Poème-France.com

Poeme : En Dédicace…En Dédicace…

Vous dire, Madame, que ma muse qui est vous, vient de me rendre visite et en mon âme s’est installée
Vous dire que je reste avec elle pour boire en ses lèvres les mots qui sont pour vous et vous les adresser
Vous dire que je vous aime, ce n’est pas une vaine déclaration, car, de plus en plus, le besoin de votre présence se fait obsession.
Vous dire que l’amour que je vous porte est heureux même de votre absence car le jour de votre retour sera un jour d’amour.
Vous dire qu’un soleil d’or n’est que pâle copie de la magnifique lumière de votre précieuse présence.
Vous dire que votre image qui magnifie mon cœur et transforme mon âme est comme une nova qui explose tant elle me comble d’aise.
Vous dire que vous êtes pour moi toutes les femmes à la fois, l’amante, la maîtresse, la complice, la confidente, la compagne, ma femme.
Vous dire tout cela comme des mots que je jette sur le papier, sur les ondes en vrac, vers la nacre de vos oreilles.
Vous dire que tout en vous m’est précieux plus qu’un galion espagnole chargé d’or, de gemmes et d’épices.
Vous dire que cet amour que je vous porte est comme ce bébé qui devint Hercule tant sa force est prodigieuse.

Te dire, Noëlle, que je t’aime.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vu diʁə, madamə, kə ma myzə ki ε vu, vjɛ̃ də mə ʁɑ̃dʁə vizitə e ɑ̃ mɔ̃n- amə sεt- ɛ̃stale
vu diʁə kə ʒə ʁεstə avεk εllə puʁ bwaʁə ɑ̃ sε lεvʁə- lε mo ki sɔ̃ puʁ vuz- e vu lεz- adʁese
vu diʁə kə ʒə vuz- εmə, sə nε pa ynə vεnə deklaʁasjɔ̃, kaʁ, də plysz- ɑ̃ plys, lə bəzwɛ̃ də vɔtʁə pʁezɑ̃sə sə fε ɔpsesjɔ̃.
vu diʁə kə lamuʁ kə ʒə vu pɔʁtə ε œʁø mεmə də vɔtʁə absɑ̃sə kaʁ lə ʒuʁ də vɔtʁə ʁətuʁ səʁa œ̃ ʒuʁ damuʁ.
vu diʁə kœ̃ sɔlεj dɔʁ nε kə palə kɔpi də la maɲifikə lymjεʁə də vɔtʁə pʁesjøzə pʁezɑ̃sə.
vu diʁə kə vɔtʁə imaʒə ki maɲifi mɔ̃ kœʁ e tʁɑ̃sfɔʁmə mɔ̃n- amə ε kɔmə ynə nɔva ki εksplozə tɑ̃ εllə mə kɔ̃blə dεzə.
vu diʁə kə vuz- εtə puʁ mwa tutə lε faməz- a la fwa, lamɑ̃tə, la mεtʁεsə, la kɔ̃plisə, la kɔ̃fidɑ̃tə, la kɔ̃paɲə, ma famə.
vu diʁə tu səla kɔmə dε mo kə ʒə ʒεtə syʁ lə papje, syʁ lεz- ɔ̃dəz- ɑ̃ vʁak, vεʁ la nakʁə də voz- ɔʁεjə.
vu diʁə kə tut- ɑ̃ vu mε pʁesjø plys kœ̃ ɡaljɔ̃ εspaɲɔlə ʃaʁʒe dɔʁ, də ʒaməz- e depisə.
vu diʁə kə sεt amuʁ kə ʒə vu pɔʁtə ε kɔmə sə bebe ki dəvɛ̃ εʁkylə tɑ̃ sa fɔʁsə ε pʁɔdiʒjøzə.

tə diʁə, nɔεlə, kə ʒə tεmə.