Poème-France.com

Poeme : Pour PascalPour Pascal

Retrouve vite ton inspiration
De se site tu es mon Pygmalion
De la jungle des mots le lion
En toi je crois pour de bon
Trésor est ton imagination
A lire fredonner tel une chanson
Plane sur tes désirs grand baron
Fais moi partager tes délires à ta façon
Ne laisse pas ta plume à l’abandon
Rockeur de mon cœur remets ton blouson
Accroches tes mots apportes moi tes frissons
Reprend ta plume mon pharaon
Macule le papier de tes démons
Etales tes pétales fragiles sur le gazon
De mon soleil il me manque a présent un rayon
Ecoute le vent de la plaine il chuchote ton nom
Regarde sur le brin d’herbe le grillon
Il te chante sa chanson derrière un buisson
Rallume la flamme de ta passion
Offre moi encore tes horizon
Qui éclaire ma vie petit lampion
Faut que j’y aille j’en suis grognon
A bientôt j’espère poète mon apollon
Reçois pleins de bisous et mon affection
Sheron

PostScriptum

Pour un des poètes de ce site


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁətʁuvə vitə tɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃
də sə sitə ty ε mɔ̃ piɡmaljɔ̃
də la ʒœ̃ɡlə dε mo lə ljɔ̃
ɑ̃ twa ʒə kʁwa puʁ də bɔ̃
tʁezɔʁ ε tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃
a liʁə fʁədɔne tεl ynə ʃɑ̃sɔ̃
planə syʁ tε deziʁ ɡʁɑ̃ baʁɔ̃
fε mwa paʁtaʒe tε deliʁəz- a ta fasɔ̃
nə lεsə pa ta plymə a labɑ̃dɔ̃
ʁɔkœʁ də mɔ̃ kœʁ ʁəmε tɔ̃ bluzɔ̃
akʁoʃə tε moz- apɔʁtə- mwa tε fʁisɔ̃
ʁəpʁɑ̃ ta plymə mɔ̃ faʁaɔ̃
makylə lə papje də tε demɔ̃
ətalə tε petalə fʁaʒilə syʁ lə ɡazɔ̃
də mɔ̃ sɔlεj il mə mɑ̃kə a pʁezɑ̃ œ̃ ʁεjɔ̃
əkutə lə vɑ̃ də la plεnə il ʃyʃɔtə tɔ̃ nɔ̃
ʁəɡaʁdə syʁ lə bʁɛ̃ dεʁbə lə ɡʁijɔ̃
il tə ʃɑ̃tə sa ʃɑ̃sɔ̃ dəʁjεʁə œ̃ bɥisɔ̃
ʁalymə la flamə də ta pasjɔ̃
ɔfʁə mwa ɑ̃kɔʁə tεz- ɔʁizɔ̃
ki eklεʁə ma vi pəti lɑ̃pjɔ̃
fo kə ʒi ajə ʒɑ̃ sɥi ɡʁɔɲɔ̃
a bjɛ̃to ʒεspεʁə pɔεtə mɔ̃n- apɔlɔ̃
ʁəswa plɛ̃ də bizusz- e mɔ̃n- afεksjɔ̃