Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Cécile

Poème Amour
Publié le 08/05/2011 09:29

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sernard

Cécile

Cécile
Même si des fois Cécile, l’amour est incertain,
Parce que le destin nous le fait croire fragile
Je sais que c’est débile, pourtant je suis certain,
Que si j’y mets du mien j’y trouverais asile
Même si c’est pas facile, et même si c’est pour rien
D’autre qu’une presqu’île, une terre sans chemin,
Je créerais mes matins dans l’eau de ton argile,
Je boirais de ce vin qui coule de sous tes cils.
Les doigts s’empilent, les mois s’en filent,
Au détriment des lendemains,
Les joies s’effilent aux mains sans fil,
On est tous l’ombre de quelqu’un.
Même si c’est en vain, je serais là, Cécile,
Pour combattre l’exile qui chaque jour t’étreins,
Ce cœur qui est le tien et qu’un temps imbécile
Peu à peu coupe le fil tomberas dans mes mains.
Même si c’est trop loin, même si c’est futile,
J’aurais jusqu’à la fin cette envie juvénile,
Ce besoin infantile, d’avoir contre ton sein,
L’espoir et immobile illusion d’être tiens.
Les mois sans pile, aux joies s’effilent,
Sans se soucier des lendemains,
Tes doigts sans fil, innocents filent,
Cette ombre qui te tend la main.
 • Pieds Hyphénique: Cécile

  cé=ci=le 3
  même=si=des=fois=cé=ci=le=la=mour=est=in=cer=tain 13
  par=ce=que=le=des=tin=nous=le=fait=croire=fra=gile 12
  je=sais=que=cest=dé=bile=pour=tant=je=suis=cer=tain 12
  que=si=jy=mets=du=mien=jy=trou=ve=rais=a=sile 12
  même=si=cest=pas=fa=cile=et=mê=me=si=cest=pour=rien 13
  dautre=quu=ne=pres=quî=le=u=ne=ter=re=sans=che=min 13
  je=crée=rais=mes=ma=tins=dans=leau=de=ton=ar=gile 12
  je=boi=rais=de=ce=vin=qui=coule=de=sous=tes=cils 12
  les=doigts=sem=pi=lent=les=mois=sen=fi=lent 10
  au=dé=tri=ment=des=len=de=mains 8
  les=joies=sef=fi=lent=aux=mains=sans=fil 9
  on=est=tous=lom=bre=de=quel=quun 8
  mê=me=si=cest=en=vain=je=se=rais=là=cé=cile 12
  pour=com=bat=tre=lexi=le=qui=cha=que=jour=té=treins 12
  ce=cœur=qui=est=le=tien=et=quun=temps=im=bé=cile 12
  peu=à=peu=coupe=le=fil=tom=be=ras=dans=mes=mains 12
  mê=me=si=cest=trop=loin=mê=me=si=cest=fu=tile 12
  jau=rais=jus=quà=la=fin=cette=en=vie=ju=vé=nile 12
  ce=be=soin=in=fan=tile=da=voir=con=tre=ton=sein 12
  les=poir=et=im=mo=bi=le=illu=sion=dê=tre=tiens 12
  les=mois=sans=pi=le=aux=joies=sef=fi=lent 10
  sans=se=sou=ci=er=des=len=de=mains 9
  tes=doigts=sans=fil=in=no=cents=fi=lent 9
  cet=te=om=bre=qui=te=tend=la=main 9
 • Phonétique : Cécile

  sesilə
  mεmə si dε fwa sesilə, lamuʁ εt- ɛ̃sεʁtɛ̃,
  paʁsə kə lə dεstɛ̃ nu lə fε kʁwaʁə fʁaʒilə
  ʒə sε kə sε debilə, puʁtɑ̃ ʒə sɥi sεʁtɛ̃,
  kə si ʒi mεt dy mjɛ̃ ʒi tʁuvəʁεz- azilə
  mεmə si sε pa fasilə, e mεmə si sε puʁ ʁjɛ̃
  dotʁə kynə pʁεskilə, ynə teʁə sɑ̃ ʃəmɛ̃,
  ʒə kʁeəʁε mε matɛ̃ dɑ̃ lo də tɔ̃n- aʁʒilə,
  ʒə bwaʁε də sə vɛ̃ ki kulə də su tε sil.
  lε dwa sɑ̃pile, lε mwa sɑ̃ file,
  o detʁime dε lɑ̃dəmɛ̃,
  lε ʒwa sefile o mɛ̃ sɑ̃ fil,
  ɔ̃n- ε tus lɔ̃bʁə də kεlkœ̃.
  mεmə si sεt- ɑ̃ vɛ̃, ʒə səʁε la, sesilə,
  puʁ kɔ̃batʁə lεɡzilə ki ʃakə ʒuʁ tetʁɛ̃,
  sə kœʁ ki ε lə tjɛ̃ e kœ̃ tɑ̃z- ɛ̃besilə
  pø a pø kupə lə fil tɔ̃bəʁa dɑ̃ mε mɛ̃.
  mεmə si sε tʁo lwɛ̃, mεmə si sε fytilə,
  ʒoʁε ʒyska la fɛ̃ sεtə ɑ̃vi ʒyvenilə,
  sə bəzwɛ̃ ɛ̃fɑ̃tilə, davwaʁ kɔ̃tʁə tɔ̃ sɛ̃,
  lεspwaʁ e imɔbilə ilyzjɔ̃ dεtʁə tjɛ̃.
  lε mwa sɑ̃ pilə, o ʒwa sefile,
  sɑ̃ sə susje dε lɑ̃dəmɛ̃,
  tε dwa sɑ̃ fil, inɔsɑ̃ file,
  sεtə ɔ̃bʁə ki tə tɑ̃ la mɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Cécile

  se=si=lə 3
  mε=mə=si=dε=fwa=se=si=lə=la=muʁ=ε=tɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 14
  paʁ=sə=kə=lə=dεs=tɛ̃=nu=lə=fε=kʁwa=ʁə=fʁa=ʒi=lə 14
  ʒə=sε=kə=sε=de=bi=lə=puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=sεʁ=tɛ̃ 13
  kə=si=ʒi=mεt=dy=mj=ɛ̃=ʒi=tʁu=və=ʁε=za=zi=lə 14
  mε=mə=si=sε=pa=fa=silə=e=mε=mə=si=sε=puʁ=ʁjɛ̃ 14
  do=tʁə=ky=nə=pʁεs=ki=lə=y=nə=te=ʁə=sɑ̃=ʃə=mɛ̃ 14
  ʒə=kʁe=ə=ʁε=mε=ma=tɛ̃=dɑ̃=lo=də=tɔ̃=naʁ=ʒi=lə 14
  ʒə=bwa=ʁε=də=sə=vɛ̃=ki=ku=lə=də=su=tε=sil 13
  lε=dwa=sɑ̃=pi=le=lε=mwa=sɑ̃=fi=le 10
  o=de=tʁi=me=dε=lɑ̃=də=mɛ̃ 8
  lε=ʒwa=se=fi=le=o=mɛ̃=sɑ̃=fil 9
  ɔ̃=nε=tus=lɔ̃=bʁə=də=kεl=kœ̃ 8
  mε=mə=si=sε=tɑ̃=vɛ̃=ʒə=sə=ʁε=la=se=si=lə 13
  puʁ=kɔ̃=ba=tʁə=lεɡ=zi=lə=ki=ʃa=kə=ʒuʁ=te=tʁɛ̃ 13
  sə=kœʁ=ki=ε=lə=tj=ɛ̃=e=kœ̃=tɑ̃=zɛ̃=be=si=lə 14
  pø=a=pø=ku=pə=lə=fil=tɔ̃=bə=ʁa=dɑ̃=mε=mɛ̃ 13
  mε=mə=si=sε=tʁo=lwɛ̃=mε=mə=si=sε=fy=ti=lə 13
  ʒo=ʁε=ʒys=ka=la=fɛ̃=sε=tə=ɑ̃=vi=ʒy=ve=ni=lə 14
  sə=bə=zwɛ̃=ɛ̃=fɑ̃=ti=lə=da=vwaʁ=kɔ̃=tʁə=tɔ̃=sɛ̃ 13
  lεs=pwaʁ=e=i=mɔ=bi=lə=i=ly=zjɔ̃=dε=tʁə=tj=ɛ̃ 14
  lε=mwa=sɑ̃=pi=lə=o=ʒwa=se=fi=le 10
  sɑ̃=sə=su=sj=e=dε=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  tε=dwa=sɑ̃=fil=i=nɔ=sɑ̃=fi=le 9
  sε=tə=ɔ̃=bʁə=ki=tə=tɑ̃=la=mɛ̃ 9

Récompense

0
2
1

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/05/2011 14:21Cdrikjab

Très doux.. on surfe au rythme de la plume..
Un petit bemol tout de même sur l’orthographe " [...] Pour combattre l’exil qui chaque jour t’étreins[...] Peu à peu coupe le fil tombera dans mes mains[...]
Sinon le poème est vraiment beau