Poeme : Dieu Vit…

Dieu Vit…

Dieu vit tout ce qu’il fit, que cela était bon.
L’homme à son image était donc parfait
Et la terre bien peuplée n’était pas abandon
Partout une harmonie et Dieu est satisfait.

Un champignon funèbre sur une ville nippone
Un homme qui tue sa femme coups de pieds dans le ventre
Un autre la massacre la traitant de friponne
La noirceur est partout plus noire que du sang d’encre.

Les cascades étincellent descendant les montagnes
Les arbres en la forêt saluent le vent qui passe
Les daims et les chevreuils s’ébattent en la campagne
Les oiseaux dans le ciel se croisent et se dépassent.

Dieu se dit les voyant que tout cela est beau
Il ne manque qu’un être qui soit à mon image
Qui pour me rendre grâce portera mon flambeau
Et sa compagne aura le plus beau des plumages.

Les guerres et les conflits firent des millions de morts
Pour des pépites d’or, des diamants éternels
Les hommes s’entretuèrent n’ayant aucun remord
Conduits par cette soif et le plaisir charnel.

Premier vagissement, un enfant vient de naître,
L’Eglise habillée d’or reçoit le doux serment
De ces jeunes qui veulent ne former qu’un seul être
Sous l’agneau immolé brûle un feu de sarments.

Dans la fosse commune pleine de corps entassés
Un curé en soutane brandit un crucifix
Sanctifiant tous ces meurtres sans être embarrassé
De pater et d’ave en est même prolixe.

Il absoud tous ces morts du crime des assassins.
Et Dieu était content car l’homme à son image
Etait comme un serpent réchauffé en son sein
Il ne rêve que puissance et femmes aux corps volages.

Les prêtres ont oublié et cela sans remord
De nous dire que ce Dieu est marié à la mort.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dieu Vit…

  dieu=vit=tout=ce=quil=fit=que=ce=la=é=tait=bon 12
  l=hom=me=à=son=i=ma=ge=é=tait=donc=par=fait 13
  et=la=ter=re=bien=peu=plée=né=tait=pas=a=ban=don 13
  par=tout=u=ne=har=mo=nie=et=dieu=est=sa=tis=fait 13

  un=cham=pi=gnon=fu=nè=bre=sur=u=ne=vil=le=nip=pone 14
  un=hom=me=qui=tue=sa=fem=me=coups=de=pieds=dans=le=ventre 14
  un=au=tre=la=mas=sa=cre=la=trai=tant=de=fri=pon=ne 14
  la=noir=ceur=est=par=tout=plus=noi=re=que=du=sang=den=cre 14

  les=cas=ca=des=é=tin=cel=lent=des=cen=dant=les=mon=tagnes 14
  les=ar=bres=en=la=fo=rêt=sa=luent=le=vent=qui=pas=se 14
  les=daims=et=les=che=vreuils=sé=bat=tent=en=la=cam=pa=gne 14
  les=oi=seaux=dans=le=ciel=se=croi=sent=et=se=dé=passent 13

  dieu=se=dit=les=voy=ant=que=tout=ce=la=est=beau 12
  il=ne=man=que=quun=ê=tre=qui=soit=à=mon=i=ma=ge 14
  qui=pour=me=ren=dre=grâ=ce=por=te=ra=mon=flam=beau 13
  et=sa=com=pa=gne=au=ra=le=plus=beau=des=plu=ma=ges 14

  les=guer=res=et=les=con=flits=fi=rent=des=mil=lions=de=morts 14
  pour=des=pé=pi=tes=dor=des=di=a=mants=é=ter=nels 13
  les=hom=mes=sen=tre=tuè=rent=nay=ant=au=cun=re=mord 13
  conduits=par=cet=te=soif=et=le=plai=sir=char=nel 11

  pre=mi=er=va=gis=se=ment=un=en=fant=vient=de=naî=tre 14
  le=gli=se=ha=bil=lée=dor=re=çoit=le=doux=serment 12
  de=ces=jeu=nes=qui=veu=lent=ne=for=mer=quun=seul=ê=tre 14
  sous=la=gneau=im=mo=lé=brû=le=un=feu=de=sar=ments 13

  dans=la=fos=se=com=mu=ne=plei=ne=de=corps=en=tas=sés 14
  un=cu=ré=en=sou=ta=ne=bran=dit=un=cru=ci=fix 13
  sanc=ti=fiant=tous=ces=meur=tres=sans=ê=tre=em=bar=ras=sé 14
  de=pa=ter=et=da=ve=en=est=mê=me=pro=li=xe 13

  il=ab=soud=tous=ces=morts=du=cri=me=des=as=sas=sins 13
  et=dieu=é=tait=con=tent=car=l=hom=me=à=son=i=mage 14
  etait=com=me=un=ser=pent=ré=chauf=fé=en=son=sein 12
  il=ne=rêve=que=puis=san=ce=et=fem=mes=aux=corps=vo=lages 14

  les=prê=tres=ont=ou=bli=é=et=ce=la=sans=re=mord 13
  de=nous=di=re=que=ce=dieu=est=ma=ri=é=à=la=mort 14
 • Phonétique : Dieu Vit…

  djø vit tu sə kil fi, kə səla etε bɔ̃.
  lɔmə a sɔ̃n- imaʒə etε dɔ̃k paʁfε
  e la teʁə bjɛ̃ pəple netε pa abɑ̃dɔ̃
  paʁtu ynə-aʁmɔni e djø ε satisfε.

  œ̃ ʃɑ̃piɲɔ̃ fynεbʁə syʁ ynə vilə nipɔnə
  œ̃n- ɔmə ki tɥ sa famə ku də pje dɑ̃ lə vɑ̃tʁə
  œ̃n- otʁə la masakʁə la tʁεtɑ̃ də fʁipɔnə
  la nwaʁsœʁ ε paʁtu plys nwaʁə kə dy sɑ̃ dɑ̃kʁə.

  lε kaskadəz- etɛ̃sεlle desɑ̃dɑ̃ lε mɔ̃taɲə
  lεz- aʁbʁəz- ɑ̃ la fɔʁε salɥe lə vɑ̃ ki pasə
  lε dɛ̃z- e lε ʃεvʁəj sebate ɑ̃ la kɑ̃paɲə
  lεz- wazo dɑ̃ lə sjεl sə kʁwaze e sə depase.

  djø sə di lε vwajɑ̃ kə tu səla ε bo
  il nə mɑ̃kə kœ̃n- εtʁə ki swa a mɔ̃n- imaʒə
  ki puʁ mə ʁɑ̃dʁə ɡʁasə pɔʁtəʁa mɔ̃ flɑ̃bo
  e sa kɔ̃paɲə oʁa lə plys bo dε plymaʒə.

  lε ɡeʁəz- e lε kɔ̃fli fiʁe dε miljɔ̃ də mɔʁ
  puʁ dε pepitə dɔʁ, dε djamɑ̃z- etεʁnεl
  lεz- ɔmə sɑ̃tʁətyεʁe nεjɑ̃ okœ̃ ʁəmɔʁ
  kɔ̃dɥi paʁ sεtə swaf e lə plεziʁ ʃaʁnεl.

  pʁəmje vaʒisəmɑ̃, œ̃n- ɑ̃fɑ̃ vjɛ̃ də nεtʁə,
  lεɡlizə-abije dɔʁ ʁəswa lə du sεʁme
  də sε ʒənə ki vəle nə fɔʁme kœ̃ səl εtʁə
  su laɲo imɔle bʁylə œ̃ fø də saʁmɑ̃.

  dɑ̃ la fɔsə kɔmynə plεnə də kɔʁz- ɑ̃tase
  œ̃ kyʁe ɑ̃ sutanə bʁɑ̃di œ̃ kʁysifiks
  sɑ̃ktifjɑ̃ tus sε məʁtʁə- sɑ̃z- εtʁə ɑ̃baʁase
  də pate e davə ɑ̃n- ε mεmə pʁɔliksə.

  il absud tus sε mɔʁ dy kʁimə dεz- asasɛ̃.
  e djø etε kɔ̃tɑ̃ kaʁ lɔmə a sɔ̃n- imaʒə
  ətε kɔmə œ̃ sεʁpe ʁeʃofe ɑ̃ sɔ̃ sɛ̃
  il nə ʁεvə kə pɥisɑ̃sə e faməz- o kɔʁ vɔlaʒə.

  lε pʁεtʁəz- ɔ̃ ublje e səla sɑ̃ ʁəmɔʁ
  də nu diʁə kə sə djø ε maʁje a la mɔʁ.
 • Syllabes Phonétique : Dieu Vit…

  dj=ø=vit=tu=sə=kil=fi=kə=sə=la=e=tε=bɔ̃ 13
  lɔ=mə=a=sɔ̃=ni=ma=ʒə=e=tε=dɔ̃k=paʁ=fε 12
  e=la=te=ʁə=bj=ɛ̃=pə=ple=ne=tε=pa=a=bɑ̃=dɔ̃ 14
  paʁ=tu=y=nə-aʁ=mɔ=ni=e=dj=ø=ε=sa=tis=fε 14

  œ̃=ʃɑ̃=pi=ɲɔ̃=fy=nε=bʁə=syʁ=y=nə=vi=lə=ni=pɔnə 14
  œ̃=nɔ=mə=ki=tɥ=sa=fa=mə=ku=də=pje=dɑ̃=lə=vɑ̃tʁə 14
  œ̃=no=tʁə=la=ma=sa=kʁə=la=tʁε=tɑ̃=də=fʁi=pɔ=nə 14
  la=nwaʁ=sœʁ=ε=paʁ=tu=plys=nwa=ʁə=kə=dy=sɑ̃=dɑ̃=kʁə 14

  lε=kas=ka=də=ze=tɛ̃=sεl=le=de=sɑ̃=dɑ̃=lε=mɔ̃=taɲə 14
  lε=zaʁ=bʁə=zɑ̃=la=fɔ=ʁε=sal=ɥe=lə=vɑ̃=ki=pa=sə 14
  lε=dɛ̃=ze=lε=ʃε=vʁəj=se=ba=te=ɑ̃=la=kɑ̃=pa=ɲə 14
  lε=zwa=zo=dɑ̃=lə=sjεl=sə=kʁwa=ze=e=sə=de=pa=se 14

  dj=ø=sə=di=lε=vwa=j=ɑ̃=kə=tu=sə=la=ε=bo 14
  il=nə=mɑ̃=kə=kœ̃=nε=tʁə=ki=swa=a=mɔ̃=ni=ma=ʒə 14
  ki=puʁ=mə=ʁɑ̃=dʁə=ɡʁa=sə=pɔʁ=tə=ʁa=mɔ̃=flɑ̃=bo 13
  e=sa=kɔ̃=pa=ɲə=o=ʁa=lə=plys=bo=dε=ply=ma=ʒə 14

  lε=ɡe=ʁə=ze=lε=kɔ̃=fli=fi=ʁe=dε=mi=ljɔ̃=də=mɔʁ 14
  puʁ=dε=pe=pi=tə=dɔʁ=dε=dj=a=mɑ̃=ze=tεʁ=nεl 13
  lε=zɔ=mə=sɑ̃=tʁə=ty=ε=ʁe=nε=jɑ̃=o=kœ̃=ʁə=mɔʁ 14
  kɔ̃d=ɥi=paʁ=sε=tə=swaf=e=lə=plε=ziʁ=ʃaʁ=nεl 12

  pʁə=mj=e=va=ʒi=sə=mɑ̃=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=vjɛ̃=də=nε=tʁə 14
  lε=ɡli=zə-a=bi=j=e=dɔʁ=ʁə=swa=lə=du=sεʁ=me 14
  də=sε=ʒə=nə=ki=və=le=nə=fɔʁ=me=kœ̃=səl=ε=tʁə 14
  su=la=ɲo=i=mɔ=le=bʁy=lə=œ̃=fø=də=saʁ=mɑ̃ 13

  dɑ̃=la=fɔ=sə=kɔ=my=nə=plε=nə=də=kɔʁ=zɑ̃=ta=se 14
  œ̃=ky=ʁe=ɑ̃=su=ta=nə=bʁɑ̃=di=œ̃=kʁy=si=fiks 13
  sɑ̃k=ti=fjɑ̃=tus=sε=məʁ=tʁə=sɑ̃=zε=tʁə=ɑ̃=ba=ʁa=se 14
  də=pa=te=e=da=və=ɑ̃=nε=mε=mə=pʁɔ=lik=sə 13

  il=ab=sud=tus=sε=mɔʁ=dy=kʁi=mə=dε=za=sa=sɛ̃ 13
  e=djø=e=tε=kɔ̃=tɑ̃=kaʁ=lɔ=mə=a=sɔ̃=ni=ma=ʒə 14
  ə=tε=kɔ=mə=œ̃=sεʁ=pe=ʁe=ʃo=fe=ɑ̃=sɔ̃=sɛ̃ 13
  il=nə=ʁε=və=kə=pɥi=sɑ̃sə=e=fa=mə=zo=kɔʁ=vɔ=laʒə 14

  lε=pʁε=tʁə=zɔ̃=u=blj=e=e=sə=la=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 13
  də=nu=di=ʁə=kə=sə=dj=ø=ε=ma=ʁje=a=la=mɔʁ 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2011 14:35Huangdi

Cela pousse à la reflexion un athé convaincu comme moi. Je t’en remercie infiniment...

Poème Reve
Publié le 08/06/2011 11:56

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs