Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pourquoi

Le Poème

Pourquoi ?
Quand je suis loin de toi
Ai-je plein de chose à te murmurer
A te dire, a te crier, a te livrer
Mais quand je suis avec toi
Je reste bloquer, figée
Bête comme mes pieds.

Pourquoi
Quand le vent frôle ma joue,
J’imagine que ce sont tes lèvres,
Ou tes mains qui jouent
Sur moi a travers les ténèbres
Emporter par la grande roue
Tourbillon de rêves j’ai la fièvre
Pourquoi
Je suis égarée tel un marin
Parmi l’océan sur le radeau du destin
Et quand je scrute au loin
Il n’y a rien aucun rivage pas une plage
Seul ton image là comme un mirage
Je te vois partout dans les vagues, les nuages

Pourquoi
Tu ne lis pas sur ma bouche
Ne devine ces mots qui tardent à sortir,
Ces maux qui hante mon cœur
Jardin secret de mes bonheurs
Où la pluie miracle fait fleurir
Bien que mon esprit reste farouche

Pourquoi
Mes mots glisse dans ma gorge et meurent
Lorsque mon regard plonge dans le tien
Quand les étoile du bleu de mes yeux
S’égard sur la table comme un parchemin
Les bougies sont fades de leur feu
A comparer au étincelle de la forge de mon cœur

Pourquoi
Ai –je ces brindille d’amour
Qui brûle au fond de moi
Grand feu de misère qui se consume de toi,
Jeux de détresse qui grandi comme une tour,
Pupilles hagardes au désarroi
De l’attente d’un jour, oui encore un jour

Pourquoi
Les minutes sont elles compter
Lorsque je me trouve a tes coter
Trop vite tic tac l’heure n’est pas mon allié
Le chemin du temps est étroit
Le crépuscule est la mon corps a déjà froid
Je te sais partis tes mains lâches mes doigts

Pourquoi
J’aime tout de toi, ton corps et ta voix
Comme un voile frémissant de satin
Quand tu me couvres de chaleur, de douceur
Mes frissons sont des saveurs
Tes baisers des brassiers qui enflamme mes seins
Pulpeuse volupté possède moi encore une fois

Pourquoi
Me guérir de toi, mon rayon de tentation
Non, j’insiste toujours et toi tu résistes
Mais en cette période de réveillon
Je voudrais faire un vœux, est il réaliste ?
La passion c’est la prison de mes émotions
J’en suis l’aquarelle et toi l’artiste.

Pourquoi
Je ne te le dirais pas maintenant ?
Je T’aime, tu le sais a présent.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Tant de

Poeme de Sheron

Poète Sheron

Sheron a publié sur le site 216 écrits. Sheron est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pourquoipour=quoi 2
quand=je=suis=loin=de=toi 6
ai=je=plein=de=chose=à=te=mur=mu=rer 10
a=te=dire=a=te=crier=a=te=li=vrer 10
mais=quand=je=suis=a=vec=toi 7
je=res=te=blo=quer=fi=gée 7
bê=te=com=me=mes=pieds 6

pour=quoi 2
quand=le=vent=frô=le=ma=joue 7
ji=ma=gi=ne=que=ce=sont=tes=lè=vres 10
ou=tes=mains=qui=jouent 5
sur=moi=a=tra=vers=les=té=nè=bres 9
em=por=ter=par=la=gran=de=roue 8
tour=billon=de=rê=ves=jai=la=fi=è=vre 10
pour=quoi 2
je=suis=é=ga=rée=tel=un=ma=rin 9
par=mi=lo=cé=an=sur=le=ra=deau=du=des=tin 12
et=quand=je=scru=te=au=loin 7
il=ny=a=rien=au=cun=ri=vage=pas=u=ne=plage 12
seul=ton=i=mage=là=com=me=un=mi=rage 10
je=te=vois=par=tout=dans=les=va=gues=les=nuages 11

pour=quoi 2
tu=ne=lis=pas=sur=ma=bou=che 8
ne=de=vine=ces=mots=qui=tar=dent=à=sor=tir 11
ces=maux=qui=han=te=mon=cœur 7
jar=din=se=cret=de=mes=bon=heurs 8
où=la=pluie=mi=ra=cle=fait=fleu=rir 9
bien=que=mon=es=prit=res=te=fa=rou=che 10

pour=quoi 2
mes=mots=glis=se=dans=ma=gor=ge=et=meurent 10
lors=que=mon=re=gard=plon=ge=dans=le=tien 10
quand=les=é=toile=du=bleu=de=mes=y=eux 10
sé=gard=sur=la=table=com=meun=par=che=min 10
les=bou=gies=sont=fa=des=de=leur=feu 9
a=com=pa=rer=au=é=tin=cel=le=de=la=forge=de=mon=cœur 15

pour=quoi 2
ai=je=ces=brin=di=lle=da=mour 8
qui=brû=le=au=fond=de=moi 7
grand=feu=de=mi=sère=qui=se=con=su=me=de=toi 12
jeux=de=détres=se=qui=gran=di=com=meu=ne=tour 11
pu=pil=les=ha=gar=des=au=dé=sar=roi 10
de=lat=tente=dun=jour=oui=en=co=reun=jour 10

pour=quoi 2
les=mi=nu=tes=sont=el=les=comp=ter 9
lors=que=je=me=trou=ve=a=tes=co=ter 10
trop=vite=tic=tac=lheu=re=nest=pas=mon=al=lié 11
le=che=min=du=temps=est=é=troit 8
le=cré=pus=culeest=la=mon=corps=a=dé=jà=froid 11
je=te=sais=par=tis=tes=mains=lâ=ches=mes=doigts 11

pour=quoi 2
jai=me=tout=de=toi=ton=corps=et=ta=voix 10
com=me=un=voile=fré=mis=sant=de=sa=tin 10
quand=tu=me=couvres=de=cha=leur=de=dou=ceur 10
mes=fris=sons=sont=des=sa=veurs 7
tes=bai=sers=des=bras=siers=qui=en=flamme=mes=seins 11
pul=peuse=vo=lup=té=pos=sè=de=moi=en=co=reu=ne=fois 14

pour=quoi 2
me=gué=rir=de=toi=mon=rayon=de=ten=ta=tion 11
non=jin=siste=tou=jours=et=toi=tu=ré=sistes 10
mais=en=cet=te=pé=rio=de=de=ré=veillon 10
je=vou=drais=faireun=vœux=est=il=ré=a=liste 10
la=pas=sion=cest=la=pri=son=de=mes=é=mo=tions 12
jen=suis=la=qua=rel=le=et=toi=lar=tiste 10

pour=quoi 2
je=ne=te=le=di=rais=pas=main=te=nant 10
je=tai=me=tu=le=sais=a=pré=sent 9
Phonétique : Pourquoipuʁkwa ?
kɑ̃ ʒə sɥi lwɛ̃ də twa
ε ʒə plɛ̃ də ʃozə a tə myʁmyʁe
a tə diʁə, a tə kʁje, a tə livʁe
mε kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa
ʒə ʁεstə blɔke, fiʒe
bεtə kɔmə mε pje.

puʁkwa
kɑ̃ lə vɑ̃ fʁolə ma ʒu,
ʒimaʒinə kə sə sɔ̃ tε lεvʁə,
u tε mɛ̃ ki ʒue
syʁ mwa a tʁavεʁ lε tenεbʁə
ɑ̃pɔʁte paʁ la ɡʁɑ̃də ʁu
tuʁbijɔ̃ də ʁεvə ʒε la fjεvʁə
puʁkwa
ʒə sɥiz- eɡaʁe tεl œ̃ maʁɛ̃
paʁmi lɔseɑ̃ syʁ lə ʁado dy dεstɛ̃
e kɑ̃ ʒə skʁytə o lwɛ̃
il ni a ʁjɛ̃ okœ̃ ʁivaʒə pa ynə plaʒə
səl tɔ̃n- imaʒə la kɔmə œ̃ miʁaʒə
ʒə tə vwa paʁtu dɑ̃ lε vaɡ, lε nɥaʒə

puʁkwa
ty nə li pa syʁ ma buʃə
nə dəvinə sε mo ki taʁde a sɔʁtiʁ,
sε mo ki-ɑ̃tə mɔ̃ kœʁ
ʒaʁdɛ̃ sεkʁε də mε bɔnœʁ
u la plɥi miʁaklə fε fləʁiʁ
bjɛ̃ kə mɔ̃n- εspʁi ʁεstə faʁuʃə

puʁkwa
mε mo ɡlisə dɑ̃ ma ɡɔʁʒə e məʁe
lɔʁskə mɔ̃ ʁəɡaʁ plɔ̃ʒə dɑ̃ lə tjɛ̃
kɑ̃ lεz- etwalə dy blø də mεz- iø
seɡaʁ syʁ la tablə kɔmə œ̃ paʁʃəmɛ̃
lε buʒi sɔ̃ fadə də lœʁ fø
a kɔ̃paʁe o etɛ̃sεllə də la fɔʁʒə də mɔ̃ kœʁ

puʁkwa
ε ʒə sε bʁɛ̃dijə damuʁ
ki bʁylə o fɔ̃ də mwa
ɡʁɑ̃ fø də mizεʁə ki sə kɔ̃symə də twa,
ʒø də detʁεsə ki ɡʁɑ̃di kɔmə ynə tuʁ,
pypijə-aɡaʁdəz- o dezaʁwa
də latɑ̃tə dœ̃ ʒuʁ, ui ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ

puʁkwa
lε minytə sɔ̃t- εllə kɔ̃te
lɔʁskə ʒə mə tʁuvə a tε kɔte
tʁo vitə tik tak lœʁ nε pa mɔ̃n- alje
lə ʃəmɛ̃ dy tɑ̃z- εt- etʁwa
lə kʁepyskylə ε la mɔ̃ kɔʁz- a deʒa fʁwa
ʒə tə sε paʁti tε mɛ̃ laʃə mε dwa

puʁkwa
ʒεmə tu də twa, tɔ̃ kɔʁz- e ta vwa
kɔmə œ̃ vwalə fʁemisɑ̃ də satɛ̃
kɑ̃ ty mə kuvʁə- də ʃalœʁ, də dusœʁ
mε fʁisɔ̃ sɔ̃ dε savœʁ
tε bεze dε bʁasje ki ɑ̃flamə mε sɛ̃
pylpøzə vɔlypte pɔsεdə mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa

puʁkwa
mə ɡeʁiʁ də twa, mɔ̃ ʁεjɔ̃ də tɑ̃tasjɔ̃
nɔ̃, ʒɛ̃sistə tuʒuʁz- e twa ty ʁezistə
mεz- ɑ̃ sεtə peʁjɔdə də ʁevεjɔ̃
ʒə vudʁε fεʁə œ̃ veyks, εt- il ʁealistə ?
la pasjɔ̃ sε la pʁizɔ̃ də mεz- emɔsjɔ̃
ʒɑ̃ sɥi lakaʁεllə e twa laʁtistə.

puʁkwa
ʒə nə tə lə diʁε pa mɛ̃tənɑ̃ ?
ʒə tεmə, ty lə sεz- a pʁezɑ̃.
Syllabes Phonétique : Pourquoipuʁ=kwa 2
kɑ̃ʒə=sɥi=lwɛ̃=də=twa 5
εʒə=plɛ̃=də=ʃozəa=tə=myʁ=my=ʁe 8
atə=di=ʁə=atə=kʁje=a=tə=li=vʁe 9
mε=kɑ̃ʒə=sɥi=za=vεk=twa 6
ʒə=ʁεstə=blɔ=ke=fi=ʒe 6
bεtə=kɔ=mə=mε=pje 5

puʁ=kwa 2
kɑ̃lə=vɑ̃=fʁo=lə=ma=ʒu 6
ʒi=ma=ʒinə=kə=sə=sɔ̃=tε=lεvʁə 8
u=tε=mɛ̃=ki=ʒu=e 6
syʁ=mwa=a=tʁa=vεʁ=lε=te=nεbʁə 8
ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=la=ɡʁɑ̃də=ʁu 7
tuʁ=bi=jɔ̃də=ʁε=və=ʒε=la=fjεvʁə 8
puʁ=kwa 2
ʒə=sɥi=ze=ɡa=ʁe=tεl=œ̃=ma=ʁɛ̃ 9
paʁ=mi=lɔse=ɑ̃=syʁ=lə=ʁa=do=dy=dεs=tɛ̃ 11
e=kɑ̃ʒə=skʁy=təo=lwɛ̃ 5
il=ni=a=ʁjɛ̃=o=kœ̃=ʁi=vaʒə=pa=y=nə=plaʒə 12
səl=tɔ̃=ni=maʒə=la=kɔ=məœ̃=mi=ʁaʒə 9
ʒə=tə=vwa=paʁ=tu=dɑ̃=lε=vaɡə=lε=nɥ=aʒə 11

puʁ=kwa 2
tynə=li=pa=syʁ=ma=buʃə 6
nə=də=vinə=sε=mo=ki=taʁ=de=a=sɔʁ=tiʁ 11
sε=mo=ki-ɑ̃tə=mɔ̃=kœʁ 6
ʒaʁ=dɛ̃=sε=kʁεdə=mε=bɔ=nœʁ 7
u=la=plɥi=mi=ʁaklə=fε=flə=ʁiʁ 8
bjɛ̃kə=mɔ̃=nεs=pʁi=ʁεs=tə=fa=ʁuʃə 8

puʁ=kwa 2
mε=mo=ɡlisə=dɑ̃=ma=ɡɔʁ=ʒəe=mə=ʁe 9
lɔʁskə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=lə=tjɛ̃ 9
kɑ̃=lε=ze=twalə=dy=blødə=mε=ziø 8
se=ɡaʁ=syʁ=la=tablə=kɔ=məœ̃=paʁ=ʃə=mɛ̃ 10
lε=bu=ʒi=sɔ̃=fadə=də=lœʁ=fø 8
a=kɔ̃=pa=ʁe=o=e=tɛ̃=sεllə=də=la=fɔʁʒə=də=mɔ̃=kœʁ 14

puʁ=kwa 2
ε=ʒə=sε=bʁɛ̃=di=jə=da=muʁ 8
ki=bʁy=lə=o=fɔ̃=də=mwa 7
ɡʁɑ̃=fødə=mi=zε=ʁə=ki=sə=kɔ̃=sy=mə=də=twa 12
ʒødə=de=tʁε=sə=ki=ɡʁɑ̃=di=kɔ=məy=nə=tuʁ 11
py=pi=jə-a=ɡaʁdə=zo=de=za=ʁwa 9
də=la=tɑ̃tə=dœ̃=ʒuʁ=ui=ɑ̃=kɔ=ʁəœ̃=ʒuʁ 10

puʁ=kwa 2
lε=mi=nytə=sɔ̃=tεl=lə=kɔ̃=te 8
lɔʁskə=ʒə=mə=tʁu=vəa=tε=kɔ=te 8
tʁo=vitə=tik=tak=lœʁ=nε=pa=mɔ̃=na=lje 10
lə=ʃə=mɛ̃=dy=tɑ̃=zε=te=tʁwa 8
lə=kʁe=pys=kyləε=la=mɔ̃=kɔʁ=za=de=ʒa=fʁwa 11
ʒə=tə=sε=paʁ=ti=tε=mɛ̃=laʃə=mε=dwa 10

puʁ=kwa 2
ʒεmə=tu=də=twa=tɔ̃=kɔʁ=ze=ta=vwa 9
kɔməœ̃=vwalə=fʁe=mi=sɑ̃=də=sa=tɛ̃ 8
kɑ̃=tymə=kuvʁə=də=ʃa=lœʁ=də=du=sœʁ 9
mε=fʁi=sɔ̃=sɔ̃=dε=sa=vœ=ʁə 8
tε=bε=ze=dε=bʁa=sje=ki=ɑ̃=flamə=mε=sɛ̃ 11
pyl=pøzə=vɔ=lyp=te=pɔ=sε=də=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 14

puʁ=kwa 2
mə=ɡe=ʁiʁ=də=twa=mɔ̃=ʁε=jɔ̃də=tɑ̃=ta=sjɔ̃ 11
nɔ̃=ʒɛ̃=sistə=tu=ʒuʁ=ze=twa=ty=ʁe=zistə 10
mε=zɑ̃=sεtə=pe=ʁjɔdə=də=ʁe=vε=jɔ̃ 9
ʒə=vu=dʁε=fεʁəœ̃=ve=yks=ε=til=ʁe=a=listə 11
la=pa=sjɔ̃=sε=la=pʁi=zɔ̃də=mε=ze=mɔ=sjɔ̃ 11
ʒɑ̃=sɥi=la=ka=ʁεl=lə=e=twalaʁtistə 8

puʁ=kwa 2
ʒə=nə=tə=lə=di=ʁε=pa=mɛ̃tə=nɑ̃ 9
ʒə=tε=mə=tylə=sε=za=pʁe=zɑ̃ 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/05/2004 00:00Sydtama

pourkoi crois tu en l’absence, la si douloureuse absence ?
pourkoi joues tu le rôle de la toile ?
pourkoi toi l’artiste subis tu cette accoutumance ?
pourkoi ne pas diriger ta vie et provoquer la chance ?

Ne parles plus de prison, toi qui ouvre les fenêtres de mes idées enfermées
Ne dépends que de ceux qui t’aiment vraiment
Toi l’artiste qui me rend aimant
toi la diva des étoiles pour poètes illuminés.

@ bientôt

Poème Amour
Du 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 412 mots qui sont répartis dans 9 strophes.