Poème-France.com

Poeme : PourquoiPourquoi

Pourquoi ?
Quand je suis loin de toi
Ai-je plein de chose à te murmurer
A te dire, a te crier, a te livrer
Mais quand je suis avec toi
Je reste bloquer, figée
Bête comme mes pieds.

Pourquoi
Quand le vent frôle ma joue,
J’imagine que ce sont tes lèvres,
Ou tes mains qui jouent
Sur moi a travers les ténèbres
Emporter par la grande roue
Tourbillon de rêves j’ai la fièvre
Pourquoi
Je suis égarée tel un marin
Parmi l’océan sur le radeau du destin
Et quand je scrute au loin
Il n’y a rien aucun rivage pas une plage
Seul ton image là comme un mirage
Je te vois partout dans les vagues, les nuages

Pourquoi
Tu ne lis pas sur ma bouche
Ne devine ces mots qui tardent à sortir,
Ces maux qui hante mon cœur
Jardin secret de mes bonheurs
Où la pluie miracle fait fleurir
Bien que mon esprit reste farouche

Pourquoi
Mes mots glisse dans ma gorge et meurent
Lorsque mon regard plonge dans le tien
Quand les étoile du bleu de mes yeux
S’égard sur la table comme un parchemin
Les bougies sont fades de leur feu
A comparer au étincelle de la forge de mon cœur

Pourquoi
Ai –je ces brindille d’amour
Qui brûle au fond de moi
Grand feu de misère qui se consume de toi,
Jeux de détresse qui grandi comme une tour,
Pupilles hagardes au désarroi
De l’attente d’un jour, oui encore un jour

Pourquoi
Les minutes sont elles compter
Lorsque je me trouve a tes coter
Trop vite tic tac l’heure n’est pas mon allié
Le chemin du temps est étroit
Le crépuscule est la mon corps a déjà froid
Je te sais partis tes mains lâches mes doigts

Pourquoi
J’aime tout de toi, ton corps et ta voix
Comme un voile frémissant de satin
Quand tu me couvres de chaleur, de douceur
Mes frissons sont des saveurs
Tes baisers des brassiers qui enflamme mes seins
Pulpeuse volupté possède moi encore une fois

Pourquoi
Me guérir de toi, mon rayon de tentation
Non, j’insiste toujours et toi tu résistes
Mais en cette période de réveillon
Je voudrais faire un vœux, est il réaliste ?
La passion c’est la prison de mes émotions
J’en suis l’aquarelle et toi l’artiste.

Pourquoi
Je ne te le dirais pas maintenant ?
Je T’aime, tu le sais a présent.
Sheron

PostScriptum

Tant de


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ?
kɑ̃ ʒə sɥi lwɛ̃ də twa
ε ʒə plɛ̃ də ʃozə a tə myʁmyʁe
a tə diʁə, a tə kʁje, a tə livʁe
mε kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa
ʒə ʁεstə blɔke, fiʒe
bεtə kɔmə mε pje.

puʁkwa
kɑ̃ lə vɑ̃ fʁolə ma ʒu,
ʒimaʒinə kə sə sɔ̃ tε lεvʁə,
u tε mɛ̃ ki ʒue
syʁ mwa a tʁavεʁ lε tenεbʁə
ɑ̃pɔʁte paʁ la ɡʁɑ̃də ʁu
tuʁbijɔ̃ də ʁεvə ʒε la fjεvʁə
puʁkwa
ʒə sɥiz- eɡaʁe tεl œ̃ maʁɛ̃
paʁmi lɔseɑ̃ syʁ lə ʁado dy dεstɛ̃
e kɑ̃ ʒə skʁytə o lwɛ̃
il ni a ʁjɛ̃ okœ̃ ʁivaʒə pa ynə plaʒə
səl tɔ̃n- imaʒə la kɔmə œ̃ miʁaʒə
ʒə tə vwa paʁtu dɑ̃ lε vaɡ, lε nɥaʒə

puʁkwa
ty nə li pa syʁ ma buʃə
nə dəvinə sε mo ki taʁde a sɔʁtiʁ,
sε mo ki-ɑ̃tə mɔ̃ kœʁ
ʒaʁdɛ̃ sεkʁε də mε bɔnœʁ
u la plɥi miʁaklə fε fləʁiʁ
bjɛ̃ kə mɔ̃n- εspʁi ʁεstə faʁuʃə

puʁkwa
mε mo ɡlisə dɑ̃ ma ɡɔʁʒə e məʁe
lɔʁskə mɔ̃ ʁəɡaʁ plɔ̃ʒə dɑ̃ lə tjɛ̃
kɑ̃ lεz- etwalə dy blø də mεz- iø
seɡaʁ syʁ la tablə kɔmə œ̃ paʁʃəmɛ̃
lε buʒi sɔ̃ fadə də lœʁ fø
a kɔ̃paʁe o etɛ̃sεllə də la fɔʁʒə də mɔ̃ kœʁ

puʁkwa
ε ʒə sε bʁɛ̃dijə damuʁ
ki bʁylə o fɔ̃ də mwa
ɡʁɑ̃ fø də mizεʁə ki sə kɔ̃symə də twa,
ʒø də detʁεsə ki ɡʁɑ̃di kɔmə ynə tuʁ,
pypijə-aɡaʁdəz- o dezaʁwa
də latɑ̃tə dœ̃ ʒuʁ, ui ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ

puʁkwa
lε minytə sɔ̃t- εllə kɔ̃te
lɔʁskə ʒə mə tʁuvə a tε kɔte
tʁo vitə tik tak lœʁ nε pa mɔ̃n- alje
lə ʃəmɛ̃ dy tɑ̃z- εt- etʁwa
lə kʁepyskylə ε la mɔ̃ kɔʁz- a deʒa fʁwa
ʒə tə sε paʁti tε mɛ̃ laʃə mε dwa

puʁkwa
ʒεmə tu də twa, tɔ̃ kɔʁz- e ta vwa
kɔmə œ̃ vwalə fʁemisɑ̃ də satɛ̃
kɑ̃ ty mə kuvʁə- də ʃalœʁ, də dusœʁ
mε fʁisɔ̃ sɔ̃ dε savœʁ
tε bεze dε bʁasje ki ɑ̃flamə mε sɛ̃
pylpøzə vɔlypte pɔsεdə mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa

puʁkwa
mə ɡeʁiʁ də twa, mɔ̃ ʁεjɔ̃ də tɑ̃tasjɔ̃
nɔ̃, ʒɛ̃sistə tuʒuʁz- e twa ty ʁezistə
mεz- ɑ̃ sεtə peʁjɔdə də ʁevεjɔ̃
ʒə vudʁε fεʁə œ̃ veyks, εt- il ʁealistə ?
la pasjɔ̃ sε la pʁizɔ̃ də mεz- emɔsjɔ̃
ʒɑ̃ sɥi lakaʁεllə e twa laʁtistə.

puʁkwa
ʒə nə tə lə diʁε pa mɛ̃tənɑ̃ ?
ʒə tεmə, ty lə sεz- a pʁezɑ̃.