Poème-France.com

Poeme : Dans Un Délire Profond…Dans Un Délire Profond…

Dans un délire profond, avec ou sans raison
J’ai rêvé que l’amour, en quittant la maison
Par le biais de mon âme s’évadant de mon corps
Dans une sorte de vie, impalpable, incolore
Puisse continuer à espérer l’amour,
L’amour que je souhaite, l’amour des pour toujours
L’amour de cette femme, si peu connue sur terre
Ombre ou pensée légère, qui ne veut plus se taire.

Aller en sa maison, protégeant son sommeil
Chasser de ses pensées, ce qui n’est point vermeil
Effleurer en un geste, un peu comme un coupable
Le velours de sa joue, son souffle impalpable
Détourner son esprit, des rencontres incertaines
Ne laisser prospérer, que des amours pérennes.
Lui donner le bonheur, que je n’ai su donner
Afin que dans ma mort, elle puisse me pardonner.

Rêver qu’après décès, l’âme est vagabonde
Qu’elle donne à qui elle aime, le bonheur de ses ondes
Qu’elle protège la vie, aplanie le chemin
Pour donner à l’amour, de tendres lendemains.
Elle sait que son action, n’aura pas de merci
Elle sait qu’elle n’est pas là, et que c’est bien ainsi
Pour que soit reconnu, l’amour de ses actions.
La joie de son Amour, est sa satisfaction.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃z- œ̃ deliʁə pʁɔfɔ̃, avεk u sɑ̃ ʁεzɔ̃
ʒε ʁεve kə lamuʁ, ɑ̃ kitɑ̃ la mεzɔ̃
paʁ lə bjε də mɔ̃n- amə sevadɑ̃ də mɔ̃ kɔʁ
dɑ̃z- ynə sɔʁtə də vi, ɛ̃palpablə, ɛ̃kɔlɔʁə
pɥisə kɔ̃tinɥe a εspeʁe lamuʁ,
lamuʁ kə ʒə suεtə, lamuʁ dε puʁ tuʒuʁ
lamuʁ də sεtə famə, si pø kɔnɥ syʁ teʁə
ɔ̃bʁə u pɑ̃se leʒεʁə, ki nə vø plys sə tεʁə.

ale ɑ̃ sa mεzɔ̃, pʁɔteʒɑ̃ sɔ̃ sɔmεj
ʃase də sε pɑ̃se, sə ki nε pwɛ̃ vεʁmεj
efləʁe ɑ̃n- œ̃ ʒεstə, œ̃ pø kɔmə œ̃ kupablə
lə vəluʁ də sa ʒu, sɔ̃ suflə ɛ̃palpablə
detuʁne sɔ̃n- εspʁi, dε ʁɑ̃kɔ̃tʁəz- ɛ̃sεʁtεnə
nə lεse pʁɔspeʁe, kə dεz- amuʁ peʁεnə.
lɥi dɔne lə bɔnœʁ, kə ʒə nε sy dɔne
afɛ̃ kə dɑ̃ ma mɔʁ, εllə pɥisə mə paʁdɔne.

ʁεve kapʁε desε, lamə ε vaɡabɔ̃də
kεllə dɔnə a ki εllə εmə, lə bɔnœʁ də sεz- ɔ̃də
kεllə pʁɔtεʒə la vi, aplani lə ʃəmɛ̃
puʁ dɔne a lamuʁ, də tɑ̃dʁə- lɑ̃dəmɛ̃.
εllə sε kə sɔ̃n- aksjɔ̃, noʁa pa də mεʁsi
εllə sε kεllə nε pa la, e kə sε bjɛ̃ ɛ̃si
puʁ kə swa ʁəkɔny, lamuʁ də sεz- aksjɔ̃.
la ʒwa də sɔ̃n- amuʁ, ε sa satisfaksjɔ̃.