ ʁεstə duz- a sε mɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Un Jour Douce Amie…

  œ̃=ʒuʁ=ma=du=sə=a=mi=ki=tə=ʁε=sε=tə=te=ʁə 14
  nə=pɑ̃=sə=syʁ=tu=pa=kə=sε=tə=i=de=ma=te=ʁə 14
  εl=lə=mə=ʃa=ɡʁi=nə=sε=tu=a=li=de=də=sa=vwaʁ 14
  kə=ʒə=to=ʁε=lε=se=sə=lə=də=vɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ 13

  sil=ε=bjɛ̃=vʁε=ka=pʁε=y=nə=a=mə=va=ɡa=bɔ̃=də 14
  a=lɔʁ=zil=ε=sεʁ=tɛ̃=kə=sɑ̃=ku=ʁiʁ=lə=mɔ̃=də 13
  ʒə=vj=ɛ̃=dʁε=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=a=vεk=tu=mɔ̃=na=muʁ 13
  ʁə=po=ze=syʁ=tɔ̃=na=mə=mε=mɛ̃=ze=puʁ=tu=ʒuʁ 13

  ʒi=ʁε=paʁ=tu=lε=tɑ̃=dɑ̃=dε=ʃɑ̃=zɛ̃=kɔ=nys 12
  dε=ʁi=vjε=ʁə=ze=dε=lak=zu=na=ʒe=dε=fa=mə=nɥ 14
  dɑ̃=lε=ɡʁɔ=tə=pʁɔ=fɔ̃=də=ɡaʁ=de=paʁ=dε=de=mɔ̃ 13
  dɑ̃=lε=nε=ʒə=ze=tεʁ=nεl=lə=tu=to=sɔ=mε=dε=mɔ̃ 14

  ʒi=ʁε=paʁ=lε=pε=i=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=kɔ=nε 13
  ki=ɡaʁ=de=paʁ=də=ve=zø=zɑ̃=dε=li=vʁə=ze=kɔʁ=ne 14
  lε=ʁə=sε=tə=di=vi=nə=də=le=tεʁ=nεl=lə=ʒə=nεsə 14
  ʒə=lœ=ʁə=de=ʁɔ=bə=ʁε=zo=bə=zwɛ̃=paʁ=ba=se=sə 14

  e=tə=lε=ʁa=pɔʁ=te=puʁ=tɑ̃=nwɛ̃=dʁə=lə=kɔʁ 12
  sεt=ɔ̃=ɡe=sə=mi=ʁa=klə=ɛ̃=kɔ=ny=e=ɑ̃=kɔʁ=ə 14
  paʁ=lε=de=e=sə=zɑ̃=tik=ki=kɔ=nε=se=lə=sε=kʁε 14
  də=sε=tə=ɥi=lə=ma=ʒikə=ki=la=ʒə=nε=sə=ʁə=kʁe 14

  ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ʒə=nə=bεl=lə=e=ku=ʁɔ=ne=dɔʁ 13
  ty=di=ʁa=za=la=ʁɔ̃=də=mɔ̃=na=mɑ̃=ki=ma=dɔʁ=ə 14
  ε=ta=le=tu=to=lwɛ̃=o=də=la=lε=zy=mɛ̃ 12
  fε=ʁə=ɑ̃=sɔʁ=tə=kə=mɔ̃=kɔʁ=ʁεs=tə=du=za=sε=mɛ̃ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/06/2011 22:11Chatoune

bravo j’adore merci pour un tel message, mais il faut que cela arrive le plus tard possible et profité du moment present, il y a encore tant de choses magnifique a vivre

Auteur de Poésie
17/06/2011 13:03Baptiste

C’est joliment dit. Bravo poète !

Poème Sentiment
Publié le 16/06/2011 12:33

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs