Poème-France.com

Poeme : A Noëlle Que J’Aime…A Noëlle Que J’Aime…

Je veux pour toi la Seule en forme d’un poème
Poser comme un bijou au sommet de ta tête
Te dire et te redire ces trois mots que je t’aime
Et qu’en ce sentiment qui rend fou je m’entête.

Je veux pour toi l’amour, cette couronne d’or pur
Modeste, male ébauchée, simple comme une épure
Sur ta tête que je vois immense comme un symbole.
Te dire pour te redire que tout en toi m’affole.

Je veux dire que le ciel en son immensité
N’a rien de plus beau, admirable, magnifique
Que perdre ce bien là devient calamité :
Le velours de tes yeux au regard onirique.

Que tout bas en un murmure de pudeur suprême
Tu m’as dis dans un souffle l’adorable je t’aime.
Noëlle devant toi, et les hommes je m’engage
A t’aimer, chérir, câliner sans mise en cage.

Quand la grande faucheuse cachée sous son voile noir
Viendra dire qu’est venu, le temps ne plus se voir
A travers les Eden, les limbes, la mort hideuse
Rien ne peut effacer ta beauté d’ amoureuse.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø puʁ twa la sələ ɑ̃ fɔʁmə dœ̃ pɔεmə
poze kɔmə œ̃ biʒu o sɔmε də ta tεtə
tə diʁə e tə ʁədiʁə sε tʁwa mo kə ʒə tεmə
e kɑ̃ sə sɑ̃timɑ̃ ki ʁɑ̃ fu ʒə mɑ̃tεtə.

ʒə vø puʁ twa lamuʁ, sεtə kuʁɔnə dɔʁ pyʁ
mɔdεstə, malə eboʃe, sɛ̃plə kɔmə ynə epyʁə
syʁ ta tεtə kə ʒə vwaz- imɑ̃sə kɔmə œ̃ sɛ̃bɔlə.
tə diʁə puʁ tə ʁədiʁə kə tut- ɑ̃ twa mafɔlə.

ʒə vø diʁə kə lə sjεl ɑ̃ sɔ̃n- imɑ̃site
na ʁjɛ̃ də plys bo, admiʁablə, maɲifikə
kə pεʁdʁə sə bjɛ̃ la dəvjɛ̃ kalamite :
lə vəluʁ də tεz- iøz- o ʁəɡaʁ ɔniʁikə.

kə tu ba ɑ̃n- œ̃ myʁmyʁə də pydœʁ sypʁεmə
ty ma di dɑ̃z- œ̃ suflə ladɔʁablə ʒə tεmə.
nɔεlə dəvɑ̃ twa, e lεz- ɔmə ʒə mɑ̃ɡaʒə
a tεme, ʃeʁiʁ, kaline sɑ̃ mizə ɑ̃ kaʒə.

kɑ̃ la ɡʁɑ̃də foʃøzə kaʃe su sɔ̃ vwalə nwaʁ
vjɛ̃dʁa diʁə kε vəny, lə tɑ̃ nə plys sə vwaʁ
a tʁavεʁ lεz- ədɛ̃, lε lɛ̃bə, la mɔʁ idøzə
ʁjɛ̃ nə pø efase ta bote damuʁøzə.