Poème-France.com

Poeme : Un Jour, Dix Jours…Un Jour, Dix Jours…

Un jour, dix jours, cent jours, laisser couler le temps
Des nuits, des nuits sans fin à guetter les instants
L’orage et le ciel bleu, les gouttes d’eau perlières
Qui tombe des nuages en ondées familières.

Tout ce temps qui s’écoule me détruit peu à peu
Le cheveu se fait rare et le cuir est râpeux.
Le muscle s’atrophie, la mémoire s’absente
L’avenue de la vie s’est transformée en sente.

Et sous ce manteau bleu, sous la voute des cieux
Ce regard qui me suit, ne me quitte des yeux
Je le veux prés de moi mais il n’est qu’abandon
Mes sentiments pour elle, elle en refuse le don.

Quadragénaire idiot, vieillard en pleine enfance
Amoureux de l’Etoile qui te laisse sans défense
Ton esprit bien trop jeune cherche la communion
Que l’on trouve en l’amour grandit par cette union.

Aimer dans la passion, aimer dans le bonheur
Aimer encore un peu, se souvenir des heures
Des joies, de ces délices exaltés dans ses bras
Ne jamais oublier ne pas être un ingrat.

Retrouver pour un jour, une heure, une seconde
Le goût de son amour, que cet amour m’inonde
La serrer contre moi et penser qu’elle est mienne
Arrêter cette vie, le temps des bohémiennes

Dans la nuit qui s’achève que pâlit la polaire
Rendre grâce à Eros, notre dieu tutélaire.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ, di- ʒuʁ, sɑ̃ ʒuʁ, lεse kule lə tɑ̃
dε nɥi, dε nɥi sɑ̃ fɛ̃ a ɡεte lεz- ɛ̃stɑ̃
lɔʁaʒə e lə sjεl blø, lε ɡutə do pεʁljεʁə
ki tɔ̃bə dε nɥaʒəz- ɑ̃n- ɔ̃de familjεʁə.

tu sə tɑ̃ ki sekulə mə detʁɥi pø a pø
lə ʃəvø sə fε ʁaʁə e lə kɥiʁ ε ʁapø.
lə mysklə satʁɔfi, la memwaʁə sabsɑ̃tə
lavənɥ də la vi sε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ sɑ̃tə.

e su sə mɑ̃to blø, su la vutə dε sjø
sə ʁəɡaʁ ki mə sɥi, nə mə kitə dεz- iø
ʒə lə vø pʁe də mwa mεz- il nε kabɑ̃dɔ̃
mε sɑ̃timɑ̃ puʁ εllə, εllə ɑ̃ ʁəfyzə lə dɔ̃.

kadʁaʒenεʁə idjo, vjεjaʁ ɑ̃ plεnə ɑ̃fɑ̃sə
amuʁø də lətwalə ki tə lεsə sɑ̃ defɑ̃sə
tɔ̃n- εspʁi bjɛ̃ tʁo ʒənə ʃεʁʃə la kɔmynjɔ̃
kə lɔ̃ tʁuvə ɑ̃ lamuʁ ɡʁɑ̃di paʁ sεtə ynjɔ̃.

εme dɑ̃ la pasjɔ̃, εme dɑ̃ lə bɔnœʁ
εme ɑ̃kɔʁə œ̃ pø, sə suvəniʁ dεz- œʁ
dε ʒwa, də sε delisəz- εɡzalte dɑ̃ sε bʁa
nə ʒamεz- ublje nə pa εtʁə œ̃n- ɛ̃ɡʁa.

ʁətʁuve puʁ œ̃ ʒuʁ, ynə œʁ, ynə səɡɔ̃də
lə ɡu də sɔ̃n- amuʁ, kə sεt amuʁ minɔ̃də
la seʁe kɔ̃tʁə mwa e pɑ̃se kεllə ε mjεnə
aʁεte sεtə vi, lə tɑ̃ dε bɔemjεnə

dɑ̃ la nɥi ki saʃεvə kə pali la pɔlεʁə
ʁɑ̃dʁə ɡʁasə a əʁo, nɔtʁə djø tytelεʁə.