Poème-France.com

Poeme : Il Est Des Soirs…Il Est Des Soirs…

Il est des nuits
Où je m’ennuis
Des nuits sans fin
Où j’ai pas faim.

Les mots me manquent
Ou bien se planquent
Comme d’habitude
Béatitude.

Mon grand bonheur
Pour mon malheur
Etre avec toi
Sous le même toit.

Chaqu’ nuit je rêve
De toi sans trêve
De ton sourire
Au doux empire

Je veux tes seins
Damnant les saints
Je veux ton corps
Et vivre encore.

Pour mon plaisir
Dans tes désirs
Goûter ton âme
Que je me damne.

Te dire un jour
Et pour toujours
Je suis à toi
Sans être coi.

Que chaque soir
Soit un espoir.
Dans un aveu
Dire je te veux.

Tu es muette
Mais tes yeux quêtent
L’espoir d’un râle
De part le mal.

Dans l’éternelle
Beauté du ciel
Ta chevelure
Comme de l’or pur

Sera ce phare
Qui sans hasard
Guide mes pas
Vers ton éclat.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ε dε nɥi
u ʒə mɑ̃nɥi
dε nɥi sɑ̃ fɛ̃
u ʒε pa fɛ̃.

lε mo mə mɑ̃ke
u bjɛ̃ sə plɑ̃ke
kɔmə dabitydə
beatitydə.

mɔ̃ ɡʁɑ̃ bɔnœʁ
puʁ mɔ̃ malœʁ
εtʁə avεk twa
su lə mεmə twa.

ʃaknɥi ʒə ʁεvə
də twa sɑ̃ tʁεvə
də tɔ̃ suʁiʁə
o duz- ɑ̃piʁə

ʒə vø tε sɛ̃
damnɑ̃ lε sɛ̃
ʒə vø tɔ̃ kɔʁ
e vivʁə ɑ̃kɔʁə.

puʁ mɔ̃ plεziʁ
dɑ̃ tε deziʁ
ɡute tɔ̃n- amə
kə ʒə mə damnə.

tə diʁə œ̃ ʒuʁ
e puʁ tuʒuʁ
ʒə sɥiz- a twa
sɑ̃z- εtʁə kwa.

kə ʃakə swaʁ
swa œ̃n- εspwaʁ.
dɑ̃z- œ̃n- avø
diʁə ʒə tə vø.

ty ε mɥεtə
mε tεz- iø kεte
lεspwaʁ dœ̃ ʁalə
də paʁ lə mal.

dɑ̃ letεʁnεllə
bote dy sjεl
ta ʃəvəlyʁə
kɔmə də lɔʁ pyʁ

səʁa sə faʁə
ki sɑ̃-azaʁ
ɡidə mε pa
vεʁ tɔ̃n- ekla.