Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tous Les Vents…

Poème Amour
Publié le 21/06/2011 11:04

L'écrit contient 405 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Rimailleur

Tous Les Vents…

Je ne sais pas, je ne sais plus comment te dire
Je ne sais plus sans répéter sans cesse, redire
Aux vents de la Provence, celui qui vient de mer
Que je t’aime d’amour, sans arrière goût amer.

Tu es ce qui tu es, je suis ce qui je suis
Et rien ne viendra modifier ce qui s’ensuit.
Pour moi, sans avoir besoin d’un maire, d’un curé
Tu es ma femme et notre union va perdurer.

Tous les vents, toutes les tempêtes et toutes les tornades
Les ouragans, et ces tonnerres qui nous canardent
Rien, même un tsunami ne me détachera
De toi. La mort, et encore, un jour le pourra.

Soufflent les vents, soufflent les brises, soufflent les bises
Hurlent tous ces vents qui n’empêchent que je te dise
Devant le monde entier devant la terre entière
Par delà les vallées et les montagnes altières,

Tu es mon amour tu es mes amours et rien
Rien ne viendra salir, troubler ce qui est mien
Tu peux partir au loin aux fins fonds de la terre
J’ai confiance en l’amour et plus rien ne m’atterre.

Je refuse de laisser à mon âme vagabonde
D’avoir des pensées idiotes dont la folle ronde
Ne seraient qu’insultes à ta si tendre personne
Les faire taire à jamais si des fois elles résonnent.

Alors vous les vents, tous les vents allez lui dire
Que je veux bien qu’un jour elle puisse me maudire
Si je manque de respect à l’amour qu’elle me porte
Qu’elle peut sans équivoque me condamner sa porte.

Vous les zéphyrs, les brises, les vents les plus câlins
Vous les souffles légers aux parfums de pralins
Vous qui donnez au monde le frais de votre haleine
Vous lui direz toujours, sans arrêt mes je t’aime.

Vents des Alpes, vents de frissons et vents de Provence
Qui êtes sur les âmes comme un bain de jouvence
Allez lui dire bien haut en un langage fleuri
Que pour la vie entière elle restera ma mie.

Allez lui dire que je l’aime, que cette passion
Durera plus longtemps que toutes mes obsessions
Que je l’aime d’un amour qui dépasse la raison
Et qu’un jour nous vivrons dans la même maison.

Alors, plus fort que le temps, plus fort que la mort
Nous vivrons enlacés, d’amour et sans remord.
 • Pieds Hyphénique: Tous Les Vents…

  je=ne=sais=pas=je=ne=sais=plus=com=ment=te=dire 12
  je=ne=sais=plus=sans=ré=pé=ter=sans=ces=se=re=dire 13
  aux=vents=de=la=pro=vence=ce=lui=qui=vient=de=mer 12
  que=je=tai=me=da=mour=sans=ar=riè=re=goût=a=mer 13

  tu=es=ce=qui=tu=es=je=suis=ce=qui=je=suis 12
  et=rien=ne=vien=dra=mo=di=fier=ce=qui=sen=suit 12
  pour=moi=sans=a=voir=be=soin=dun=maire=dun=cu=ré 12
  tu=es=ma=fem=meet=no=treu=nion=va=per=du=rer 12

  tous=les=vents=tou=tes=les=tem=pê=tes=et=tou=tes=les=tor=nades 15
  les=ou=ra=gans=et=ces=ton=ner=res=qui=nous=ca=nardent 13
  rien=mê=meun=t=su=na=mi=ne=me=dé=ta=che=ra 13
  de=toi=la=mort=et=en=core=un=jour=le=pour=ra 12

  souf=flent=les=vents=souf=flent=les=brises=souf=flent=les=bises 12
  hur=lent=tous=ces=vents=qui=nem=pê=chent=que=je=te=dise 13
  de=vant=le=mon=deen=tier=de=vant=la=ter=reen=tière 12
  par=de=là=les=val=lées=et=les=mon=ta=gnes=al=tières 13

  tu=es=mon=a=mour=tu=es=mes=a=mours=et=rien 12
  rien=ne=vien=dra=sa=lir=trou=bler=ce=qui=est=mien 12
  tu=peux=par=tir=au=loin=aux=fins=fonds=de=la=terre 12
  jai=con=fian=ceen=la=mour=et=plus=rien=ne=mat=terre 12

  je=re=fu=se=de=lais=ser=à=mon=â=me=va=ga=bonde 14
  da=voir=des=pen=sées=i=dio=tes=dont=la=fol=le=ronde 13
  ne=se=raient=quin=sul=tes=à=ta=si=ten=dre=per=sonne 13
  les=fai=re=tai=reà=ja=mais=si=des=fois=el=les=ré=sonnent 14

  a=lors=vous=les=vents=tous=les=vents=al=lez=lui=dire 12
  que=je=veux=bien=quun=jour=el=le=puis=se=me=mau=dire 13
  si=je=man=que=de=res=pect=à=la=mour=quel=le=me=porte 14
  quel=le=peut=sans=é=qui=vo=que=me=con=dam=ner=sa=porte 14

  vous=les=zé=phyrs=les=brises=les=vents=les=plus=câ=lins 12
  vous=les=souf=fles=lé=gers=aux=par=fums=de=pra=lins 12
  vous=qui=don=nez=au=mon=de=le=frais=de=vo=tre=ha=leine 14
  vous=lui=di=rez=tou=jours=sans=ar=rêt=mes=je=taime 12

  vents=des=al=pes=vents=de=fris=sons=et=vents=de=pro=vence 13
  qui=ê=tes=sur=les=â=mes=com=meun=bain=de=jou=vence 13
  al=lez=lui=di=re=bien=haut=en=un=lan=ga=ge=fleu=ri 14
  que=pour=la=vieen=tiè=re=el=le=res=te=ra=mamie 12

  al=lez=lui=di=re=que=je=laime=que=cet=te=pas=sion 13
  du=re=ra=plus=long=temps=que=tou=tes=mes=ob=ses=sions 13
  que=je=lai=me=dun=a=mour=qui=dé=pas=se=la=rai=son 14
  et=quun=jour=nous=vi=vrons=dans=la=mê=me=mai=son 12

  a=lors=plus=fort=que=le=temps=plus=fort=que=la=mort 12
  nous=vi=vrons=en=la=cés=da=mour=et=sans=re=mord 12
 • Phonétique : Tous Les Vents…

  ʒə nə sε pa, ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ tə diʁə
  ʒə nə sε plys sɑ̃ ʁepete sɑ̃ sεsə, ʁədiʁə
  o vɑ̃ də la pʁɔvɑ̃sə, səlɥi ki vjɛ̃ də mεʁ
  kə ʒə tεmə damuʁ, sɑ̃z- aʁjεʁə ɡu ame.

  ty ε sə ki ty ε, ʒə sɥi sə ki ʒə sɥi
  e ʁjɛ̃ nə vjɛ̃dʁa mɔdifje sə ki sɑ̃sɥi.
  puʁ mwa, sɑ̃z- avwaʁ bəzwɛ̃ dœ̃ mεʁə, dœ̃ kyʁe
  ty ε ma famə e nɔtʁə ynjɔ̃ va pεʁdyʁe.

  tus lε vɑ̃, tutə lε tɑ̃pεtəz- e tutə lε tɔʁnadə
  lεz- uʁaɡɑ̃, e sε tɔneʁə- ki nu kanaʁde
  ʁjɛ̃, mεmə œ̃ tsynami nə mə detaʃəʁa
  də twa. la mɔʁ, e ɑ̃kɔʁə, œ̃ ʒuʁ lə puʁʁa.

  sufle lε vɑ̃, sufle lε bʁizə, sufle lε bizə
  yʁle tus sε vɑ̃ ki nɑ̃pεʃe kə ʒə tə dizə
  dəvɑ̃ lə mɔ̃də ɑ̃tje dəvɑ̃ la teʁə ɑ̃tjεʁə
  paʁ dəla lε valez- e lε mɔ̃taɲəz- altjεʁə,

  ty ε mɔ̃n- amuʁ ty ε mεz- amuʁz- e ʁjɛ̃
  ʁjɛ̃ nə vjɛ̃dʁa saliʁ, tʁuble sə ki ε mjɛ̃
  ty pø paʁtiʁ o lwɛ̃ o fɛ̃ fɔ̃ də la teʁə
  ʒε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lamuʁ e plys ʁjɛ̃ nə mateʁə.

  ʒə ʁəfyzə də lεse a mɔ̃n- amə vaɡabɔ̃də
  davwaʁ dε pɑ̃sez- idjɔtə dɔ̃ la fɔlə ʁɔ̃də
  nə səʁε kɛ̃syltəz- a ta si tɑ̃dʁə pεʁsɔnə
  lε fεʁə tεʁə a ʒamε si dε fwaz- εllə ʁezɔne.

  alɔʁ vu lε vɑ̃, tus lε vɑ̃z- ale lɥi diʁə
  kə ʒə vø bjɛ̃ kœ̃ ʒuʁ εllə pɥisə mə modiʁə
  si ʒə mɑ̃kə də ʁεspε a lamuʁ kεllə mə pɔʁtə
  kεllə pø sɑ̃z- ekivɔkə mə kɔ̃damne sa pɔʁtə.

  vu lε zefiʁ, lε bʁizə, lε vɑ̃ lε plys kalɛ̃
  vu lε suflə leʒez- o paʁfœ̃ də pʁalɛ̃
  vu ki dɔnez- o mɔ̃də lə fʁε də vɔtʁə-alεnə
  vu lɥi diʁe tuʒuʁ, sɑ̃z- aʁε mε ʒə tεmə.

  vɑ̃ dεz- alpə, vɑ̃ də fʁisɔ̃z- e vɑ̃ də pʁɔvɑ̃sə
  ki εtə syʁ lεz- amə kɔmə œ̃ bɛ̃ də ʒuvɑ̃sə
  ale lɥi diʁə bjɛ̃-o ɑ̃n- œ̃ lɑ̃ɡaʒə fləʁi
  kə puʁ la vi ɑ̃tjεʁə εllə ʁεstəʁa ma mi.

  ale lɥi diʁə kə ʒə lεmə, kə sεtə pasjɔ̃
  dyʁəʁa plys lɔ̃tɑ̃ kə tutə mεz- ɔpsesjɔ̃
  kə ʒə lεmə dœ̃n- amuʁ ki depasə la ʁεzɔ̃
  e kœ̃ ʒuʁ nu vivʁɔ̃ dɑ̃ la mεmə mεzɔ̃.

  alɔʁ, plys fɔʁ kə lə tɑ̃, plys fɔʁ kə la mɔʁ
  nu vivʁɔ̃z- ɑ̃lase, damuʁ e sɑ̃ ʁəmɔʁ.
 • Pieds Phonétique : Tous Les Vents…

  ʒə=nə=sε=pa=ʒə=nə=sε=plys=kɔ=mɑ̃=tə=diʁə 12
  ʒə=nə=sε=plys=sɑ̃=ʁe=pe=te=sɑ̃=sεsə=ʁə=diʁə 12
  o=vɑ̃=də=la=pʁɔ=vɑ̃sə=səl=ɥi=ki=vjɛ̃=də=mεʁ 12
  kə=ʒə=tε=mə=da=muʁ=sɑ̃=za=ʁjε=ʁə=ɡu=a=me 13

  ty=ε=sə=ki=ty=ε=ʒə=sɥi=sə=ki=ʒə=sɥi 12
  e=ʁjɛ̃=nə=vjɛ̃=dʁa=mɔ=di=fj=e=sə=ki=sɑ̃s=ɥi 13
  puʁ=mwa=sɑ̃=za=vwaʁ=bə=zwɛ̃=dœ̃=mεʁə=dœ̃=ky=ʁe 12
  ty=ε=ma=fa=məe=nɔ=tʁəy=njɔ̃=va=pεʁ=dy=ʁe 12

  tus=lε=vɑ̃=tu=tə=lε=tɑ̃=pε=tə=ze=tu=tə=lε=tɔʁ=nadə 15
  lε=zu=ʁa=ɡɑ̃=e=sε=tɔ=ne=ʁə=ki=nu=ka=naʁ=de 14
  ʁjɛ̃=mε=məœ̃=tsy=na=mi=nə=mə=de=ta=ʃə=ʁa 12
  də=twa=la=mɔʁ=e=ɑ̃=kɔʁə=œ̃=ʒuʁ=lə=puʁ=ʁa 12

  su=fle=lε=vɑ̃=su=fle=lε=bʁizə=su=fle=lε=bizə 12
  yʁ=le=tus=sε=vɑ̃=ki=nɑ̃=pε=ʃe=kə=ʒə=tə=dizə 13
  də=vɑ̃=lə=mɔ̃=dəɑ̃=tj=e=də=vɑ̃=la=te=ʁəɑ̃=tjεʁə 13
  paʁ=də=la=lε=va=le=ze=lε=mɔ̃=ta=ɲə=zal=tjεʁə 13

  ty=ε=mɔ̃=na=muʁ=ty=ε=mε=za=muʁ=ze=ʁjɛ̃ 12
  ʁjɛ̃=nə=vjɛ̃=dʁa=sa=liʁ=tʁu=ble=sə=ki=ε=mjɛ̃ 12
  ty=pø=paʁ=tiʁ=o=lwɛ̃=o=fɛ̃=fɔ̃=də=la=te=ʁə 13
  ʒε=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=la=muʁ=e=plys=ʁjɛ̃=nə=ma=te=ʁə 13

  ʒə=ʁə=fy=zə=də=lε=se=a=mɔ̃=na=mə=va=ɡa=bɔ̃də 14
  da=vwaʁ=dε=pɑ̃=se=zi=djɔ=tə=dɔ̃=la=fɔ=lə=ʁɔ̃də 13
  nə=sə=ʁε=kɛ̃=syl=tə=za=ta=si=tɑ̃=dʁə=pεʁ=sɔnə 13
  lε=fε=ʁə=tε=ʁəa=ʒa=mε=si=dε=fwa=zεl=lə=ʁe=zɔ=ne 15

  a=lɔʁ=vu=lε=vɑ̃=tus=lε=vɑ̃=za=le=lɥi=diʁə 12
  kə=ʒə=vø=bjɛ̃=kœ̃=ʒuʁ=εl=lə=pɥi=sə=mə=mo=diʁə 13
  si=ʒə=mɑ̃=kə=də=ʁεs=pε=a=la=muʁ=kεl=lə=mə=pɔʁ=tə 15
  kεl=lə=pø=sɑ̃=ze=ki=vɔ=kə=mə=kɔ̃=dam=ne=sa=pɔʁ=tə 15

  vu=lε=ze=fiʁ=lε=bʁizə=lε=vɑ̃=lε=plys=ka=lɛ̃ 12
  vu=lε=su=flə=le=ʒe=zo=paʁ=fœ̃=də=pʁa=lɛ̃ 12
  vu=ki=dɔ=ne=zo=mɔ̃=də=lə=fʁε=də=vɔ=tʁə-a=lεnə 13
  vu=lɥi=di=ʁe=tu=ʒuʁ=sɑ̃=za=ʁε=mε=ʒə=tεmə 12

  vɑ̃=dε=zal=pə=vɑ̃=də=fʁi=sɔ̃=ze=vɑ̃=də=pʁɔ=vɑ̃sə 13
  ki=ε=tə=syʁ=lε=za=mə=kɔ=məœ̃=bɛ̃=də=ʒu=vɑ̃sə 13
  a=le=lɥi=di=ʁə=bjɛ̃-o=ɑ̃=nœ̃=lɑ̃=ɡa=ʒə=flə=ʁi 13
  kə=puʁ=la=vi=ɑ̃=tjε=ʁəεl=lə=ʁεs=tə=ʁa=ma=mi 13

  a=le=lɥi=di=ʁə=kə=ʒə=lεmə=kə=sε=tə=pa=sj=ɔ̃ 14
  dy=ʁə=ʁa=plys=lɔ̃=tɑ̃=kə=tu=tə=mε=zɔp=se=sj=ɔ̃ 14
  kə=ʒə=lε=mə=dœ̃=na=muʁ=ki=de=pa=sə=la=ʁε=zɔ̃ 14
  e=kœ̃=ʒuʁ=nu=vi=vʁɔ̃=dɑ̃=la=mε=mə=mε=zɔ̃ 12

  a=lɔʁ=plys=fɔʁ=kə=lə=tɑ̃=plys=fɔʁ=kə=la=mɔʁ 12
  nu=vi=vʁɔ̃=zɑ̃=la=se=da=muʁ=e=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 12

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2011 20:48Dead-Rock

Très beau... Un poème ; un vrai de vrai .
Au plaisir,
B.