Poème-France.com

Chanson : TavernierTavernier

Allez, sers-moi un verre pour noyer mon chat gris
Qui miaule sa colère et ronronne ses nuits
Y’a pas un rat dehors c’est ici qu’on est bien
Au bras de not’ remord qu’est cochon comm’ copain

On va s’ refaire ce monde qui déteste les hommes
Et dans quelques secondes, on va sauver des rhums
Remettre au bon vieux temps les horloges encrassées
D’un coup de remont’ temps d’ardoise mêlée cassée

C’est nous qui s’enivrons et c’est toi qu’es saoulé
De nos chagrins d’oignons qui usent ton plancher
T’as bu jusqu’à plus soif nos rêves orphelins
J’te laisse pas en carafe, allez, … ressers m’en z’ un

Tu t’ souviens l’aristo qu’était l’ roi du billard
L’est r’ tourné à l’hosto, l’a changé de comptoir,
L’en a tiré des coups sur le dos de ton zinc
À rechercher l’heure ou deux et deux ça fait cinq

Sœur marie du houblon, fiston de l’abbé bière,
Pose un peu ton torchon et sers-moi un’ prière
Chez toi l’ bon dieu se noie faut bien que j’ noie pareil
Ma croix en gueule de bois, allez, … laisse la bouteille
Sernard

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ale, sεʁ mwa œ̃ veʁə puʁ nwaje mɔ̃ ʃa ɡʁi
ki mjolə sa kɔlεʁə e ʁɔ̃ʁɔnə sε nɥi
ia pa œ̃ ʁa dəɔʁ sεt- isi kɔ̃n- ε bjɛ̃
o bʁa də nɔtʁəmɔʁ kε koʃɔ̃ kɔmkɔpɛ̃

ɔ̃ va sʁəfεʁə sə mɔ̃də ki detεstə lεz- ɔmə
e dɑ̃ kεlk səɡɔ̃də, ɔ̃ va sove dε ʁɔm
ʁəmεtʁə o bɔ̃ vjø tɑ̃ lεz- ɔʁlɔʒəz- ɑ̃kʁase
dœ̃ ku də ʁəmɔ̃ttɑ̃ daʁdwazə mεle kase

sε nu ki sɑ̃nivʁɔ̃z- e sε twa kε saule
də no ʃaɡʁɛ̃ dɔɲɔ̃ ki yze tɔ̃ plɑ̃ʃe
ta by ʒyska plys swaf no ʁεvəz- ɔʁfəlɛ̃
ʒtə lεsə pa ɑ̃ kaʁafə, ale, … ʁese mɑ̃ zœ̃

ty tsuvjɛ̃ laʁisto ketε lʁwa dy bijaʁ
lε ʁtuʁne a lɔsto, la ʃɑ̃ʒe də kɔ̃twaʁ,
lɑ̃n- a tiʁe dε ku syʁ lə do də tɔ̃ zɛ̃k
a ʁəʃεʁʃe lœʁ u døz- e dø sa fε sɛ̃k

sœʁ maʁi dy ublɔ̃, fistɔ̃ də labe bjεʁə,
pozə œ̃ pø tɔ̃ tɔʁʃɔ̃ e sεʁ mwa ynpʁjεʁə
ʃe twa lbɔ̃ djø sə nwa fo bjɛ̃ kə ʒnwa paʁεj
ma kʁwa ɑ̃ ɡələ də bwa, ale, … lεsə la butεjə