Univers de poésie d'un auteur

Poème:Berthin

Le Poème

J’ t’ai vu malheureux comme un grec
Au milieu de l’Amazonie
À pleurer sur tout tes échecs
À passer seul toutes tes nuits

Tu t’étais cru assez mariolle
En ram’ nant ta dernière copine
Pas d’ bol, elle avait trois guibolles
Et d’ la moquette sur la poitrine

M’en veux pas si j’étais pliave
Quand tu nous a ram’ né ce plan
C était l’ chagrin coté concave
Le pervers, ça court pas les champs, … Berthin

T’avais flairé la bonne affaire
Pour remettre à jour ton ardoise
Sans trop traîner dans le vulgaire
En tâtant de la sœur siamoise

J’avoue fallait avoir l’audace
Et d’ la confiance dans ses muqueuses
Tu t’étais cru assez vorace
Pour t’attaquer aux dévoreuses

Tu peux plus faire machine arrière
Même si tu sais plus par quel bout
À ce stade, prendre cette affaire
Qui pourrait faire d’une pierre deux coups, … Berthin

T’étais heureux comme un marmot
En oubliant l’ côté binaire
A l’étroit dans ta libido
Ça paie mal, mais c’est de bonne guerre

T’avais pas vu venir le trouble
Avec ton bonheur dur comme fer
Dans ton cœur les maux comptaient double
Quand les deux se sont fait la paire

T’as les yeux plus gros qu’ le visage
Quand tu t’exagères l’utopie
Maint’ nant tu pleures en double page
On se couche comme on fait son lit, … Berthin
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Sernard

Poète Sernard

Sernard a publié sur le site 6 écrits. Sernard est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Berthinjtai=vu=mal=heu=reux=comme=un=grec 8
au=mi=lieu=de=la=ma=zo=nie 8
à=pleu=rer=sur=tout=tes=é=checs 8
à=pas=ser=seul=tou=tes=tes=nuits 8

tu=té=tais=cru=as=sez=ma=riolle 8
en=ram=nant=ta=der=nière=co=pine 8
pas=d=bol=el=lea=vait=trois=gui=bolles 9
et=d=la=mo=quette=sur=la=poi=trine 9

men=veux=pas=si=jé=tais=plia=ve 8
quand=tu=nous=a=ram=né=ce=plan 8
c=é=tait=l=cha=grin=co=té=con=cave 10
le=per=vers=ça=court=pas=les=champs=ber=thin 10

ta=vais=flai=ré=la=bonne=af=faire 8
pour=re=mettre=à=jour=ton=ar=doise 8
sans=trop=traî=ner=dans=le=vul=gaire 8
en=tâ=tant=de=la=sœur=sia=moise 8

ja=voue=fal=lait=a=voir=lau=dace 8
et=d=la=con=fiance=dans=ses=mu=queuses 9
tu=té=tais=cru=as=sez=vo=race 8
pour=tat=ta=quer=aux=dé=vo=reuses 8

tu=peux=plus=faire=ma=chi=near=rière 8
même=si=tu=sais=plus=par=quel=bout 8
à=ce=stade=pren=dre=cet=teaf=faire 8
qui=pour=rait=faire=du=ne=pier=re=deux=coups=ber=thin 12

té=tais=heu=reux=comme=un=mar=mot 8
en=ou=bliant=l=cô=té=bi=naire 8
a=lé=troit=dans=ta=li=bi=do 8
ça=paie=mal=mais=cest=de=bonne=guerre 8

ta=vais=pas=vu=ve=nir=le=trouble 8
a=vec=ton=bon=heur=dur=comme=fer 8
dans=ton=cœur=les=maux=comp=taient=double 8
quand=les=deux=se=sont=fait=la=paire 8

tas=les=yeux=plus=gros=qule=vi=sage 8
quand=tu=texa=gè=res=lu=to=pie 8
maint=nant=tu=pleures=en=dou=ble=page 8
on=se=couche=com=meon=fait=son=lit=ber=thin 10
Phonétique : Berthinʒtε vy maləʁø kɔmə œ̃ ɡʁεk
o miljø də lamazɔni
a pləʁe syʁ tu tεz- eʃεk
a pase səl tutə tε nɥi

ty tetε kʁy ase maʁjɔlə
ɑ̃ ʁamnɑ̃ ta dεʁnjεʁə kɔpinə
pa dbɔl, εllə avε tʁwa ɡibɔlə
e dla mɔkεtə syʁ la pwatʁinə

mɑ̃ vø pa si ʒetε pljavə
kɑ̃ ty nuz- a ʁamne sə plɑ̃
se etε lʃaɡʁɛ̃ kɔte kɔ̃kavə
lə pεʁve, sa kuʁ pa lε ʃɑ̃, … bεʁtɛ̃

tavε flεʁe la bɔnə afεʁə
puʁ ʁəmεtʁə a ʒuʁ tɔ̃n- aʁdwazə
sɑ̃ tʁo tʁεne dɑ̃ lə vylɡεʁə
ɑ̃ tatɑ̃ də la sœʁ sjamwazə

ʒavu falε avwaʁ lodasə
e dla kɔ̃fjɑ̃sə dɑ̃ sε mykøzə
ty tetε kʁy ase vɔʁasə
puʁ tatake o devɔʁøzə

ty pø plys fεʁə maʃinə aʁjεʁə
mεmə si ty sε plys paʁ kεl bu
a sə stadə, pʁɑ̃dʁə sεtə afεʁə
ki puʁʁε fεʁə dynə pjeʁə dø ku, … bεʁtɛ̃

tetεz- œʁø kɔmə œ̃ maʁmo
ɑ̃n- ubljɑ̃ lkote binεʁə
a letʁwa dɑ̃ ta libido
sa pε mal, mε sε də bɔnə ɡeʁə

tavε pa vy vəniʁ lə tʁublə
avεk tɔ̃ bɔnœʁ dyʁ kɔmə fεʁ
dɑ̃ tɔ̃ kœʁ lε mo kɔ̃tε dublə
kɑ̃ lε dø sə sɔ̃ fε la pεʁə

ta lεz- iø plys ɡʁo klə vizaʒə
kɑ̃ ty tεɡzaʒεʁə lytɔpi
mɛ̃tnɑ̃ ty plœʁəz- ɑ̃ dublə paʒə
ɔ̃ sə kuʃə kɔmə ɔ̃ fε sɔ̃ li, … bεʁtɛ̃
Syllabes Phonétique : Berthinʒtε=vy=ma=lə=ʁø=kɔ=mə=œ̃=ɡʁεk 9
o=mi=lj=ø=də=la=ma=zɔ=ni 9
a=plə=ʁe=syʁ=tu=tε=ze=ʃεk 8
a=pa=se=səl=tu=tə=tε=nɥi 8

ty=te=tε=kʁy=a=se=ma=ʁj=ɔ=lə 10
ɑ̃=ʁam=nɑ̃=ta=dεʁ=njε=ʁə=kɔ=pi=nə 10
pa=dbɔl=εl=lə=a=vε=tʁwa=ɡi=bɔ=lə 10
e=dla=mɔ=kε=tə=syʁ=la=pwa=tʁi=nə 10

mɑ̃=vø=pa=si=ʒe=tε=plj=a=və 9
kɑ̃=ty=nu=za=ʁam=ne=sə=plɑ̃ 8
se=e=tε=lʃa=ɡʁɛ̃=kɔ=te=kɔ̃=ka=və 10
lə=pεʁ=ve=sa=kuʁ=pa=lε=ʃɑ̃=bεʁ=tɛ̃ 10

ta=vε=flε=ʁe=la=bɔ=nə=a=fε=ʁə 10
puʁ=ʁə=mε=tʁə=a=ʒuʁ=tɔ̃=naʁ=dwa=zə 10
sɑ̃=tʁo=tʁε=ne=dɑ̃=lə=vyl=ɡεʁ=ə 9
ɑ̃=ta=tɑ̃=də=la=sœʁ=sj=a=mwa=zə 10

ʒa=vu=fa=lε=a=vwaʁ=lo=da=sə 9
e=dla=kɔ̃=fjɑ̃=sə=dɑ̃=sε=my=kø=zə 10
ty=te=tε=kʁy=a=se=vɔ=ʁa=sə 9
puʁ=ta=ta=ke=o=de=vɔ=ʁø=zə 9

ty=pø=plys=fε=ʁə=ma=ʃi=nə=a=ʁjεʁə 10
mε=mə=si=ty=sε=plys=paʁ=kεl=bu 9
a=sə=sta=də=pʁɑ̃=dʁə=sε=tə=a=fεʁə 10
ki=puʁ=ʁε=fεʁə=dy=nə=pje=ʁə=dø=ku=bεʁ=tɛ̃ 12

te=tε=zœ=ʁø=kɔ=mə=œ̃=maʁ=mo 9
ɑ̃=nu=blj=ɑ̃=lko=te=bi=nε=ʁə 9
a=le=tʁwa=dɑ̃=ta=li=bi=do 8
sa=pε=mal=mε=sε=də=bɔ=nə=ɡe=ʁə 10

ta=vε=pa=vy=və=niʁ=lə=tʁu=blə 9
a=vεk=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=dyʁ=kɔ=mə=fεʁ 10
dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=lε=mo=kɔ̃=tε=du=blə 10
kɑ̃=lε=dø=sə=sɔ̃=fε=la=pεʁ=ə 9

ta=lε=zi=ø=plys=ɡʁo=klə=vi=za=ʒə 10
kɑ̃=ty=tεɡ=za=ʒε=ʁə=ly=tɔ=pi 9
mɛ̃t=nɑ̃=ty=plœ=ʁə=zɑ̃=du=blə=pa=ʒə 10
ɔ̃sə=ku=ʃə=kɔ=məɔ̃=fε=sɔ̃=li=bεʁ=tɛ̃ 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
21/05/2011 13:34Mikie95

bravo plein d humour et superbement écrit tout ce que j aime bravo

Poème - Sans Thème -
Du 17/05/2011 12:35

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.