Poeme : La Dernière Épreuve…

La Dernière Épreuve…

Aucune des épreuves n’a pu me faire tomber
A tous les coups du sort qui ont cru m’accabler
J’ai répondu présent, n’ai pas baissé la tête
Fort de mon espérance, têtu comme une bête.

J’ai marché dans la nuit, j’ai connu les ténèbres
De mes mains j’ai creusé des sépulcres funèbres
J’ai connu le bonheur en toujours ayant peur
Que cette volupté soit un amour trompeur.

Le temps, la vie, la mort, m’ont rendu solitaire
Et j’aspire maintenant au bonheur de la terre.
Le coup m’est arrivé, un couperet tranchant
Mettant fin à la vie à ce beau dernier chant.

Aux tréfonds de mon lit désespérément vide
J’ai mordu l’oreiller, caché mon teint livide
Que s’écoulent mes larmes que se vident mes yeux
Que du fond de ma couche je dise ma haine aux dieux.

Mon enfant mon dernier, l’amour de mes amours
La faculté ne peut et cela à ce jour
Mettre un nom sur son cas, parler thérapeutique
Son cas est inconnu, absent en la boutique.

Préservez moi les Parques de le voir disparaître
Ce bonheur que j’ai eu quand un jour le vis naître.
Le sable du bonheur a coulé de mes mains
Mes amours en ce monde sont donc sans lendemain.

J’ai honte de ma faiblesse, vouloir finir ma vie
Devoir rester debout quand j’en ai plus envie
Et rester prés de lui, lui conserver l’espoir
Qu’il connaitra jamais les chants du désespoir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Dernière Épreuve…

  au=cune=des=é=preu=ves=na=pu=me=fai=re=tom=ber 13
  a=tous=les=coups=du=sort=qui=ont=cru=mac=ca=bler 12
  jai=ré=pon=du=pré=sent=nai=pas=bais=sé=la=tête 12
  fort=de=mon=es=pé=rance=tê=tu=com=meu=ne=bête 12

  jai=mar=ché=dans=la=nuit=jai=con=nu=les=té=nèbres 12
  de=mes=mains=jai=creu=sé=des=sé=pul=cres=fu=nèbres 12
  jai=con=nu=le=bon=heur=en=tou=jours=ay=ant=peur 12
  que=cet=te=vo=lup=té=soit=un=a=mour=trom=peur 12

  le=temps=la=vie=la=mort=mont=ren=du=so=li=taire 12
  et=jas=pire=main=te=nant=au=bon=heur=de=la=terre 12
  le=coup=mest=ar=ri=vé=un=cou=pe=ret=tran=chant 12
  met=tant=fin=à=la=vie=à=ce=beau=der=nier=chant 12

  aux=tré=fonds=de=mon=lit=dé=ses=pé=ré=ment=vide 12
  jai=mor=du=lo=reiller=ca=ché=mon=teint=li=vi=de 12
  que=sé=coulent=mes=lar=mes=que=se=vi=dent=mes=yeux 12
  que=du=fond=de=ma=couche=je=di=se=ma=hai=neaux=dieux 13

  mon=en=fant=mon=der=nier=la=mour=de=mes=a=mours 12
  la=fa=cul=té=ne=peut=et=ce=la=à=ce=jour 12
  mettre=un=nom=sur=son=cas=par=ler=thé=ra=peu=tique 12
  son=cas=est=in=con=nu=ab=sent=en=la=bou=tique 12

  pré=ser=vez=moi=les=par=ques=de=le=voir=dis=pa=raître 13
  ce=bon=heur=que=jai=eu=quand=un=jour=le=vis=naître 12
  le=sa=ble=du=bon=heur=a=cou=lé=de=mes=mains 12
  mes=a=mours=en=ce=monde=sont=donc=sans=len=de=main 12

  jai=honte=de=ma=fai=bles=se=vou=loir=fi=nir=ma=vie 13
  de=voir=res=ter=de=bout=quand=jen=ai=plus=en=vie 12
  et=res=ter=prés=de=lui=lui=con=ser=ver=les=poir 12
  quil=con=nai=tra=ja=mais=les=chants=du=dé=ses=poir 12
 • Phonétique : La Dernière Épreuve…

  okynə dεz- epʁəvə na py mə fεʁə tɔ̃be
  a tus lε ku dy sɔʁ ki ɔ̃ kʁy makable
  ʒε ʁepɔ̃dy pʁezɑ̃, nε pa bεse la tεtə
  fɔʁ də mɔ̃n- εspeʁɑ̃sə, tεty kɔmə ynə bεtə.

  ʒε maʁʃe dɑ̃ la nɥi, ʒε kɔny lε tenεbʁə
  də mε mɛ̃ ʒε kʁøze dε sepylkʁə- fynεbʁə
  ʒε kɔny lə bɔnœʁ ɑ̃ tuʒuʁz- εjɑ̃ pœʁ
  kə sεtə vɔlypte swa œ̃n- amuʁ tʁɔ̃pœʁ.

  lə tɑ̃, la vi, la mɔʁ, mɔ̃ ʁɑ̃dy sɔlitεʁə
  e ʒaspiʁə mɛ̃tənɑ̃ o bɔnœʁ də la teʁə.
  lə ku mεt- aʁive, œ̃ kupəʁε tʁɑ̃ʃɑ̃
  mεtɑ̃ fɛ̃ a la vi a sə bo dεʁnje ʃɑ̃.

  o tʁefɔ̃ də mɔ̃ li dezεspeʁemɑ̃ vidə
  ʒε mɔʁdy lɔʁεje, kaʃe mɔ̃ tɛ̃ lividə
  kə sekule mε laʁmə- kə sə vide mεz- iø
  kə dy fɔ̃ də ma kuʃə ʒə dizə ma-εnə o djø.

  mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ mɔ̃ dεʁnje, lamuʁ də mεz- amuʁ
  la fakylte nə pø e səla a sə ʒuʁ
  mεtʁə œ̃ nɔ̃ syʁ sɔ̃ ka, paʁle teʁapøtikə
  sɔ̃ ka εt- ɛ̃kɔny, absɑ̃ ɑ̃ la butikə.

  pʁezεʁve mwa lε paʁk də lə vwaʁ dispaʁεtʁə
  sə bɔnœʁ kə ʒε y kɑ̃t- œ̃ ʒuʁ lə vis nεtʁə.
  lə sablə dy bɔnœʁ a kule də mε mɛ̃
  mεz- amuʁz- ɑ̃ sə mɔ̃də sɔ̃ dɔ̃k sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃.

  ʒε ɔ̃tə də ma fεblεsə, vulwaʁ finiʁ ma vi
  dəvwaʁ ʁεste dəbu kɑ̃ ʒɑ̃n- ε plysz- ɑ̃vi
  e ʁεste pʁe də lɥi, lɥi kɔ̃sεʁve lεspwaʁ
  kil kɔnεtʁa ʒamε lε ʃɑ̃ dy dezεspwaʁ.
 • Syllabes Phonétique : La Dernière Épreuve…

  o=kynə=dε=ze=pʁə=və=na=py=mə=fε=ʁə=tɔ̃=be 13
  a=tus=lε=ku=dy=sɔʁ=ki=ɔ̃=kʁy=ma=ka=ble 12
  ʒε=ʁe=pɔ̃=dy=pʁe=zɑ̃=nε=pa=bε=se=la=tεtə 12
  fɔʁdə=mɔ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=sə=tε=ty=kɔ=məy=nə=bεtə 12

  ʒε=maʁ=ʃe=dɑ̃=la=nɥi=ʒε=kɔ=ny=lε=te=nεbʁə 12
  də=mε=mɛ̃=ʒε=kʁø=ze=dε=se=pyl=kʁə=fy=nεbʁə 12
  ʒε=kɔ=ny=lə=bɔ=nœʁ=ɑ̃=tu=ʒuʁ=zε=jɑ̃=pœʁ 12
  kə=sε=tə=vɔ=lyp=te=swa=œ̃=na=muʁ=tʁɔ̃=pœʁ 12

  lə=tɑ̃=la=vi=la=mɔʁ=mɔ̃=ʁɑ̃=dy=sɔ=li=tεʁə 12
  e=ʒas=piʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃=o=bɔ=nœʁ=də=la=teʁə 12
  lə=ku=mε=ta=ʁi=ve=œ̃=ku=pə=ʁε=tʁɑ̃=ʃɑ̃ 12
  mε=tɑ̃=fɛ̃=a=la=vi=a=sə=bo=dεʁ=nje=ʃɑ̃ 12

  o=tʁe=fɔ̃=də=mɔ̃=li=de=zεs=pe=ʁe=mɑ̃=vidə 12
  ʒε=mɔʁ=dy=lɔ=ʁε=je=ka=ʃe=mɔ̃=tɛ̃=li=vidə 12
  kə=se=ku=le=mε=laʁmə=kə=sə=vi=de=mε=ziø 12
  kə=dy=fɔ̃də=ma=ku=ʃə=ʒə=di=zə=ma-ε=nəo=djø 13

  mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=mɔ̃=dεʁ=nje=la=muʁ=də=mε=za=muʁ 12
  la=fa=kyl=te=nə=pø=e=sə=la=a=sə=ʒuʁ 12
  mεtʁə=œ̃=nɔ̃=syʁ=sɔ̃=ka=paʁ=le=te=ʁa=pø=tikə 12
  sɔ̃=ka=ε=tɛ̃=kɔ=ny=ab=sɑ̃=ɑ̃=la=bu=tikə 12

  pʁe=zεʁ=ve=mwa=lε=paʁk=də=lə=vwaʁ=dis=pa=ʁεtʁə 12
  sə=bɔ=nœʁ=kə=ʒε=y=kɑ̃=tœ̃=ʒuʁ=lə=vis=nεtʁə 12
  lə=sa=blə=dy=bɔ=nœʁ=a=ku=le=də=mε=mɛ̃ 12
  mε=za=muʁ=zɑ̃=sə=mɔ̃də=sɔ̃=dɔ̃k=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 12

  ʒε=ɔ̃tə=də=ma=fε=blε=sə=vu=lwaʁ=fi=niʁ=ma=vi 13
  də=vwaʁ=ʁεs=te=də=bu=kɑ̃=ʒɑ̃=nε=plys=zɑ̃=vi 12
  e=ʁεs=te=pʁe=də=lɥi=lɥi=kɔ̃=sεʁ=ve=lεs=pwaʁ 12
  kil=kɔ=nε=tʁa=ʒa=mε=lε=ʃɑ̃=dy=de=zεs=pwaʁ 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/06/2011 17:36Huangdi

Nous sommes 2 dans ce cas, alors ^^’

Auteur de Poésie
07/06/2011 18:21Rimailleur

Alors je vous plaints.

Poème Souffrance
Publié le 06/06/2011 17:23

L'écrit contient 257 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs