Poème-France.com

Poeme : Mes Voeux…Mes Voeux…

Ce jour va se finir, comme va finir l’année
Ma vie lourde à porter plus lourde qu’une ânée,
Verra ma mort venir, je l’attendrais sans peur
Elle aura du chagrin peut être même un pleur !

Et puis débarrassée de cette lourde chape
Qui l’englue, l’enveloppe, plus serré qu’une écharpe
Elle laissera fuser son unique passion
Vivre toute sa vie vivre ses addictions.

Je ne serai plus rien, qu’un souvenir lointain
Une pensée fugace, un rêve du matin
Des mots sur du papier, des pensées amoureuses
Un cœur plein de chagrin, une âme trop peureuse.

Je fais pour toi le vœu, ma blonde et douce Amie
Que cette année t’apporte et ce, à l’infini
La douceur d’un amour, et d’un rêve en commun
Deux corps qui se mélangent pour n’en faire plus qu’un.

Cette offrande pour toi, je la mets à tes pieds
En espérant un peu, qu’à ton cœur, elle sied.

31 décembre 2009
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə ʒuʁ va sə finiʁ, kɔmə va finiʁ lane
ma vi luʁdə a pɔʁte plys luʁdə kynə ane,
veʁa ma mɔʁ vəniʁ, ʒə latɑ̃dʁε sɑ̃ pœʁ
εllə oʁa dy ʃaɡʁɛ̃ pø εtʁə mεmə œ̃ plœʁ !

e pɥi debaʁase də sεtə luʁdə ʃapə
ki lɑ̃ɡlɥ, lɑ̃vəlɔpə, plys seʁe kynə eʃaʁpə
εllə lεsəʁa fyze sɔ̃n- ynikə pasjɔ̃
vivʁə tutə sa vi vivʁə sεz- adiksjɔ̃.

ʒə nə səʁε plys ʁjɛ̃, kœ̃ suvəniʁ lwɛ̃tɛ̃
ynə pɑ̃se fyɡasə, œ̃ ʁεvə dy matɛ̃
dε mo syʁ dy papje, dε pɑ̃sez- amuʁøzə
œ̃ kœʁ plɛ̃ də ʃaɡʁɛ̃, ynə amə tʁo pəʁøzə.

ʒə fε puʁ twa lə vey, ma blɔ̃də e dusə ami
kə sεtə ane tapɔʁtə e sə, a lɛ̃fini
la dusœʁ dœ̃n- amuʁ, e dœ̃ ʁεvə ɑ̃ kɔmœ̃
dø kɔʁ ki sə melɑ̃ʒe puʁ nɑ̃ fεʁə plys kœ̃.

sεtə ɔfʁɑ̃də puʁ twa, ʒə la mεtz- a tε pje
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ œ̃ pø, ka tɔ̃ kœʁ, εllə sjε.

tʁɑ̃tə e œ̃ desɑ̃bʁə dø milə nəf