Poeme : Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi ?
Quand je suis loin de toi
Ai-je plein de chose à te murmurer
A te dire, a te crier, a te livrer
Mais quand je suis avec toi
Je reste bloquer, figée
Bête comme mes pieds.

Pourquoi
Quand le vent frôle ma joue,
J’imagine que ce sont tes lèvres,
Ou tes mains qui jouent
Sur moi a travers les ténèbres
Emporter par la grande roue
Tourbillon de rêves j’ai la fièvre
Pourquoi
Je suis égarée tel un marin
Parmi l’océan sur le radeau du destin
Et quand je scrute au loin
Il n’y a rien aucun rivage pas une plage
Seul ton image là comme un mirage
Je te vois partout dans les vagues, les nuages

Pourquoi
Tu ne lis pas sur ma bouche
Ne devine ces mots qui tardent à sortir,
Ces maux qui hante mon cœur
Jardin secret de mes bonheurs
Où la pluie miracle fait fleurir
Bien que mon esprit reste farouche

Pourquoi
Mes mots glisse dans ma gorge et meurent
Lorsque mon regard plonge dans le tien
Quand les étoile du bleu de mes yeux
S’égard sur la table comme un parchemin
Les bougies sont fades de leur feu
A comparer au étincelle de la forge de mon cœur

Pourquoi
Ai –je ces brindille d’amour
Qui brûle au fond de moi
Grand feu de misère qui se consume de toi,
Jeux de détresse qui grandi comme une tour,
Pupilles hagardes au désarroi
De l’attente d’un jour, oui encore un jour

Pourquoi
Les minutes sont elles compter
Lorsque je me trouve a tes coter
Trop vite tic tac l’heure n’est pas mon allié
Le chemin du temps est étroit
Le crépuscule est la mon corps a déjà froid
Je te sais partis tes mains lâches mes doigts

Pourquoi
J’aime tout de toi, ton corps et ta voix
Comme un voile frémissant de satin
Quand tu me couvres de chaleur, de douceur
Mes frissons sont des saveurs
Tes baisers des brassiers qui enflamme mes seins
Pulpeuse volupté possède moi encore une fois

Pourquoi
Me guérir de toi, mon rayon de tentation
Non, j’insiste toujours et toi tu résistes
Mais en cette période de réveillon
Je voudrais faire un vœux, est il réaliste ?
La passion c’est la prison de mes émotions
J’en suis l’aquarelle et toi l’artiste.

Pourquoi
Je ne te le dirais pas maintenant ?
Je T’aime, tu le sais a présent.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi

  pour=quoi 2
  quand=je=suis=loin=de=toi 6
  ai=je=plein=de=chose=à=te=mur=mu=rer 10
  a=te=dire=a=te=crier=a=te=li=vrer 10
  mais=quand=je=suis=a=vec=toi 7
  je=res=te=blo=quer=fi=gée 7
  bê=te=com=me=mes=pieds 6

  pour=quoi 2
  quand=le=vent=frô=le=ma=joue 7
  ji=ma=gi=ne=que=ce=sont=tes=lè=vres 10
  ou=tes=mains=qui=jouent 5
  sur=moi=a=tra=vers=les=té=nè=bres 9
  em=por=ter=par=la=gran=de=roue 8
  tour=billon=de=rê=ves=jai=la=fi=è=vre 10
  pour=quoi 2
  je=suis=é=ga=rée=tel=un=ma=rin 9
  par=mi=lo=cé=an=sur=le=ra=deau=du=des=tin 12
  et=quand=je=scru=te=au=loin 7
  il=ny=a=rien=au=cun=ri=vage=pas=u=ne=plage 12
  seul=ton=i=mage=là=com=me=un=mi=rage 10
  je=te=vois=par=tout=dans=les=va=gues=les=nuages 11

  pour=quoi 2
  tu=ne=lis=pas=sur=ma=bou=che 8
  ne=de=vine=ces=mots=qui=tar=dent=à=sor=tir 11
  ces=maux=qui=han=te=mon=cœur 7
  jar=din=se=cret=de=mes=bon=heurs 8
  où=la=pluie=mi=ra=cle=fait=fleu=rir 9
  bien=que=mon=es=prit=res=te=fa=rou=che 10

  pour=quoi 2
  mes=mots=glis=se=dans=ma=gor=ge=et=meurent 10
  lors=que=mon=re=gard=plon=ge=dans=le=tien 10
  quand=les=é=toile=du=bleu=de=mes=y=eux 10
  sé=gard=sur=la=table=com=meun=par=che=min 10
  les=bou=gies=sont=fa=des=de=leur=feu 9
  a=com=pa=rer=au=é=tin=cel=le=de=la=forge=de=mon=cœur 15

  pour=quoi 2
  ai=je=ces=brin=di=lle=da=mour 8
  qui=brû=le=au=fond=de=moi 7
  grand=feu=de=mi=sère=qui=se=con=su=me=de=toi 12
  jeux=de=détres=se=qui=gran=di=com=meu=ne=tour 11
  pu=pil=les=ha=gar=des=au=dé=sar=roi 10
  de=lat=tente=dun=jour=oui=en=co=reun=jour 10

  pour=quoi 2
  les=mi=nu=tes=sont=el=les=comp=ter 9
  lors=que=je=me=trou=ve=a=tes=co=ter 10
  trop=vite=tic=tac=lheu=re=nest=pas=mon=al=lié 11
  le=che=min=du=temps=est=é=troit 8
  le=cré=pus=culeest=la=mon=corps=a=dé=jà=froid 11
  je=te=sais=par=tis=tes=mains=lâ=ches=mes=doigts 11

  pour=quoi 2
  jai=me=tout=de=toi=ton=corps=et=ta=voix 10
  com=me=un=voile=fré=mis=sant=de=sa=tin 10
  quand=tu=me=couvres=de=cha=leur=de=dou=ceur 10
  mes=fris=sons=sont=des=sa=veurs 7
  tes=bai=sers=des=bras=siers=qui=en=flamme=mes=seins 11
  pul=peuse=vo=lup=té=pos=sè=de=moi=en=co=reu=ne=fois 14

  pour=quoi 2
  me=gué=rir=de=toi=mon=rayon=de=ten=ta=tion 11
  non=jin=siste=tou=jours=et=toi=tu=ré=sistes 10
  mais=en=cet=te=pé=rio=de=de=ré=veillon 10
  je=vou=drais=faireun=vœux=est=il=ré=a=liste 10
  la=pas=sion=cest=la=pri=son=de=mes=é=mo=tions 12
  jen=suis=la=qua=rel=le=et=toi=lar=tiste 10

  pour=quoi 2
  je=ne=te=le=di=rais=pas=main=te=nant 10
  je=tai=me=tu=le=sais=a=pré=sent 9
 • Phonétique : Pourquoi

  puʁkwa ?
  kɑ̃ ʒə sɥi lwɛ̃ də twa
  ε ʒə plɛ̃ də ʃozə a tə myʁmyʁe
  a tə diʁə, a tə kʁje, a tə livʁe
  mε kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa
  ʒə ʁεstə blɔke, fiʒe
  bεtə kɔmə mε pje.

  puʁkwa
  kɑ̃ lə vɑ̃ fʁolə ma ʒu,
  ʒimaʒinə kə sə sɔ̃ tε lεvʁə,
  u tε mɛ̃ ki ʒue
  syʁ mwa a tʁavεʁ lε tenεbʁə
  ɑ̃pɔʁte paʁ la ɡʁɑ̃də ʁu
  tuʁbijɔ̃ də ʁεvə ʒε la fjεvʁə
  puʁkwa
  ʒə sɥiz- eɡaʁe tεl œ̃ maʁɛ̃
  paʁmi lɔseɑ̃ syʁ lə ʁado dy dεstɛ̃
  e kɑ̃ ʒə skʁytə o lwɛ̃
  il ni a ʁjɛ̃ okœ̃ ʁivaʒə pa ynə plaʒə
  səl tɔ̃n- imaʒə la kɔmə œ̃ miʁaʒə
  ʒə tə vwa paʁtu dɑ̃ lε vaɡ, lε nɥaʒə

  puʁkwa
  ty nə li pa syʁ ma buʃə
  nə dəvinə sε mo ki taʁde a sɔʁtiʁ,
  sε mo ki-ɑ̃tə mɔ̃ kœʁ
  ʒaʁdɛ̃ sεkʁε də mε bɔnœʁ
  u la plɥi miʁaklə fε fləʁiʁ
  bjɛ̃ kə mɔ̃n- εspʁi ʁεstə faʁuʃə

  puʁkwa
  mε mo ɡlisə dɑ̃ ma ɡɔʁʒə e məʁe
  lɔʁskə mɔ̃ ʁəɡaʁ plɔ̃ʒə dɑ̃ lə tjɛ̃
  kɑ̃ lεz- etwalə dy blø də mεz- iø
  seɡaʁ syʁ la tablə kɔmə œ̃ paʁʃəmɛ̃
  lε buʒi sɔ̃ fadə də lœʁ fø
  a kɔ̃paʁe o etɛ̃sεllə də la fɔʁʒə də mɔ̃ kœʁ

  puʁkwa
  ε ʒə sε bʁɛ̃dijə damuʁ
  ki bʁylə o fɔ̃ də mwa
  ɡʁɑ̃ fø də mizεʁə ki sə kɔ̃symə də twa,
  ʒø də detʁεsə ki ɡʁɑ̃di kɔmə ynə tuʁ,
  pypijə-aɡaʁdəz- o dezaʁwa
  də latɑ̃tə dœ̃ ʒuʁ, ui ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ

  puʁkwa
  lε minytə sɔ̃t- εllə kɔ̃te
  lɔʁskə ʒə mə tʁuvə a tε kɔte
  tʁo vitə tik tak lœʁ nε pa mɔ̃n- alje
  lə ʃəmɛ̃ dy tɑ̃z- εt- etʁwa
  lə kʁepyskylə ε la mɔ̃ kɔʁz- a deʒa fʁwa
  ʒə tə sε paʁti tε mɛ̃ laʃə mε dwa

  puʁkwa
  ʒεmə tu də twa, tɔ̃ kɔʁz- e ta vwa
  kɔmə œ̃ vwalə fʁemisɑ̃ də satɛ̃
  kɑ̃ ty mə kuvʁə- də ʃalœʁ, də dusœʁ
  mε fʁisɔ̃ sɔ̃ dε savœʁ
  tε bεze dε bʁasje ki ɑ̃flamə mε sɛ̃
  pylpøzə vɔlypte pɔsεdə mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa

  puʁkwa
  mə ɡeʁiʁ də twa, mɔ̃ ʁεjɔ̃ də tɑ̃tasjɔ̃
  nɔ̃, ʒɛ̃sistə tuʒuʁz- e twa ty ʁezistə
  mεz- ɑ̃ sεtə peʁjɔdə də ʁevεjɔ̃
  ʒə vudʁε fεʁə œ̃ veyks, εt- il ʁealistə ?
  la pasjɔ̃ sε la pʁizɔ̃ də mεz- emɔsjɔ̃
  ʒɑ̃ sɥi lakaʁεllə e twa laʁtistə.

  puʁkwa
  ʒə nə tə lə diʁε pa mɛ̃tənɑ̃ ?
  ʒə tεmə, ty lə sεz- a pʁezɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi

  puʁ=kwa 2
  kɑ̃ʒə=sɥi=lwɛ̃=də=twa 5
  εʒə=plɛ̃=də=ʃozəa=tə=myʁ=my=ʁe 8
  atə=di=ʁə=atə=kʁje=a=tə=li=vʁe 9
  mε=kɑ̃ʒə=sɥi=za=vεk=twa 6
  ʒə=ʁεstə=blɔ=ke=fi=ʒe 6
  bεtə=kɔ=mə=mε=pje 5

  puʁ=kwa 2
  kɑ̃lə=vɑ̃=fʁo=lə=ma=ʒu 6
  ʒi=ma=ʒinə=kə=sə=sɔ̃=tε=lεvʁə 8
  u=tε=mɛ̃=ki=ʒu=e 6
  syʁ=mwa=a=tʁa=vεʁ=lε=te=nεbʁə 8
  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=la=ɡʁɑ̃də=ʁu 7
  tuʁ=bi=jɔ̃də=ʁε=və=ʒε=la=fjεvʁə 8
  puʁ=kwa 2
  ʒə=sɥi=ze=ɡa=ʁe=tεl=œ̃=ma=ʁɛ̃ 9
  paʁ=mi=lɔse=ɑ̃=syʁ=lə=ʁa=do=dy=dεs=tɛ̃ 11
  e=kɑ̃ʒə=skʁy=təo=lwɛ̃ 5
  il=ni=a=ʁjɛ̃=o=kœ̃=ʁi=vaʒə=pa=y=nə=plaʒə 12
  səl=tɔ̃=ni=maʒə=la=kɔ=məœ̃=mi=ʁaʒə 9
  ʒə=tə=vwa=paʁ=tu=dɑ̃=lε=vaɡə=lε=nɥ=aʒə 11

  puʁ=kwa 2
  tynə=li=pa=syʁ=ma=buʃə 6
  nə=də=vinə=sε=mo=ki=taʁ=de=a=sɔʁ=tiʁ 11
  sε=mo=ki-ɑ̃tə=mɔ̃=kœʁ 6
  ʒaʁ=dɛ̃=sε=kʁεdə=mε=bɔ=nœʁ 7
  u=la=plɥi=mi=ʁaklə=fε=flə=ʁiʁ 8
  bjɛ̃kə=mɔ̃=nεs=pʁi=ʁεs=tə=fa=ʁuʃə 8

  puʁ=kwa 2
  mε=mo=ɡlisə=dɑ̃=ma=ɡɔʁ=ʒəe=mə=ʁe 9
  lɔʁskə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=lə=tjɛ̃ 9
  kɑ̃=lε=ze=twalə=dy=blødə=mε=ziø 8
  se=ɡaʁ=syʁ=la=tablə=kɔ=məœ̃=paʁ=ʃə=mɛ̃ 10
  lε=bu=ʒi=sɔ̃=fadə=də=lœʁ=fø 8
  a=kɔ̃=pa=ʁe=o=e=tɛ̃=sεllə=də=la=fɔʁʒə=də=mɔ̃=kœʁ 14

  puʁ=kwa 2
  ε=ʒə=sε=bʁɛ̃=di=jə=da=muʁ 8
  ki=bʁy=lə=o=fɔ̃=də=mwa 7
  ɡʁɑ̃=fødə=mi=zε=ʁə=ki=sə=kɔ̃=sy=mə=də=twa 12
  ʒødə=de=tʁε=sə=ki=ɡʁɑ̃=di=kɔ=məy=nə=tuʁ 11
  py=pi=jə-a=ɡaʁdə=zo=de=za=ʁwa 9
  də=la=tɑ̃tə=dœ̃=ʒuʁ=ui=ɑ̃=kɔ=ʁəœ̃=ʒuʁ 10

  puʁ=kwa 2
  lε=mi=nytə=sɔ̃=tεl=lə=kɔ̃=te 8
  lɔʁskə=ʒə=mə=tʁu=vəa=tε=kɔ=te 8
  tʁo=vitə=tik=tak=lœʁ=nε=pa=mɔ̃=na=lje 10
  lə=ʃə=mɛ̃=dy=tɑ̃=zε=te=tʁwa 8
  lə=kʁe=pys=kyləε=la=mɔ̃=kɔʁ=za=de=ʒa=fʁwa 11
  ʒə=tə=sε=paʁ=ti=tε=mɛ̃=laʃə=mε=dwa 10

  puʁ=kwa 2
  ʒεmə=tu=də=twa=tɔ̃=kɔʁ=ze=ta=vwa 9
  kɔməœ̃=vwalə=fʁe=mi=sɑ̃=də=sa=tɛ̃ 8
  kɑ̃=tymə=kuvʁə=də=ʃa=lœʁ=də=du=sœʁ 9
  mε=fʁi=sɔ̃=sɔ̃=dε=sa=vœ=ʁə 8
  tε=bε=ze=dε=bʁa=sje=ki=ɑ̃=flamə=mε=sɛ̃ 11
  pyl=pøzə=vɔ=lyp=te=pɔ=sε=də=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 14

  puʁ=kwa 2
  mə=ɡe=ʁiʁ=də=twa=mɔ̃=ʁε=jɔ̃də=tɑ̃=ta=sjɔ̃ 11
  nɔ̃=ʒɛ̃=sistə=tu=ʒuʁ=ze=twa=ty=ʁe=zistə 10
  mε=zɑ̃=sεtə=pe=ʁjɔdə=də=ʁe=vε=jɔ̃ 9
  ʒə=vu=dʁε=fεʁəœ̃=ve=yks=ε=til=ʁe=a=listə 11
  la=pa=sjɔ̃=sε=la=pʁi=zɔ̃də=mε=ze=mɔ=sjɔ̃ 11
  ʒɑ̃=sɥi=la=ka=ʁεl=lə=e=twalaʁtistə 8

  puʁ=kwa 2
  ʒə=nə=tə=lə=di=ʁε=pa=mɛ̃tə=nɑ̃ 9
  ʒə=tε=mə=tylə=sε=za=pʁe=zɑ̃ 8

PostScriptum

Tant de

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/05/2004 00:00Sydtama

pourkoi crois tu en l’absence, la si douloureuse absence ?
pourkoi joues tu le rôle de la toile ?
pourkoi toi l’artiste subis tu cette accoutumance ?
pourkoi ne pas diriger ta vie et provoquer la chance ?

Ne parles plus de prison, toi qui ouvre les fenêtres de mes idées enfermées
Ne dépends que de ceux qui t’aiment vraiment
Toi l’artiste qui me rend aimant
toi la diva des étoiles pour poètes illuminés.

@ bientôt