Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Berthin

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/05/2011 12:35

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sernard

Berthin

J’ t’ai vu malheureux comme un grec
Au milieu de l’Amazonie
À pleurer sur tout tes échecs
À passer seul toutes tes nuits

Tu t’étais cru assez mariolle
En ram’ nant ta dernière copine
Pas d’ bol, elle avait trois guibolles
Et d’ la moquette sur la poitrine

M’en veux pas si j’étais pliave
Quand tu nous a ram’ né ce plan
C était l’ chagrin coté concave
Le pervers, ça court pas les champs, … Berthin

T’avais flairé la bonne affaire
Pour remettre à jour ton ardoise
Sans trop traîner dans le vulgaire
En tâtant de la sœur siamoise

J’avoue fallait avoir l’audace
Et d’ la confiance dans ses muqueuses
Tu t’étais cru assez vorace
Pour t’attaquer aux dévoreuses

Tu peux plus faire machine arrière
Même si tu sais plus par quel bout
À ce stade, prendre cette affaire
Qui pourrait faire d’une pierre deux coups, … Berthin

T’étais heureux comme un marmot
En oubliant l’ côté binaire
A l’étroit dans ta libido
Ça paie mal, mais c’est de bonne guerre

T’avais pas vu venir le trouble
Avec ton bonheur dur comme fer
Dans ton cœur les maux comptaient double
Quand les deux se sont fait la paire

T’as les yeux plus gros qu’ le visage
Quand tu t’exagères l’utopie
Maint’ nant tu pleures en double page
On se couche comme on fait son lit, … Berthin
  • Pieds Hyphénique: Berthin

    jtai=vu=mal=heu=reux=comme=un=grec 8
    au=mi=lieu=de=la=ma=zo=nie 8
    à=pleu=rer=sur=tout=tes=é=checs 8
    à=pas=ser=seul=tou=tes=tes=nuits 8

    tu=té=tais=cru=as=sez=ma=riolle 8
    en=ram=nant=ta=der=nière=co=pine 8
    pas=d=bol=el=lea=vait=trois=gui=bolles 9
    et=d=la=mo=quette=sur=la=poi=trine 9

    men=veux=pas=si=jé=tais=plia=ve 8
    quand=tu=nous=a=ram=né=ce=plan 8
    c=é=tait=l=cha=grin=co=té=con=cave 10
    le=per=vers=ça=court=pas=les=champs=ber=thin 10

    ta=vais=flai=ré=la=bonne=af=faire 8
    pour=re=mettre=à=jour=ton=ar=doise 8
    sans=trop=traî=ner=dans=le=vul=gaire 8
    en=tâ=tant=de=la=sœur=sia=moise 8

    ja=voue=fal=lait=a=voir=lau=dace 8
    et=d=la=con=fiance=dans=ses=mu=queuses 9
    tu=té=tais=cru=as=sez=vo=race 8
    pour=tat=ta=quer=aux=dé=vo=reuses 8

    tu=peux=plus=faire=ma=chi=near=rière 8
    même=si=tu=sais=plus=par=quel=bout 8
    à=ce=stade=pren=dre=cet=teaf=faire 8
    qui=pour=rait=faire=du=ne=pier=re=deux=coups=ber=thin 12

    té=tais=heu=reux=comme=un=mar=mot 8
    en=ou=bliant=l=cô=té=bi=naire 8
    a=lé=troit=dans=ta=li=bi=do 8
    ça=paie=mal=mais=cest=de=bonne=guerre 8

    ta=vais=pas=vu=ve=nir=le=trouble 8
    a=vec=ton=bon=heur=dur=comme=fer 8
    dans=ton=cœur=les=maux=comp=taient=double 8
    quand=les=deux=se=sont=fait=la=paire 8

    tas=les=yeux=plus=gros=qule=vi=sage 8
    quand=tu=texa=gè=res=lu=to=pie 8
    maint=nant=tu=pleures=en=dou=ble=page 8
    on=se=couche=com=meon=fait=son=lit=ber=thin 10
  • Phonétique : Berthin

    ʒtε vy maləʁø kɔmə œ̃ ɡʁεk
    o miljø də lamazɔni
    a pləʁe syʁ tu tεz- eʃεk
    a pase səl tutə tε nɥi

    ty tetε kʁy ase maʁjɔlə
    ɑ̃ ʁamnɑ̃ ta dεʁnjεʁə kɔpinə
    pa dbɔl, εllə avε tʁwa ɡibɔlə
    e dla mɔkεtə syʁ la pwatʁinə

    mɑ̃ vø pa si ʒetε pljavə
    kɑ̃ ty nuz- a ʁamne sə plɑ̃
    se etε lʃaɡʁɛ̃ kɔte kɔ̃kavə
    lə pεʁve, sa kuʁ pa lε ʃɑ̃, … bεʁtɛ̃

    tavε flεʁe la bɔnə afεʁə
    puʁ ʁəmεtʁə a ʒuʁ tɔ̃n- aʁdwazə
    sɑ̃ tʁo tʁεne dɑ̃ lə vylɡεʁə
    ɑ̃ tatɑ̃ də la sœʁ sjamwazə

    ʒavu falε avwaʁ lodasə
    e dla kɔ̃fjɑ̃sə dɑ̃ sε mykøzə
    ty tetε kʁy ase vɔʁasə
    puʁ tatake o devɔʁøzə

    ty pø plys fεʁə maʃinə aʁjεʁə
    mεmə si ty sε plys paʁ kεl bu
    a sə stadə, pʁɑ̃dʁə sεtə afεʁə
    ki puʁʁε fεʁə dynə pjeʁə dø ku, … bεʁtɛ̃

    tetεz- œʁø kɔmə œ̃ maʁmo
    ɑ̃n- ubljɑ̃ lkote binεʁə
    a letʁwa dɑ̃ ta libido
    sa pε mal, mε sε də bɔnə ɡeʁə

    tavε pa vy vəniʁ lə tʁublə
    avεk tɔ̃ bɔnœʁ dyʁ kɔmə fεʁ
    dɑ̃ tɔ̃ kœʁ lε mo kɔ̃tε dublə
    kɑ̃ lε dø sə sɔ̃ fε la pεʁə

    ta lεz- iø plys ɡʁo klə vizaʒə
    kɑ̃ ty tεɡzaʒεʁə lytɔpi
    mɛ̃tnɑ̃ ty plœʁəz- ɑ̃ dublə paʒə
    ɔ̃ sə kuʃə kɔmə ɔ̃ fε sɔ̃ li, … bεʁtɛ̃
  • Pieds Phonétique : Berthin

    ʒtε=vy=ma=lə=ʁø=kɔ=mə=œ̃=ɡʁεk 9
    o=mi=lj=ø=də=la=ma=zɔ=ni 9
    a=plə=ʁe=syʁ=tu=tε=ze=ʃεk 8
    a=pa=se=səl=tu=tə=tε=nɥi 8

    ty=te=tε=kʁy=a=se=ma=ʁj=ɔ=lə 10
    ɑ̃=ʁam=nɑ̃=ta=dεʁ=njε=ʁə=kɔ=pi=nə 10
    pa=dbɔl=εl=lə=a=vε=tʁwa=ɡi=bɔ=lə 10
    e=dla=mɔ=kε=tə=syʁ=la=pwa=tʁi=nə 10

    mɑ̃=vø=pa=si=ʒe=tε=plj=a=və 9
    kɑ̃=ty=nu=za=ʁam=ne=sə=plɑ̃ 8
    se=e=tε=lʃa=ɡʁɛ̃=kɔ=te=kɔ̃=ka=və 10
    lə=pεʁ=ve=sa=kuʁ=pa=lε=ʃɑ̃=bεʁ=tɛ̃ 10

    ta=vε=flε=ʁe=la=bɔ=nə=a=fε=ʁə 10
    puʁ=ʁə=mε=tʁə=a=ʒuʁ=tɔ̃=naʁ=dwa=zə 10
    sɑ̃=tʁo=tʁε=ne=dɑ̃=lə=vyl=ɡεʁ=ə 9
    ɑ̃=ta=tɑ̃=də=la=sœʁ=sj=a=mwa=zə 10

    ʒa=vu=fa=lε=a=vwaʁ=lo=da=sə 9
    e=dla=kɔ̃=fjɑ̃=sə=dɑ̃=sε=my=kø=zə 10
    ty=te=tε=kʁy=a=se=vɔ=ʁa=sə 9
    puʁ=ta=ta=ke=o=de=vɔ=ʁø=zə 9

    ty=pø=plys=fε=ʁə=ma=ʃi=nə=a=ʁjεʁə 10
    mε=mə=si=ty=sε=plys=paʁ=kεl=bu 9
    a=sə=sta=də=pʁɑ̃=dʁə=sε=tə=a=fεʁə 10
    ki=puʁ=ʁε=fεʁə=dy=nə=pje=ʁə=dø=ku=bεʁ=tɛ̃ 12

    te=tε=zœ=ʁø=kɔ=mə=œ̃=maʁ=mo 9
    ɑ̃=nu=blj=ɑ̃=lko=te=bi=nε=ʁə 9
    a=le=tʁwa=dɑ̃=ta=li=bi=do 8
    sa=pε=mal=mε=sε=də=bɔ=nə=ɡe=ʁə 10

    ta=vε=pa=vy=və=niʁ=lə=tʁu=blə 9
    a=vεk=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=dyʁ=kɔ=mə=fεʁ 10
    dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=lε=mo=kɔ̃=tε=du=blə 10
    kɑ̃=lε=dø=sə=sɔ̃=fε=la=pεʁ=ə 9

    ta=lε=zi=ø=plys=ɡʁo=klə=vi=za=ʒə 10
    kɑ̃=ty=tεɡ=za=ʒε=ʁə=ly=tɔ=pi 9
    mɛ̃t=nɑ̃=ty=plœ=ʁə=zɑ̃=du=blə=pa=ʒə 10
    ɔ̃sə=ku=ʃə=kɔ=məɔ̃=fε=sɔ̃=li=bεʁ=tɛ̃ 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2011 13:34Mikie95

bravo plein d humour et superbement écrit tout ce que j aime bravo