Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tableau Imaginatif

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Sheron

Tableau Imaginatif

Tableau (imagine)

Le marchand de sable a déjà passé ! Marquant le front du monde, la petite est droite comme un soldat de plombs au garde a vous les pieds bien en bas, la grande jalousement vient la devancer en un point d’exclamation.

Le coucou a chanté sa ritournelle son hymne (peut –être celui de l’amour ? ) En pointant le bout de son bec. En dessous de lui la pive tire sur sa chaîne comme un forçat qui tenterait de s’évader, à son côté sa jumelle qui se pavane de son avance qui semble a présent un gouffre infranchissable.
Dans le ciel la lune s’est accrochée au rideau de nuit velours bleuté, parsemé de petites lucioles formant un chemin de paillettes qui ressemble a la parure de diamant de la princesse des mille et une nuit, la face voilée ne laissant apparaître qu’un sourire brillant de satisfaction tout en se laissant bercer par le vent.
Le vent
Ho… ! ! Sacré vent froid du nord qui souffle sur nous toute sa puissance, sa colère qui accompagne l’hiver, fait givrer les gouttelettes en des formes magiques, minuscules lutins malins changeant de forme tel les bouffons de la cour, mais qui émerveillent encore les yeux des enfants, faisant rêver les poètes et râler les amoureux.

Et la au dehors sous un porche, au détour d’une ruelle un peu plus sombre, entre une vitrine colorée et un véhicule camouflé d’un apparat du pôle nord ! Deux corps enlacés, bouches enflammées, cœurs serrés, pieds gelés, minutes dépassées, tendresse partagées, bonheur échangé et en fermant les yeux, moi je n’ai pas besoin d’imaginer, mais juste de me rappeler que ce tableau, nous l’avons créer.
Avec AMOUR
Moi
 • Pieds Hyphénique: Tableau Imaginatif

  ta=bleau=i=ma=gi=ne 6

  le=mar=chand=de=sablea=dé=jà=pas=sé=mar=quant=le=front=du=mon=de=la=pe=ti=te=est=droi=te=com=me=un=sol=dat=de=plombs=au=gar=de=a=vous=les=pieds=bien=en=bas=la=gran=de=ja=lou=se=ment=vient=la=de=van=cer=en=un=point=dex=cla=ma=tion 59

  le=cou=cou=a=chan=té=sa=ri=tour=nel=le=son=hym=ne=peut=être=ce=lui=de=la=mour=en=poin=tant=le=bout=de=son=bec=en=des=sous=de=lui=la=pi=ve=ti=re=sur=sa=chaî=ne=com=meun=for=çat=qui=ten=te=rait=de=sé=va=der=à=son=cô=té=sa=ju=mel=le=qui=se=pa=va=ne=de=son=a=van=ce=qui=sem=ble=a=pré=sent=un=gouf=fre=in=fran=chis=sable 86
  dans=le=ciel=la=lune=sest=ac=cro=chée=au=ri=deau=de=nuit=ve=lours=bleu=té=par=se=mé=de=pe=ti=tes=lu=cio=les=for=mant=un=che=min=de=pail=let=tes=qui=res=sem=ble=a=la=pa=ru=re=de=dia=mant=de=la=prin=ces=se=des=mil=le=et=u=ne=nuit=la=fa=ce=voi=lée=ne=lais=sant=ap=pa=raî=tre=quun=sou=ri=re=brillant=de=sa=tis=fac=ti=on=tout=en=se=lais=sant=ber=cer=par=le=vent 94
  le=vent 2
  ho=sa=cré=vent=froid=du=nord=qui=souf=fle=sur=nous=tou=te=sa=puis=san=ce=sa=co=lè=re=qui=ac=com=pa=gne=l=hi=ver=fait=gi=vrer=les=gout=te=let=tes=en=des=for=mes=ma=gi=ques=mi=nus=cu=les=lu=tins=ma=lins=chan=geant=de=for=me=tel=les=bouf=fons=de=la=cour=mais=qui=é=mer=veillent=en=co=re=les=y=eux=des=en=fants=fai=sant=rê=ver=les=po=è=tes=et=râ=ler=les=a=mou=reux 94

  et=la=au=dehors=sous=un=porche=au=dé=tour=du=ne=ruel=leun=peu=plus=sombre=en=tre=u=ne=vi=tri=ne=co=lo=rée=et=un=vé=hi=cu=le=ca=mou=flé=dun=ap=pa=rat=du=pô=le=nord=deux=corps=en=la=cés=bou=ches=en=flam=mées=cœurs=ser=rés=pieds=ge=lés=mi=nu=tes=dé=pas=sées=ten=dres=se=par=ta=gées=bon=heur=é=chan=gé=et=en=fer=mant=les=yeux=moi=je=nai=pas=be=soin=di=ma=gi=ner=mais=jus=te=de=me=rap=pe=ler=que=ce=ta=bleau=nous=la=vons=créer 109
  a=vec=a=mour 4
  moi 1
 • Phonétique : Tableau Imaginatif

  tablo (imaʒinə)

  lə maʁʃɑ̃ də sablə a deʒa pase ! maʁkɑ̃ lə fʁɔ̃ dy mɔ̃də, la pətitə ε dʁwatə kɔmə œ̃ sɔlda də plɔ̃bz- o ɡaʁdə a vu lε pje bjɛ̃ ɑ̃ ba, la ɡʁɑ̃də ʒaluzəmɑ̃ vjɛ̃ la dəvɑ̃se ɑ̃n- œ̃ pwɛ̃ dεksklamasjɔ̃.

  lə kuku a ʃɑ̃te sa ʁituʁnεllə sɔ̃n- imnə (pø εtʁə səlɥi də lamuʁ ? ) εn pwɛ̃tɑ̃ lə bu də sɔ̃ bεk. ɑ̃ dəsu də lɥi la pivə tiʁə syʁ sa ʃεnə kɔmə œ̃ fɔʁsa ki tɑ̃təʁε də sevade, a sɔ̃ kote sa ʒymεllə ki sə pavanə də sɔ̃n- avɑ̃sə ki sɑ̃blə a pʁezɑ̃ œ̃ ɡufʁə ɛ̃fʁɑ̃ʃisablə.
  dɑ̃ lə sjεl la lynə sεt- akʁoʃe o ʁido də nɥi vəluʁ bløte, paʁsəme də pətitə lysjɔlə fɔʁmɑ̃ œ̃ ʃəmɛ̃ də pajεtə ki ʁəsɑ̃blə a la paʁyʁə də djamɑ̃ də la pʁɛ̃sεsə dε milə e ynə nɥi, la fasə vwale nə lεsɑ̃ apaʁεtʁə kœ̃ suʁiʁə bʁijɑ̃ də satisfaksjɔ̃ tut- ɑ̃ sə lεsɑ̃ bεʁse paʁ lə vɑ̃.
  lə vɑ̃
  o… ! ! sakʁe vɑ̃ fʁwa dy nɔʁ ki suflə syʁ nu tutə sa pɥisɑ̃sə, sa kɔlεʁə ki akɔ̃paɲə livεʁ, fε ʒivʁe lε ɡutəlεtəz- ɑ̃ dε fɔʁmə- maʒik, minyskylə lytɛ̃ malɛ̃ ʃɑ̃ʒɑ̃ də fɔʁmə tεl lε bufɔ̃ də la kuʁ, mε ki emεʁvεje ɑ̃kɔʁə lεz- iø dεz- ɑ̃fɑ̃, fəzɑ̃ ʁεve lε pɔεtəz- e ʁale lεz- amuʁø.

  e la o dəɔʁ suz- œ̃ pɔʁʃə, o detuʁ dynə ʁyεllə œ̃ pø plys sɔ̃bʁə, ɑ̃tʁə ynə vitʁinə kɔlɔʁe e œ̃ veikylə kamufle dœ̃n- apaʁa dy polə nɔʁ ! dø kɔʁz- ɑ̃lase, buʃəz- ɑ̃flame, kœʁ seʁe, pje ʒəle, minytə depase, tɑ̃dʁεsə paʁtaʒe, bɔnœʁ eʃɑ̃ʒe e ɑ̃ fεʁmɑ̃ lεz- iø, mwa ʒə nε pa bəzwɛ̃ dimaʒine, mε ʒystə də mə ʁapəle kə sə tablo, nu lavɔ̃ kʁee.
  avεk amuʁ
  mwa
 • Pieds Phonétique : Tableau Imaginatif

  ta=blo=i=ma=ʒi=nə 6

  lə=maʁ=ʃɑ̃də=sa=bləa=de=ʒa=pa=se=maʁ=kɑ̃=lə=fʁɔ̃=dy=mɔ̃=də=la=pə=ti=tə=ε=dʁwa=tə=kɔ=mə=œ̃=sɔl=da=də=plɔ̃b=zo=ɡaʁ=də=a=vu=lε=pje=bjɛ̃=ɑ̃=ba=la=ɡʁɑ̃=də=ʒa=lu=zə=mɑ̃=vjɛ̃=la=də=vɑ̃=se=ɑ̃=nœ̃=pwɛ̃=dεk=skla=ma=sjɔ̃ 59

  lə=ku=ku=a=ʃɑ̃=te=sa=ʁi=tuʁ=nεllə=sɔ̃=nim=nə=pø=εtʁə=səl=ɥi=də=la=muʁ=εn=pwɛ̃=tɑ̃=lə=bu=də=sɔ̃=bεk=ɑ̃=də=su=də=lɥi=la=pi=və=ti=ʁə=syʁ=sa=ʃε=nə=kɔ=məœ̃=fɔʁ=sa=ki=tɑ̃=tə=ʁε=də=se=va=de=a=sɔ̃=ko=te=sa=ʒy=mεl=lə=ki=sə=pa=va=nə=də=sɔ̃=na=vɑ̃=sə=ki=sɑ̃=blə=a=pʁe=zɑ̃=œ̃=ɡu=fʁə=ɛ̃=fʁɑ̃=ʃi=sablə 85
  dɑ̃lə=sjεl=la=ly=nə=sε=ta=kʁo=ʃe=o=ʁi=do=də=nɥi=və=luʁ=blø=te=paʁ=sə=me=də=pə=ti=tə=ly=sjɔ=lə=fɔʁ=mɑ̃=œ̃=ʃə=mɛ̃=də=pa=jε=tə=ki=ʁə=sɑ̃=bləa=la=pa=ʁy=ʁə=də=dja=mɑ̃=də=la=pʁɛ̃=sε=sə=dε=mi=lə=e=y=nə=nɥi=la=fa=sə=vwa=le=nə=lε=sɑ̃=a=pa=ʁε=tʁə=kœ̃=su=ʁi=ʁə=bʁi=jɑ̃=də=sa=tis=fak=sjɔ̃=tu=tɑ̃=sə=lε=sɑ̃=bεʁ=se=paʁ=lə=vɑ̃ 93
  lə=vɑ̃ 2
  o=sa=kʁe=vɑ̃=fʁwa=dy=nɔʁ=ki=suflə=syʁ=nu=tu=tə=sa=pɥi=sɑ̃=sə=sa=kɔ=lε=ʁə=ki=a=kɔ̃=pa=ɲə=li=vεʁ=fε=ʒi=vʁe=lε=ɡu=tə=lε=tə=zɑ̃=dε=fɔʁ=mə=ma=ʒik=mi=nys=ky=lə=ly=tɛ̃=ma=lɛ̃=ʃɑ̃=ʒɑ̃=də=fɔʁ=mə=tεl=lε=bu=fɔ̃=də=la=kuʁ=mε=ki=e=mεʁ=vε=je=ɑ̃=kɔ=ʁə=lε=ziø=dε=zɑ̃=fɑ̃=fə=zɑ̃=ʁε=ve=lε=pɔ=ε=tə=ze=ʁa=le=lε=za=mu=ʁø 91

  e=la=odəɔʁ=su=zœ̃=pɔʁ=ʃə=o=de=tuʁ=dy=nə=ʁy=εllə=œ̃=pø=plys=sɔ̃bʁə=ɑ̃=tʁə=y=nə=vi=tʁi=nə=kɔ=lɔ=ʁe=e=œ̃=ve=i=ky=lə=ka=mu=fle=dœ̃=na=pa=ʁa=dy=po=lə=nɔʁ=dø=kɔʁ=zɑ̃=la=se=bu=ʃə=zɑ̃=fla=me=kœʁ=se=ʁe=pje=ʒə=le=mi=ny=tə=de=pa=se=tɑ̃=dʁε=sə=paʁ=ta=ʒe=bɔ=nœʁ=e=ʃɑ̃=ʒe=e=ɑ̃=fεʁ=mɑ̃=lε=ziø=mwa=ʒə=nε=pa=bə=zwɛ̃=di=ma=ʒi=ne=mε=ʒys=tə=də=mə=ʁa=pə=le=kə=sə=ta=blo=nu=la=vɔ̃=kʁe=e 111
  a=vεk=a=muʁ 4
  mwa 1

PostScriptum

Souvenir

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/05/2004 00:00Malko Ducher

wow. . .
. . .
Le silence se fit dans la salle.
. . .
Que fais tu réellement de ton talent. . .
Rassure moi! Tu n’écris pas que pour ce site ou pour ton unique plaisir!??
. . .
Tu as des idées, et un magnifique savoir qui me dépasse, à dire vrai. . .
Alors qu’il n’est censé s’agir que d’une description. . .

[Un genou à terre, tête courbée, un main sur le coeur,

 • Amen !
  . . . ]

Respectueusement.

Auteur de Poésie
07/05/2004 00:00Sheron

Que d’honneur. . . .
je m’en sens presque gênée. . . .
mais j’adore de savoir que tu aimes. . .

Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Djedje Khiter

De haut en bas. . . de gauche à droite. . . Le tableau est splendide de par son milieu où se trouve deux êtres aimants. . .
(-)(-)